Sunteți pe pagina 1din 27

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul de Ecologie din Chișinău

„Aprob”

Directorul Colegiului de Ecologie

_________________ Negara Nina

„____”________________201___

Curriculum la disciplina
U.07.O.009  Etica profesională
Specialitatea
103220 Servicii antiincendiare
Calificarea
Tehnician protecție antiincendiară

Chișinău, 2019
Curriculumul a fost elaborat în cadrul
Colegiului de Ecologie

Autor:

1.Tataru Lidia, profesor de psihologie, grad didactic întâi , Colegiul de Ecologie

Aprobat:
La ședința catedrei ”Științe exacte”
Proces - verbal nr.______ din ______________ 20______
Șef catedră: Ciugureanu Ludmila_____________________

La Consiliul metodico-ştiinţific al Colegiului de Ecologie


Proces verbal nr.______ din __________________ 20_____
Președintele Consiliului: Gotnog Veaceslav_______________

Recenzenți:

2
Cuprins

I. Preliminarii……………………………………….................................…………………....................4

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională ………………...............................5

III. Competenţe profesionale specifice disciplinei....................................................................................5

IV. Administrarea disciplinei....................................................................................................................7

V. Unităţile de învăţare..............................................................................................................................8

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare ......................................................................9

VII. Studiul individual ghidat de profesor.................................................................................................9

VIII. Lucrările practice recomandate.......................................................................................................10

IX. Sugestii metodologice .......................................................................................................................11

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale.............................................................................13

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu............................................................14

XII. Resursele didactice recomandate elevilor.........................................................................................15

3
I.Preliminarii

Etica profesională reprezintă totalitatea unor anumite obligațiuni și norme de comportare ce

sprigină prestigiul moral al unor grupuri profesionale ale societății. Etica profesională are menirea

să reglementeze relațiile umane din diferite sfere de activitate. Fiecare profesie își are specificul său

acceptat drept sistem activ de valori. Etica profesională este deteminată de învățătura despre normele

de morală, este un reglator al comportamentului personalității în comunicarea profesională, ea

evidențiază anumite reguli de comportare a oamenilor într -o profesie anumită.

Pregătirea în instituții specializate în diferite domenii, este absolut necesară viitorului

specialist, dar nu și suficientă și este necesar ca orice specialist în devenire, trebuie să studieze

domeniul eticii profesionale.

Viitorul specialist are nevoie atât de pregătire profesională, cât și metodologică, ci și de

cunoașterea responsabilităților, pe care le va obține în instituțiile de învățământ preuniversitar. Elevul

trebuie să dispună de o profundă pregătire de specialitate, dar și în domeniul eticii profesionale.

Pentru a face față cerințelor de azi în domeniile profesionale, viitorul specialist trebuie să

posede capacități de a opera rapid în vederea selectării informațiilor și prelucrării lor din punct de

vedere a logicii științei pe care o posedă.

Disciplina Etica profesională studiază cultivarea calităților umane, formarea cerințelor morale

și profesionale, conștientizarea trăsăturilor ce caracterizează atitudinea față de muncă, familiarizarea

elevilor cu normele etice, identificarea particularităților profesionale a lucrătorului din sfera servicii

antiincendiare etc.

Curriculum de faţă a fost conceput în corespundere cu prevederile documentelor strategice de

politici nominalizate mai jos, în baza analizei necesităţilor de formare iniţială şi continue.

Conform planului cadru pentru învățământul secundar profesional și postsecundar nonterțiar, la

disciplina Etica profesională sunt preconizate 60 ore, dintre care 22 ore contact direct (16 ore teorie

și 6 ore practice) și 38 ore studiul individual ghidat de profesor. Studiile se desfășoară la zi în anul de

studii IV, semstrul VII și se finalizează cu examen.

Cunoaşterea şi respectarea normelor de conduită în diverse contexte sociale, internaţionale, vor

spori modul de afirmare şi va determina creşterea nivelului de performanțe personale şi profesionale.

Curriculumum la Etica profesională este un document normativ şi obligatoriu pentru realizarea

procesului de pregătire a specialiștilor în învăţămîntul secundar profesional şi se asociază pe

următoarele principii generale:

- valorificarea paradigmelor educaţionale moderne;


4
- asigurarea corelaţiei cu cerinţele peţii muncii;
- asigurarea continuităţii şi coerenţei între nivelele educaţionale;
- corelarea etapelor funcţionale ale dezvoltării curriculare: proiectare implementare, evaluare;

- orientarea formării profesionale spre finalităţi, exprimate în termeni de rezultate.

La elaborarea curriculumului Etica profesională au stat la bază următoarele acte normative:

Codul educaţiei nr. 152 din 17.07 2014 art.64 (10); Planul cadru pentru învățământul profesional

tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza sistemului de credite de Studii Transferabile

(Ordin ME nr.1205 din 16.12.2015); Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul

profesional tehnic (Ordin ME nr.1128 din 26.11.2015); Ghidul practic de elaborare a curriculumului

pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar (Ordin ME nr. 296

din 21.04.2016) etc.

