Sunteți pe pagina 1din 15

IPSAS 1 IAS 1

OBIECTIV
-este de a stabili modul în care trebuie intocmite situatiile - este de a prescrie baza pentru prezentarea situatiilor financiare
financiare de uz general pentru a asigura comparabilitatea atat cu generale, pentru a asigura contabilitatea, atata cu situatiile financiare
situatiile financiare ale entitatii din perioade anterioare, cat şi cu ale intreprinderii pentru perioadele precedente, cat şi cu situatiile
situatiile financiare ale altor entitati. financiare ale altor intreprinderi.
Pentru realizarea lui, sunt stabilite considerente generale pentru
intocmirea situatiilor financiare, indrumari privind structura lor şi
cerinte minime privind continutul situatiilor financiare intocmite pe
baza contabilitatii de angajamente.
ARIA DE APLICABILITATE
- trebuie aplicat la prezentarea tuturor situatiilor financiare de uz - trebuie aplicat la prezentarea tuturor situatiilor financiare
general intocmite pe baza contabilitatii de angajamente, în conformitate generale intocmite şi prezentate în conformitate cu Standardele
cu Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public. Internationale Financiare de Raportate, cu exceptia situatiilor financiare
interimare condensate care sunt prezentate în conformitate cu IAS 34
”Raportarea financiara interimara”. Standardul se aplica în egala
masura situatiilor financiare ale unei intreprinderi individuale şi
situatiilor financiare consolidate pentru un grup de intreprinderi.
Urmatoarele institutii vor aplica prevederile acestui standard, cu
modifcarile precizate în alte Standarde specifice:
- societatile non-profit din sectorul privat, public sau
guvernamentale;
- bancile şi societatile de asigurari ( IAS 30 „ Informatii prezentate
în situatiile financiare ale bancilor şi ale altor institutii financiare
similare”);
- entitatile care nu detin capital asa cum sunt ele definite în IAS 32
„Financial Instruments: Disclosure and Presentation (exemplu:
fondurile de investitii).
SCOPUL SITUATIILOR FINANCIARE
Situatiile financiare sunt o reprezentare structurata a pozitiei Situatiile financiare sunt o reprezentare financiara structurata a
financiare şi a performantei financiare a unei entitati. Obiectivul lor de pozitiei şi performantelor financiare ale unei intreprinderi. Obiectivul
uz general este de a oferi informatii despre pozitia financiara, situatiilor financiare generale este de a oferi informatii despre pozitia
performanta financiara şi fluxurile de trezorerie ale unei entitati, utile financiara, performanta şi fluxurile de numerar ale unei intreprinderi,
pentru o gama larga de utilizatori în luarea şi evaluarea deciziilor utile pentru o gama larga de utilizatori în luarea deciziilor economice.
despre alocarea resurselor. Situatiile financiare prezinta de asemenea rezultatele gestionarii de
Astfel, situatiile financiare ofera informatii despre: catre conducerea intreprinderii a resurselor incredintate.
- active;
- datorii;
- active nete/capitaluri proprii;
- venituri;
- cheltuieli;
- alte schimbari în capitalurile proprii;
- fluxuri de trezorerie.
COMPONENTE ALE SITUATIILOR FINANCIARE
Un set complet de situatii financiare include: Un set complet de situatii financiare include urmatoarele
- o situatie a pozitiei financiare; componente:
- o situatie a performantei financiare; - bilantul;
- o situatie a schimbarilor în activele nete/capitaluri; - contul de profit şi pierdere;
- o situatie a fluxurilor de trezorerie; - o situatie care să reflecte fie:
- cand o entitate isi face public bugetul aprobat, o comparatie a o toate modificarile capitalurilor proprii, fie
sumelor din buget şi a celor actuale, ori ca o situatie aditionala separata o modificarile capitalurilor proprii, altele decat cele
ori ca o coloana în situatiile financiare; prevenind din tranzactii de capital cu proprietarii şi distribuiri catre
- note, cuprinzand un sumar al politicilor contabile semnificative proprietari;
şi alte note explicative. - situatia fluxurilor de numerar;
Raportarea privind bugetul poate fi intocmita în modalitati - notele explicative, cuprinzand o scurta prezentare a politicilor
diferite, incluzand: contabile semnificative şi alte note explicative.
- utilizarea unui format coloana pentru situatiile financiare, cu
coloane separate pentru valorile bugetare şi pentru cele actuale.
Poate fi prezentata o coloana care să indice orice variatie fata de
buget sau alocari;
- o declaratie a persoanelor responsabile pentru intocmirea
situatiilor financiare ca sumele bugetate nu au fost depasite. Dacă
au fost depasite sau au avut loc cheltuieli fara alocari, atunci
detaliile pot fi prezentate în notele de subsol.
DEFINITII
Aplicarea impracticabila- a cerintelor este considerata Impracticabil- aplicarea unei cerinte este impracticabila atunci
impracticabila atunci cand entitatea nu o poate aplica dupa efectuarea cand intreprinderea nu o poate aplica dupa ce e facut toate efoturile
eforturilor rezonabile ca să o faca. posibile în acest sens.
