Sunteți pe pagina 1din 13

home bread

CZ

SK

PL

SRB

BIH

HR

SLO

BG

RO

EST

LT

LV

www.moulinex.com
1
3
4

6a
6
6b

2a

2f
2b

2g 2e

2c
2d
RO
DESCRIERE
1 - capac cu geam 3 - cuvă pentru pâine
2 - panou de comandă 4 - dispozitiv amestecare
a - ecran de vizualizare 5 - pahar dozare
b - buton pornit/oprit
6 a - lingură
c - selectarea greutăţii
b - linguriţă
d - butoane de reglare a pornirii decalate
şi de reglare a timpului pentru programul 8
e - selectarea coacerii
f - selectarea programelor
g - indicator luminos al funcţionării

110
SFATURI PRIVIND SECURITATEA
Să participăm la protect, ia mediului !
Aparatul dvs. conţine multe materiale care pot fi valorificate sau reciclate.
Predaţi aparatul uzat la un centru de colectare pentru a fi procesat corespunzător.
• Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a vă folosi aparatul • Dacă cablul de alimentare este deteriorat, el trebuie înlocuit
electrocasnic pentru prima dată: producătorul nu acceptă de către producător sau de agentul său de service sau de
responsabilitatea pentru utilizarea care nu respectă o persoană calificată similar pentru a evita pericolul.
instrucţiunile. • Toate intervanţiile altele decât curăţarea şi întreţinerea de
• Pentru siguranţa dvs., acest produs se conformează tuturor fiecare zi trebuie efectuate de către un centru de service
standardelor şi reglementărilor aplicabile (Directivele privind autorizat.
tensiunea joasă, compatibilităţile electromagnetice, mate- • Nu scufundaţi aparatul, cablul de alimentare sau ştecherul în
rialele în contact cu alimentele, mediul etc.). apă sau alt lichid.
• Acest aparat electrocasnic nu este destinat a fi operat folo- • Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne la îndemâna copii-
sind un cronometru exterior sau un sistem de control de la lor.
distanţă separat.
• Cablul de alimentare nu trebuie să fie aproape de sau în
• Acest aparat electrocasnic nu este conceput pentru a fi uti- contact cu părţile fierbinţi ale aparatului dvs., lângă o sursă
lizat de persoane (inclusiv copii) cu probleme fizice, senzo- de căldură sau peste un colţ ascuţit.
riale sau mentale, sau de oameni fără cunoştinţe sau expe-
rienţă dacă nu sunt supravegheaţi sau nu li se dau • Nu deplasaţi aparatul în timpul utilizării.
instrucţiuni privind utilizarea aparatului electrocasnic de un • Nu atingeţi fereastra de vizualizare în timpul şi imediat
adult responsabil pentru siguranţa lor. Copiii trebuie supra- după funcţionare. Fereastra poate atinge o temperatură
vegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul înaltă.
electrocasnic. • Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză
• Utilizaţi aparatul electrocasnic pe o suprafaţă de lucru sta- aparatul.
bilă departe de împroşcările cu apă şi în nici un caz într-o • Folosiţi doar un cablu prelungitor care este în stare bună,
nişă construită în bucătărie. are o priză cu pământare şi dimensionat corespunzător.
• Asiguraţi-vă că puterea pe care o foloseşte corespunde sis- • Nu puneţi aparatul pe alte aparate.
temului dvs. de alimentare electrică. Orice eroare de con-
ectare va anula garanţia. • Nu folosiţi aparatul ca sursă de încălzire.
• Aparatul dvs. electrocasnic trebuie conectat la o priză cu • Nu utilizaţi aparatul pentru a prepara alte produse în afară
pământare. Dacă nu e cazul, poate suferi un şoc electric. de pâine şi dulceaţă.
Pentru siguranţa dvs., pământarea trebuie să corespundă • Nu puneţi hârtie, carton sau plastic în aparat şi nu puneţi
standardelor de sistem electric aplicabile în ţara dvs. nimic pe el.
• Acest produs este conceput doar pentru utilizare în casă. • În cazul în care vreo piesă a aparatului ia foc, nu încercaţi
Nu-l utilizaţi afară. să o stingeţi cu apă. Scoateţi aparatul din priză. Stingeţi flă-
La orice utilizare comercială, nepotrivită sau nerespectarea cările cu o cârpă umedă.
instrucţiunilor, producătorul nu acceptă nici o răspundere iar • Pentru siguranţa dvs., folosiţi doar accesoriile şi piesele de
garanţia nu se va aplica. rezervă concepute pentru aparatul dvs.
• Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru o utilizare cas- • Toate aparatele trec printr-un strict control al calităţii. Teste
nică. Nu a fost conceput pentru a fi utilizat în cazurile enu- de utilizare practică se efectuează pe aparate selectate la
merate în continuare, care nu sunt acoperite de garanţie: întâmplare, ceea ce explică orice urme uşoare de utilizare.
- Utilizarea în bucătăriile destinate personalului din magazine,
birouri şi alte medii profesionale, • La sfârşitul programului, folosiţi întotdeauna mănuşi de cup-
- Utilizarea în cadrul fermelor, tor pentru a manipula vasul sau piesele fierbinţi ale apara-
- Utilizarea de către clienţii hotelurilor, motelurilor şi ai altor tului. Aparatul se înfierbântă foarte tare în timpul utilizării.
medii cu caracter rezidenţial, • Nu astupaţi niciodată fantele de aerisire.
- Utilizarea în medii de tipul camerelor de la pensiuni.
• Fiţi foarte atenţi, se pot elibera aburi când deschideţi capa-
• Scoateţi aparatul din priză când aţi terminat cu utilizarea sa cul la sfârşitul sau în timpul programului.
şi când doriţi să îl curăţaţi.
• Când folosiţi programul Nr. 11 (gem, compoturi) atenţie la
• Nu folosiţi aparatul dacă: aburi şi la împroşcarea cu materia fierbinte când deschideţi
- cablul de alimentare este defect sau deteriorat, capacul.
- aparatul a căzut pe podea şi prezintă semne vizibile de
deteriorare sau nu funcţionează corect. • Nu depăşiţi cantităţile indicate în reţete.
În ambele cazuri, aparatul trebuie dus la cel mai apropiat - nu depăşiţi cantitatea de 1000 gr de aluat,
centru de reparaţii aprobat pentru a elimina orice risc. - nu depăşiţi totalul de 620 gr făină si 11 gr drojdie.
Vedeţi documentele de garanţie. • Nivelul de zgomot măsurat al acestui produs este de 64 dBA.

