Sunteți pe pagina 1din 14

PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA

Avizat
Nr. Inreg. ………… / 2021 Responsabil comisie metodica,

Avizat
Director,
Institutia de învătământ :
Disciplina de studiu : CHIMIE
Numele şi prenumele cadrului didactic :
An şcolar : 2021-2022
Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009
Clasa a XI-a, filiera teoretică/tehnologică, 1 oră pe săptămână
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I - 14 ore
Nr. Unitatea de Competente specifice vizate Continuturi Nr. Saptă- Obser
U.Î învatare de mâna vatii
ore
aloca
te
RECAPITULARE3.1 3.1 Rezolvarea problemelor Norme de protecţie a muncii în laboratorul de chimie 4 S1-S4
cantitative/calitative , Izomeria de catenă la alcani (C4 – C5 );Izomeria de catenă şi de 13.09-08.10
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din poziţie la alchene (C4 – C5 ), alchine (C4 – C5 ).
diverse Alcani: clorurarea metanului,izomerizarea butanului, cracarea
şidehidrogenarea butanului, arderea; Alchene: adiţia H2, X2,
HX, H2O,polimerizarea;Alchine : acetilenă - adiţia H2, X2,
HX,H2O, arderea;Arene: benzen, toluen, naftalină –halogenare,
nitrare;Alcooli: etanol - fermentaţia acetică ,metanol – arderea,
glicerină – obţinerea,trinitratului de glicerină ;Acizi carboxilici:
acidul acetic -reacţiile cu metale reactive, oxizi metalici,
hidroxizi alcalini, carbonaţi, etanol.
Test de evaluare initial
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA
1 CLASIFICAREA1.2 1.1 Diferenţierea compuşilor organici în Compuşi cu grupe funcţionale monovalente: Compuşi 8 S5-S12
COMPUSILOR funcţie de structura acestora; halogenaţi. 11.10-03.12
3. 3.1Conceperea sau adaptarea unei strategii de
ORGANICI rezolvare pentru a analiza o situaţie
Compuşi hidroxilici. Amine.
3. 3.2 Formularea unor reguli, definiţii, Compuşi cu grupe funcţionale di- si trivalente:
generalizări care să fie utilizate în studiul Compuşi carbonilici si compuşi carboxilici
claselor de compuşi Compuşi cu grupe funcţionale mixte: Hidroxiacizi.
3.3 3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care Aminoacizi. Zaharide
necesită luarea în considerare a mai multor
factori diferiţi/concepte relaţionate;
4.2. Utilizarea în mod sistematic, a
terminologiei specifice, într-o varietate de
contexte de comunicare.

2. RECAPITULARE1.1 1.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie Compuşi halogenaţi. 2 S13-S14


EVALUARE de natura grupei funcţionale Compuşi hidroxilici. 06.12-22.12
3.1 Rezolvarea problemelor
cantitative/calitative
Amine.
3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită Compuşi carbonilici
luarea în considerare a mai multor factori Compuşi carboxilici
diferiţi/concepte relaţionate Hidroxiacizi.
Aminoacizi.
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului
simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu
Zaharide
limbajul Comun,

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 1
“CLASIFICAREA COMPUŞILOR ORGANICI” –8 ore
Continuturi Competente specifice Activităti de învătare Resurse Evaluare
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA
detaliate vizate
Compuşi 1.1 1.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie de Scrierea formulelor de structură ale unor Activitate frontală pentru: Observare
organici cu natura grupei funcţionale compuşi halogenaţi şi amine, cunoscând formularea definitiei, sistematica
1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de
grupe compuşi
denumirile; stabilirea structurii si Temă în
funcţionale 1.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un Exersarea nomenclaturii, cunoscând criteriilor de clasificare clasă
monovalente: context dat, formulele structurale verificarea corectitudinii
compuşi 3.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitative Interpretarea informaţiilor furnizate de scrierii formulelor
halogenaţi, 3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme mijloace multimedia structurale si a
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului
amine simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul
Emiterea de ipoteze privind criterii potrivit denumirilor
Comun, cărora pot fi clasificati compusii halogenati Trusă de modele
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse , si aminele structurale
5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes Dezbaterea privind importanta compusilor Conversatia, modelarea,
general la care poate răspunde chimia halogenati explicatia, exercitiul