Omisiunile ori lipsurile materiale- ale unor elemente sunt Material- omisiunile sau erorile sunt considerate materiale daca
materiale dacă ele ar putea individual sau colectiv, să influenteze pot influenta, individual sau cumulate, decizia economica a
deciziile ori evaluarile utilizatorilor efectuate pe baza situatiilor utilizatorilor luata pe baza situatiilor financiare. Materialitate depinde
financiare. Materialitatea depinde de natura şi marimea omisiunii ori de marimea şi natura omisiunilor sau erorilor considerate în
lipsei judecatii în circumstante date. Natura ori marimea elementului, circumstantele date. Factorul determinant poate fi marimea sau natura
ori o combinatie a celor doua, ar putea fi factorul determinant. unui element, sau o combinatie a acestora.
Notele- contin informatii aditionale la cele prezentate în situatia Notele- contin informatii în plus fata de cele prezentate în bilant,
pozitiei financiare, situatia performantei financiare, şi situatia contul de profit şi pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii şi
modificarilor în activele nete/capitaluri proprii şi situatia fluxurilor de situatia fluxurilor de trezorerie. In note se prezinta descrieri narative
trezorerie. Notele furnizeaza o descriere narativa ori dezagregarea sau impartiri ale elementelor prezentate în situatiile financiare şi
elementelor prezentate în situatiile financiare şi elemente care nu se informatii legate de elemente care nu sunt recunoscute în situatiile
califica pentru recunoastere în aceste situatii. financiare.
Contabilitatea de angajamente reprezinta o baza de contabilizare Standardele Internationale de Raportare Financiara( IFRS)-
conform careia tranzactiile şi alte evenimente sunt recunoscute atunci reprezinta Standardele si Interpretari adoptate de Consiliul pentru
cand apar ( şi nu cand numerarul este incasat sau platit). Tranzactiile şi Standardele Internationale de Contabilitate (IASB). Ele cuprind:
evenimentele sunt inregistrate în contabilitate şi raportate în situatiile - Standardele Internationale de Raportare Financiara;
financiare ale perioadelor la care se refera. Elementele recunoscuta - Standardele Internationale de Contabilitate;
conform contabilitatii de angajamente sunt: - Intrepretarile emise de Comitetul pentru Interpretarea
- activele; Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRIC) sau fostul
- datoriile; Comitetul Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC).
- activele nete/capitaluri proprii;
- veniturile;
- cheltuielile.
Activele- sunt resurse controlate de o entitate ca urmare a
evenimentelor trecute şi care se asteapta să genereze pentru entitate
beneficii economice viitoare sau potential de servicii.
Distribuirea catre proprietari- reprezinta beneficiile economice
viitoare sau potentialul de servicii ditribuit de catre entitate tuturor sau
unora dintre proprietari, fie ca recompensare din investitie, fie ca
recuperare a investitiei.
Entitatea economica- reprezinta un grup de entitati care cuprinde
o entitare ce controleaza şi una sau mai multe entitati controlate.
Cheltuielile- reprezinta descresteri ale beneficiilor economice sau
alte potentialului de servicii în timpul perioadei de raportare, sub forma
de iesiri sau consum de active sau aparitii de datorii care au ca rezultat
descresteri în activele nete/capitalurile proprii, altele decat cele legate
de distribuirile catre proprietari.
Intreprinderea guvernamentala de afaceri este o entitate care are
urmatoarele caracteristici:
- este o entitate cu capacitatea de a contracta în nume propriu;
- i-a fost desemnata autoritatea financiara şi operationala de a
desfasura o activitate;
- vinde bunuri şi servicii, în cursul normal al activitatii sale, catre
entitati relizand profit sau recuperea totala a costurilor;
- nu se bazeaza pe finantare guvernamentala continuare pentru
continuarea activitatii;
- este controlata de o entitate din sectorul public.
Datoriile- sunt obligatii curente ale unei entitati, rezultate din
evenimente anterioare, a caror stingere se asteapta să determine o
reducere a resurselor concretizate în beneficiile economice sau
potentialul serviciilor entitatii.
Activele nete/capitalurile proprii- reprezinta interesul rezidual în
activele entitatii dupa deducerea tuturor datoriilor.
Veniturile- sunt intrari brute de beneficii economice viitoare şi
potential de servicii inregistrate pe parcursul perioadei de raportare
atunci cand aceste intrari se concretizeaza în cresteri ale activelor
nete/capitalurilor proprii, altele decat cele legate de contributii ale
proprietarilor.
ASPECTE PRINCIPALE
Prezentarea fidela şi conformitate cu IPSAS-urile- situatiile Prezentarea fidela şi conformitatea cu Standardele Internationale
financiare trebuie să prezinte fidel situatia pozitiei financiare, situatia de Contabillitate-
performantei financiare şi fluxurile de trezorerie ale entitati. - situatiile financiare trebuie să prezinte fidel pozitia financiara,
Prezentarea fidela cere o reprezentare deplina a efectelor tranzactiilor, performanta financiara şi fluxurile de numerar ale unei intreprinderi.
altor evenimente şi conditii în acord cu definitiile şi criteriile de Prezentarea fidela cere reprezentarea corecta a efectelor tranzactiilor şi
recunoastere pentru active, datorii, venituri şi cheltuieli stabilite de a altor evenimente şi conditii în concordanta cu definitiile şi cu
IPSAS-uri. Aplicarea corespunzatoare a IPSAS-urilor, cu informatii criteriile de recunoastere a activelor, datoriilor şi cheltuielilor stabilite
suplimentare atunci cand este necesar, are ca rezultat în aproape toate în Cadrul general. Aplicarea IFRS, cu informatii suplimentare
cazurile, situatii financiare ce realizeaza o prezentare fidela. prezentate atunci cand este necesat, are ca rezultat în aproape toate
Situatiile financiare nu trebuie descrise ca fiind conforme cu cazurile, situatii financiare care realizeaza o prezentare fidela.