111
SFATURI PRACTICE
Preparare Utilizare
1. Citiţi cu atenţie modul de utilizare: cu acest apa- • Prepararea pâinii este foarte sensibilă la condiţiile
rat pâinea se face altfel decât în cazul de temperatură şi umiditate. În cazul în care este
frământării manuale! foarte cald, este recomandat să folosiţi lichide mai
reci decât de obicei. Similar, în cazul în care este
2. Toate ingredientele utilizate trebuie să fie la frig, este posibil să fie necesară încălzirea apei sau
temperatura ambientală (dacă nu se specifică laptelui (dar fără a depăşi 35°C).
altfel) şi trebuie cântărite exact. Măsuraţi lichi-
dele cu paharul gradat furnizat. Măsuraţi lichi- • De asemenea, este util uneori să verificaţi starea
dele cu paharul gradat furnizat. Utilizaţi măsura aluatului la mijlocul perioadei de frământare: acesta
dublă de dozare furnizată pentru a măsura lin- trebuie să formeze un bulgăre omogen care se
guriţele şi lingurile. dezlipeşte bine de pe pereţii cuvei.
Măsurătorile incorecte vor duce la rezultate > dacă rămâne făină neîncorporată, înseamnă că
necorespunzătoare. trebuie să mai puneţi apă,
> sau, în cazul opus, va trebui să mai adăugaţi
3. Utilizaţi ingrediente cu termen de valabilitate eventual puţină făină.
nedepăşit şi păstraţi-le în locuri răcoroase şi Trebuie să corectaţi foarte uşor (maxim 1 lingură o
uscate. dată) şi să aşteptaţi rezultatul înainte de a interveni
din nou.
4. Precizia cu care măsuraţi cantitatea de făină
este importantă. De aceea, făina trebuie • O greşeală curentă este aceea de a crede că
cântărită cu un cântar de bucătărie. Utilizaţi adăugând drojdie pâinea va creşte mai mult. Dar,
drojdie activă deshidratată, la pliculeţe. Dacă nu prea multă drojdie va duce la o structură fragilă a
se specifică altfel în reţete, nu utilizaţi drojdie pâinii, care va creşte mult şi se va surpa în timpul
chimică. Un pliculeţ de drojdie desfăcut trebuie coacerii. Vă puteţi da seama de starea aluatului
utilizat în 48 ore. chiar înainte de coacere apăsându-l uşor cu vârful
5. Pentru a evita perturbarea creşterii aluatului, vă degetelor: aluatul trebuie să opună o uşoară rezis-
sfătuim să puneţi de la început toate ingredien- tenţă şi amprenta degetelor trebuie să dispară
tele în cuvă şi să evitaţi să deschideţi capacul în încet.
timpul funcţionării (dacă nu se specifică altfel).
Respectaţi strict ordinea ingredientelor şi can-
tităţile indicate în reţete. Mai întâi lichidele şi
apoi ingredientele solide. Drojdia nu trebuie să
intre în contact cu lichidele şi nici cu sarea.

