Sunteți pe pagina 1din 11

92 .

DENTARĂ
EXTRACTIA

Corticala osoasă va fi resorbită complet 1. Leziuni dentare


abia după 4-6 săptămâni de la extracţie, când
radiologic nu mai este vizibilă lamina dura. Pe
măsură ce alveola este ocupată de os, epiteliul Fractura coronara a dintelui
se deplasează superior, spre creastă, şi poate de extras
ajunge la acelaşi nivel cu mucoasa fixă adia-
centă. Este accidentul care apare cel mai frecvent
Singurul semn vizibil la nivelul alveolei la În timpul extracţiei dentare, fiind favorizat de
un an de la extracţie este o bandă de ţesut fibros distrucţii mari corono-radiculare prin procese ca-
slab vascularizat (cicatricea) situată la nivelul rioase, prezenţa unor obturaţii voluminoase,
crestei alveolare edentate. carii de colet, etc. Fractura coronară a dintelui
de extras poate să apară şi datorită unei prize
incorecte a cleştelui sau prin manevre brutale În
Accidente şi complicaţii cursulluxării dintelui. Acest accident ar putea fi
prevenit printr-un examen clinic şi radiologic
ale extracţiei dentare complex, adaptând soluţiile terapeutice la
situaţia locală. Dacă s-a produs accidentul se va
Accidentele şi complicaţiile extracţiei den- adapta conduita terapeutică la noua situaţie cli-
tare pot fi reduse la minim printr-o evaluare co- nică, respectiv extracţia resturilor radiculare .
rectă clinică şi radiologică preextracţională şi
prin respectarea principiilor de extracţie În co-
relaţie cu statusullocal şi general. Fractura radiculara a dintelui
În producerea acestor accidente sunt im- de extras
plicaţi o serie de factori legaţi de:
• particularităţile morfologice ale dintelui ce ur- Este un accident frecvent care poate să
mează a fi extras. apară chiarÎn cazul utilizării unei tehnici chirur-
• particularităţile morfologice ale structurilor de gicale corecte. Factorii de risc sunt:
vecinătate . • Rădăcini subţiri, efilate
• Iezi uni patologice preexistente. • Rădăcini curbe, cudate, În "baionetă"
• greşeli de tehnică prin folosirea unor instru- • Rădăcini divergente (În special la primii molari
mente sau manopere neadecvate. superiori)
În mod didactic accidentele datorate ex- • Sept interradicular gros
tracţiei dentare pot fi clasificate astfel: • Fenomene de hipercementoză
·leziuni dentare. • Os alveolar dens
·leziuni ale părţilor moi perimaxialre. • Anchiloza dento-alveolară
• leziuni osoase Pentru a preveni acest accident este
• accidente sinusale. esenţială evaluarea riscului de fractură radicu-
• Împingerea dinţilorÎn spaţiile perimaxilare. Iară, În special a apexului prin examen radiolo-
• leziuni nervoase. gic, precum şi adaptarea tehnicii chirurgicale
• luxaţia ATM. corespunzătoare (extracţie cu separaţie radicu-
Iară, alveolotomie).