IPSAS-urile decat dacă satisfac cerintele fiecarui Standard. - O întreprindere ale carei situatii financiare sunt conforme cu
Continuarea activitatii- situatiile financiare trebuie intocmite pa IFRS trebuie să evidentieze acest fapt explicit şi fara rezerve în notele
baza cotinuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie la situatiile financiare. Situatiile financiare nu trebuie descrise ca fiind
intentioneaza să lichideze entitatea sau să inceteze activitatea, fie nu conforme cu IFRS, decat dacă satisfac toate cerintele IFRS.
are o alta alternativa. - Tratamentele contabile neadecvate nu poti fi rectificate nici prin
Atunci cand persoanele responsabile pentru intocmirea situatiilor evidentierea politicilor contabile utilizare, nici prin note sau material
financiare au cunostinta, cand fac evaluarea, de incertitutdini explicativ.
semnificative legate de evenimente sau conditii care pot cauza indoieli - În cazurile extrem de rare în care conducerea ajunge la
semnificative asupra capacitatii entitatii de a-şi continua activitatea, concluzia ca respectarea unei cerinte dintr-un Standard sau dintr-o
incertitudinile respective trebuie evidentiate. Interpretare ar induce în eroare şi astfel nu s-ar rspecta obiectivul
Atunci cand situatiile financiare nu sunt intocmite pe baza situatiilor financiare prezentata în Cadrul general, este necesara o
continuitatii activitatii, acest fapt trebuie evidentiat, cu baza de abatere de la acea cerinta pentru obtinrea unei reprezentari fidele. În
intocmire a situatiilor financiare şi motivul pentru care entitatea nu isi acest caz intreprinderea va prezenta:
va mai putea continua activitatea.  Concluzia conducerii ca situatiile financiare prezinta
Consecventa prezentarii- prezentarea şi clasificarea elementelor fidel pozitia financiara, performanta financiara şi fluxurile de trezorerie
în situatiile financiare va fi mentinuta de la o perioada la alta, cu ale intreprinderii;
exceptia cazului cand:  Conformitatea, sub toate aspectele semnificative, cu
- este aparent ca urmeaza o schimbare semnificativa în natura IFRS, cu exceptia abaterii de la un Standard pentru realizarea unei
operatiilor entitatii sau o revedere a situatiilor sale financiare, ca alta prezentari fidele;
prezentare ori clasificare ar fi mult mai corespunzatoare, avand în  Standardul sau Interpretarea de la care s-a abatut
vedere criteriile de selectie şi aplicare a politicilor contabile din IPSAS intreprinderea, natura abaterii, inclusiv tratamentul cerut de Standard
3; sau Interpretare, motivul pentru care tratamentul ar induce în eroare în
- un IPSAS cere o modificare în prezentare. circumstantele respective, şi tratamentul adoptat;
Prag de semnificatie(materialitate) şi agregare-fiecare clasa de  Impactul financiar al abaterii asupra fiecarui element
elemente similare materiale (semnificative) va fi prezentata separat în din situatiile financiare care ar fi fost raportat în concordanta cu cerinta
situatiile financiare. Elementele de natura ori functie nesimilara vor fi pentru fiecare perioada prezentata.
prezentate separat deca ele nu sunt semnificative. Un element care nu - Atunci cand o societate nu a aplicat o cerinta a unui Standard
este suficient de semnificativ pentru a fi prezentat separat în situatiile sau Interpretare intr-o perioada anterioara, iar aceasta abatere afecteaza
financiare, poate fi totusi suficient de semnificativ incat să poate fi sumele recunoscute în situatiile financiare în perioada curenta, aceasta
prezentat separat în note. trebuie să prezinta elementele detaliate mai sus.
Compensare- activele şi datoriile, veniturile şi cheltuielile, nu Continuitatea activitatii- la intocmirea situatiilor financiare,
trebuie compensate, cu exceptia cazului în care compensarea este conducerea trebuie să evalueze capacitatea intreprinderii de a-şi
ceruta sau permisa de un IPSAS. Este important ca atat activele şi continua activitatea. Situatiile financiare trebuie intocmite pe baza
datoriile, cat şi veniturile şi cheltuielile să fie raportate separat. continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie
Compensarea, fie în situatia pozitiei financiare, fie în situatia intentioneaza, fie nu are alta alternativa decat să lichideze
poerformantei financiare (cu exceptia cazului cand compensarea intreprinderea sau să inceteze activitatea. Atunci cand, la efectuarea
reflecta substanta economica a tranzactiei sau a unui alt eveniment), evaluarii, conducerea are cunostinta de incertitudini semnificative
micsoreaza capacitatea utilizatorilor de a intelege tranzactiile legate de evenimente sau conditii care pot cauza indoieli semnificative
intreprinse, cat şi de a evalua viitoarele fluxuri de trezorerie ale asupra capacitatii intreprinderii de a-şi continua activitatea,
entitatii. incertitudinile respective trebuie evidentiate. Atunci cand situatiile
Informatii comparative- cu exceptia cazului în care un IPSAS financiare nu sunt pregatitie pe baza continuitatii activitatii, acest fapt
permite sau cere altfel, informatiile comparative vor fi prezentate, în trebuie evidentiat, impreuna cu baza de intocmie a situatiilor financiare
ceea ce priveste perioada precedenta, pentru toate sumele raportate în şi motivul pentru care intreprinderea nu isi va mai putea continua
situatiile financiare, cu exceptia situatiilor financiare, pentru perioada activitatea.