Ordinea generală care trebuie respectată:

Lichide (unt, ulei, ouă, apă, lapte)


Sare
Zahăr
O jumătate din cantitatea de făină
Lapte praf
Ingrediente specifice solide
Cealaltă jumătate din cantitatea de făină
Drojdie

112
ÎNAINTEA PRIMEI UTILIZĂRI
• Îndepărtaţi toate ambalajele, autocolantele
sau diversele accesorii din interiorul şi exterio-
rul aparatului - A.
• Curăţaţi toate piesele şi aparatul însuşi folo-
sind o cârpă umedă.

UTILIZAREA APARATULUI
• Derulaţi complet cablul de alimentare şi utilizaţi o priză cu pământare.
• Se poate emite un miros slab când se utilizează pentru prima dată.

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
• Scoateţi aparatul din priză.
• Curăţaţi toate piesele, aparatul însuşi şi interiorul
vasului cu o cârpă umedă. Uscaţi bine - B.
• Spălaţi vasul şi dispozitivul de amestecare cu apă
caldă.
Dacă dispozitivul de amestecare rămâne în cuvă,
lăsaţi-l să se înmoaie 5 până la 10 min.
• Dacă e necesar, scoateţi capacul pentru a-l
curăţa cu apă caldă - C.
• Nu spălaţi nici o piesă în maşina de spălat B
vase.
• Nu folosiţi produse de curăţare, nici burete
abraziv, nici alcool. Utilizaţi o pânză moale şi
umedă.
• Nu introduceţi niciodată în apă corpul sau
capacul aparatului.

113
PORNIRE RAPIDĂ

Scoateţi cuva de pâine ridicând mânerul şi trăgând din Adăugaţi ingredientele în cuvă, în ordinea preconizată.
faţă în spate pentru a desface fiecare latură, una după Asiguraţi-vă că toate ingredientele sunt cântărite cu exac-
cealaltă. Fixaţi apoi dispozitivul de amestecare. titate.

Introduceţi cuva în maşină. Apăsaţi pe o parte a cuvei, Închideţi capacul. Băgaţi în priză şi porniţi. după
apoi pe cealaltă, pentru a o prinde pe dispozitivul de semnalul sonor programul 1 apare pe ecran auto-
antrenare şi a o fixa bine pe ambele laturi. mat: 1000 g, custă medie.

Apăsaţi butonul . Se afişează indicatorul vizual din La sfârşitul ciclului de coacere, scoateţi maşina din priză.
dreptul etapei de ciclu atinse. Scoateţi cuva trăgând de mâner. Utilizaţi întotdeauna
Cele 2 puncte ale minutarului se afişează intermitent. Se mănuşi de izolare pentru că mânerul cuvei şi interiorul
aprinde indicatorul de funcţionare. capacului sunt fierbinţi. Scoateţi pâinea cât e caldă şi
puneţi-o pe un grilaj, timp de 1 h, pentru a se răci.

Pentru a face cunoştinţă cu maşina dvs. de pâine,


vă sugerăm să încercaţi reţeta PÂINE DE BAZĂ pentru prima dvs. pâine.

PÂINE DE BAZĂ (program 1) INGREDIENTELE Lgţă > linguriţă - Lgură > lingură

COACERE = MEDIE - ULEI = 1,5 lguri - LAPTE PRAF = 2 lguri


- APĂ = 300 ml - FĂINĂ = 550 g
GREUTATE = 1000 g - SARE = 1,5 lgţe - DROJDIE = 1,5 lgţe
DURATĂ = 3:18 - ZAHĂR = 1 lgură

114
UTILIZAREA MAŞINII DE PÂINE

Pentru fiecare program se afişează un reglaj implicit.


Ca urmare, trebuie să selectaţi manual reglajele dorite.

