Sunteți pe pagina 1din 7

Data: 26. O2. 2016 Data: 26.02.

2016
Şcoala Gimnazială Furculești Şcoala Gimnazială Furculești
Clasa pregătitoare Clasa a II a
Învățător: Cătrună Iuliana Învățător: Cătrună Iuliana
Aria curriculară:Limbă şi comunicare Aria curriculară:Arte și tehnologii
Disciplina:Comunicare în limba română Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învăţare: În lumea basmelor Unitatea de învăţare: Planeta albastră (Terra)
Subiectul: Sunetul « d ».Literele « d » şi « D » de tipar Subiectul: Felicitare pentru mama
Tipul lecţiei: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe Tipul lecţiei : Formare de priceperi și deprinderi
Forma de realizare: activitate integrată Forma de realizare: activitate integrată
Discipline implicate în lecţie: Discipline implicate în lecţie:
Comunicare în limba română Comunicare în limba română
Matematică şi explorarea mediului Matematică şi explorarea mediului
Dezvoltare personală Competenţe specifice:
Arte vizuale şi abilităţi practice Arte vizuale ți abilități practice
Competenţe specifice: 1.1. Sesizarea diferentei dintre informatia practica transmisa prin
Comunicare în limba româna limbaj vizual si mesajul artistic
1.1 Sesizarea semnificației globale a unui mesaj scurt, pe teme 1.3 Manifestarea curiozitatii fata de explorarea de mesaje artistice
familiare, rostit clar și rar simple,exprimate vizual
1.4 : identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în 2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în
cuvinte clar articulate; diverse contexte
2.1: articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia 2.3. Realizarea de produse utile si /sau estetice combinand materiale
corespunzătoare intenţiei de comunicare . uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.
2.3 Participarea la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală 2.5.Explorarea de utilizari in contexte utile si /sau estetice a
Competențe specifice integrate obiectelor/lucrarilor realizate prin efort propriu
Dezvoltare personală 2.6.Participarea la activitati integrate adaptate nivelului de varsta,in
2.2 Identificarea și aplicarea regulilor de comunicare specifice în care se asociaza elemente de exprimare
activitatea școlară vizuala,muzicala,verbala,kinestezică
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea scolară
3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor și a activitațiilor preferate Competenţe specifice integrate:
Arte vizuale și abilități practice Comunicare în limba română
2.2. Asocierea unor elemente simple de exprimare prin intermediul 1.1.Identificarea semnificatiei unui mesaj oral din texte accesibile
artelor vizuale, cu alte forme de exprimare: muzică, dans, literatură. variate
1.2 Identificarea unor informatii variate dintr-un text audiat
Obiective operaţionale: 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în
O1: Să recunoască sunetul în vorbirea curentă; contexte de comunicare cunoscute;
O2: Sa asocieze sunetul cu litera „d”; 2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de
O3: Sa identifice litera in diferite circumstanțe; comunicare;
O4: Să despartă în silabe cuvinte date 2.3.Participarea cu interes la dialoguri,in diferite contexte de
O5: Să alcătuiască enunţuri folosind anumite cuvinte; comunicare
OA : participarea activă şi cu interes la lecţie ; 2.4.Exprimarea expresiva a ideilor in contexte familiare manifestand
Strategia didactică: interes si incredere in sine
a) metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, problematizarea, 3.2.Identificarea mesajului unui text in care se relateaza
exerciţiul, lucrul pe grupe, lucrul intamplari,fenomene din universal cunoscut
individual, Dezvoltare personală
b) forme de organizare : frontală, în perechi , individuală 2.1.Exprimarea emotiilor de baza in situatii variate
c) mijloace de învăţământ : planşă cu imagini ce conţin 2.2 Utilizarea unor elemente de ascultare activa
litera d, planşă text suport, planşă, rebus 2.3. Explorarea abilitatilor de relationare cu ceilalti
fişă de lucru independentă Obiective operaţionale :
Temporale : 30 minute + 15 minute activitate O1 – să identifice materialele şi instrumentele de lucru primite pe
Resurse umane: 14 elevi bănci;
Bibliografie: O2 - să decupeze corect șabloanele;
Programele școlare pentru disciplinele:Comunicare în limba romană, O3 - să asambleze corect şi estetic părţile componente ale lucrării,
Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală (Nr. având ca suport modelul;
3418/19.03.013) O4 - să analizeze cu spirit critic şi autocritic atât lucrarea proprie, cât
„Ghidul învățătorului pentru clasa pregătitoare”, Editura Delta Cart şi lucrările colegilor;
2013 O 5- să manifeste interes și plăcere faţă de activitățile propuse;
Site-ul „didactic.ro” și „google” O 6- să mânuiască atent, eficient şi cu îndemânare instrumentele şi
Gheorghe Dumitriu - ,,Proiectarea şi modelarea activităţilor didactice’’ materialele de lucru;
, Bacău , 1997 O 7- să adopte o poziţie corectă în bancă pe parcursul desfăşurării
Ioan Şerdean - ,,Metodica predării limbii şi literaturii române la clasele activităţii.