de raportare în care este aplicat pentru prima data acest Standard. Consecventa prezentarii- modul de prezentare şi clasificare a
Informatiile comparative vor fi incluse pentru informatiile narative şi elementelor în situatiile financiare trebuie mentinut de la o perioada la
descriptive atunci cand acest lucru este relevant pentru intelegerea alta, cu exceptia cazului cand:
situatiilor financiare ale perioadei curente. - în urma unei schimbari semnificative în natura activitatii
intreprinderii sau unei revizuiri a situatiilor financiare este evident ca
un alt mod de prezentare sau clasificare ar fi mai potrivit avand în
vedere criteriile de selectie şi aplicare a politicilor contabile prezentat
în IAS 8;
- o schimbare a prezentarii este ceruta de un Standard sau de o
Interpretare.
Prag de semnificatie şi agragare- fiecare clasa semnificativa
de elemente similare trebuie prezentata separat în situatiile
financiare. Elementele ce nu sunt similare ca natura sau functie
trebuie prezentate separat, în afara cazului în care acestea nu sunt
semnificative.
Compensare- activele şi datoriile, veniturile şi cheltuielile nu
trebuie compensate, cu exceptia cazului în care compensarea este
ceruta sau permisa de un Standard sau de o Interpretare.
Informatii comparative
- Pentru toate informatiile numerice incluse în situatiile
financiare trebuie prezentate informatii comparative aferente perioadei
precedente, în afara cazului în care un Standard sau o Interpretare
permit sau cer altfel. Informatiile comparative trebuie incluse în
informatii narative şi descriptive atunci cand acest lucru este relevant
pentru intelegerea situatiilor financiare ale perioadei curente.
- Atunci cand prezentarea sau clasificarea elementelor în
situatiile financiare se modifica, sumele comparative trebuie
reclasificate, cu exceptia cazului în care reclasificarea este
impracticabila. Atunci cand informatiile comparative sunt reclasificate,
intreprinderea trebuie să prezinte:
 natura reclasificarii;
 suma aferenta fiecarui element sau clasa de
tranzactii care sunt reclasificate;
 motivul reclasificarii.
- Atunci cand informatiile comparative nu pot fi reclasificate,
intreprinderea trebuie să prezinte:
 motivul pentru care nu s-a facut reclasificarea;
 natura ajustarilor care ar fi fost facute dacă
informatiile comparative ar fi fost reclasificate.
STRUCTURA ŞI CONTINUT
Identificarea situatiilor financiare- situatiile financiare pot fi Identificarea situatiilor financiare- situatiile financiare trebuie
identificate şi separate în mod clar de alte informatii din acelasi identificate şi separate în mod clar de alte informatii din acelasi
document publica. IPSAS se aplica numai situatiilor financiare, şi nu document publicat.
altor informatii prezentate în raportul anual sau alt document. Fiecare În fiecare componenta a situatiilor financiare trebuie identificate
componenta a situatiilor financiare va fi în mod clar identificata. În în mod clar. În plus, urmatoarele informatii trebuie evidentiate în mod
plus, urmatoarele informatii vor fi în mod special evidentiate şi repetate clar şi repetate cand este necesar pentru o buna intelegere a
atunci cand sunt necesare intelegerii corespunzatoare a informatiilor informatiilor respective:
respective: - denumirea intreprinderii raportoare sau alte elemente de
- denumirea entitatii raportoare sau alte mijloace de identificare identificare, şi orice modificare a acestor informatii de la data
şi orice schimbare în acele informatii de la data precedenta de precedentului bilant;
raportare; - dacă situatiile financiare se refera la întreprindere considerata
- dacă situatiile financiare se refera la entitatea individuala sau la individual sau la un grup de intreprinderi;
entitatea economica; - data bilantului sau perioada acoperita de situatiile financiare, în
- data raportarii sau perioada acoperita de situatiile financiare, functie de componenta respectiva a situatiilor financiare;
care dintre acestea doua este corespunzatoare pentru componenta - moneda de raportare, asa cum este ea definita în IAS 21
aferenta situatiilor financiare; „Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar”;
- moneda de prezentare asa cum este definita în IPSAS 4 - nivelul de precizie utilizat în prezentarea cifrelor din situatiile
„Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar”; financiare.
- nivelul de precizie utilizat în prezentarea sumelor din situatiile Perioada de raportare- situatiile financiare trebuie prezentate
financiare. cel putin anual. Atunci cand data bilantului unei intreprinderi se
Perioada de raportare- situatiile financiare vor fi prezentate schimba şi situatiile financiare anuale sunt prezentate pentru o
cel putin anual. Atunci cand, în imprejurari exceptionale, data de perioada mai lunga sau mai scurta de un an, intreprinderea trebuie
raportare a unei entitati se schimba şi situatiile financiare anuale să prezinte, în plus fata de perioada acoperita de situatiile
sunt prezentate pentru o perioada mai lunga sau mai scurta de un financiare:
an, entitatea trebuie să furnizeze informatii în plus fata de perioada - motivul folosirii unei perioade diferite de un an;
acoperita de situatiile financiare: - faptul ca sumele comparative pentru contul de profit şi pierdere,
- motivul folosirii unei perioade mai lunga sau mai scurta de un situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de
an; trezorerie şi notele aferente nu sunt în intregime comparabile.