Selectarea unui program


Alegerea unui program declanşează o serie de etape care se derulează automat unele după altele.
Butonul menu (meniu) vă permite să alegeţi un anumit număr de programe diferite. Se afişează durata
corespunzătoare programului. De fiecare dată când apăsaţi pe buton , numărul afişat pe ecran trece
la programul următor, ş.a.m.d. de la 1 la 12:
1 > Pâine albă de bază 5 > Pâine super-rapidă 9 > Aluat de pâine (de ex. pizza)
2 > Pâine franţuzească 6 > Pâine fără gluten 10 > Prăjituri
3 > Pâine integrală 7 > Pâine cu iaurt 11 > Gem
4 > Pâine dulce 8 > Chifle 12 > Aluat de paste

1. Programul Pâine albă de bază permite efectuarea buie îndepărtată coca de pe mar-gini, cu o spa-
majorităţii reţetelor de pâine care utilizează făină tulă flexibilă din plastic. Pâinea fără gluten va
de grâu. avea o consistenţă mai mare şi o culoare mai
deschisă decât pâinea normală.
2. Programul Pâine franţuzească corespunde unei
reţete de pâine franţuzească, albă, tradiţională. 7. Pâinea cu iaurt este o specialitate cu gustacrişor,
numai cu coacere medie şi 1000 g.
3. Programul Pâine integrală trebuie ales atunci când
se utilizează făină integrală. 8. Programul Chifle permite coacerea timp de 60 min.
Poate fi selectatsingur şi poate fi utilizat:
4. Programul Pâine dulce este adaptat reţetelor care
a) în asociere cu programul Aluat de pâine
conţin mai multă grăsime şi zahăr. Dacă utilizaţi
b) pentru a reîncălzi sau a face crocante pâinile
amestecuri speciale, nu depăşiţi 1000 g de aluat
deja coapte şi răcite,
în total.
c) pentru a termina coacerea după o pană de
5. Programul Pâine super-rapidă este specific curent prelungită, apărută în timpul unui ciclu de
reţetei de pâine SUPER-RAPIDĂ (vezi pag. 120). preparat pâine.
Maşina de pâine nu trebuie lăsată fără suprave-
6. Pâinea fără gluten se va prepara exclusiv din
ghere în timpul programului 8.
seminţe preparate fără gluten. Această pâine
Când -a obţinut culoarea de coajă dorită, opriţi
este bună pentru persoanele intolerante la gluten
manual programul ţinând apăsat at butonul .
(boala celiacă) care se găseşte în cele mai multe
cereale (grâu, orz, secară, ovăz, kamut, alanetc.). 9. Programul Aluat de pâine nucoace. Acesta cores-
Consultaţi recomandările specifice de pe pachet. punde unui program de frământare şi de creştere
Cuva trebuie curăţată sistematic, pentru a nu pentru toate aluaturile cudrojdie. Ex: aluat pentru
exista riscul contaminării cu alte tipuri de făină. În pizza.
cazul unui regim strict fără gluten, asiguraţi-vă că
10. Permite producerea produselor de patiserie
nici drojdia utilizată nu conţine gluten. Consistenţa
şiprăjiturilor, cu drojdie chimică.
tipurilor de făină fără gluten nu permite o ames-
tecare optimă. Din acest motiv, la frământare tre- 11. Programul Gem fierbe automat dulceaţa în cuvă.
115
12. Programul 12 realizează numai frământarea. Este Sunt posibile 3 opţiuni:
destinat aluaturilor fără drojdie. Ex: tăiţei. - DESCHISĂ - MEDIE - ÎNCHISĂ.
Dacă doriţi să modificaţi reglarea implicită, apăsaţi
Selectarea greutăţii pâinii butonul până când indicatorul vizual se aprinde în
Greutatea pâinii se reglează implicit la 1000 g. dreptul reglajului dorit.
Greutatea este dată cu titlu indicativ. Pentru mai
multe precizări vezi detaliile reţetelor. Programele 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 nu au posibilitatea reglării Reţetele 1, 2, 3 şi 4 pot fi utilizate în modul RAPID,
greutăţii. Apăsaţi pe buton pentru a regla produ- reducându-se astfel timpul de coacere. Pentru a selecta
sul ales, 750 g sau 1000 g. Indicatorul vizual se modul rapid apăsaţi de 4 ori pe butonul Modul
aprinde în dreptul reglajului ales. RAPID nu permite reglarea culorii cojii.

Culoarea cojii este reglată implicit la MEDIE. Apăsaţi butonul pentru a porni aparatul.
Programele 7, 9, 11, 12 nu au posibilitatea reglării Începenumărătoarea inversă. Pentru a opri programul
culorii cojii. sau a anula programarea decalată, apăsaţi 5 secunde
butonul .

