Sunteți pe pagina 1din 3

Rolul programului " Școala Altfel "

în dezvoltarea personalității copiilor

Programul " Școala Altfel " este un program national ce contribuie la dezvoltarea
competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari și a
elevilor. Scopul programului este implicarea și stimularea participării elevilor la activități diverse
prin care să fie puse în valoare aptitudinile, talentele și capacitățile elevilor în diferite domenii.

Activitățile extrașcolare , realizate dincolo de procesul de învățare, își au rolul și locul


bine stabilit în formarea personalității copiilor. Educația unui copil nu se realizează doar într-un
cadru formal (grădinițe, școli), ci și prin activități extrașcolare și extracurriculare.

Aceste activități au ca scop identificarea și realizarea corespondenței optime dintre


aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului
creativ, promovează formarea unor deprinderi şi abilităţi aflate în arii importante de socializare şi
stil de viaţă, incluzând:

a) formarea unor deprinderi privind sănătatea fizică şi mentală,


b) formarea unei orientări pozitive faţă de şcoală şi de învăţare,
c) acţiunea în colectiv, împreună cu alţii, inclusiv colegi şi adulţi,
d) interiorizarea unui sistem de valori corespunzător, cu privire la normele şi conduita în
diferite contexte.

Elevul devine actorul activ în rolul principal al acţiunii : imaginează, construieşte,


cercetează, creează şi transpune în practică, găsindu-şi singur mijloacele din ceea ce i se oferă,
originalitatea constând în aceea că nu preia modelul învăţătorului.Competiţia trece pe un plan
secundar, prioritară devenind colaborarea, munca în echipă,bazată pe sprijin reciproc pe
toleranţă, pe efort susţinut din partea tuturor, îndreptat către acelaşi scop.

Prin desfășurarea acestor activități, pe lângă latura informativă, sunt aduse schimbări în
comportamentul social al elevilor, astfel: formarea şi consolidarea valorilor, atitudinilor şi
competențelor necesare adaptabilităţii şi inserţiei sociale, asimilarea și aplicarea unor  reguli de
comportare în grup, într-o instituție publicã, colectarea unor  informaţii prețioase obţinute din
mediul extraşcolar,  dezvoltarea competenţelor de procesare a informaţiilor dobândite şi
aplicarea lor în mediul şcolar, consolidarea valorilor morale şi atitudinale.

Când  alegem activitãțile extrașcolare trebuie sã avem mereu în gând urmãtorul citat: „Să
nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista cand ei vor fi
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori)
Un cadru didactic bine pregătit va ști cum să scoatã la suprafață potențialul oricărui elev,
poate vedea dincolo de barierele sociale și trăsăturile unei personalități care este în formare. Prin
activitățile extrașcolare putem observa înclinațiile, pasiunile, dorințele elevilor care așteaptă să
fie descoperiți, mai ales atunci când în familie nu existã o îndrumare către un lucru sau altul.

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul bine stabilit în formarea personalităţii elevilor,
urmărind cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în
diferite domenii. Cadrul informal în care astfel de activități au loc, permit elevilor cu dificultăți
în afirmare, elevilor anxioși sã-și stimuleze potențialul intelectual și creativ. O atmosferă plăcută
va stimula prelarea inițiativei într-o anumită activitate și o mai bună integrare în cadrul grupului.
Copiii au posibilitatea de a-și folosi gândirea creativă, de a cerceta și găsi soluții la situații-
problemă folosind experiența de viață, cunoștințele și capacitățile dobândite la toate disciplinele.
Se promovează cooperarea, copiii sunt încurajați să-și stabilească roluri în grup, să împartă, să se
asculte reciproc, să-și împărtășească opinii și sp se ajute unii pe alții.

Scopul activităților extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea


elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități
socio-culturale, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile
caracteriale.

Activitățile extracurriculare sunt o necesitate în modelarea personalității copiilor în


cadrul procesului instructiv-educativ. Este cunoscut faptul că personalitatea umană se formează
și se îmbogățește treptat, nelimitându-se doar la timpul și spațiul școlar. De aceea , copilul
trebuie să ia contact cu mediul natural și social, ce presupune o gamă mai largă de relații și de
comportamente. Aceste activități au un rol foarte important datorită caracterului lor active-
participativ, facilitând integrarea eficientă și rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare
facilitează la rândul ei procesul de autocunoaștere. Implicându-se în aceste activități, elevii devin
subiecți conștienți ai acțiunii, trăind intens succesele sau insuccesele propriei lor activități. Ei
devin capabili să-și orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci și asupra propriei
persoane. Se formează astfel imaginea de sine , esențială în succesul școlar.

Activitățile din cadrul programului " Școala Altfel " pot avea un conținut cultural, artistic,
spiritual, științific, tehnico-aplicativ, sportiv sau pot fi simple activități de joc sau de participare
la viața și activitatea comunității locale.

Educația intelectuală ocupă un rol central în formarea integrală a personalității elevului.


Prin caracterul lor ludic, activitățile extracurriculare formează și modelează inteligența elevilor.
Ele dezvoltă totodată curiozitatea științifică, interesele de cunoaștere, spiritul de observație,
creativitatea și gândirea critică a elevilor.

Prin serbarea unor sărbători creștine, elevii își însușesc cultura religioasă, se formează în
spiritul moralei creștine, componentă extrem de importantă a personalității umane. Elevii sunt
ajutați să-și formeze trăsături pozitive de caracter – cinste, sinceritate, omenie, respect,
solidaritate, etc.

Activitățile desfășurate în cadrul programului " Școala Altfel " contribuie și la realizarea
educației estetice a elevilor, o altă componentă a personalității acestora. Se cultivă dorința de
frumos, inițiindu-i pe aceștia în sesizarea frumosului sub toate aspectele sale.
Latura moral- civică a personalității se realizează prin promovarea valorilor și principiilor
etice . Participând la aceste activități , elevii sunt învățați să respecte libertatea de opinie, să se
respecte reciproc, să fie responsabil, să aibă o atitudine participativă. Un bun cetățean este și un
bun ecolog, realizându-se astfel și educația pentru mediu și pentru sănătate a elevilor.

Formarea trăsăturilor de voință și de caracter sunt vizate în cadrul activităților sportive, a


competițiilor , excursiilor sau drumețiilor.

Programul educational " Școala Altfel " contribuie la formarea și dezvoltarea complexă a
personalității elevului în plan moral, intelectual, estetic, civic și fizic, prin atingerea tuturor
dimensiunilor educației al cărei scop ultim este pregătirea pentru viață a elevului.

Bibliografie

- MENCȘ, Școala altfel- Ghid de implementare 2016


- Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului
de învăţământ, în ”Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;
- Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi
continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura
Polirom, 2002.

S-ar putea să vă placă și