Fractura coronara a dintelui vecin


Este un accident relativ frecvent favorizat
de subminarea coroanei dinţilor adiacenţi prin
procese carioase extinse sau obturaţii volumi-
noa se. Dacă la examenul clinic se observă acest
aspect, pacientul trebuie avertizat asupra riscu-
lui de apariţie a accidentului.
Accidentul poate să apară şi din cauza
unor erori În manevrarea instrumentarului de ex-
tracţie:
• utilizarea unui cleşte inadecvat (fălci prea late)
• aplicarea incorectă a cleşte lui de extracţie, În cleşte lui pe dintele temporar, sau prin pătrun­
afara axului dintelui derea În profunzime cu elevatorul şi lezarea sa-
• aplicarea incorectă a cleştelui de extracţie, fără cului folicular sau a mugurelui dentar.
adaptarea la conturul dintelui Se va realiza mai Întâi o evaluare radiolo-
• aplicarea defectuoasă a elevatorului, cu punct gică preextracţională şi, În cazul În care rădăci ­
de sprijin pe dintele vecin nile molarului temporar Înconjoară coroana
• derapa rea instrumentarului de extracţie. dintelui permanent, se va recurge la extracţia cu
separaţie radiculară. De asemenea, nu se va
pătrunde În profunzime cu fălcile cleştelui de ex-
luxaţia dintelui vecin tracţie sau cu elevatorul.
Acest accident apare prin folosirea inco- Dacă s-a produs smulgerea mugurelui
rectă a instrumentarului de extracţie, În special dentar subiacent, acesta se va reintroduce În al-
a elevatorului care se sprijină pe dintele vecin, În veolă şi se va practica sutura mucoasei supraia-
loc să se sprijine pe alveola dentară. Dintele cente. Dacă s-a lezat numai sacul folicular şi/sau
vecin luxat sau parţial avulsionat va fi reaplicat mugurele dintelui permanent, se va practica su -
În poziţie corectă şi imobilizat. Este necesară tura mucoasei su praiacente.
monitorizarea vitalităţii dintelui, cu devitaliza- Evoluţia poate fi favorabilă, spre vinde-
rea acestuia atunci când apar leziuni ale pulpei care chirurgicală, cu continuarea normală a
dentare. În avulsii complete, când pereţii alveo- evoluţiei dintelui respectiv. Dacă apare o su-
lei sunt integri, se realizează replantarea. De obi- puraţie, este necesară extracţia mugurelui din-
cei se produc luxaţii cu mobilitate redusă care telui respectiv.
nu necesită un tratament specific, eventual
urmărirea vitalităţii pulpare.
2. Leziuni ale părţilor moi
perimaxilare
Fractura coronară a dinţilor
anatgonişti Lezarea părţilor moi din cavitatea orală
apare aproape Întotdeauna ca rezultat al folosi-
Se produce din cauza aplicării
unor forţe rii unor Forţe excesive, necontrolate, În timpul
de tracţiune verticală necontrolată asupra extracţie i denta re.
cleştelui de extracţie, mai frecvent În cazul ex- Leziunile pot fi:
tracţiei dinţilor inferiori. • plăgi gingivale liniare, produse prin deraparea
elevatorului sau prin aplicarea incorectă a
cleştelui peste mucoasă. Apare hemoragie care
Extracţia unui alt dinte decât cel uneori poate fi abundentă. Tratamentul constă
de extras În suturarea plăgii atunci când lambourile re-
zultate sunt viabile sau În excizia fragmentelor
Este un accident care, aparent, este im- de mucoasă mici, devitale şi apoi sutura plăgii.
posibil să se Întâmple. Totuşi, frecvenţa acestei • plăgi Întinse cu decolări osaose importante
erori este destul de mare. Medicul trebuie să produse În timpul extracţiilor laborioase. Mar-
evalueze şi să coreleze clinic şi radio logic statu- ginile mucozale sunt dilacerate, zdrobite, osul
sul odonto-parodontal. Accidentul apare mai alveolar fiind descoperit pa rţial. Tratamentul
frecvent În cazul extracţiilor dirijate În scop or- constă În regularizarea marginilor osoase, ex-
todontic. Dacă dintele şi ţesutul periapical sunt cizia ţesuturilor moi devitale şi repoziţionarea
intacte, se poate Încerca replantarea imediată. prin sutură a părţilor moi astfel rezultate, pen-
tru a asigura acoperirea osului alveolar. Dacă
nu este posibilă reacoperirea, osul va fi prote-
Smulgerea sau lezarea mugurilor jat cu o meşă iodoformată .
dinţilor permanenţi • plăgi ale mucoasei palatine produse prin de-
raparea elevatoarelor În timpul extracţiei mo-
Se poate produce În timpul extracţiei cu larilor superiori. Dacă se produce lezarea
cleştele a molari lor temporari, ale căror rădăcini arterei palatine, poate să apară o hemoragie În
Însuficient resorbite Înconjoară coroana dintelui jet, fiind necesară ligaturarea vasului distal de
subiacent, prin aplicarea prea profundă a fălcilor plagă.
94 EXTRACTIA
, DENTARĂ

Figura 2.36. a - Hematom disecant de limbă şi planşeu bucal; b - Traheotomie de urgenţă

Figura 2.37. a - plagă a spaţiului laterofaringian prin deraparea elevatorului în timpul extracţiei
molarului de minte inferior. b - sutura plăgii,