CICLURILE
Indicatorul luminos se aprinde indicând ciclul la care s-a ajuns. Tabelul de la paginile 158-159 vă prezintă
descompunerea pe etape a diferitelor cicluri, în funcţie de programul ales.
> > > > >

Preîncălzire Frământare Repaus Creştere Coacere Menţinerea la cald


Utilizată Permite Permite Durata în care Transformă Permite păstrarea
în programele formarea aluatului să drojdia aluatul în la cald a pâinii după
3 şi 7 pentru structurii se destindă acţionează miez coacere.
a îmbunătăţi aluatului pentru a pentru a face şi face coaja Totuşi, este recomandat
creşterea şi deci a îmbunătăţi pâinea să aurie şi să scoateţi pâinea
aluatului. capacităţii calitatea crească şi crocantă. imediat după
sale de a frământării. a-i conferi terminarea coacerii.
creşte bine. aroma sa.

Preîncălzire: este activă numai pentru progra- Ex: „suplimentar” = 2:51, iar „timpul total” = 3:13,
mele 3 şi 7. Dispozitivul de amestecare nu funcţionează ingredientele pot fi adăugat la capătul a 22 min.
în această perioadă. Această etapă permite accelera-
rea acţiunii drojdiei şi astfel, favorizează creşterea pâi- Creştere : aluatul se află în primul, al 2-lea sau
nii făcute din făină care tinde să nu crească prea bine. al 3-lea ciclu de creştere.

Frământare : aluatul se află în primul sau al 2- Coacere : pâinea se află în ciclul final de
lea ciclu de frământare sau în perioada de brasaj între coacere.
ciclurile de creştere. Pe parcursul acestui ciclu, şi pentru
programele 1, 3, 4, 7, 10, aveţi posibilitatea de a Menţinerea la cald : pentru programele 1, 2,
adăuga ingrediente: fructe uscate, măsline, slănină etc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, puteţi lăsa preparatul în aparat.
Un semnal sonor vă indică în ce moment să interveniţi. După coacere se derulează automat un ciclu de
Consultaţi tabelul recapitulativ al duratelor de prepa- menţinere la cald, de o oră. Pe durata orei de
rare (pag. 158-159) şi coloana „suplimentar”. Această menţinere la cald afişajul rămâne la 0:00. Se emite un
coloană indică durata care se va afişa pe ecranul apa- bip, la intervale regulate. La finalul ciclului, aparatul se
ratului dvs., atunci când va suna semnalul sonor. Pentru opreşte automat, după emiterea mai multor bipuri.
a şti mai exact după cât timp se va produce semnalul
sonor, este suficient să scădeţi timpul din coloana
„suplimentar” din timpul total de coacere.

116
PROGRAM DECALAT
Puteţi programa aparatul pentru a avea produsul gata Ex: este ora 20 şi doriţi ca pâinea dvs. să fie gata la
la ora pe care o alegeţi, cu până la 15 h avans. ora 7:00 a doua zi dimineaţă. Programaţi 11:00 cu
Programul temporizat nu poate fi utilizat pentru pro- ajutorul butoanelor şi . Apăsaţi butonul . Se
gramele 5, 6, 9, 10, 11, 12. emite un semnal sonor. Se afişează indicatorul vizual
Această etapă intervine după ce aţi selectat progra- se aprinde în faţa şi cele 2 puncte ale minuta-
mul, nivelul de coacere şi greutatea. Se afişează rului se afişeazţă intermitent. Începe numărătoarea
durata programului. Calculaţi diferenţa de timp dintre inversă. Se aprinde indicatorul luminos al funcţionării.
momentul în care porniţi programul şi ora la care doriţi
Dacă greşiţi sau doriţi să modificaţi reglarea orei,
ca produsul dvs. să fie gata. Maşina include automat
apăsaţi lung pe butonul până când acesta emite un
durata ciclurilor programului.
semnal sonor. Se afişează ora implicită. Refaceţi
Cu ajutorul butoanelor şi , afişaţi durata găsită
operaţia.
( în sus şi în jos).
Apăsările scurte permit o defilare în tranşe de 10 min Anumite ingrediente sunt perisabile. Nu utilizaţi progra-
+ bip scurt. Cu o apăsare lungă, defilarea este mul temporizat pentru reţete care conţin: lapte
continuă în tranşe de 10 min. proaspăt, ouă, iaurt, brânză, fructe proaspete.

Sfaturi practice
În cazul unei pene de curent: dacă în timpul unui ciclu Dacă doriţi să efectuaţi două programe unul după
programul este întrerupt de o pană de curent sau de o celălalt, aşteptaţi 1 h înainte de a porni cea de a doua
manevră greşită, maina dispune de o protecţie de 7 min, preparare, pentru ca maşina să se răcească complet.
în timpul cărora programarea va fi salvată.
Ciclul va fi reluat de unde a fost întrerupt. Peste
această perioadă, programarea se pierde.