I – IV’’ , E.D.P. Bucureşti , 2010 ; Strategia didactică:
Silvia Breben , Elena Gongea , Georgeta Ruiu , Mihaela a)metode și procedee:observaţia, conversaţia, exercițiul,
ciorchinele,explicatia,demonstratia, Turul galeriei,
b)mijloace didactice:scrisoare de la Zâna Primăvară, coşuleţe cu
materiale (șabloane din hârtie diverse culori, frunze, inimioare, flori,
fluturaşi, ghiocei, buburuze), lipici, foarfece, carioca, flipchart,
c) Moduri de organizare: individual, frontal,pe grupe;
Resurse umane: 9 elevi
Temporale- 45 minute
Bibliografie:
-Programa școlară pentru disciplinele Arte vizuale și abilități practice
(clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a),
Comunicare in limba romana,Dezvoltare personala,Muzica si miscare
aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
-Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare
pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV,
program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele
didactice din învățământul primar;
-Arte vizuale si abilitati practice pentru clasa a II-a ,Editura Ars Libri
-Ghidul cadrului didactic clasa a II-a ,Editura Ars Libri,2014
-www.didactic.ro
TIMP
CLASA PREGĂTITOARE CLASA a II a
Moment organizatoric 2min Moment organizatoric
Activitate directă Activitate directă
Asigur condiţiile necesare desfăşurării în bune condiţii a Asigurarea unui climat educaţional favorabil
lecţiei cerând elevilor să pregătească materialele necesare, să- desfăşurării activităţii. Îndrumarea elevilor în activitatea de
şi corecteze poziţia în bancă şi să păstreze ordinea şi pregătire a materialelor şi instrumentelor de lucru.
disciplina. Încălzirea muşchilor de la mană prin joc: sparge nucile,
aruncă cojile, învârte morişca,ploaia,cântatul la pian. Se
constitue grupele de lucru aleator .

Captarea atenţiei Activitate directă 3min Captarea atenţiei Activitate directă


Se continuă citirea scrisorii de la Degețica, unde li se cere Poștașul va aduce o scrisoare de la Zâna Primăvară.Voi
elevilor să parcurgă următoarea probă. deschide plicul, unde voi găsi mesajul :
Dacă vor îndeplini toate sarcinile vor primi a doua steluță Dragi copii folosindu- vă de materialele pe care vi le – am
pentru coroana lui Degețica. pregătit pe bănci, vă rog să confecționați felicitări și să le
dăruiți celor dragi în ziua de 1 Martie, dacă vreți să mă pot
întoarce pe pământ și să trezesc întreaga natură la viață!
Altfel, Baba Iarna și Moș Omăt nu – mi vor da voie.
Cu mult drag, prietena voastră, Zâna
Primăvară”
Vreți s-o ajutăm pe Zâna Primăvară?
Se va purta o discuție cu privire la conținutul textului
citit: personaje, întâmplări, cu ce ocazii se pot oferi
felicitări și cui.
Anunţarea temei şi a obiectivelor 1min Anunțarea temei și a obiectivelor
Activitate directă Astăzi la ora de arte vizuale și abilități practice vom
Astazi vom rezolva câteva exerciții. Se vor enunţa clar şi confecționa felicitări cu ajutorul materialelor pregătite de
pe înţelesul elevilor obiectivele operaţionale. Zâna Primavară pe care trebuie să le asamblăm sub diferite
Se anunță tema și obiectivele pe înțelesul elevilor sunetul forme.