Funcţiile curriculumului:

- act normativ al procesului de predare - învăţare-evaluare şi certificare în contextul unei


pedagogii axate pe competenţe;

- reper pentru proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional orientat pe formare


de competenţe;

- componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare şi certificare ;


- vector al procesului educaţional spre formare de competenţe;
Beneficiarii Curriculumului:

- profesorii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar


- autorii de manuale şi de ghiduri metodologice
- elevilor care îşi fac studiile la specialitate
- membrilor comisiilor pentru examinare şi calificare
- membrilor comisiilor de identificare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării dobîndite
Predarea cursului Etica profesională urmăreşte formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate
de modul de comportare a personalului în sfera protecție antiincendiare, să desfășoare o activitate sporită
a muncii, să-și manifeste calitățile profesionale, să contribuie la formarea cerințelor morale și
profesionale, aptitudini de ținută și limbaj profesional, comportament profesional.
La finalul cursului Etica profesională absolvenţii specialităţii date vor fi capabili să prevadă şi să
facă faţă oricărei sarcini profesionale sau situaţii ce pot apărea în timpul desfăşurării activităţii servicii
antiincendiare.

5
II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională

Curriculumul la Etica profesională cuprinde totalitatea regulilor de comportare ce legalizează


ordinea și formele de manifestare exterioară a atitudinilor față de oameni.
Sarcinile eticii profesionale țin de determinarea normelor și aprecierilor raționamentelor și
noțiunilor morale, ce îi caracterizează pe oameni în rolul lor de reprezentanți ai anumitor profesii.
Cursul are drept scop acumularea abilităţilor şi aptitudinilor de cunoaştere, a modului de
familiarizare cu baza eticii profesionale în domeniul securității antiincendiare, ce permite viitorilor
specialiști să desfășoare o activitate în muncă, să manifeste interes pentru perfecționarea calităților
profesionale, determinarea normelor protecţie şi securitatea muncii.
Curriculumul la disciplina Etica profesională orientează proiectarea, organizarea şi desfăşurarea
demersului educaţional în contextul unei pedagogii axate pe competenţe şi abilităţi practice.
Pot fi utilizate următoarele metode: metode de cunoaştere, problematizarea, observarea,
experimentul, analiza, sinteza, generalizarea, explicaţia, conversaţia, metoda păiangen, asalt de idei,
Diagrama Venn etc. Cadrele didactice au libertatea de a completa strategiile didactice recomandate cu
metode, procedee şi tehnici noi necesare pentru formarea competenţelor elevilor.
Curriculumul cursului dat este astfel conceput încît să permită profesorilor libertatea de a-şi elabora
o strategie eficientă de proiectare/organizare a demersului educaţional în vederea formării la elevi a unor
valori şi atitudini în contextul cerinţelor societăţii contemporane.
Studierea disciplinei Etica profesională constă în posibilitatea cunoașterii și însușirii factorilor

responsabili pentru succesul sau insuccesul profesional, specificul comportamentului tehnicianului

protecției antiincendiare, soluționării conflictelor profesionale, asigurării condițiilor eficiente pentru

negociere.

Subiectele de studiu şi resursele procedurale, vizate de Etica profesională oferă elevilor

cunoștințe durabile în acest domeniu, ce vor contribui la cunoașterea multor aspecte psihosociale și

6
individuale a fiecărei persoane. Apoi aceste cunoștințe for fi utilizate și dezvoltate în scopul

adaptării conduitei proprii la situaţii concrete de viaţă, la analiza posibilităţilor de dezvoltare, la

rezolvarea prin cooperare cu ceilalţi a unor situaţii problemă, la manifestarea unor comportamente

adecvate sociale necesare participării la rezolvarea problemelor în sfera securității antiincendiare și

protecției civile.

Predarea acestei discipline este deosebit de eficace în cadrul formării profesionale

iniţiale, deoarece elevii sunt aproape de încadrarea în muncă, iar desfăşurarea unei activităţi

independente poate reprezenta o opţiune importantă pentru dezvoltarea carierei acestora.

III. Competenţe profesionale specifice disciplinei

Disciplina Etica profesională contribuie la formarea progresivă a competenţelor - cheie,

îndeosebi în ceea ce priveşte:

1. Competenţe antreprenoriale și spirit de inițiativă

2. Competenţe de comunicare în limba română

3. Competenţe de comunicare în limbi străine

4. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi

5. Competenţe sociale și civice

Din perspectiva abordării pe competenţe, curriculumul la disciplina Etica profesională este

orientat spre formarea competenţelor specifice disciplinei, ce se referă la:

CS.1 Cunoașterea noțiunilor specifice disciplinei și dezvoltarea unui vocabular de specialitate.

CS.2. Identificarea structurii moralei profesionale.

CS.3. Determinarea cerințelor și normelor morale de comportament în colectiv.

CS.4 Demonstrarea aptitudinilor disciplinei de muncă în unitățile de protecție antincendiare.