INGREDIENTELE
Grăsimi şi ulei: grăsimile fac pâinea mai pufoasă şi mai Lapte: puteţi folosi lapte proaspăt sau lapte praf. Dacă
savuroasă. De asemenea, pâinea se va păstra mai folosiţi lapte praf, adăugaţi cantitatea de apă
bine şi mai mult timp. Prea multă grăsime va încetini prevăzută iniţial. Dacă folosiţi lapte proaspăt, puteţi
creşterea. Dacă folosiţi unt, tăiaţi-l în bucăţi mici pen- adăuga şi apă: cantitatea totală trebuie să fie egală
tru a-l repartiza omogen în preparat, sau topiţi-l. Nu cu cea prevăzută în reţetă. Laptele are şi un efect
încorporaţi unt cald. Evitaţi intrarea în contact a grăsi- emulgator care permite obţinerea de alveole mai egale
milor cu drojdia, pentru că acest lucru ar putea împie- şi deci un aspect frumos al miezului.
dica rehidratarea drojdiei.
Apă: apa rehidratează şi activează drojdia. Aceasta
Ouă: ouăle îmbogăţesc aluatul, îmbunătăţesc culoarea hidratează şi amidonul din făină şi permite formarea
pâinii şi favorizează o dezvoltare bună a miezului. miezului. Apa se poate înlocui, parţial sau total, cu
Dacă folosiţi ouă, reduceţi corespunzător cantitatea de lapte sau alte lichide. Folosiţi lichide aflate la tempera-
lichide. Spargeţi oul şi completaţi cu lichid până când tura ambiantă.
obţineţi cantitatea de lichid specificată în reţetă.
Reţetele au fost prevăzute pentru un ou mediu de 50 Făină: cantitatea de făină variază sensibil în funcţie de
g; dacă ouăle sunt mai mari adăugaţi un pic de făină; tipul utilizat. În funcţie de calitatea făinii pot varia şi
dacă ouăle sunt mai mici trebuie să puneţi un pic mai rezultatele coacerii pâinii. Păstraţi făina într-un recipient
puţină făină. ermetic, pentru că făina va reacţiona la fluctuaţiile

117
condiţiilor climaterice absorbind sau dimpotrivă, pier- formă, drojdia ar trebui adăugată direct în vasul de
zând umiditate. Folosiţi de preferinţă o făină aşa-zis copt al aparatului de făcut pâine cu celelalte ingre-
„de forţă”, „de panificaţie” sau „de brutărie” decât o diente. Amintiţi-vă să fărâmiţaţi drojdia proaspătă
făină standard. Adăugarea în aluat a ovăzului, cu degetele pentru a o face să se dizolve mai uşor.
tărâţelor, germenilor de grâu, secarei sau cerealelor Doar drojdia activă uscată (în granule mici) trebuie
integrale va duce la obţinerea unei pâini mai grele şi amestecată cu puţină apă caldă înainte de utilizare.
mai subţiri. Alegeţi o temperatură apropiată de 35°C, la mai
Se recomandă folosirea unei făini T55, dacă nu se spe- mică nu va mai creşte la fel de bine, la mai mare îşi
cifică altfel în reţete. va pierde puterea de creştere. Respectaţi cantităţile
Reţetele noastre sunt optimizate pentru utilizarea făinei stabilite şi amintiţi-vă să adaptaţi cantitatea de
standard T55. drojdie conform formei sale (vezi graficul de echiva-
Cernerea făinii influenţează şi ea rezultatele: cu cât lenţe mai jos).
făina este mai integrală (adică aceasta conţine o parte Echivalente în cantitate/greutate/volum între drojdia
din învelişul bobului de grâu), cu atât aluatul va creşte uscată, drojdia proaspătă şi drojdia lichidă:
mai puţin şi pâinea va fi mai densă. De asemenea, Drojdie uscată (în lg.)
găsiţi în comerţ preparate pentru pâine gata de utili- 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
zare. Pentru utilizarea acestor preparate, consultaţi Drojdie proaspătă (în g)
recomandările producătorului acestora. În general, ale- 9 13 18 22 25 31 36 40 45
gerea programului se va face în funcţie de preparatul
folosit. Ex: Pâine integrală - Programul 3. Produse suplimentare (măsline, slănină etc.): puteţi
personaliza reţetele, cu toate ingredientele suplimen-
Zahăr: este preferat zahărul alb, roşu sau mierea. Nu tare pe care le doriţi, dar având grijă:
folosiţi zahăr rafinat sau cubic. Zahărul hrăneşte droj- > să respectaţi semnalul sonor pentru adăugarea ingre-
dia, dă o savoare bună pâinii şi îmbunătăţete coace- dientelor, mai ales în cazul celor mai fragile,
rea cojii. > seminţele cele mai solide (precum inul sau susanul)
pot fi încorporate încă de la începutul frământării,
Sare: dă gust alimentului şi permite reglarea acţiunii pentru a uşura utilizarea mainii (de ex., pornirea
drojdiei. Nu trebuie să intre în contact cu drojdia. decalată),
Datorită sării, aluatul este ferm, compact şi nu creşte > să scurgeţi bine ingredientele foarte umede (măsline),
prea repede. De asemenea, ameliorează structura > să pudraţi cu făină ingredientele grase pentru o mai
aluatului. bună încorporare,
> să nu adăugaţi cantităţi prea mari de ingrediente,
Drojdia: există drojdia de brutărie în mai multe în special brânză, fructe proaspete sau legume
forme: proaspătă în cuburi mici, uscată şi activă ce proaspete, deoarece pot afecta aluatul.
trebuie rehidratată şi instant. Drojdia proaspătă se Respectaţi cantităţile din reţete,
vinde în supermarketuri (la raioanele de brutărie sau > să nu cadă ingrediente pe alături.
de produse proaspete), dar puteţi cumpăra drojdie
proaspătă şi de la brutarul dvs. local. Indiferent de

