Sunteți pe pagina 1din 14

Nr. înreg. 1581/02.09.

2020

Unitatea şcolară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALȘAvizat,


Profesor:Pădurariu Marius Ionuț Director,
CLASA: a VIII-a (1 oră / săptămână) Prof.Perju Cristina
AN ŞCOLAR: 2020 – 2021

PLANIFICARE
CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
CLASA A VIII-A
An școlar 2020-2021
1h-săptămână

Planul cadru a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3590 / 05.04.2016
Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3393 / 28.02.2017

În săptămâna 01.03-05.03.2021 se desfăşoară Programul Naţional ,,Şcoala altfel!”.

1
PLANIFICARE ANUALĂ

CLASA A VIII-A

1 ORĂ PE SĂPTĂMÂNĂ / 32 ORE ANUAL

TOTAL NR. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NR. SEMESTRUL


ORE CRT. ORE
1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI STIL DE VIAŢĂ 11
17 ore SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT I
2. DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ 6

1. MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 6 II
15 ore 2. MANAGEMENTUL CARIEREI 9

COMPETENȚE GENERALE ȘI COMPETENȚE SPECIFICE

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat
1.1. Reflectarea critică asupra resurselor personale şi a modelelor de reuşită în raport cu aspiraţiile educaţionale şi de carieră
1.2. Luarea deciziilor sigure şi sănătoase pentru prevenirea situaţiilor cu potenţial de risc sau de criză

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare


2.1. Manifestarea unor forme simple de autocontrol și autoreglare
2.2. Negocierea conflictelor prin diferite tehnici de comunicare

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare


3.1. Gestionarea eficientă a motivației, timpului și efortului pentru învățare în contexte variate
3.2. Manifestarea interesului pentru învățare, ca proces personal, autonom şi continuu, în contexte formale, nonformaleşi informale

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații
4.1. Argumentarea luării unei decizii personale legate de educație, carieră și stil de viață
4.2. Construirea unui plan personal de educaţie şi carieră
2
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

Activități de Resurse Nr Data OBS


Unitatea de Competenţe Conținuturi învățare ore
învățare specifice
Organizarea -exerciții de -manual 14.09-18.09.2020
clasei.Alegerea exprimare a unicității -fişe 21.09-26.09.2020
comitetelor de elevi pe personale în formă -exerciţii manual 2
1.1. Reflectarea clasă creativă prin -AMII-uri manual
AUTOCUNOAŞ critică asupra Prezentare ROFUIP identificarea a trei -coli de flipchart
TERE ŞI STIL resurselor personale -ROI. puncte tari și trei
DE VIAŢĂ şi a modelelor de Recapitulare aspecte de
SĂNĂTOS ȘI reuşită în raport cu îmbunătățit
ECHILIBRAT aspiraţiileeducaţional -aprecierea
eşi de carieră evoluțieipersonale
ZOOM pe EU -exerciții de -manual 28.09-02.10.2020
Viziune și reușită exprimare a unicității -fişe
1.2. Luarea deciziilor personală personale în formă -exerciţii manual
sigure şi sănătoase - Visul meu creativă prin -AMII-uri manual
pentru prevenirea - Gândesc și acționez identificarea a trei -coli de flipchart 1
situaţiilor cu pentru viitor puncte tari și trei -carioci
potenţial de risc sau aspecte de -activitate individuală
de criză îmbunătățit -activitate de grup
-aprecierea -activitate frontală
evoluțieipersonale
Aleg pentru tine -exerciții de -manual 05.09-09.09.2020
Luarea deciziilor. identificare, în fișe de -fişe
Siguranță și alegeri lucru, a situațiilor cu -exerciţii manual
sănătoase potențial de risc: -AMII-uri manual
- Cum să iau decizi ? relații abuzive, de -coli de flipchart 1
- Siguranță și alegeri exploatare, examene, -carioci
sănătoase migrație și/sau de -activitate individuală
criză -activitate de grup
-activitate frontală
Mâine este o nouă zi -exerciții de reflecție -manual 12.10-16.10.20202
3
-Reziliența asupra unor teme -fişe 1
legate de modul în -exerciţii manual
- Aleg un stil de viață care elevii/elevele se -AMII-uri manual
sănătos și echilibrat raportează la -coli de flipchart
schimbare: „Îmi plac -carioci
schimbările din viața Organizare
mea?”, „Ce doresc -activitate individuală
să schimb şi ce nu -activitate de grup
doresc să schimb?”, -activitate frontală
„Cum reacționez
când ceilalți îmi
propun/impun
schimbări?”, „Cum
m-am adaptat ultimei
schimbări?”

