Sunteți pe pagina 1din 5

DONAȚIA

Notiune - art 985 - Donația este contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte,
numita donator, dispune in mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părti, numita
donatar.

CARACTERE

- unilateral sau sinalagmatic in situatia in care donatia este cu sarcini când in limitele
sarcinii acest contract devine sinalagmatic

- cu titlu gratuit - art 1172 alin 2 - Contractul prin care una dintre părţi urmăreşte să
procure celeilalte părţi un beneficiu, fără a obţine în schimb vreun avantaj, este cu titlu
gratuit

- solemn - art.1011
- inscris autentic ( alin 1 ) sub sanctiunea nulitatii absolute
- donatia bunurilor mobile ( alin 3) - inscris sub semnatura privata( stat estimativ) - nulitate
absoluta
- exceptie - donatiile indirecte, deghizate, daruri manuale
OBS - art 1010 - confirmarea liberalitatilor - nulitatea se poate acoperi - transfer al
dreptului real imobiliar - transfer inter partes de la incheiere/opozabilitate de la inscriere in
CF ( inscrierea contractului in registrul national notarial )

- translativ de proprietate - se poate transmite pe langa dreptul de proprietate si un alt drept


real sau de creanta

CONDITII DE FOND - aplicabilitate reguli privind capacitatea in materie de liberalitati


( art.987 si urm)

a) Orice persoană poate face şi primi liberalităţi, cu respectarea regulilor privind capacitatea (
donatorul si donatarul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia acte de dispozitie )

- incapacitatea poate fi absoluta( persoana nu poate face /primi donatii) sau


relativa( incapabilii nu pot face/primi donatii)

- beneficiarul donatiei poate fi un tert /persoana care nu exista la data incheierii contractului(
art 989) /persoana juridica ( art.205 alin 3 si art 208)

b) Condiţia capacităţii de a dispune prin liberalităţi trebuie îndeplinită la data la care


dispunătorul îşi exprimă consimţământul.

c) Condiţia capacităţii de a primi o donaţie trebuie îndeplinită la data la care donatarul


acceptă donaţia.

OBS - art.1186 - Contractul se încheie în momentul şi în locul în care acceptarea ajunge la


ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea din motive care nu îi sunt imputabile.
Incapacitati - minorii si interzisii judecatoresti (art.988 alin 1 , art.43 alin 3 si art.41)

- liberalitati facute medicilor, farmacistilor, altor persoane in perioada in care direct


sau indirect acordau ingrijiri de specialitate dispunatorului pentru boala care a cauzat
decesul /preoti sau alte persoane care acordau asistenta religioasa( art.990)

Formarea consimtamantului - poate fi viciat prin dol ( captatie sau sugestie)

- oferta de donatie/promisiunea de donatie ( art.1013/art.1014)

Obiectul contractului - donatia, trasmiterea dreptului real iar obiectul material - bunuri
mobile si imobile

- darurile manuale nu pot avea ca obiect bunuri viitoare ( darul manual poate avea ca obiect
numai bunuri mobile cu valoare de pana la 25.000)

REVOCAREA DONATIEI

1. Principiul irevocabilitatii

art.1015
(1) Donaţia nu este valabilă atunci când cuprinde clauze ce permit donatorului să o revoce
prin voinţa sa.
(2) Astfel, este lovită de nulitate absolută donaţia care:
a) este afectată de o condiţie a cărei realizare depinde exclusiv de voinţa
donatorului; - conditie pur potestativa ( art.1403) suspensiva sau rezolutorie
b) impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta în viitor, dacă
valoarea maximă a acestora nu este determinată în contractul de donaţie; c) conferă
donatorului dreptul de a denunţa unilateral contractul;
d) permite donatorului să dispună în viitor de bunul donat, chiar dacă donatorul moare fără să
fi dispus de acel bun. Dacă dreptul de a dispune vizează doar o parte din bunurile donate,
nulitatea operează numai în privinţa acestei părţi
OBS - art.993 - substitutiile fideicomisare
- art.1009 - clauze considerate nescrise - art 627

2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilitatii donatiei

Termenul - afecteaza exercitiul dreptului


Conditia - cazuala sau mixta
Plata datoriilor prezente ( cu data certa anterioara incheierii contractului )
Întoarcerea conventionala ( art.1016)