• plăgi ale limbii produse prin deraparea eleva-


toarelorîn timpul extracţiei molarilor inferirorL
3. Leziuni osoase
Aceste plăgi pot fi însoţite de hemoragii im- Fractura corticalei alveolare
portante din vasele linguale, uneori manifeste
clinic, cu apariţia hematom ului disecant Pen - Este un accident frecvent În cazul ex-
tru controlul hemoragiei este necesară sutura tracţiilor din zone cu corticală subţire:
în masă a plăgii, deoarece hemostaza prin • corticala vestibulară de la nivelul caninului su-
tamponament nu este eficientă (Fig, 2.36). perior şi molarilor superiori
• plăgi ale planşeu lui bucal produse prin înţepa­ • corticala vestibulară de la nivelul grupului fron-
rea mucoasei, Aceste plăgi pot fi însoţite de he- taI inferior
moragii masive, cu apariţia de hematoame • corticala linguală din dreptul molarilor inferiori,
disecante, complicaţiile ulterioare fiind fie as- • tuberozitatea maxilară
fixia prin obstrucţia căilor aeriene superioare, • podeaua sinusului maxilar (când are raport
fie suprainfectarea hematom ului, În cazul strâns cu rădăcinile dinţilor sinusali),
apariţiei acestor hematoame disecante de Dacă se apreciază un risc ridicat de frac-
limbă şi planşeu este necesară asigurarea per- tură a procesului alveolar, se va recurge de la în-
meabilităţii căilor aeriene superioare şi trimi- ceput la extracţia prin alveolotornie.
terea de urgenţă într-un serviciu de chirurgie Atitudinea terapeutică faţă de fracturi le
oro-maxilo-faciaIă (Fig, 2.36, 2,37). procesului alveolar depinde de tipul şi amploa-
rea fracturii:
• dacă se produce o fractură completă de proces
alveolar cu fragmentul osos detaşat de periost,
acesta se îndepărtează, apoi se regularizează
marginile osoase şi se suturează plaga,
• dacă fragmentul osos nu e deperiostat, acesta
se repoziţionează şi se suturează cu atenţie Iare duce la lezarea plexului venos perituberozi-
plaga, În acest caz neexistând pericolul de ne- tar, cu apariţia unei hemoragii importante, sau a
croză, vascularizaţia fiind menţinută prin vasele unui hematom, cu risc septic crescut (Fig_ 2_38)_
periostale. De asemenea, se pot produce comunicări
oro-sinusale largi, mai ales când dintele extras
Fractura corticalei linguale antrenează şi un fragment osos tuberozitar
(smulgerea tuberozităţii maxilare).
Se poate produce În cursul extracţiei mo- Atitudinea terapeutică este similară celei
la rilor i nferiori. Acest accident se poate asocia pentru fracturile procesului alveolar. Dacă frag-
cu Împingerea dintelui În planşeul oral sau cu le- mentul osos rămâne ataşat de periost, se va
zarea nervului lingual. Atitudinea terapeutică menţine şi se vor lua toate măsurile pentru rein-
este similară oricărei fracturi de proces alveolar. tegrarea osoasă.
Dacă Însă tuberozitatea este mobilă sau
Fractura tuberozităţii maxilare a fost antrenată Împreună cu dintele Îndepărtat,
există mai multe opţiuni terapeutice. Dacă din-
Acest accident survine cel mai frecvent În tele şi ţesutul osos formează corp comun, se
timpul extracţiei unui molar de minte superior, poate Încerca reataşarea tuberozităţii Împreună
sau chiar a molarului doi (când molarul trei cu dintele extras şi monitorizare timp de 6-8
lipseşte), prin aplicarea unor forţe orientate spre săptămâni, urmată de extracţia prin alveoloto-
distal, cu elevatorul drept sau prin aplicarea mie a molarului.
fălcilor cleştelui de extracţie pe corticala osoasă . Dacă tuberozitatea maxilară este complet
De multe ori, fractura tuberozităţii maxi- detaşată şi separată de periost, aceasta se va
Îndepărta şi se va Închide defectul prin sutura
primară a mucoasei acoperitoare. Dacă se
constată prezenţa comunicării oro-sinusale, ati-
tudinea terapeutică va fi specifică acestui acci-
dent.

Fractura mandibulei
Fractura mandibulei este un accident rar,
asociat aproape exclusiv cu extracţia sau odon-
tectomia molarului de minte inferior. Examenul
clinic şi radiologic poate evidenţia elemente care
să constituie factori de risc pentru fractura man-
dibulei: incluzia profundă a molarului de minte
inferior, atrofia accentuată a mandibulei, pre-
zenţa unor procese patologice la nivelul mandi-

Figura 2.38. Fractura tuberozităţii maxilare În bulei (chist folicular, osteomielită etc.) ce pot
timpul extracţiei molarului de minte superior. favoriza producerea unei fracturi În os patologic.

Figura 2.39. Fractura mandibulei in cursul extractiei dntare.


96 EXTRACTIA DENTARĂ
,

,.,
Este contraindicată folosirea elevatorului 5. Impingerea dinţilorÎn
Lecluse pentru extracţia unui molar de minte in-
ferior cu rădăcini drepte, deoarece poate fi fa-
spaţiile perimaxilare
vorizată producerea unei fracturi de unghi Se produce prin aplicarea unor forţe exa-
mandibular. gerate, necontrolate, care duc la perforarea
Dacă se produce fractura mandibulei, se structurilor osoase adiacente şi Îm pingerea din-
finalizează extracţia dentară (daCă este posibil), telui, sau a unui fragment dentar În spaţiile pe-
iar atitudinea terapeutică este similară oricărei rimaxilare.
fracturi a unghiului mandibular. Se va reduce Dacă accidentul s-a produs, pacientul va fi
fractura şi se va aplica tratamentul de urgenţă informat despre acest lucru şi se va adopta o ati-
specific fracturilor de mandibulă, pacientul fiind tudine terapeutică specifică, În funcţie de
trimis de urgenţă Într-o clinică de chirurgie oro- situaţia clinică.
maxilo-facială (Fig. 2.39).
Împingerea molarului de minte superior În
spaţiul pterigomaxilar
4. Accidente sinusale Molarii trei superiori pot fi Împinşi distal,
pătrunzând În spaţiul infratemporal, dacă se
Condiţiile anatomice şi procesele resorb- aplică manevre energice cu elevatorul, fără a di-
tive periradiculare de la nivelul premolarilor şi rija direcţia de aplicare a forţei. Se recomandă
molarilor superiori favorizează apariţia acciden- aplicarea distal de molarul trei a unei presiuni
telor sinusale care constau În : digitale a operatorului, pentru a evita acest inci-
• deschiderea sinusului maxilar. dent. Se asociază adesea cu fractura tubero-
• Împingerea rădăcinilor sub mucoasa sinusală zităţii maxilare. Dintele este situat Între lama
sau În plină cavitate sinusală (Fig. 2.40). laterală pterigoidiană şi m. pterigoidian extern.
Diagnosticul şi tratamentul accidentelor Uneori, dintele se situează imediat medial de
sinusale sunt descrise În capitolul "Afecţiuni de ramul mandibular, producând tulburări ale des-
origine dentară ale sinusului maxilar". chiderii cavităţii orale. Prin pătrunderea de res-
turi dentareÎn fosa infratemporală, există riscul
unor complicaţii septice severe, cum ar fi abce-
sul spaţiului infratemporal sau chiar flegmonul
hemifacial.
Dacă accidentul se produce, se va Încerca
imediat Îndepărtarea dintelui pătruns În părţile
moi profunde, dacă acest lucru este posibil.
Uneori hemoragia datorată lezării plexului venos
pterigoidian va Împiedica rezolvarea imediată a
acestui accident. Explorarea chirurgicală şi
Îndepărtarea dintelui se va face în servicii de chi-
rurgie oro - maxilo-faciaIă, după investigaţii ra -
diologice prin care să se identifice poziţia exactă
a dintelui.