- faptul ca valorile comparative pentru anumite situatii, nu sunt
pe deplin comparabile.
Oportunitatea- utilitatea situatiilor financiare este afectata
dacă ele nu sunt puse la dispozitia utilizatorilor intr-o perioada
rezonabila dupa data de raportare. O entitate trebuie să fie capabila
să emita situatiile sale financiare cu 6 luni inainte de data de
raportare.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE/ BILANTUL
Diferentierea curent/termen lung- o entitate va prezenta activele Diferentierea curent/termen lung- intreprinderea trebuie să
curente şi necurente, datoriile curente şi necurente, ca o clasificare prezinte active curente şi imobilizate şi datorii curente şi pe termen
separata în situatia pozitiei financiare, exceptand situatia cand o lung ca şi clasificari separate în bilant, cu exceptia cazului în care
prezentare bazata pe lichiditate asigura informatii care sunt de prezentarea acestora în ordinea lichiditatii furnizeaza informatii mai
incredere şi mai relevante. Cand aceasta exceptie se aplica, toate utile şi mai relevante.
activele şi datoriile vor fi prezentate pe larg în ordinea lichiditatii. Unei Indiferent de metoda de prezentare adoptata, intreprinderea
entitai i se permite să prezinte unele din activele şi datoriile sale trebuie să prezinte valoarea ce se asteapta a fi recuperata sau achitata
utilizand clasificarea curente/necurente şi altele în ordinea lichiditatii dupa mai mult de 12 luni, pentru fiecare element de activ sau datorie
cand aceasta clasificare furnizeaza informatii de incredere şi mai care contine sume ce se asteapta a fi recuperate sau achitate atat inainte,
relevante. cat şi dupa 12 luni de la data bilantului.
Active curente- un activ va fi clasificat ca activ curent atunci Activele curente
cand satisface oricare din urmatoarele conditii: Un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cand:
- se asteapta să fie realizat sau este detinut cu intentia de a fi - se asteapta să fie realizat sau este detinut pentru vanzare sau
vandut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al consum în cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii;
entitatii; - este detinut în principal în scopul comercializarii;
- este detinut, în principal, în scopul tranzactionarii; - se asteapta a fi realizat în 12 luni de la data bilantului;
- se asteapta să fie realizat în termen de 12 luni de la data de - reprezinta numerar sau echivalente de numerar, cu exceptia
raportare; cazului în care asupra sa exista restrictii de utilizare în scopul stingerii
- reprezinta numerar şi echivalent de numerar. unei datorii în termen de cel putin 12 luni dupa data bilantului.
Toate celelalte active sunt clasificate ca necurente- active fixe, Toate celelalte active trebuie clasificate ca active imobilizate.
imobilizate. Datoriile curente
Datorii curente- o datorie va fi clasificata ca datorie curenta O datorie trebuie clasificaae ca datorie curenta atunci cand:
atunci cand satisface oricare din urmatoarele conditii: - se asteapta să fie decontata în cursul normal al ciclului de
- se asteapta să fie stinsa în cursul normal al ciclului de exploatare;
exploatare al enitatii; - este detinuta în principal în scopul comercializari;
- este detinuta în principal în scopul tranzactionarii; - este exigibila în termen de 12 luni de la data bilantului;
- este exigibila în termen de 12 luni de la data raportarii; - intreprinderea nu are drept neconditionat de a amana decontarea
- entitatea nu are un drept neconditionat de a amana/suspenda datoriei în urmatoarele 12 luni de la data bilantului.
decontarea datoriei pentru cel putin 12 luni de la data de raportare. Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen
Toate celelalte datorii vor fi clasificate ca datorii pe termen lung. lung.
Cand ciclul normal de exploatare al entitatii nu este clar Informatii ce trebuie prezentate în bilant
identificabil, durata sa asumata este de 12 luni. Bilantul trebuie să cuprinda linii care să contina cel putin
O entitate isi clasifica datoriile financiare (pe termn lung) ca fiind urmatoarele elemente:
curente cand sunt exigibile în 12 luni de la data raportarii, chiar dacă: a. Imobilizari corporale;
- termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni; b. Investitii imobiliare;
- un acord de refinantare sau de reesalonare a platilor pe termen c. Active necorporale;
lung a fost completat dupa data de raportare şi inainte ca situatiile d. Active financiare;
financiare să fie aprobate. e. Investitii financiare contabilizate prin metoda punerii în
Ciclul de exploatare- al unei entitati reprezinta perioada de timp echivalenta;
necesara pentru transformarea intrarilor de resurse în iesiri. Acolo unde f.Active biologice;
ciclul de exploatare al unei entitati nu este clar identificabil, durata sa g. Stocuri;
este asumata a fi 12 luni. h. Creante comerciale şi alte creante;
Activele curente includ: creanta fiscale, creante din cheltuielile i. Numerar şi echivalente de numerar;
utilizatorilor, creante din amenzi şi taxe reglementate, stocuri şi j. Datorii comerciale şi alte datorii;
venituri din investitii angajate, care sunt fie realizate, consumate sau k. Provizioane;
vandute ca parte a ciclului normal de exploatare, chiar dacă nu se l. Datorii financiare;
asteapta să se realizeze în 12 luni de la data raportarii. m. Datorii şi active legate de impozitul pe profit;
Informatii ce trebuie prezentate în situatia pozitiei financiare- n. Datorii şi active legate de impozitul pe profit amanat;
situatia pozitiei financiare va include cel putin elementele-rand care o. Interes minoritar, prezentat în capitaluri proprii;
prezinta urmatoarele valori: p. Capital emis şi rezerve.