Sinteză - Recapitulare -elaborarea - manual 19.10-23.10.2020


(Auto)evaluare,. Din proiectelor -portofoliu
jurnalul meu individuale și de grup -Jurnalul 1
pentru identificarea
propriului stil
decizional în relație
cu opțiunile
educaționale, de
carieră, de viaţă

4
Eu, în familie -completarea unui 26.10-30.10.2020
- sănătatea vieții de „Jurnal al emoțiilor” manual
familie pentru o zi/o -fişe 1
săptămână obişnuită -exerciţii manual
din viaţa elevilor -AMII-uri manual
-vizionarea unor -coli de flipchart
secvențe de film -carioci
pentru identificarea Organizare
modalităţilor de -activitate individuală
autocontrol şi -activitate de grup
autoreglare în diferite -activitate frontală
situaţii  

Riscul, provocarea -punerea în scenă a manual 02.11-06.11.2020


adolescenței? unor scurte piese de -fişe
Situații cu potențial de teatru care prezintă -exerciţii manual 1
risc situații tensionate -AMII-uri manual
- Pot preveni conflictele părinte-elev-profesor -coli de flipchart
- O atitudine potrivită despre note, teme, -carioci
timp liber Organizare
-activitate individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Gândesc înainte să manual 09.11-13.11.2020
acționez -fişe
Prevenirea -exerciţii manual 1
comportamentelor de risc -AMII-uri manual
pentru sănătate: fumatul, -coli de flipchart
alcoolul -carioci
Organizare
-activitate individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
5
Departe de ce îmi face manual 1 16.11-20.11.2020
rău -fişe
Prevenirea -exerciţii manual
comportamentelor de risc -AMII-uri manual
pentru sănătate: droguri, -coli de flipchart
tulburări de alimentație -carioci
Organizare
-activitate individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Schema recapitulativă Portofoliul 1 23.11-27.11.2020
Sinteză. (Auto)evaluare. Test de evaluare Manualul
Din jurnalul meu Materiale video
DEZVOLTARE 2.1. Manifestarea Conectează-te cu -exerciţii de manual 1 30.11-04.12.2020
SOCIO- unor forme simple de emoțiile tale identificare a 10 -fişe
EMOŢIONALĂ autocontrol și Modalități simple de activităţi preferate -exerciţii manual
autoreglare autocontrol și reglare care pot contribui la -AMII-uri manual
relaxare -coli de flipchart
-completarea unui -carioci
2.2. Negocierea „Jurnal al emoțiilor” Organizare
conflictelor prin pentru o zi/o -activitate individuală
diferite tehnici de săptămână obişnuită -activitate de grup
comunicare din viaţa elevilor -activitate frontală

C…de la conflict -vizionarea unor manual 1 07.12-11.12.2020


Conflict caracteristici, secvențe de film -fişe
surse, modalități de pentru identificarea -exerciţii manual
prevenire modalităţilor de -AMII-uri manual
autocontrol şi -coli de flipchart
autoreglare în diferite -carioci
situaţii   Organizare
-punerea în scenă a -activitate individuală
unor scurte piese de -activitate de grup
teatru care prezintă -activitate frontală
situații tensionate
părinte-elev-profesor
despre note, teme,
timp liber
6
Cu cărțile pe față -jocuri de rol pentru manual 1 14.12-18.12.2020
Stiluri de negociere a exersarea unor -fişe
conflictelor situații în care e -exerciţii manual
necesară amânarea -AMII-uri manual
obținerii unor -coli de flipchart
recompense și -carioci
manifestarea Organizare
perseverenței în -activitate individuală
finalizarea unei -activitate de grup
sarcini mai dificile: -activitate frontală
„Nu mă duc la film
cu prietenii pentru că
am de învățat pentru
teză”
-brainstorming: „Ce
este un conflict?”
pentru colectarea
părerilor personale
ale elevilor despre
caracteristicile unei
situaţii conflictuale

