Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

CONSILIERE ŞI ORIENTARE,
Avizat,
Director:
Filiera: Tehnologică
Profil: Resurse naturale prof. Magdea Mircea-Florin
Domeniul de pregatire: Protecția mediului
Specializare: Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Clasa: a X-a B
ȘCOALA : Liceul Tehnologic Agricol Beclean
Diriginte: prof.Sângeorzan Gabriela
Nr. ore/sapt :1 oră/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2020 - 2021

Semestrul II

Modulul Tema Nr. Săptă- Competenţe specifice Strategii de realizare Modalităţi de Elemente de Observați
de mâna/ (Metode şi mijloace) evaluare / conținut i
ore Data Feed-back
 Programul 1 S19 -desprinderea modului -să înțeleagă rolul -conversația -hârtie
Managemen- meu săptămânal de construire al unui planificării activităților; -discuția -instrumente de
tul program -să identifice diferite -brainstorming scris
informațiilor modalități de planificare a -activitate
și învățării activității; individuală
-să elaboreze un program
săptămânal de planificare
a activității
 De ce învăț? 1 S20 -conștientizarea -să identifice motive care îi -conversația -hârtie
factorilor care motivează determină să învețe; -discuția -instrumente de
studiul -să înțeleagă că motivația -brainstorming scris
pentru învățare este -activitate -fișă de evaluare
determinată de mai mulți individuală
factori. -activitate pe
grupe
-dezbatere
Modulul Tema Nr. Săptă- Competenţe specifice Strategii de realizare Modalităţi de Elemente de Observați
de mâna/ (Metode şi mijloace) evaluare / conținut i
1
planificare dirigenție, sem. II, XI B, prof. Sângeorzan Gabriela
ore Data Feed-back
Managemen-  Cum învăț? 1 S21 identificarea -să analizeze diferența -conversația -hârtie
tul metodelor de învățare în învățare la diferite -discuția -instrumente de
informațiilor specifice pentru materii; -brainstorming scris
-activitate -fișă de lucru
și învățării diferite tipuri de -să înțeleagă importanța individuală
materii utilizării unor strategii -activitate pe
de învățare grupe
-dezbatere
 Performanță 1 S22 -argumentarea -să identifice factorii -conversația -chestionar
școlară, succes școlar importanței stilurilor favorabili și favorizanți -discuția -fișă de lucru
de învățare în -să definească noțiunile -dezbaterea -hârtie
-instrumente de
obținerea -să știe trei -activitatea scris
performanțelor școlare caracteristici ale individuală
performanței/succesului -brainstorming
 Strategiile 1 S23 -identificarea -să identifice strategiile -conversația -fișă de lucru
mele de învățare strategiilor utilizate în specifice stilurilor de -discuția „Strategiile
cadrul stilurilor de învățare -brainstorming mele de
învățare -să utilizeze strategii de -activitate pe învățare”
învățare adaptate la grupe
stilul de învățare
dominant și la
caracteristicile personale
 Notițele mele 1 S24 -identificarea -să cunoască rolul -conversația -fișă de lucru
principalelor notițelor în înțelegerea -discuția „Notițele mele”
caracteristici ale unui material -activitatea pe -hârtie
notițelor mele -să identifice grupe -instrumente de
caracteristicile notițelor -activitatea scris
eficiente individuală
-să elaboreze un mod -brainstormingul
eficient de luare a
notițelor
 Planul meu de 1 S25 -dezvoltarea -să înțeleagă rolul unui -brainstorming -fișă de
carieră abilităților de plan de carieră -dezbatere lucru ,,Planul
Planificarea construire a unui plan -să identifice scopuri și -conversația meu de
carierei de viață obiective proprii de carieră”
carieră -instrumente
-să propună modalități de
2
planificare dirigenție, sem. II, XI B, prof. Sângeorzan Gabriela
depășire a dificultăților în de scris
realizarea planului de -hârtie
carieră