CS.5 Practicarea strategiilor eficiente de comunicare în rezolvarea constructivă a problemelor

psiho-sociale, ce pot surveni în activitatea profesională.

CS.6 Aplicarea în mod creativ și adecvat a Codului deontologic privind ținuta și cultura

comunicării profesionalistului.

CS.7 Stabilirea legăturii între aptitudinile profesionale, cerințele Codului deontologic și

măiestria profesională.
7
CS.8 Implicarea în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, precum şi manifestarea unui

comportament activ şi responsabil.

Locul acestei discipline în oferta educaţionala pentru învăţământul secundar profesional și

secundar nonterțiar se justifică prin următoarele dimensiuni:

• descriptiv-informativă, vizând însuşirea cunoştinţelor generale a eticii profesionale,

idei şi oportunităţi de iniţiere, dezvoltare şi reuşită;

• normativă, referitoare la însuşirea unor cunoştinţe privind normele juridice care

reglementează activitatea de muncă în sfera securității antiincendiare;

• interogativ-reflexivă şi valorizatoare, care are în vedere dezvoltarea capacităţii de

reflecţie critică asupra principiilor etice, formarea atitudinilor necesare în relaţiile caracteristice unui

mediu favorabil în activitatea profesională;

• practică, ceea ce presupune exersarea de comportamente în sfera securității antiincendiare .

Curriculum-ul la disciplina de studiu Etica profesională este axat pe următoarele

principii: abordarea modulară, axarea pe finalităţi de învăţare, integrarea teoriei cu practica, învăţarea

interactivă centrată pe elev, perspectiva integrării profesionale şi egalitatea genurilor.

• Abordarea modulară oferă posibilitatea parcurgerii treptate a conţinuturilor de studiu, de la

simplu la complex, în vederea formării competenţelor specifice disciplinei şi permite evaluarea

treptată a progresului, înregistrat de elev, la finele fiecărei etape de instruire.

• Axarea pe finalităţi de învăţare orientează procesul educaţional către un şir de rezultate

scontate/competențe, care reflectă ceea ce se aşteaptă de la un elev să cunoască, să înţeleagă şi să fie

capabil să execute/demonstreze la finalizarea studiului disciplinei. Procesul educaţional este bazat pe

învăţare prin cooperare şi muncă în echipă.

• Integrarea teoriei cu practica presupune că tot ceea ce se învaţă în procesul didactic

urmează să se valorifice în cadrul activităţilor practice, asigurând formarea şi dezvoltarea

competenţelor generale şi specifice disciplinei. Profesorul asigură integritatea academică a

programului prin crearea de oportunităţi pentru ca elevii să stăpânească anumite competenţe de

bază în domeniul profesional.

•Învăţarea interactivă centrată pe elev presupune adoptarea unui demers de învăţare activă

prin realizarea unor activităţi individuale sau în grup, în care elevul acţionează independent,

soluţionează probleme, ia decizii mai puţin influenţate şi îşi asumă responsabilitate pentru propriile

acţiuni.

• Perspectiva integrării profesionale presupune utilizarea în calitate de metode de învăţare a

8
studiilor de caz, proiectelor, situaţiilor de problemă, care ar stimula gândirea critică a elevului, astfel

încât procesul de învăţare să devină mai dinamic şi mai eficient pentru beneficiari. Cursul oferă

elevilor o posibilitate amplă pentru o reflecţie conştientă şi grijulie asupra profesiei lor.

• Egalitatea genurilor presupune ca toţi elevii trebuie să fie încurajaţi să fie atenţi la

multitudinea de aspecte. Este responsabilitatea să se creeze un mediu educaţional lipsit de

discriminări în bază de gen. Acest proces poate fi facilitat prin folosirea materialelor şi strategiilor ce

nu conţin elemente discriminatorii, precum şi prin intermediul unei analize a practicilor curente în

sfera securității antiincendiare.

Disciplina Etica profesională vizează integrarea competenţelor formate în cadrul altor discipline

studiate cu competenţele formate de acest curs, asigurând astfel un demers prin excelenţă

interdisciplinar şi transcurricular.

IV. Administrarea disciplinei

credite Numărul de
Modalitatea de
Semestrul

Codul Denumirea Numărul de ore

evaluare
disciplinei disciplinei
Total Contact direct Lucrul
individual
Prelegeri Practică/
seminar
U.07.O.009 Etica VII 60 16 6 38 examen 2
profesională

V. Unităţile de învăţare
Unitatea de învăţare/Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut

UÎ.1 Bazele teoretice ale eticii profesionale

UC1.1 Definirea conceptului de etică, etica 1.1.Etica profesională ca știință și disciplină de


profesională, morală, deontologie, conștiință, studiu.
datorie etc.
UC1.2 Identificarea legăturii eticii cu alte științe 1.2.Legătura eticii cu alte științe.
UC1.3 Estimarea funcțiilor eticii 1.3. Funcțiile eticii
UC1.4 Explicarea specificului moralei și eticii 1.4. Morala și etica profesională
profesionale 1.5. Componentele și dezideratele educației