Bine ai venit, -discuţii despre manual 1 11.01-15.01.2021


comunicare! situații conflictuale -fişe
Abordarea constructivă a din viața elevilor, -exerciţii manual
conflictelor prin aplicarea filme/texte scrise -AMII-uri manual
tehnicilor simple de pentru identificarea -coli de flipchart
comunicare surselor conflictului -carioci
și a tehnicilor de Organizare
comunicare utilizate -activitate individuală
-aplicarea de -activitate de grup
chestionare pentru -activitate frontală
identificarea
stilurilor de
negociere/
strategiilor de
gestionare a
7
conflictelor, analiza
rezultatelor, reflecții
cu privire la
abordarea unor
viitoare situații de
viață
-exerciţii de
schimbare a finalului
unei situaţii
conflictuale din
poveşti, filme, studii
de caz prin
construirea
dialogului dintre
personaje
jocuri de rol/simulări
pentru aplicarea
tehnicilor simple de
comunicare şi
negociere a
conflictelor: „Ce ai
face tu?”
Sinteză. (Auto)evaluare Schema recapitulativă -manual 1 18.01-22.01.2021
Test de evaluare -fişe
-exerciţii manual
-AMII-uri manual
-coli de flipchart
-carioci
Organizare
-activitate individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Bilanț la sfârșit de 1 25.01-29.01.2021
semestru

8
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL II

Unitatea de Competenţe Conținuturi Activități de învățare Resurse Nr Data Obs.


învățare specifice ore

3.1. Gestionarea Exploratori în lumea - analiza atitudinilor și -manual 08.02-12.02.2021


MANAGEMEN eficientă a informațiilor motivațiilor față de -fişe
TUL motivației, timpului - Surse de informare învățare și identificarea -exerciţii manual 1
ÎNVĂȚĂRII și efortului pentru pentru activitatea școlară factorilor care conduc -AMII-uri manual
învățare în contexte la gestionarea eficientă -coli de flipchart
variate a stresului și motivației -carioci
în învățare prin joc de Organizare
3.2.Manifestarea rol, studiu de caz, -activitate
interesului pentru teatru-forum, cafenea individuală
învățare, ca proces publică -activitate de grup
personal, autonom şi -activitate frontală
continuu, în contexte Învăț să analizez critic realizarea unor proiecte -manual 15.02-19.02.2021
formale, - rolul informației și de documentare, -fişe
nonformaleşi criterii de analiză a selecție și organizare -exerciţii manual 1
informale informațiilor creativă a informațiilor -AMII-uri manual
relevante din diverse -coli de flipchart
surse, necesare -carioci
pregătirii unor sarcini Organizare
specifice de învățare -activitate
sau pregătirii pentru individuală
examen: site-uri web -activitate de grup
utile, bibliografie, -activitate frontală
platforme de învățare și
analiza efortului și
timpului investite pe
parcursul realizării
proiectului;
introducerea
rezultatelor și a
9
reflecțiilor privind
realizarea proiectului în
portofoliul personal de
învățare

Transform informațiile -formularea unor -manual 22.02-26.02.2021


în cunoștințe durabile obiective și strategii de -fişe
- Strategii de învățare – învățare centrate pe -exerciţii manual 1
tehnici de gestionare progres personal în -AMII-uri manual
eficientă a timpului și învățare și pe evitarea -coli de flipchart
efortului motivației centrate -carioci
exclusiv pe competiție Organizare
-activitate
individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Vreau să învăț -realizarea unor planuri -manual 1 08.03-12.03.2021
- atitudini și motivații față personale de învățare, -fişe
de învățare. Planul cu respectarea unor -exerciţii manual
personal de învățare principii specifice -AMII-uri manual
învățării eficiente și -coli de flipchart
optime motivațional -carioci
Organizare
-activitate
individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Oportunități inedite de -realizarea unui proiect -manual 15.03-19.03.2021
învățare privind modele -fişe
Învățare formală, personale de viață, cu -exerciţii manual 1
nonformală, informală identificarea -AMII-uri manual
experiențelor de -coli de flipchart
învățare care au condus -carioci
la conturarea Organizare
succesului din -activitate
perspectiva elevilor, de individuală

10
tipul: „Galeria eroilor -activitate de grup
din viața mea” - un -activitate frontală
personaj istoric, un
personaj literar, un
membru al familiei, o
personalitate din viața
comunității sau a
societății, în general