3. Revocabilitatea donatiilor intre soti - art.1031 - orice donatie incheiata intre soti este
revocabila numai in timpul casatoriei( revocarea donatiei poate interveni pana la pronuntarea
unei hotarari definitive de desfacere a casatoriei)
- art 340 a)
- art.1033 - donatiile simulate
Donatii deghizate/donatii indirecte/darul manual I. Simulatie - prin

donatii deghizate / donatii prin interpunere de persoane Deghizate -

contract aparent ( cu titlu oneros) / contract secret ( donatie ) - contractul secret


nu se incheie in forma autentica ( art.1011 alin 2 ) - trebuie indeplinite

conditiile de fond ale donatiei

- donatia este valabila daca nu se dovedeste fraudarea legii Prin

interpunere de persoane

- donatia se incheie cu o persoana interpusa

- in actul secret se precizeaza persoana adevaratului donatar

- forma autentica; art.992 - prezumtie persoane interpuse

II Donatiile indirecte - acte juridice care desi se fundamenteaza pe intentia de a


gratifica sunt incheiate ca acte juridice diferite de contractul de donatie

- nu se supun regulilor de forma aplicabile donatiei ci numai regulilor de fond specifice


acesteia

a. Renuntarea la un drept

- trebuie facuta cu intentia de a gratifica ( poate fi si cu titlu oneros sau fara animus donandi -
ex.renuntare la mostenire pentru nesuportarea datoriilor acesteia)

- renuntarea este pur abdicativa de drept si nu in favorem ( acceptare urmata de o


transmisiune cu titlu gratuit)

b. Remiterea de datorie - art.1629 - art.1631 - are loc cand creditorul il libereaza pe


debitor de obligatia sa ( poate fi cu titlu oneros sau gratuit )

c. Stipulatia in favoarea unei terte persoane ( art .1284 - art 1288) - daca exista animus
donandi atunci nu este necesara forma autentica ( ex. donatia cu sarcina in folosul unui
tert )

III. Darul manual - donatia unui mobil corporal in valoare de pana la 25 ooo lei realizata
prin remiterea materiala a bunului ( contract real); nu presupune neaparat o traditiune fizica ci
este suficienta si cea implicita( ex.chei masina) ; prin exceptie pot face obiectul darului
manual si titlurile la purtator sau biletele de banca ; exclus pentru bunuri viitoare ; valabil
numai prin acord de vointa daca bunul se afla deja in mainile donatarului

Darurile de nunta - art.340 lit a( donatie dupa nunta) ; art 339 - bunuri comune( argument -
art 1150)
Donatia cu sarcini ( sub modo)

Donatarul se obliga fata de donator la o prestatie

determinata=sarcina Sarcina se poate prevedea


- in favoarea donatorului( ex.plata unei datorii )

- in favoarea donatarului ( ex.sa termine facultatea)

- in favoarea tertului ( stipulatia pentru altul)

OBS - daca donatia este acceptata atunci in limitele sarcinii contractul devine sinalagmatic si
se aplica efectele acestui tip de contract in caz de neexecutare ( art.1027 alin 3 - executare sau
revocare - drept la actiune 3 ani de la data de la care trebuia executata sarcina)

- tertul nu poate cere revocarea ci doar executarea sarcinii ( art 1027 alin 2)

- sarcina trebuie indeplinita numai in limita valorii bunului donat, actualizata la data la care
sarcina trebuia indeplinita ( art.1028) cu aplicarea art 1006 ( revizuirea conditiilor si
sarcinilor) si art 1009.

EFECTELE CONTRACTULUI DE DONATIE

Efect principal - transferul dreptului se produce de plin drept la incheierea contractului

Daca donatia are ca obiect un drept de creanta - aplicabil art 1566 si urm

Obligatiile donatorului

- predarea bunului donat

- raspunde pentru dol si culpa grava ( art.1017) ( nu are obligatia de garantie pentru vicii si
evictiune contractul fiind gratuit)

- exceptie - art 1018

- a promis expres garanţia

-evicţiunea decurge din fapta sa ori dintr-o împrejurare care afectează dreptul transmis, pe
care a cunoscut-o şi nu a comunicat-o donatarului la încheierea contractului( daca exista dol,
intentie) ; pentru vicii ascunse cunoscute si necomunicate care produc un prejudiciu -
antrenata RCD

- în cazul donaţiei cu sarcini, în limita valorii acestora, donatorul răspunde pentru evicţiune
ca şi vânzătorul.
Efecte fata de terti - opozabilitate prin transmiterea posesiei bunului mobil corporal ( art 916
si 919) ; notificarea cesiunii catre debitorul cedat( daca se transmite un drept de creanta
art.1578) ; cesiunea universalitatii de creante (opozabilitate prin inscrierea cesiunii in arhiva
art.1579) ;inscriere in CF ( art.885 donatie bunuri imobile)

CAUZE LEGALE DE REVOCARE A DONATIEI


( ART 1020) ( pe langa art.1031 donatiile intre soti sunt revocabile sau donatii care
contin clauze conventionale de revocare )

- revocarea pentru neexecutarea sarcinii

- revocarea pentru ingratitudine

S-ar putea să vă placă și