Împingerea molarului trei inferior În


planşeul bucal
Acest accident este de obicei rezultatul
aplicăriiunor forţe exagerate cu elevatorul spre
posterior şi lingual, În prezenţa unei corticale lin-
guale foarte subţiri sau absente.
Prin acest mecanism, molarul de minte
inferior pătrunde În părţile moi ale planşeu lui
bucal fie deasupra muşchiului milohioidan, fie
Figura 2.40. Împingerea unor resturi radiculare sub acesta (Fig. 2.41).
În sinusul maxilar: a - imediat sub mucoasa si- Pacientul va fi trimis de urgenţă În servi-
nuzală; b - În plină cavitate sinuzală. ciul de chirurgie oro-maxilo-faciaIă unde abor-
6. Leziuni nervoase
Este posibil ca extracţia dentară să deter-
mine Iezi uni ale strucurilor nervoase adiacente.
Filetele nervoase interesate cel mai frecvent sunt
ramurile nervului trigemen, respectiv: nervul al-
veolar inferior, nervul mentonier, nervullingual,
nervul nazopalatin.

Lezarea n. alveolar inferior şi


an. mentonier
Nervul alveolar inferior, Împreună cu pa-
chetul vascular adiacent, trece pe sub apexurile
premolarilor şi molarilor inferiori şi la o oarecare
distanţă de acesta. Acest raport anatomic este
extrem de variabil. Evaluarea orientativă a ra-
portului nerv-dinte se poate realiza radiologic
preoperator (radiografie retrodentară, OPG etc.).
Extracţia prin alveolotomie a premolarilor
inferiori necesită o atenţie sporită În evitarea
lezării n. mentonier. Dacă se datorează refiectării
sau tracţiunii exagerate a lamboului creat, sen-
sibilitatea va reveni În decurs de câteva
săptămâni. Când Însă nervul mentonier a fost
secţionat, anestezia este definitivă.
Lezarea nervoasă În cazul extracţiilor mo-
larilor de minte apare În 0,6-5% dintre cazuri. În
majoritatea situaţiilor, tuburările se remit fără
Figura 2.41. Împingerea molarului de minte in- tratament - tulburările se remit În timp pentru
feriorÎn părţile moi ale planşeului bucal: a - re- 96% dintre pacienţii cu leziuni ale nervului al-
prezentare schematică; b - imagine radiologică. veolar inferior şi 87% dintre cei cu leziuni ale
nervului lingual.
dul va fi oral pentru molarul Împins deasupra Recuperarea funcţională bună pentru ner-
muşchiului milohioidian sau pe cale cutanată vul alveolar inferior este datorată probabil faptului
când molarul este situat sub acesta. că nervul este reţinut În interiorul unui canal osos
O metodă modernă de localizare a dintelui şi astfel terrninaţiile nervului afectat ajung În
În spaţiile perimaxilare este navigaţia chirurgi- contact direct mai uşor. Se consideră În general că
cală, un concept din cadrul chirurgiei asistate de recuperarea funcţională a n. alveolar inferior sau a
computer. Metoda constă În primul rând În rea- n. mentonier apare la 6-91uni, şi uneori chiar după
lizarea unui model virtual al regiunii vizate, pe 18 luni. După 2 ani este foarte puţin probabil să
baza unui CT preoperator. Se foloseşte intrao- se mai producă o recuperare spontană.
perator un sistem computerizat de localizare tri -
dimensională (pe bază de raze infraroşii sau Lezarea n. lingual În timpul extracţiei
unde electromagnetice), care va permite locali- molari lor inferiori
zarea facilă a dintelui În părţile moi (vezi şi ca- Lezarea nervului lingual apare mult mai
pitolul "Tratamentul complex al anomaliilor rar decât cea a nervului alveolar inferior (într-un
dento-maxilare", secţiunea "Un nou concept În procent de 1% dintre cazurile de extracţie a mo-
chirurgia ortognatică - Chirurgia asistată de larului de minte). În schimb, tulburările afec-
computer") . Odată localizat, dintele poate fi tează Într-o mai mare măsură pacienţii, Întrucât
Îndepărtat cu mai mare uşurinţă din spaţiul res- presupun modificări gustative, iar recuperarea
pectiv. Astfel, timpul de intervenţie este redus, spontană este mult mai puţin probabilă. Există o
iar riscul de lezare a unor structuri anatomice mare variabilitate anatomică a nervului lingual;
scade semnificativ odată cu limitarea manevre- În anumite cazuri, nervullingual poate trece prin
lor chirurgicale de explorare. trigonul retromolar. Perforarea corticalei lin-
98 EXTRACTIA DE N TARĂ
,