a. imobilizari corporale; Bilantul trebuie să contina linii care să cuprinda urmatoarele
b. investitii în proprietati; sume:
c. imobilizari necorporale; - active totale clasificate ca detinute spre vanzare şi active incluse
d. active financiare; în grupuri detinute spre vanzare în concordanta cu IFRS 5 „Active
e. investitii contabilizate dupa metoda activului net; imobilizate detinute spre vanzare şi activitati intrerupte”;
f.stocuri; - datorii incluse în grupuri detinute spre vanzare în concordanta
g. sume de recuperat din tranzactii non-schimb cu IFRS 5.
(necomerciale), inclusiv taxe şi transferuri; Alte elemente, titluri şi subtotaluri trebuie prezentate în bilant
h. creante din tranzactii de schimb; atunci cand prezentarea lor este relevanta pentru intelegerea pozitiei
i. numerar şi echivalente de numerar; financiare a intreprinderii.
j. impozite şi transferuri de plata; Informatii ce trebuie prezentate fie în bilant, fie în note
k. datorii din tranzactii de schimb; O întreprindere trebuie să prezinte urmatoarele informatii, fie în
l. provizioane; bilant, fie în note:
m. datorii pe termen lung (obligatii financiare); a. pentru fiecare clasa de capital social:
n. interesul minoritar, prezentat în cadrul activelor - numarul de actiuni autorizate;
nete/capitaluri proprii; - numarul de actiuni emise şi varsate integral şi emise şi
o. active nete/capitaluri proprii atribuibile detinatorilor nevarsate integral;
entitatii care controleaza. - valoarea nominala pe actiune, sau faptul ca actiunile nu au o
Aceste elemente-rand, titluri şi subtotaluri vor fi prezentate în valoare nominala;
situatia pozitiei financiare atunci cand o asemenea prezentare este - reconcilierea a numarului de actiuni existente la inceputul şi la
relevanta pentru o intelegere a pozitiei financiare a entitatii. sfarsitul anului;
Nu sunt prescrise ordinea şi formatul de prezentare a elementelor. - drepturile, preferintele şi restrictiile atasate clasei respective,
Rationamentul privind prezentarea separata a unor elemente se inclusiv restrictiile asupra distribuirii dividendelor şi rambursarii
bazeaza pe determinarea: capitalului;
- naturii şi lichiditatii activelor; - actiuni proprii detinute de întreprindere sau de filiale sau
- functiei activelor în cadrul entitatii; intreprinderi asociate;
- sumelor, naturii şi delimitarii în timp a datoriilor. - actiuni rezervate pentru emisiune în baza contractelor de optiuni
şi a contractelor de vanzare, inclusiv termenele şi sumele aferente.
b. descrierea naturii şi a scopului fiecarei rezerve din cadrul
capitalurilor proprii.
SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE/CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
Toate elementele de venituri şi cheltuieli recunoscute intr-o Profitul sau pierderea perioadei
perioada vor fi incluse în surplus sau deficit dacă un IPSAS nu cere Toate elementele de venit şi cheltuieli recunoscute intr-o perioada
altfel. trebuie prezentate în contul de profit şi pierdere, cu exceptia cazului în
În mod normal, toate elementele de venituri şi cheltuieli care un Standard sau o Interpretare cere altfel.
recunoscute intr-o perioada sunt incluse în surplus sau deficit. Informatii ce trebuie prezentate în contul de profit şi pierdere
Situatia performantei financiare va include cel putin elemente- Contul de profit şi pierdere trebuie să includa cel putin linii care
rand care să prezinte urmatoarele valori: să prezinte urmatoarele valori aferente perioade:
- venituri; - venituri;
- costuri de finantare; - costuri de finantare;
- partea din surplusuri sau deficite nete aferenta entitatilor - partea din profit şi pierdere aferenta intreprinderilor asociate şi
asociate şi asocierilor în participatie, contabilizata prin metoda asocierilor în participatiune, contabilizate prin metoda punerii în
activului net; echivalenta;
- castiguri sau pierderi recunoscute la disponibilizarea activelor - cheltuielile cu impozite şi taxe;
ori la decontarea datoriilor atribuibile operatiunilor discontinue; - o singura suma reprezentand totalul profit sau pierderea dupa
- surplus ori deficit. impozitare- rezultate din activitati intrerupte, şi castigul sau pierderea
Elemente-rand suplimentare, titluri şi subtotaluri vor fi prezentate dupa impozitare- rezultate din estimarea valorii juste mai putin
în Situatia performantei financiare atunci cand o astfel de prezentare costurile din vanzare sau instrainare a activelor sau grupurilor de active
este relevanta pentru prezentarea corecta a performantei financiare a ce compun activitatea intrerupta;
entitatii. - profitul sau pierderea.