9
UC 1.5.Analiza componentelor și dezideratelor morale
educației morale

UÎ.2 Domeniile de bază ale eticii profesionale


UC.2.1 Identificarea domeniilor de bază ale eticii 2.1.Domeniile de bază ale eticii profesionale
profesionale
UC 2.2.Clasificarea categoriilor eticii 2.2. Categoriile fundamentale și particulare ale
profesionale eticii profesionale
UC2.3. Analiza conceptelor centrale ale eticii 2.3.Conceptele centrale ale eticii profesionale:
profesionale autonomia, binefacerea, paternismul etc

UÎ.3 Etica interacțiunii interpersonale

UC 3.1 Identificarea modelului personalității din 3.1. Modelul personalității din perspectiva
perspectiva dimensiunilor spirituale dimensiunilor spirituale
UC 3.2 Determinarea principiilor eticii 3.2. Principiile eticii profesionale
profesionale 3.3. Comunicarea – formă fundamentală a
UC 3.3 Examinarea comunicării ca formă interacțiunii interpersonale
fundamentală a interacțiunii interpersonale 3.4. Etica și stilurile comunicative
UC 3.4 Analiza stilurilor comunicative

UÎ.4 Etica în contextul competenței și măiestriei profesionale

UC 4.1 Definirea conceptului de praxiologie, 4.1. Conceptul de praxiologie, autoeducație,


autoeducație, autoobservare, axiologie autoobservare, axiologie
UC 4.2. Clasificarea și caracteristica 4.2.
UC 4.3.Examinarea 4.3.
UC 4.4. Determinarea particularităților 4.4.
UC 4.5. Argumentarea rolulului 4.5.
UC 4.6. Dezvoltarea 4.6.

UÎ.5. Codul etic

UC 5.1 Definirea conceptului 5.1. Comunicarea ca fenomen social-psihologic


UC 5.2.Identificarea 5.2.Tipologii ale comunicării
UC 5.3.Determinarea 5.3.Barierile comunicării în relațiile
UC 5.4.Examinarea conflictului și strategiilor de interpersonale.
rezolvare a lui 5.4.Conflictul și strategii de rezolvare a lui
UC 5.5.Analiza metodelor și tehnicilor de 5.5.Metode și tehnici de negociere în
negociere în comunicarea interpersonală. comunicarea interpersonală.

1.Normele și regulile de comportament


în

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Nr. Numărul de ore


10
crt. Unităţi de învăţare
Total Contact direct Lucrul
individual
Prelegeri Practica/
seminar
1 Bazele teoretice ale eticii profesionale 9 2 1 6

2 Domeniile de bază ale eticii profesionale 13 4 1 8

3 Etica interacțiunii interpersonale 13 4 1 8

4 Etica în contextul competenței și 13 4 1 8


măiestriei profesionale
5 Codul etic 12 2 2 8
Total 60 16 6 38

VII. Studiul individual ghidat de profesor

Modalităţi de Termeni de
Produse de
Materii pentru studiul individual evaluare realizare
elaborat

1.Elemente introductive privind etica profesională

1.1.Importanța Referat Prezentarea Săptămâna


referatului 1-3
2. Domeniile de bază ale eticii profesionale

2.1. Caracterizarea principalelor dimensiuni ale Selectarea Prezentarea Săptămâna


situațiilor studiului 4-5
și jocurilor
psihologice
3. Etica interacțiunii interpersonale
3.1. Caracteristica Rebus Prezentarea Săptămâna
Test psihologic studiului 6-8
Joc psihologic

11
Modalităţi de Termeni de
Produse de
Materii pentru studiul individual evaluare realizare
elaborat

4. Etica în contextul competenței și măiestriei profesionale


4.1. Clasificarea și caracteristica Proiect de grup Prezentarea Săptămâna
4.2. Determinarea rolulului pe 3 variante studiului 9-12
inte în formarea și dezvoltarea personalității
armonioase.
4.3. Dezvoltarea relațiilor interpersonale
favorabile în grupul de elevi.

5. Codul etic
5.1. Identificarea și analiza tipurilor de Testul psihologic Prezentarea Săptămâna
comunicare Joc psihologic studiului 13-15
5.2.Determinarea barierilor comunicării în Studiul de caz
relațiile interpersonale.
5.3. Analiza conflictului prin diverese strategii de
comunicare.

VIII. Lucrările practice recomandate

Nr. Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice Ore


d/o
1. Bazele teoretice ale eticii 1. Argumentarea conceptului de etica, etica 2
profesionale profesională 2.Stabilirea legăturii dintre
3. Examinarea metodelor și ramurilor psihologiei

2. Domeniile de bază ale eticii 1.Determinarea și caracteristica proceselor, 2


profesionale însușirilor și stărilor psihice

3. Etica interacțiunii 1.Analiza comportamentelor pro și antisociale. 2


interpersonale

4. Etica în contextul competenței 1. Clasificarea relațiilor interpersonale. 2


și măiestriei profesionale 2. Rolul relațiilor interpersonale în formarea și
dezvoltarea personalității armonioase.