guale, În zona În care nervul lingual este În Com pUcaţii le extracţiei


contact direct cu periostul, poate de asemenea
să explice unele cazuri de lezare a acestuia,
dentare
Diferenţele de tehnică În extracţia molari-
lor inferiori, şi În special a molarului trei inferior,
pot determina reducerea incidenţei lezării nervului Durerea, tumefacţia, trismusul
linguaL De aceea, se va evita rezecţia corticalei lin - Senzaţia de disconfort şi tumefacţia sunt
guale, asociată cu o incidenţă crescută a lezării de cele mai multe ori prezente după extracţia
nervului linguaL Se vor evita chiuretajul intem- dentară, Într-o măsură mai mare sau mai mică,
pestiv şi decolarea brutală a sacului folicular al Extracţiile laborioase, alveolotomiile şi mai ales
molarului de minte de pe versantullingual al al- tracţiunea exagerată a lambourilor cu
veolei, Trepanarea osoasă se va face cât mai mult depărtătoarele favorizează Îndeosebi edemul
la nivelul corticalei osoase vestibulare, iar dintele postextracţionaL Trismusul apare În urma ex-
va fi secţionat dacă este necesar, pentru a facilita tracţiilor traumatice sau a odontectomiei mola-
extracţia acestuia, Se va evita perforarea corticalei rHor de minte inferiorL Se datorează de obicei
linguale cu instrumentarul rotativ, Suturile vor fi contracţiei spastice a m, pterigoidian intern, da-
plasate superficial În lamboul lingual pentru a torată iritaţiei de natură inflamatorie, şi cedează
evita "Încărcarea" şi lezarea nervului linguaL treptat
În general, În scop decongestiv se reco-
Lezarea n. nazopalatin mandă menţinerea unei temperaturi locale
Nervul nazopalatin poate fi secţionatÎn tim- scăzute (prişniţ cu apă rece), Se administrează
pul realizării lamboului pentru odontectomia ca- la nevoie antialgice şi antiinflamatoare neste-
ninilor incluşi, Zona de inervaţie senzitivă a acestor roidiene (AINS), care sunt În general eficiente În
filete nervoase este redusă şi de obicei recupera- controlul durerii postextracţionale,
rea apare destul de repede, astfel că secţionarea După extracţia laborioasă sau odontecto-
lor nu va determina apariţia unor sechele, mia molarilor de minte poate apărea odinofagia,
care cedează progresiv după câteva zile şi se
7. Luxatia poate ameliora prin administrarea de analge-
, ATM
zice/antiinflamatoare, De asemenea, pacientul
În cazul În care mandibula nu este spriji- va fi sfătuit să aibă o dietă semilichidă,
nită corect În timpul extracţiei molarilor inferiori,
pacientul acuză o durere intensă În articulaţia
temporomandibulară uni- sau bilateral, cu impo- Hemoragia postextracţionala
sibilitatea Închiderii cavităţii orale, S-a produs Pentru orice act chirurgical, hemoragia
astfel o luxaţie anterioară a mandibulei, terapia este un factor ce trebuie avutÎn vedere, Aceasta
de urgenţă a acesteia fiind descrisă În capitolul limitează confortul operator şi uneori poate avea
"Patologia articulaţiei temporo-mandibulare", consecinţe grave, În funcţie de cantitatea de
sânge pierdut şi de durata hemoragieL
8. Alte accidente În mod normal, sângerarea plăgii postex-
tracţionale se opreşte după 15-20 de minute,
Există şi riscul altor accidente care pot prin formarea cheagului sangvin, Există Însă
apărea În timpul extracţiei dentare, de care me- unele situaţii În care hemoragia persistă sau
dicul trebuie să fie conştient: apare la un interval de timp de la extracţie,
• Înghiţirea sau aspirarea unor fragmente den- În funcţie de momentul apariţiei hemoragiei
tare sau osoase - riscul este mai crescut atunci postextracţionale, apariţia hemoragiei postex-
când pacientul are o poziţie orizontală În foto- tracţionale, aceasta poate fi clasificată În:
liul dentar; • hemoragie imediat-prelungită - când sânge-
• fracturarea unor instrumente - uneori cu rarea continuă peste perioada normală de for-
retenţia În spaţiul parodontal, În os, sau În mare a cheagului şi nu există tendinţa de
structurile Învecinate, Dacă porţiunea fractu- oprire spontană,
rată nu este vizibilă la examenul clinic, se va • hemoragie precoce - sângerarea reapare la
recurge la investigaţii radiologice, Tratamentul 2- 3 ore de la extracţie,
este similar celui pentru fracturarea sau • hemoragie tardivă sângera rea se
pătrunderea apexurilor În spaţiile Învecinate, declanşează la câteva zile de la extracţie,