118
REŢETELE
Pentru fiecare reţetă, respectaţi ordinea ingredientelor indicate. În funcţie de reţeta aleasă şi de programul cores-
punzător, puteţi să consultaţi tabelul recapitulativ al duratelor de preparare (pag. 158-159) şi să urmăriţi
desfăşurarea pe etape a diferitelor cicluri.
lg > linguriţă/linguriţe - LG > lingură/linguri

PROGRAMUL 1
PÂINE DE BAZĂ PÂINE CU LAPTE
750 g 1000 g 750 g 1000 g
Ulei 1 LG 1,5 LG Unt topit 50 g 60 g
Apă 245 ml 300 ml Sare 1,5 lg 2 lg
Sare 1 lg 1,5 lg Zahăr 2 LG 2,5 LG
Zahăr 3 lg 1 LG Lapte lichid 260 ml 310 ml
Lapte praf 1 LG 2 LG Făină 400 g 470 g
Făină 455 g 550 g Drojdie 1 lg 5g sau 1,5 lg
Drojdie 1 lg 5 g sau 1,5 lg

PROGRAMUL 2
PÂINE FRANŢUZEASCĂ PÂINE DE ŢARĂ
750 g 1000 g 750 g 1000 g
Apă 270 ml 360 ml Apă 270 ml 360 ml
Sare 1,5 lg 2 lg Sare 1,5 lg 2 lg
Făină 460 g 620 g Făină 370 g 500 g
Drojdie 5g sau 1,5 lg 2 lg Făină de secară 90 g 120 g
Drojdie 5g sau 1,5 lg 2 lg

PROGRAMUL 3
PÂINE INTEGRALĂ PÂINE ŢĂRĂNEASCĂ
750 g 1000 g 750 g 1000 g
Ulei 2 lg 1 lg Ulei 2 lg 1 lg
Apă 270 ml 360 ml Apă 270 ml 360 ml
Sare 1,5 lg 2 lg Sare 1, 5 lg 2 lg
Zahăr 2 lg 1 lg Zahăr 2 lg 1 lg
Făină 225 g 300 g Făină 230 g 300 g
Făină integrală 225 g 300 g Făină de secară 110 g 150 g
Drojdie 1 lg 5 g sau 1,5 lg Făină integrală 110 g 150 g
Drojdie 1 lg 5 g sau 1,5 lg

119
PROGRAMUL 4
BRIOŞĂ KUGELHOPF (Prăjitură alsaciană cu stafide şi migdale)
750 g 1000 g 750 g 1000 g
Ouă 2 3 Ouă 2 3
Unt 150 g 175 g Unt 140 g 160 g
Lapte lichid 60 ml 70 ml Lapte lichid 80 ml 100 ml
Sare 1 lg 1,5 lg Sare 1/2 lg 1 lg
Zahăr 3 LG 4 LG Zahăr 4 LG 5 LG
Făină tip 55 360 g 440 g Făină 350 g 420 g
Drojdie 2 lg 2,5 lg Drojdie 2 lg 2,5 lg
opţional: 1 linguriţă cu apă de flori de portocal. Stafide 100 g 150 g
opţional: înmuiaţi stafidele într-un sirop uşor (50% zahăr, 50% apă)
sau în alcool tip şnaps sau rachiu de drojdie din struguri.
opţional: puneţit migdale întregi deasupra aluatului, la sfârşitul ulti-
mului ciclu de frământare.