 Prejudecăți 1 S26 - combaterea - să sesizeze profesiile cu - discuții - fișă de lucru


despre anumite prejudecăților cu ’’renume negativ; - conversație
profesii privire la anumite - să înţeleagă că anumite - dezbatere
profesii aprecieri pot fi eronate,
superficiale;
- să descopere că orice
profesie are şi partea ei
favorabilă şi poate fi
practicată cu interes;
 Ce-mi doresc 1 S27 - elaborarea - să identifice aşteptările,
cel mai mult? proiectului de aspiraţiile;
dezvoltare personală - să-şi raporteze lucid
şi profesională. capacităţile,
disponibilităţile la
condiţiile realităţii;
 Valori și 1 S28 -explorarea relației -să sesizeze relația dintre -conversația -fișă de lucru
ocupații dintre valorile personale valorile personale și -discuția -hârtie
și alegerea carierei valorile persoanelor -activitatea pe -instrumente de
apropiate; grupe scris
-să înțeleagă rolul pe care -chestionar
-activitatea
îl au valorile în alegerea
carierei.
individuală
-brainstormingul
Calitatea 1 S29 -conștientizarea de către -să identifice implicații pe -conversația -fișă de lucru
stilului de  Știi adevărul despre elevi a efectelor nocive care le are fumatul asupra -discuția -hârtie
viață tutun? ale fumatului asupra calității vieții fizice, -activitatea -instrumente de
sănătății și calității vieții psihice, sociale și individuală scris
profesionale
-brainstormingul
 Motivele 1 S30 -conștientizarea cauzelor -să conștientizeze faptul că -brainstorming -fișă de lucru
consumului de care îl determină pe un rezolvarea problemelor nu se -activitate -hârtie
alcool tânăr să consume alcool realizează prin consumul de individuală -instrumente de
alcool; -activitate pe scris
-să identifice motivele grupe -chestionar
invocate de tineri pentru -discuții
3
planificare dirigenție, sem. II, XI B, prof. Sângeorzan Gabriela
consumul de alcool -joc de rol

 Puterea anturajului 1 S31 -identificarea rolului pe -să identifice rolul -dezbatere -instrumente de
care îl are presiunea anturajului în luarea -exemplificarea scris
anturajului în decizia de deciziilor; -discuții -hârtie
a adopt componente de -să dea exemple de mai -brainstorming -fișă de lucru
multe modalități de a face
risc -activitate de grup
față presiunii grupului în
decizia de a refuza să
-conversația
fumeze -joc de rol
 Cauzele violenței 1 S32 -conștientizarea -să identifice diferite -dezbatere -instrumente de
principalelor surse de cauze ale unui -discuții scris
violență în rândul comportament violent; -brainstorming -hârtie
tinerilor -să înțeleagă semnificația -activitate de grup -fișă de lucru
conceptului de violență -conversația -chestionar
sub variate forme; -joc de rol
-să facă legătura între
cauzele enumerate și
comportamentul violent
 Respectul pentru 1 S33 - conștientizarea - să cunoască regulile şi -dezbatere -instrumente de
regulile de importanței regulilor de semnele de circulaţie -discuții scris
circulaţie, respect circulație pentru pietoni şi -brainstorming -hârtie
pentru viaţă. biciclisti; -activitate de grup -fișă de lucru
-conversația -chestionar
- să le repecte în mod
-joc de rol
conşient.
 Egalitatea de șanse 1 S34 -evaluarea relației -să evalueze relația dintre -conversația -ziare
în dezvoltarea dintre stilul de viață, stilul de viață, de calitate -brainstorming -anunțuri
carierei de calitate și și planificarea carierei -dezbatere
planificarea carierei -să identifice sursele de -discuții
discriminare la locul de -munca pe grupe
muncă
-să înțeleagă fenomenul
discriminării la locul de
muncă
 Analiza situației la 1 S35 -cunoașterea situației la -să cunoască situația la -discuţii; - evaluarea
Oră la învățătură pe sem.II învățătură pe sem.II învățătură pe sem.II -aprecieri şi corectă a
dispoziția critici asupra activităţii
dirigintelui activităţii desfăşurate;
- stabilirea de
desfăşurate.
4
planificare dirigenție, sem. II, XI B, prof. Sângeorzan Gabriela
măsuri şi acţiuni
realiste pentru
îmbunătăţirea
activităţii.
 Analiza situației la 1 S36 -cunoașterea situației la -să cunoască situația -discuţii; - evaluarea
învățătură în anul învățătură în anul școlar anuală la învățătură -aprecieri şi corectă a
școlar 2020-2021 2019-2020 activităţii
critici asupra desfăşurate;
activităţii - stabilirea de
desfăşurate. măsuri şi acţiuni
realiste pentru
îmbunătăţirea
activităţii.

5
planificare dirigenție, sem. II, XI B, prof. Sângeorzan Gabriela

S-ar putea să vă placă și