Hemoragiile postextracţionale apar datorită sau În urma unor pl~gi accidentale, etc.). Trebuie
unor factori locali şi/sau generali care, fie se diferenţiat~ din anamneză o tulburare a hemos·
opun formării cheagului, fie favorizează liza pre- tazei de sângerările postoperatorii normale. De
matură a acestuia. exemplu, o mică sângerare pe o durată de 12·
Factorii locali implicaţi În hemoragiile 24 de ore postextracţional este normală. Dacă
postextracţionale ar putea fi: pacientul relatează Însă că sângerarea postex-
• vasodilataţia secundară, În cazul anesteziilor tracţională a durat mai mult de 24 de ore şi au
plexale În care se foloseşte vasoconstrictor; fost necesare Îngrijiri medicale, atunci există o
• persistenţa ţesutului de granulaţie În alveolă; suspiciune.
• prezenţa unor eschile osoase, resturi dentare În al doilea rând, se vor obţine informaţii
sau proeminenţe osoase În alveolă, care pro- privind eventuala medicaţie a pacientului, care
duc iritaţii locale; poate interfera cu sângerarea. Hemostaza este
• plăgi mucoase Întinse, cu delabrări ale gingi- influenţată de substanţele din grupul celor 5
vomucoasei; "A": Aspirină, Anticoagulante, Antibiotice, Al-
• fractura procesului alveolar; cool şi Antitumorale (citostatice). Nu se vor
• lezarea unor vase (de exemplu artera alveolară efectua extracţii dentare la pacientii aflaţi
inferioară); În tratament cu anticoagulante orale, fără
• nerespectarea de către pacient a instrucţiuni­ un consult interdisciplinar. Principial, me-
lor privind Îngrijirile postextracţionale (În spe- dicul care a prescris respectivul anticoagu-
cial clătirea cu apă după extracţie). lant va indica pacientului Întreruperea
Factorii generali care determină tul- administrării de anticoagulante orale si,
burări În mecanismul hemostazei: dacă este nevoie, Înlocuirea acestora cu
• vasculopatii (cresc fragilitatea şi permeabilita- deriva ţi heparinici injectabili. Nu se va În-
tea vasculară) trerupe tratamentul cu anticoagulante sau
• carenţe vitaminice; citostatice fără consultul medicului care le-
• insuficienţa hepatică; a prescris.
• infecţii acute (febre eruptive) şi cronice; În al treilea rând, se vor identifica din
• hipertensiune arterială; anamneză bolile care se asociază cu un risc cres-
• stări alergice; cut de sângerare. Dacă se decelează o tulburare
• afecţiuni ale sistemului endocrin; a hemostazei, de origine vasculară, plachetară
• perioada menstruaţiei; sau plasmatică, se vor lua toate măsurile de pre-
• trombocitopatii şi coagulopatii congenitale sau cauţie În vederea extracţiei dentare, dacă
dobândite aceasta nu se poate temporiza până la corecta-
• afecţiuni care interesează elementele figurate rea deficitului de hemostază.
sangvine (leucemii, trombocitopenii, agranu- La pacienţii cu risc, extracţia se va realiza
10citoză); cât mai atraumatic posibil, mai ales fără sface-
• afecţiuni trombocitare cantitative şi calitative; lizări sau dilacerări ale părţilor moi. Hemostaza
• deficienţe izolate sau asociate ale factorilor prin compresie este de obicei insuficientă. Se
plasmatici; suturează plaga postextracţională şi aplicarea
• tratamente anticoagulante sau antiagregante unui pansa ment supraa lveolar com presiv ar tre-
placheta re; bui să fie eficientă . Se recomandă ca pacienţii
• tratamente citostatice. să rămână sub supraveghere Încă o perioadă de
timp (30-60 de minute), pentru a fi siguri de
obţinerea hemostazei.
Pre ven ţie În unele situaţii, la pacienţii cu risc, pen-
Cea mai importantă din acest punct de ve- tru a diminua riscul de hemoragie
dere este o anamneză completă şi corect postextracţională, se recomandă realizarea În
condusă, pentru a identifica potenţialii factori prealabil a unor gutiere conformatoare, care vor
de risc sau eventuale tulburări de hemostază În fi aplicate peste creasta alveolară, având efect
antecedentele persona le patologice. de compresie mecanică şi limitare a hemoragiei
În primul rând, Înaintea unei extracţii den- sau hematom ului, precum şi de protecţie a al-
tare, pacientul va fi Întrebat dacă a avut vreodată veolei.
fenomene de hemoragie persistentă (În contex-
tul altor extracţii dentare, a amigdalectomiilor
100 EXTRACTIA
. DENTARĂ