și litera D. Atrag atenția asupra participării active și cu interes la
lecție pentru a obține lucrări frumoase.
REACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR ÎNVĂȚATE REACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR ÎNVĂȚATE
ANTERIOR ANTERIOR
Voi adresa elevilor câteva întrebări referitoare la lecțiile Voi discuta cu elevii despre celelalte lucrări realizate la
anterioare. ora de arte vizuale și abilități practice și ne vom reamintii
Se vor purta discuţii libere referitoare la povestea despre tehnicile folosite.
,,Degeţica” de H. Ch. Andersen: 4min
Cum s-a numit basmul și cine este autorul acestui basm?
Ce personaje am întâlnit în acest basm?
Din ce a răsărit Degeţica? ( dintr-un bob de orz)
Cine a furat coaja de nucă în care se afla Degeţica? ( o
broască urâtă)
Cine a salvat-o pe Degeţica din apă?( peştişorii)
Unde găseşte adăpost şi mâncare pe timpul iernii
Degeţica?( în casa unui şoarece de câmp)
Pe cine a salvat Degeţica de la moarte?( o rândunică)
Cu cine se căsătoreşte la final Degeţica? ( cu craiul
florilor)
Care este numele fetiţei?
Cu ce sunet începe numele fetiţei?
FIXAREA ȘI CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR FIXAREA ȘI CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR
Elevii vor primi o fișă de lucru. Se vor adresa întrebări:
Voi citi elevilor sarcinile exercițiilor și le voi oferi sprijin Ce materialele se folosesc pentru confecționarea
pentru rezolvarea acestora. felicitarii?
Exerciţii pentru încălzirea mâinilor. Scrierea literei în aer,
pe bancă. Explicaţia şi demonstraţia modului de lucru
Pentru început elevii vor avea de trasat litera „D” mare de -Le voi explica modul de lucru în timp ce le și demonstrez
tipar, prin unirea punctelor. 3min acolo unde este cazul:
Se decupeaza florile si se vor lipi diferite decorațiuni
OBȚINEREA PERFORMANȚEI menite să infrumuțeze felicitarea.
Voi solicita elevilor să rezolve restul de exerciții de pe fișă.
Voi citi și explica fiecare sarcină, iar exercițiile se vor rezolva Executarea lucrării de către elevi
în paralel pe fișă. După explicarea și demonstrarea modului de lucru, se
execută câteva exerciții de încălzire a mușchilor mici ai
Activitate independentă mâinii,apoi se începe realizarea lucrării de către elevi.
REALIZAREA FEED-BACK-ULUI 15 min -În timp ce elevii lucrează le voi aminti şi le voi arăta cum
Elevii vor primi o fișă cu diferite imagini pentru care vor se procedează, acolo unde este cazul;
avea de ales varianta în care cuvintele corespunzătoare sunt Voi supraveghea si voi urmări activitatea lor trecând printre
scrise corect. bănci având în vedere următoarele:
ACTIVITĂȚI RECREATIVE TRANSDISCIPLINARE -măsura în care au înţeles şi şi-au însuşit îndrumările
(AV/AP ȘI MEM) 2min primite;
-dacã mânuiesc corect instrumentele de lucru;
Elevii vor primi o coală de carton pe care este imprimat -acolo unde e cazul voi acorda sprijinul necesar explicând
un pazzel dezmembrat pe care trebuie să-l reasambleze. Elevii sau arătând din nou.
trebuie să numere piesele de puzzle.
EVALUAREA PERFORMANȚELOR EVALUAREA PERFORMANȚELOR
Se vor face aprecieri cu privire la activitatea desfășurată .
Elevii vor primi a doua steluță bonus pentru coroana lui Felicitarile obținute de elevi vor fi afișate pe un panou,
Degețica. 15 min realizându-se cu ajutorul lor o mini expoziție și vor fi
INTENSIFICAREA RETENȚIEI ȘI ASIGURAREA evaluate prin metoda turul galeriei.
TRANSFERULUI Aceste felicitări vor sta până la 8 martie la expoziție,
apoi vor fi înapoiate copiilor pentru a le dărui mămicilor cu
Voi recomanda elevilor să exerseze citirea pentru a reuși ocazia zilei de 8 Martie.
să citească cât mai corect și cursiv.