5. Codul etic 1. Barierile de comunicare în relațiile 2


interpersonale.
2. Conflictul și strategiile de rezolvare a lui.
3. Metode și tehnici de negociere în comunicarea
interpersonală.

Total 10

12
CONŢINUTUL CURSULUI PRACTIC
Activităţi de
Subcompetenţe Conţinuturi învăţare – evaluare
(recomandate)
- aplicarea în practică a Curs practic Nr .1 Conversaţia,
determinării notelor caracteristice Determinara notelor normativ-
de etic și moral. caracteristice de etic și tehnologică
- determinarea funcțiilor eticii moral. Funcțiile și discuţia,
- analizarea categoriilor eticii categoriile eticii. referate.
- identificarea particularităților de Particularitățile de
manifestare ale caracteristicilor manifestare ale
morale a lucrătorilor alimentației caracteristicilor morale la
publice lucrătorii alimentației
publice.

- identificarea tipurilor eticii Curs practic Nr.2 Conversaţia,


profesionale Tipurile eticii demonstrarea,
- determinarea categoriilor eticii profesionale. discuţia,
profesionale în sfera alimentației Manifestarea categoriilor problematizarea,
publice. eticii profesionale în folosirea fişelor,
- argumentarea normelor sfera alimentației publice. referate.
deontologice ale lucrătorilor Normele deontologice ale
alimentației publice. lucrătorilor alimentației
publice.

- argumentarea trăsăturilor ce Curs practic Nr.3


caracterizează atitudinea față de Aprecierea trăsăturilor ce Conversaţia,
muncă caracterizează atitudinea demonstrarea,
- distingerea normelor față de muncă. Normele discuţia, folosirea
deontologice în procesul de deontologice în procesul fişelor, referate.
optimizare a activității în de optimizare a activității
alimentația publică. în alimentația publică.
- demonstrarearea etichetei Caracteristica
lucrătorilor din alimentațiea manifestării etichetei
publică lucrătorilor alimentației
publice: bucătarilor,
ospătarilor, chelnerilor.
- argumentarea situațiilor de Curs practic Nr.4 Conversaţia,
producere cu folosirea diverselor Analiza situațiilor de discuţia,
forme de comunicare producere cu folosirea folosirea fişelor ,
13
- demonstrarea diverselor diverselor forme și referate.
mijloace de comunicare mijloace de comunicare.
- implimentarea eticii limbajului Caracteristica eticii
lucrătorului alimentației publice limbajului lucrătorului
alimentației publice.

Curs practic Nr5. Conversaţia,


- stabilirea eticii Analiza eticii discţia,
comportamentului lucrătorilor comportamentului folosirea fişelor,
alimentației publice lucrătorilor alimentației referate.
- descrierea particularităților publice în timpul servirii
servirii diferitor grupe de bucate consumatorilor.
- argumentarea respectării
normelor sanitaro-igienice în tipul
servirii diferitor preparate.

IX. Sugestii metodologice

Procesul de predare-învăţare a disciplinei Etica profesională se produce în baza unei

abordări strategice. Predarea cursului implică gândire strategică şi creativă, care face posibilă

stăpânirea cu succes a situaţiilor de învăţare.

Prin definire, conceptul de strategie didactică este privit ca mod integrativ de abordare şi

acţiune a tuturor resurselor procedurale (forme, metode, mijloace tehnice) şi a principiilor didactice

de utilizare a acestora în procesul de vehiculare a conţinuturilor în vederea dezvoltării/formării

competenţelor generale şi specifice disciplinei.

Disciplina Etica profesională are un pronunţat caracter aplicativ şi presupune accentuarea

dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. Curriculum-ul la această disciplină este

centrat pe elev şi adoptă o abordare practică de „învăţare prin acţiune”, introduce o serie de metode şi

tehnici de învăţare care stimulează implicarea activă a elevului în procesul educaţional şi asumarea

responsabilităţii pentru propria formare. Metodologia aplicată schimbă accentul în procesul de

instruire de la profesor spre elev. Profesorul devine organizator, facilitator şi coordonator al

experienţei de învăţare relevante pentru elevi, realizând, în acest mod, legătura directă între ce se

învaţă şi de ce se învaţă. În aceste condiţii, subiectul autentic al instruirii va fi elevul şi, în

consecinţă, strategia didactică va fi proiectată în acest sens.

În proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul

Curriculum, atât la compartimentul competenţe, cât şi conţinuturi recomandate. Structurarea pe


14
unităţi de învăţare, a competenţelor specifice şi finalităţilor modulare, asociate acestora se va realiza

la discreţia cadrului didactic, care are obligaţia de a forma la elevi toate competenţele specifice

prevăzute de Curriculum până la finele perioadei de învăţare. În corespundere cu cerinţele didactice

profesorii vor planifica ore de sinteză şi evaluare, precum şi activităţi practice în funcţie de condiţiile

existente în instituţia respectivă de învăţământ şi materialele disponibile.