Tratamentul local • persistenţa unor eschile osoase sau a unor


fragmente dentare În alveolă care Întârzie pro-
În cazul hemoragiei postextracţionale pre- cesul normal de vindecare;
coce (Ia câteva ore de la extracţie), se • infecţii preexistente acute sau cronice;
Îndepărtează cheagurile, se spală abundent al- • aplicarea intraalveolar a unor susbstanţe cu rol
veola cu ser fiziologic şi se introduce În alveolă antiseptic sau hemostatic care interferă cu or-
un burete de gelatină (Gelaspon), asociat sau nu ganizarea chegului;
cu trombină. La nevoie se completează sutura • pansament compresiv intraalveolar prelungit;
plăgii postextracţionale. Se aplică un pansament • tulburări vasomotorii regionale datorate atât
su praa lveolar com presiv. Uneori este necesară traumatism ului operator, cât şi acţiunii vaso-
menţinerea tamponamentului cu un conforma- constrictorilor utilizaţi;
tor realizat extemporaneu din Stents sau Kerr. • activitate fibrinolitică crescută, ca rezultat al
Pentru pacienţii cunoscuţi cu tulburări ale unei infecţii acute, inflamării spaţiului medular
hemostazei, cum ar fi hemofilia A, hemofilia B, osos sau a altor factori. Aceasta va duce la
boala von Willebrand, sau deficit plachetar, ex- absenţa cheagului şi expunerea consecutivă a
tracţiile se vor realiza În servicii de chirurgie oro- osului la mediul septic oral.
maxilo - faciaIă, În condiţii de spitalizare. Pentru
pacienţii cu deficit de factori plasmatici de co- Alveolita uscată ("dry socket")
agulare, sau În cazul hemoragiilor tardive se vor Reprezintă un proces osteitic localizat la
administra În condiţii de spitalizare transfuzii nivelul alveolei postextracţionale, cel mai frec-
Îmbogăţite cu factorul deficitar. vent la pacienţii cu reactivitate imunitară redusă.
Culturile recoltate din alveolele uscate indică
floră bacteriană saprofită. Cel mai important me-
Echimoza şi hematomul canism patologic este reprezentat de liza chea-
Echimozele cervico-faciale pot să apară gului, datorată acţiunii fibrinolitice iniţiată de
mai ales În cazul extracţiilor laborioase, cu osul alveolar şi, posibil, datorită salivei, asociată
tracţiuni exagerate asupra părţilor moi. Factorii cu flora orală saprofită.
favorizanţi pot fi vârsta Înaintată a pacienţilor, Simptomatologia este dominată de feno-
precum şi stările de fragilitate vasculară mene dureroase intense, care apar la 2- 3 zile
Evoluţia este de regulă favorabilă, cu re- postextracţional şi care nu sunt ameliorate decât
misie spontană În 5-7 zile. La pacienţii cu teren parţial prin medicaţia antalgică uzuală. Nu este
nefavorabil şi cu hematoame mai mari se reco- prezentă adenita şi lipsesc semnele generale de
mandă instituirea antibioterapiei, din cauza ris- infecţie sistemică. La examenul oral se constată
cului de suprainfectare. lipsa cheagului organizat la nivelul alveolei pos-
textracţionale. La inspecţie se obiectivează gin-