Informatii ce trebuie prezentate fie în Situatia performantei Alte elemente, titluri şi subtotaluri trebuie prezentate în contul de
financiare, fie în note profit şi pierdere atunci cand o astfel de prezentare este relevanta
Cand elementele de venituri şi cheltuieli sunt semnificative, pentru intelegerea situatiilor financiare ale intreprinderii.
natura şi suma lor vor fi prezentate separat. O întreprindere nu va prezenta nici un element de venit şi
Circumstante care ar putea să apara pentru prezentarea separata a cheltuiala ca element extraordinar, nici în contul de profit şi pierdere,
elementelor de venituri şi cheltuieli includ: nici în note.
- deprecierea stocurilor pana la valoarea realizabila neta sau a Informatii ce trebuie prezentate fie în contul de profit şi pierdere,
activelor fixe corporale pana la valoarea recuperabila sau valoarea fie în note
recuperabila a serviciului, la fel ca şi reluarea (anularea, inversarea) Atunci cand elementele de venituri şi cheltuieli sunt materiale,
deprecierii; trebuie prezentate separat natura şi suma aferente acestora.
- restructurarea activitatii unei entitati şi reluarea (anularea, Intreprinderea trebuie să prezinte o analiza a cheltuielilor
inversarea) oricaror provizioane pentru costurile de restructurare; utilizand o clasificare bazata fie pe natura cheltuielilor, fie pe destinatia
- disponibilizarea (vanzarea) unor elemente de active fixe acestora în cadrul societatii, dupa cum este mai relevant.Intreprinderile
corporale; care clasifica elementele de cheltuieli pe functii trebuie să prezinte
- privatizari ori alte disponibilizari ale investitiilor; informatii suplimentare privind natura cheltuielilor, inclusiv cheltuiala
- operatiuni discontinue; cu amortizarea şi cu beneficiile angajatilor.
- situatii de litigiu; Intreprinderea trebuie să prezinte, fie în contul de profit şi
- alte reluari (anulari, inversari) ale provizioanelor. pierdere, fie în situatia modificarilor capitalului propriu, fie în note,
O entitate trebuie să prezinte, fie în situatia performantei suma dividendelor recunosute catre actionari în cursul perioadei, şi
financiare, fie în note: dividendele pe actiune aferente.
- o subclasificare a veniturilor totale, clasificate intr-un mod
corespunzator pentru activitatile entitatii;
- o analiza a cheltuielilor, utilizand o clasificare bazata:
 fie pe natura cheltuielilor ( amortizare, consumul de materii
prime, cheltuielile cu transportul, beneficiile angajatilor şi salariile-
nefiind realocate pe diferite functii în cadrul entitatii),
 fie pe destinatia lor în cadrul entitatii, dupa programul sau
scopul pentru care sunt facute. Aceasta metoda ofera informatii mai
relevante utilizatorilor decat prima, dar alocarea costurilor pe destinatii
poate necesita alocari arbitrare şi implica considerabil utilizarea
rationamentului profesional.
Standardul ofera posibilitatea alegerii intre cele 2 clasificari în
functie de cea care este mai relevanta şi mai creedibila. Entitatile care
clasifica cheltuielile dupa functie vor prezenta informatii suplimentare
despre natura cheltuielilor, inclusiv cheltuieli cu amortizarea şi
deprecierea, cu beneficiile anagajatilor şi cu costurile de finantare.

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN ACTIVELE NETE/CAPITALURI PROPRII/ SITUATIA MODIFICARILOR


CAPITALURILOR PROPRII
O entitate va prezenta o situatie a modificarilor în activele Intreprinderea trebuie să prezinte o situatie a modificarilor
nete/capitaluri prorpii, care să prezinte: capitalului propriu care să includa:
- surplusul sau deficitul perioade; - profitul sau pierderea perioadei;
- fiecare element de venit şi cheltuiala care, asa cum este ceurt de - fiecare element de venit şi cheltuiala care este recunoscut direct
alte standarde, este recunoscut direct în activele nete/capitaluri proprii în capitalurile proprii, asa cum se cere în alte Standarde, cat şi totalul
şi totalul acestor elemente; acestor elemente;
- totalul veniturilor şi cheltuielilor perioadei, aratand separat - totalul veniturilor şi cheltuielilor perioade, calculate ca suma,
suma toatala atribuibila proprietarilor entitatii care controleaza şi prezentand separat sumele aferente proprietarilor intreprinderii şi
interesul minoritar; interesul minoritar;
- pentru fiecare componenta a activelor nete/capitaluri proprii - pentru fiecare componenta a capitalului propriu, efectele
prezentate, efectul modificarilor politicilor contabile şi al corectiilor schimbarilor în politicile contabile şi crectarii erorilor recunoscute
erorilor recunoscute în acord cu IPSAS 3. conform IAS 8.
Intreprinderea trebuie de asemenea să prezinte în situatia
modificarilor capitalului propriu sau în note:
- tranzactiile de capital cu proprietarii şi distributiile catre acestia;
- soldul profitului cumulat sau pierderii cumulate la inceputul şi
sfarsitul perioadei, şi modificarile pe parcursul perioadei;
- o reconciliere intre valoarea contabila a fiecarei clase de
capitaluri proprii şi de rezerve la inceputul şi la sfarsitul perioadei,
prezentand distinct fiecare modificare.