Noul model de proiectare este centrat pe unitatea de învăţare – structură didactică deschisă şi

flexibilă, unitară din punct de vedere tematic, care se desfăşoară într-o perioadă anumită de timp, are

drept scop formarea competenţelor specifice, finalităţilor modulare şi se finalizează prin evaluare.

Unitatea de învăţare este stabilită de către profesor şi poate include un număr

rezonabil de conţinuturi din cadrul unui singur modul (3-6 activităţi didactice). În baza unui modul,

poate fi formată una sau mai multe unităţi de învăţare.

Cadrul didactic va fi preocupat de stabilirea coerenţei pe orizontală între „Competenţe

specifice” – „Finalităţi modulare”–„Conţinuturi”–„Activităţi de învăţare”. De asemenea, profesorul

va utiliza ca evenimente educaţionale etapele cadrului„Evocare”–„Realizarea sensului” –

„Reflecţie”–„Extindere”. Competenţele specifice pe care elevul le va dobândi odată cu finalizarea

învăţării disciplinei Etica profesională, se vor forma prin parcurgerea unor paşi intermediari,

reprezentaţi de anumite obiective derivate, numite obiective operaţionale. Acestea vor arata cu

precizie şi claritate ce va şti şi ce va putea să facă elevul la sfârşitul fiecărei lecţii, vizând un

comportament observabil şi direct testabil.

Centrarea pe elev ca subiect al activităţii instructiv-educative în cadrul disciplinei Etica

profesională şi orientarea acesteia spre formarea competenţelor specifice presupun respectarea unor

exigenţe ale învăţării durabile, printre care:

 utilizarea metodelor interactive;

 realizarea diverselor activităţi pentru exersarea competenţelor modulului, utilizarea

calculatorului în exerciţii de simulare a derulării, monitorizării şi evaluării situațiilor, care pot

apropia procesul de predare-învăţare de realitatea sferei securității antiincendiare;

 operarea cu diferite alternative explicative în interpretarea unor fapte, fenomene,

procese din activitatea protecției antiincendiare, care va contribui în continuare la dezvoltarea unui

comportament competitiv şi raţional în utilizarea resurselor disponibile.

În acest caz, procesul didactic se focalizează pe formarea competențelor specifice disciplinei.

Pentru aceasta, activitatea didactică trebuie să pornească de la valorificarea oportunităţilor;

transpunerea unei idei în practică; curajul de a se confrunta cu problemele şi capacitatea de a le

15
soluţiona; acceptarea implicaţiilor propriilor alegeri; perceperea activităţilor independente drept o

alegere profesională valoroasă.

Cadrul didactic va stabili coerența între competențele specifice disciplinei, conținuturi,

activități de învățare, resurse, mijloace şi tehnici de evaluare.

Varietatea metodelor de predare-învățare-evaluare va asigura asimilarea mai lesne a materiei

și servește ca instrument de stimulare a interesului elevilor față de disciplină și specialitate. Studiul

individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conținut, propunându-le elevilor

în acest scop sarcini individualizate. Se recomandă aplicarea metodelor interactive de lucru cu elevii,

cum ar fi discuția, comunicarea reciprocă, prezentarea etc.

Produse recomandate pentru măsurarea competenței cogniti ve


Nr. Unităţi de învăţare Produse recomandate pentru măsurarea competenței
d/o
1 Introducere în etica Brainstorming-ul, studiu de caz, problematizarea, situații
profesională practice, conversaţia euristică.
2 Domeniile de bază ale eticii Brainstorming-ul, Studiul de caz, jocul didactic,
profesionale informarea documentară, argumentarea orală, test
psihologic, situații practice, etc.
3 Etica interacțiunii Brainstorming-ul, conversaţia euristică,explicaţia şi
interpersonale exemplificarea, dezbaterea,joc de rol, test psihologic
,studiul de caz, lucrul în grup, situații practice ,evaluare
orală etc.
4 Etica în contextul competenței Proiectul elaborat, conversația, investigația, dezbaterea,
și măiestriei profesionale test psihologic, situații practice, joc de rol, etc.
5 Codul etic Brainstorming-ul, studiul de caz, test psihologic, metoda
ciorchinelui, jocul didactic, schema la calculator,
investigația, situații practice, etc.

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale

Într-o piaţă concurenţială a muncii, instituţia de învăţământ are obligaţia să-l ajute pe fiecare

dintre elevii săi să-şi formeze o imagine corectă despre sine şi să-şi stabilească scopuri în viaţă (în

carieră, îndeosebi) în raport cu posibilităţile lui reale. În aceste condiţii, evaluarea se face pe

parcursul activităţilor de predare/învăţare pentru a cunoaşte care este stadiul formării profesionale şi

la ce nivel se situează ea, în raport cu obiectivele proiectate şi cu aşteptările.

Axarea procesului de învăţare/predare/evaluare pe competenţe presupune efectuarea

evaluării pe parcursul întregului proces de instruire structurată în trei tipuir de evaluari: inițială,

formativă şi sumativă.