Complicaţii infecţioase givomucoasa atonă, iar intraalveolar se observă


pereţii osoşi uscaţi, fără tendinţă la sângera re.
Acestea sunt favorizate de: Uneori, mai ales la bolnavii taraţi, alveolita
• nerespectarea riguroasă a asepsiei şi antisep- uscată se poate complica cu osteomielita, cel mai
siei. frecvent În zona unghiului mandibular, după ex-
• extracţie atraumatică, cu delabrări de gingivo- tracţii laborioase ale molarului de minte inferior.
mucoasă şi prezenţa de eschile osoase. Tratamentul este În principal simptoma-
• utilizarea intempestivă, fără răcire, a instru- tic (antialgic, biostimulator nespecific).
mentarului rotativ. Irigaţiile alveolei cu soluţii slab antisep-
• chiuretajul alveolar incomplet. tice, chiuretajul alveolar precum şi aplicarea de
• efectuarea extracţiei În plin proces inflamator conuri cu antibiotice şi anestezice locale ame-
("la cald"). liorează simptomatologia dureroasă, dar primele
semne de vindecare apar lent, progresiv, În
Alveolita este o formă de osteită locală, aproximativ 10-14 zile de la apariţia simptoma-
care poate apărea ca o complicaţie specifică ex- tologiei dureroase.
tracţiei dentare. În literatura francofonă se descrie şi o
Aceasta este favorizată de: formă de alveolită umedă. Această entitate cli-
• extracţii laborioase, cu traumatizări ale mu- nică nu se regăseşte În prezent literatura de spe-
coasei şi ale pereţilor osoşi; cialitate pe plan internaţional.
Din punct de vedere clinic şi anatomo-pa- Dehiscenţa plăgii este cauzată În general
tologic, alveolita umedă reprezintă acumularea de anumite erori de tehnică operatorie. Astfel,
de ţesut de granulaţie În exces la nivelul alveo- prezenţa de spine iritative osoase duce la de-
lei postextracţionale, manifestată clinic prin du- hiscenţa plăgii şi chiar la o complicaţie
rere moderată, prezenţa unui cheag exuberant, infecţioasă, fapt pentru care este obligatorie re-
murdar, fetid (suprainfectat), care uneori poate gularizarea atentă a osului Înainte de sutură. Un
lua aspect de polip gingival. După Îndepărtarea lambou repoziţionat şi suturat fără a avea un su-
cheagului se obiectivează gingivomucoasa infla- port osos subiacent duce la apariţia dehiscenţei.
mată, congestionată, iar intraalveolar se poate Sutura În tensiune a lamboului duce la ischemie
constata prezenţa de resturi radiculare, seches- locală a marginilor plăgii, urmată de necroză ti-
tre osoase, corpi străini, margini osoase nere- sulară şi dehiscenţă. De asemenea, realizarea
gulate. La palpare pereţii osoşi sunt moi, unor noduri prea strânse sau prea apropiate fa-
osteitici. vorizează ischemia. Pentru ca traumatismul lam-
Tratamentul constă În chiuretajul alveo- boului prin puncţie cu acul să fie minim şi pentru
Iar, urmat de regularizarea marginilor osoase şi a evita sfâşierea marginilor lamboului, este ne-
avivarea marginilor de gingivomucoasă. Aplica- cesară folosirea unor ace de mucoasă (rotunde
rea În alveolă a conurilor cu antibiotice şi anes- pe secţiune) şi inserarea corectă a acului În mu-
tezice locale poate ameliora simptomatologia. coasă, perpendicular pe suprafaţa lamboului.
Suplimentar este necesar controlul simptoma- Odată perforată mucoasa, acul va fi rotat cu
tologiei dureroase prin administrarea de antial- pensa port-ac, şi nu tracţionat. Pentru a avea
gice şi antiinflamatoare nesteroidiene uzuale. stabilitate, nodul chirurgical va fi dublu şi com-
Antibioterapia nu se impune decât atunci când pletat de un nod suplimentar, invers, de sigu-
apar fenomene infecţioase generale (reacţie fe- ranţă.
brilă, etc.). Firele de sutură pentru plăgile orale se su-
primă la 7-10 zile postoperator, În cazul unei
Infectiile spaţiilor fasciale oro- evoluţii favorabile, fără complicaţii.
maxilo-faciale pot apărea ca şi complicaţii ale
extracţiilor laborioase, alveolotomiilor sau odon-
tectomiilor dificile. Aspectele clinice şi terapeu- Medicaţia cronică specifică unor
tice au fost discutate În capitolul respectiv. boli asociate

Vindecarea Întârziată Anumite medicamente influenţează vin-


decarea. Astfel, citostaticele, anticoagulantele
Factorii care influenţează vindecarea În- şi glucocorticoizii Întârzie vindecarea plăgii pos-
târziatăa plăgii postextracţionale sunt: textracţionale. Hormonii de creştere şi vitami-
• dehiscenţa plăgii. nele A şi C favorizează şi grăbesc vindecarea.
• boli generale asociate şi medicaţia cronică spe- Administrarea postextracţională de antiinflama-
cifică acesteia. torii steroidiene poate Încetin i vindecarea plăgii,
• malnutriţia prin inhibiţia migrării macrofagelor şi a remo-
• radioterapia delării colagen ului, precum şi prin stimularea
• vârsta pacientului. proliferării ţesutului de granulaţie.

Dehiscenţa plăgii Malnutritia


,
Pentru a limita riscul de ischemie, lamboul Malnutriţia este cel mai important factor
creat În vederea extracţiei chirurgicale trebuie să implicat În vindecarea Întârziată, În special la
aibă un aport sanguin suficient. Lamboul "plic" şi persoa nele În vârstă. Pentru vindecarea plăgilor,
cel "În L" nu ridică probleme din acest punct de este important aportul de proteine, carbohidraţi,
vedere, deoarece baza lamboului este largă, grăsimi, vitamine, minerale.
neîntreruptă de incizii. În schimb, pentru lamboul
"În trapez" este esenţială o bază mai largă decât
marginea liberă, pentru a evita necroza unor
porţiuni de lambou sau a lamboului În totalitate.
102 EXTRACTIA
, DENTARĂ

Ra dio terapia
Efectele radiaţiilor ionizante nu sunt limi-
tate la ţesutul tumoral, ci se manifestă şi În ţesu­
turi normale, Mucoasa orală are o rată de
turn-over crescută, fiind deci extrem de radio-
sensibilă, Modificările acute constau În muco-
zită, eritem, xerostomie etc, Modificările cronice
sunt ireversibile şi constau În fibroză, vasculită
obliterativă, răspuns imun diminuat Vindecarea
plăgilor orale la aceşti pacienţi este Încetinită şi
riscul de infecţie este crescut Prin diminuarea
răspunsului imun nespecific mediat celular şi
depresia medulară la pacienţii iradiaţi În alte re-
giuni ale organismului, şi aceşti pacienţi sunt
expuşi aceloraşi riscuri,

Vârsta
Este binecunoscut faptul că pacienţii ti-
neri au o vindecare bună, iar la cei În vârstă vin-
decarea este deficitară, datorită depresiei imune
specifice vârstei, malnutriţiei şi a bolilor gene-
ra le asociate,

S-ar putea să vă placă și