PROGRAMUL 5 PROGRAMUL 10
PÂINE SUPER-RAPIDĂ PRĂJITURĂ CU LĂMÂIE
750 g 1000 g 1000 g
Ulei 1 LG 1,5 LG Ouă 4
Apă (35-40°C maxi) 270 ml 360 ml Unt 95 g
Sare 1 lg 1,5 lg Sare 1/2 lg
Zahăr 1 LG 1 LG Zahăr 260 g
Lapte praf 1 LG 2 LG Făină 430 g
Făină 430 g 570 g Drojdie 3 lg
Drojdie 3 lg 3,5 lg Lămâie (zeamă+coajă) 1
Bateţi ouăle + zahărul + sarea până se albesc, 5 minute. Turnaţi în
PROGRAMUL 7 recipientul maşinii. Adăugaţi untul topit răcit. adăugaţi zeama şi
coaja de lămâie. Amestecaţi făina şi drojdia şi adăugaţi peste
PÂINE CU IAURT amestecul deja realizat. Aşezaţi făina exact în mijlocul acestuia.
1000 g
Apă 200 ml PROGRAMUL 11
Iaurt natural 1 (125 g)
Sare 2 lg COMPOTURI ŞI DULCEŢURI
Zahăr 1 LG Tăiaţi sau tocaţi fructele, după cum doriţi, înainte de a le
Făină 480 g pune în maşina de pâine.
Făină de secară 70 g
Dulceaţă de căpşuni, piersici, rubarbă sau caise:
Drojdie 2,5 lg
580 g de fructe, 360 g de zahăr, zeama de la 1 lămâie.
PROGRAMUL 9 Dulceaţă de portocale:
500 g de fructe, 400 g de zahăr.
ALUAT PENTRU PIZZA
750 g 1000 g Compot mere/rubarbă:
Ulei de măsline 1 LG 1,5 LG 750 g de fructe, 4,5 linguri de zahăr
Apă 240 ml 320 ml Compot de rubarbă:
Sare 1,5 lg 2 lg 750 g de fructe, 4,5 linguri de zahăr.
Făină 480 g 640 g
Drojdie 1 lg 5 g sau 1,5 lg PROGRAMUL 12
ALUAT PROASPĂT
1 000 g
Ouă 5
Apă 60 ml
Făină 600 g
Sare 1 lg

120
GHID DE DEPANARE
Nu obţineţi rezultatul Pâine Pâine Pâine Coajă Laturi brune, Laturile şi partea
aşteptat ? prea surpată după care nu nu dar pâine de deasupra
crescută ce a crescut a crescut suficient coaptă acoperite
Acest tabel vă va ajuta prea mult destul de coaptă insuficient de făină
să găsiţi ce nu este în ordine.

Butonul a fost acţionat


în timpul coacerii
Făină insuficientă
Făină prea multă
Drojdie insuficientă
Drojdie prea multă
Apă insuficientă
Apă prea multă
Zahăr insuficient
Făină de calitate
necorespunzătoare
Ingredientele nu sunt în proporţiile
corecte (cantităţi prea mari)
Apă prea caldă
Apă prea rece
Program neadecvat

GHID DE DEPANARE TEHNICĂ


PROBLEME SOLUŢII

Dispozitivul de amestecare rămâne • Lăsaţi să se înmoaie înainte de a-l scoate.


blocat în cuvă

După apăsarea butonului nu se întâmplă • Maşina este prea caldă. Aşteptaţi 1 oră între 2 cicluri.
nimic. • A fost programată o pornire decalată.

După apăsarea butonului motorul se • Cuva nu este introdusă până la capăt.


roteşte, dar frământarea nu are loc. • Lipsa dispozitivului de amestecare sau acesta nu este bine pus.

După o pornire decalată, • După programare aţi uitat să apăsaţi butonul .


pâinea nu a crescut destul • Drojdia a venit în contact cu sarea şi/sau cu apa.
sau nu s-a întâmplat nimic. • Lipseşte dispozitivul de amestecare.

• Anumite ingrediente au căzut în afara recipientului: scoateţi din priză


aparatul, lăsaţi-l să se răcească, apoi curăţaţi interiorul cu un burete
Miros de ars. uscat, fără a folosi niciun produs de curăţat.
• Preparatul a dat pe dinafară: cantitatea de ingrediente este prea
mare. Urmăriţi proporţiile din reţetă.

121

Evaluare