Sinteză. (Auto)evaluare Schema recapitulativă 1 22.03-26.03.2021


Din jurnalul meu Test de evaluare

Mai multe rute, același crearea unor materiale -manual 1 29.03-01.04.2021


MANAGEMEN 4.1. Argumentarea succes - Trasee promoționale: afiș, -fişe
TUL luării unei decizii educaționale din poster, pliant, flyer -exerciţii manual
CLASEI personale legate de perspectiva alegerii despre luarea unei -AMII-uri manual
educație, carieră și carierei: liceu, școală decizii personale legate -coli de flipchart
stil de viață profesională, cerințe de de educație, carieră și -carioci
admitere, filiere, profiluri stil de viață și Organizare
și specializări introducerea -activitate
4.2. Construirea unui rezultatelor în individuală
plan personal de portofoliul personal de -activitate de grup
educaţie şi carieră învățare -activitate frontală-
manual
-fişe
-exerciţii manual
-AMII-uri manual
-coli de flipchart
-carioci
Organizare
-activitate
individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Viitorul … pe hârtie realizarea de către elevi -manual 1 12.04-16.04.2021
- Formularele de opțiuni a unor fișe ale unor licee -fişe
pentru admiterea în clasa și unități de învățământ -exerciţii manual

11
a IX-a: caracteristici, profesional la alegere, -AMII-uri manual
completare pe baza criteriilor: -coli de flipchart
cerințe de admitere, -carioci
filiere, profiluri și Organizare
specializări și -activitate
introducerea rezultatelor individuală
în portofoliul personal -activitate de grup
de învățare -activitate frontală
-elaborarea unei liste de
posibile opțiuni școlare
și profesionale la
finalizarea clasei a VIII-
a și prezentarea
acesteia, argumentând
opțiunile și
introducerea
rezultatelor în
portofoliul personal

Luarea unei decizii: exerciții de construire a -manual


conținut, proces, etape, unui plan personal prin -fişe 19.04-23.04.2021
context intermediul căruia să fie -exerciţii manual 1
- Luarea unei decizii: îndeplinite scopurile -AMII-uri manual
conținut, proces, etape, legate de educație și -coli de flipchart
context carieră și dezbaterea -carioci
acestuia: „Ce Organizare
oportunități am?”, „Ce -activitate
urmează să fac pentru individuală
dezvoltarea mea școlară/ -activitate de grup
-activitate frontală
Fiecare proiect are o crearea unor materiale -manual 1 26.04-29.04.2021
poveste - Planul de promoționale: afiș, -fişe
educaţie şi carieră: scop, poster, pliant, flyer -exerciţii manual
obiective, termene, despre luarea unei -AMII-uri manual
resurse, obstacole decizii personale legate -coli de flipchart
de educație, carieră și -carioci
stil de viață și Organizare
introducerea rezultatelor -activitate

12
în portofoliul personal individuală
de învățare -activitate de grup
-activitate frontală
Viața mea, ca un proiect crearea unor materiale -manual 10.05-14.05.2021
Planul de educaţie şi promoționale: afiș, -fişe
carieră: strategii de poster, pliant, flyer -exerciţii manual 1
realizare despre luarea unei -AMII-uri manual
decizii personale legate -coli de flipchart
de educație, carieră și -carioci
stil de viață și Organizare
introducerea rezultatelor -activitate
în portofoliul personal individuală
de învățare -activitate de grup
-activitate frontală
Sinteză. (Auto)evaluare, Portofoliul personal -manual 2 17.05-21.05.2021
interevaluare -fişe 24.05-28.05.2021
-exerciţii manual
-AMII-uri manual
-coli de flipchart
-carioci
Organizare
-activitate
individuală
-activitate de grup
-activitate frontală
Oriunde s-ar afla -prezentarea personală -manual 1 31.05-04.06.2021
viitorul, TU îl vei găsi sub formă de afişe, -fişe
postere, texte scurte, -exerciţii manual
desene: „Ce mi-am -AMII-uri manual
propus și ce am -coli de flipchart
realizat”, „Albumul -carioci
personal de fotografii” Organizare
cu mesaje cheie din -activitate
copilărie până în individuală
prezent, „Viziunea -activitate de grup
personală asupra vieții” -activitate frontală

13
Bilanț la sfârșit de 1 07.06-11.06.2021
semestru. Situația școlară
și disciplinară
ȘCOALA ALTFEL- SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN – 01.03-05.03.2020

14