16
Activităţile de evaluare la unitatea de curs Etica profesională vor fi orientate spre motivarea

elevilor şi obţinerea unui feedback continuu, fapt ce va permite corectarea operativă a procesului de

învăţare, stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce, evidenţierea succeselor, implementarea

evaluării selective sau individuale.

Evaluarea iniţială va fi realizată la începutul unui program de instruire (an şcolar, semestru,

unitate de învăţare), prin intermediul probelor orale (dialogul), elevii având posibilitatea să-și

argumenteze răspunsul. Evaluarea inițială destinată identificării capacităţilor de învăţare ale elevilor,

nivelului de pregătire al acestora, motivaţia pentru învăţare, nivelul la care s-au format deprinderile

de muncă intelectuală şi gradul de dezvoltare al acestora, vocabularul comercial format,

disponibilităţile de comunicare şi relaţionare etc.

Evaluare formativă va fi realizată pe tot parcursul semestrului, asigurând o periodicitate

eficientă procesului de formare profesională, destinată identificării punctelor tari şi slabe ale

instruirii, determinând o analiză suficient de obiectivă a mecanismelor şi cauzelor eşecului sau

succesului şcolar, prin intermediul testelor, studiului de caz, referatelor, lucrărilor practice şi

realizării de proiecte din domeniul activității comerciale.

Evaluarea sumativă sau finală va fi realizată la sfârşitul perioadei de instruire (semestru, an

academic). Principalul scop al oricărei evaluări sumative este evidenţierea efectelor, eficienţei,

rezultatelor globale ale învăţării. Acest tip de evaluare evidenţiază nivelul şi calitatea pregătirii

elevilor prin raportare la finalităţile stabilite pentru formarea profesională. Forma de evaluare

conform planului de învățământ la unitatea de curs Etica profesională este examen.

Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările propriu-zise, se va

aduce la cunoştinţa elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi

condiţiile de realizare a fiecărei evaluări.

Probe de evaluare a competenţelor:

 Argumentați conceptul de psihologie, psihic.

 Stabiliți legătura dintre psihic și psihologie.

 Determinați bazele fiziologice ale psihologiei.

 Examinați metodele de cercetare în psihologie. Exemple

 Determinați și caracterizați procesele, însușirile și stările psihice.

 Identificați orientările personalității.

 Caracterizați imaginea de sine și a percepției sociale.

 Identificați și analizați comportamente pro și antisociale.


17
 Clasificați și caracterizați relațiille interpersonale. Exemple

 Elaborați un proiect de grup la tema : Relații interpersonale favorabile în colectiv.

 Determinați rolulul relațiilor interpersonale în formarea și dezvoltarea personalității

armonioase prin situații concrete.

 Definiți noțiunea de comunicare ca fenomen social-psihologic.

 Identificați tipurile de comunicare.Situații practice la fiecare tip.

 Determinați barierile de comunicare în relațiile interpersonale. Exemple.

 Analizați un conflict și selectați strategii optime de rezolvare a lui.

 Selectați și analizați metodele și tehnicile de negociere în comunicarea interpersonală. Situații

practice.

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii

Pentru a realiza cu succes formarea competențelor ce trebuie formate şi dezvoltate în cadrul

disciplinei Etica profesională , trebuie asigurat un mediu de învățare autentic, relevant și centrat pe
elev.
Cerințe față de sălile de curs
Pentru orele teoretice Sala de curs

Mobilier școlar

Calculator/printer/proiector

Manuale

Fișe suplimentare, tabele

Pentru orele practice/seminar Materiale ilustrative

Materiale audio-vizuale

Portofoliu

XII. Resursele didactice recomandate elevilor

Nr. Denumirea resurse Locul în care Numărul de


crt. poate fi exemplare
18
consultată disponibile
/accesată/
procurată
resursa
1. Internet
2. Biblioteca CE

3. Internet

4. Biblioteca CE
5. Internet
6. BNM
7.
8. BNM

Chișinău, 2019

Autor:

Tatatru Lidia, psiholog, grad didactic I (întâi), Colegiul de Ecologie

Aprobat de:

Ședinţa Consiliului Metodico-ştiinţific din „___” ____________201__,


Negara Nina, director _____________________
(semnătura)

Ședinţa Catedrei „Geodezie, topografie, cartografie” din „___” ____________201__,


Ciugureanu Ludmila, şef catedră _____________________
(semnătura)

19
Recenzenţi:

1.
2.