NOTELE
Notele vor: Notele la situatiile financiare ale unei intreprinderi trebuie să
- prezenta informatii despre bazele de intocmire a situatiilor prezinte:
financiare şi despre politicile contabile utilizate; - informatii despre bazele de intocmire a situatiilor financiare şi
- furniza informatii cerute de IPSAS-uri care nu sunt prezentate despre politicile contabile specifice selectionate şi aplicate pentru
în alta parte în situatiile financiare; tranzactii şi evenimente semnificative;
- oferi informatii suplimentare care nu sunt prezentate în situatiile - informatii cerute de IFRS care nu sunt prezentate în bilant,
financiare, dar care sunt relevante pentru intelegerea oricareia dintre contul de profit şi pierdere, situatia modificarilor în capitalurile proprii
ele. sau situatia fluxurilor de trezorerie;
Notele vor fi prezentate, pe cat posibil, intr-un mod sistematic. - informatii suplimentare care nu sunt prezentate în bilant, contul
Fiecare element din Situatia performantei financiare, Situatia pozitiei de profit şi pierdere, situatia modificarilor în capitalurile proprii sau
financiare, Situatia modificarilor în activele nete/capitaluri proprii şi situatia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru intelegerea
Situatia fluxurilor de trezorerie vor face trimitere la toate informatiile acestora.
aferente notelor. Notele trebuie să fie prezentate intr-un mod sistematic. Fiecare
Acestea sunt în mod normal prezentate în urmatoarea ordine, care element din bilant, contul de profit şi pierdere, situatia modificarilor în
ajuta utilizatorii să inteleaga situatiile financiare: capitalurile proprii şi situatia fluxurilor de trezorerie trebuie să faca
- o declaratie a conformitatii cu Standardele Internationale de trimitere la toate informatiile relevante din note.
Contabilitate pentru Sectorul Public; Prezentarea politicilor contabile
- un sumar al politicilor contabile semnificative, aplicate; Intreprinderea trebuie să prezinte în cadrul politicilor contabile
- informatii care stau la baza elementelor-rand prezentate în semnificative din note:
situatiile financiare, în ordinea în care este prezentata fiecare situatie - baza de evaluare utilizata la intocmirea situatiilor financiare;
financiara şi fiecare element-rand; - celelalte politici contabile utilizate care sunt relevante pentru
- alte prezentari, incluzand: intelegerea corespunzatoare a situatiilor financiare.
o datorii contingente şi angajamente contractuale Intreprinderea trebuie să prezinte în note informatii despre
nerecunoscute; estimarile semnificative privind perioadele viitoare, şi alte surse
o informatii nefinanciare de furnizat, riscul financiar al importante de incertitudine la data bilantului, care prezinta un risc
entitatii, politicile şi obiectivele managementului. ridicat de a genera o ajustare a valorii contabile a activelor şi daroriilor
Prezentarea politicilor contabile în anul financiar urmator. Notele trebuie să includa:
O entitate va prezenta un sumar al politicilor contabile - natura acestora;
semnificative: - valoarea lor contabila la data bilantului.
- baza de evaluare utilizata la intocmirea situatiilor financiare; Alte prezentari
- masura în care entitatea a aplicat orice prevederi tranzitorii din Intreprinderea trebuie să prezinte în note urmatoarele informatii,
IPSAS-uri; dacă acestea nu au fost recunoscute în alte parte în situatiile financiare
- alte politici contabile utilizate care sunt relevante pentru publicate:
intelegerea situatiilor financiare. - suma dividendelor propuse sau declarate inainte ca situatiile
În deciderea dacă o politica contabila particulara ar trebui financiare să fie autorizate, dar care nu au fost recunoscute ca
prezentata, managementul considera dacă prezentarea ei ar putea asista distribuite catre proprietari în cursul perioadei, şi dividendele pe
utilizatorii în intelegerea modului în care tranzactiile şi alte evenimente actiune aferente;
sunt reflectate în situatia pozitiei financiare şi cea a performantei - suma eventualelor dividende preferentiale care nu au fost
financiare. recunoscute;
O entitate va prezenta intr-un sumar al politicilor contabile - rezidenta şi forma juridica a intreprinderii, tara de inmatriculare
semnificative sau în alte note rationamentul pe care managementul l-a şi adresa sediului principal, sau locului principal dacă este diferit de
facut în procesul aprecierii politicilor contabile ale entitatii care au cel sediul principal;
mai semnificativ efect asupra sumelor recunoscute în situatiile - o descriere a naturii activitatii şi principalelor obiecte de
financiare. activitate ale intreprinderii;
O entitate va prezenta în note informatii despre asumarile cheie - numele intreprinderii-mama, precum şi al intreprinderii-mama a
privitoare la viitor şi alte surse cheie de estimare a incertitudinilor la intregului grup.
data raportarii, care au un risc semnificativ al cauzarii ajustarilor
semnifcative a valorii contabile nete a activelor fixe şi datoriilor în
interiorul anului financiar urmator. În acest sens, notele vor include
detalii ale:
- naturii lor;
- valoarea lor contabile neta la data raportarii.
DATA INTRARII ÎN VIGOARE
Acest Standard International de Contabilitate pentru Sectorul Acest Standard intra în vigoare pentru situatiile financiare
Public intra în vigoare pentru situatiile financiare anuale cu începere de aferente perioadelor incepand la sau dupa 1 ianuarie 2005. Se
la 1 ianuarie 2001. Aplicarea anticipata este încurajata. incurajeaza aplicarea sa anterior acestei date.

S-ar putea să vă placă și