CUPRINS

I. Preliminarii……………………….................................………………............................4

II. Repere conceptuale ale disciplinei Etica Profesională......................................................6

III. Competența de bază și competenţe specifice a diciplinei Etica Profesională.................10

IV. Administrarea disciplinei ...................................................................................................11

V. Tematica și repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare ..................................11

VI Competența dezvoltată, finalități, conținuturi, activități de învățare și evaluare..............12

VII. Lucrările practice recomandate.........................................................................................16

VIII Studiu individual ghidat....................................................................................................16

IX. Orientări metodologice specifice disciplinei Etica Profesională......................................17

X. Evaluarea disciplinei Etica Profesională............................................................................17

XI. Referințe bibliografice........................................................................................................22

20
I. Preliminarii

Pregătirea în instituții specializate în diferite domenii, este absolut necesară viitorului specialist, dar nu și
suficientă și este necesar ca orice specialist în devenire, trebuie să studieze domeniul eticii profesionale.
Viitorul specialist are nevoie atât de pregătire profesională, cât și metodologică, ci și de cunoașterea
responsabilităților, pe care le va obține în instituțiile de învățământ preuniversitar. Elevul trebuie să dispună de o
profundă pregătire de specialitate, dar și în domeniul eticii profesionale.
Pentru a face față cerințelor de azi în domeniile profesionale, viitorul specialist trebuie să posede capacități
de a opera rapid în vederea selectării informațiilor și prelucrării lor din punct de vedere a logicii științei pe care o
posedă.
Etica profesională reprezintă totalitatea unor anumite obligațiuni și norme de comportare ce sprigină
prestigiul moral al unor grupuri profesionale ale societății. Etica profesională are menirea să reglementeze
relațiile umane din diferite sfere de activitate. Fiecare profesie își are specificul său acceptat drept sistem activ de
valori. Etica profesională este deteminată de învățătura despre normele de morală, este un reglator al
comportamentului personalității în comunicarea profesională, ea evidențiază anumite reguli de comportare a
oamenilor într -o profesie anumită.
Curriculumum la Etica profesională este un document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului
de pregătire a specialiștilor în învăţămîntul secundar profesional şi se asociază pe următoarele principii generale:
- valorificarea paradigmelor educaţionale moderne
- asigurarea corelaţiei cu cerinţele peţii muncii
- asigurarea continuităţii şi coerenţei între nivelele educaţionale
- corelarea etapelor funcţionale ale dezvoltării curriculare: proiectare implementare, evaluare;
- orientarea formării profesionale spre finalităţi, exprimate in termeni de rezultate.

21
La elaborarea curriculumului Etica Profesională au stat la bază următoarele acte normative:
• Strategii de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii2013-2020( Hotărîrea Guvernului RM
nr .97 din 14 .02 2013).
• Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14 (Ordinul Ministerului Muncii,
Protecției Sociale și Familiei nr.22 din 03.03.2014).
• Codul educaţiei nr. 152 din 17.07 2014 art.64 (10).
• Metodologia cu privire la elaborarea calificărilor profesionale pentru învățământul profesional ethnic
postsecundar și postsecundar nonterțiar (Ordinul Ministerului Educației nr.990 din 17.09.2014).
• Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 -2020 ( Hotărîrea Guvernului RM nr .944 din
14.11.2014).
• Concepția dezvoltării învățământului secundar profesional din Republica Moldova (03.12.2004).
• Comunicatul de la Maastricht prvind viitoarele priorități ale intensificării cooperării europene în Educație
și Formare Profesională (14 decembrie 2004).
• Concluziile Consiliului European din 12 mai 2015.
• Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic (Ordinul Ministerului
Educației nr.1128 din 26.11.2015).
• Planul cadru pentru învățământul profesional ethnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza
sistemului de credite de Studii Transferabile (Ordinul Ministerului Educației nr.1205 din 16.12.2015).
• Declaraţia de la Copenhaga din 30 noiembrie 2002; Calificările pot vi obţinute conform
Nomenculatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul
profesional ethnic postsecundar şi postsecundar nonterţial, aprobat prin Hotărirea Guvernului Republicii
Moldova nr. 853 din 14.12.2015.
Curriculumul la Etica Profesională are ca funcții:
- act normativ al procesului de predare - învăţare-evaluare şi certificare in contextul unei pedagogii axate
pe competenţe;
- reper pentru proiectarea didactică şi desfăşurarea procesului educaţional orientat pe formare de
competenţe
- componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare şi certificare ;
- vector al procesului educaţional spre formare de competenţe;
Pot beneficia de acest Curriculum:
- profesorii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar
- autorii de manuale şi de ghiduri metodologice
- elevilor care îşi fac studiile la specialitate
- membrilor comisiilor pentru examinare şi calificare
- membrilor comisiilor de identificare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării dobîndite
Curriculum de faţă a fost conceput in corespundere cu prevederile documentelor strategice de politici
nominalizate mai sus,in baza analize necesităţilor de formare iniţială şi continue.
Conform planului cadru pentru învățământul secundar profesional și postsecundar nonterțiar, la disciplina
Etica Profesională sunt preconizate 60 ore pentru studenții anului IV, la specialitatea de geodezie, topografie și
22
cartografie.
Cunoaşterea şi respectarea normelor de conduită în diverse contexte sociale, internaţionale, vor spori
modul de afirmare şi va determina creşterea nivelului de performanțe personale şi profesionale.
Curriculumul propus este un document normativ și obligatoriu pentru realizarea

V. Tematica și repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

23
24
25
26
27

S-ar putea să vă placă și