Compuşi 1.11.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie de Clasificarea compuşilor hidroxilici în Activitate frontală pentru: Observare
organici cu natura grupei funcţionale functie de natura radicalului hidrocarbonat formularea definitiei, sistematica
1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de
grupe compuşi
de care se leagă grupa hidroxil, -OH, după stabilirea structurii si Probă
funcţionale 1.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un numărul de grupe -OH criteriilor de clasificare practică
monovalente: context dat, Exersarea nomenclaturii, cunoscând verificarea corectitudinii Temă în
compuşi 3.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitative formulele structurale scrierii formulelor clasă
hidroxilici 3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme Scrierea formulelor de structură ale unor structurale si a
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului
simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul
compuşi hidroxilici denumirilor
Comun, Realizarea unor investigaţii privind Activitate în grup pentru
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse , oxidarea etanolului efectuarea experimentului
5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes Interpretarea datelor experimentale Modele structurale
general la care poate răspunde chimia Dezbaterea importantei unor compusi Fişa de lucru
hidroxilici în viata cotidiană Substanţe: etanol,
K2Cr2O7, H2SO4, KMnO4
Eprubete
Compuşi 1.11.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie de Reprezentarea formulelor de structură ale Activitate frontală pentru: Observare
organici cu natura grupei funcţionale unor compusi carbonilici si carboxilici formularea definitiei, sistematica
1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de
grupe compuşi
Clasificarea compuşilor carbonilici după stabilirea structurii si Probă orală
funcţionale di şi 1.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un pozitia grupei carbonil criteriilor de clasificare Probă
trivalente: context dat, Clasificarea compuşilor carboxilici după verificarea corectitudinii practică
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA
compuşi 3.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitative numărul grupelor carboxil si natura scrierii formulelor Temă în
carbonilici şi 3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme radicalului structurale si a clasă
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului
compuşi simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul
Exersarea nomenclaturii, cunoscând denumirilor
carboxilici Comun, formulele structurale Activitate în grup pentru
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse , Interpretarea informaţiilor furnizate de efectuarea experimentului
5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes mijloace multimedia Descoperirea prin
general la care poate răspunde chimia Efectuarea unor experimente cu scopul aplicaţie AEL
observării proprietăţilor fizice şi chimice Fisa pentru activităti
ale aldehidei acetice și acidului acetic experimentale
Reactivi si ustensile
Compuşi 1.11.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie de Reprezentarea formulelor de structură ale Activitate frontală pentru: Observare
organici cu natura grupei funcţionale unor compuşi organici formularea definitiei, sistematica
1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de
grupe compuşi
Clasificarea unor compuşi după natura stabilirea structurii si Probă orală
funcţionale 1.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un grupelor funcţionale criteriilor de clasificare Probă
mixte: context dat, Interpretarea informaţiilor furnizate de verificarea corectitudinii practică
hidroxiacizi, 3.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitative mijloace multimedia scrierii formulelor Temă în
aminoacizi, 3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme structurale clasă
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului
zaharide simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul
CD – lecţii interactive Temă pt.
Comun, Modele structurale acasă

Evaluare 1.11.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie de Rezolvarea testului final; Test final Evaluare
natura grupei funcţionale sumativă
1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de
compuşi
3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului
simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul
Comun,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL II - 20 ore
Nr. Unitatea de Competente specifice vizate Continuturi Nr. de Saptămân Obser
U.Î. învatare ore a vații
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA
alocate
3. TIPURI DE 1.1 1.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei Reacţii de substituţie: Reacţii de 5 S15-S19
REACTII funcţionale halogenare. Importanţa compuşilor 10.01-11.02
3.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitative
CHIMICE 4.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea
halogenaţi. Reacţii de nitrare. Reacţii
distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante si de alchilare.
subiective/obiective Reacţii de adiţie: Aditia halogenilor.
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi Aditia hidracizilor.
înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul Hidrogenarea grăsimilor lichide.
Comun,
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse
Reacţii de polimerizare. Aplicaţii ale
5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la reacţiei de polimerizare
care poate răspunde chimia Reacţii de eliminare: Reacţii de
eliminare intramoleculară si
intermoleculară
Reacţii de transpoziţie : Reactii de
izomerizare si tautomerizare
Randament: Probleme
4. IZOMERIA 1.31.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat, Clasificarea izomerilor 2 S20-S21
OPTICĂ 3.2 3.1Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme, Izomeri optici: 14.02-25.02
4.2Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi
înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun.
Enantiomeri. Diastereoizomeri.
5. COMPUŞI 31. 1.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat, Hidroxiacizi: Clasificarea şi 6 S22-S27 S28
ORGANICI 2.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor denumirea hidroxiacizilor. 28.02-07.04 08.04-
caracteristici, proprietăţi, relaţii 14.04
CU 2.2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin
Hidroxiacizi aromatici: acidul salicilic. "Să știi
FUNCŢIUNI predicţiile iniţiale. Zaharide: Monozaharide. mai
MIXTE Dizaharide. multe, să
Polizaharide fii mai
Aminoacizi: Denumirea aminoacizilor. bun"
Clasificarea aminoacizilor. Proprietăţi
fizice.Proprietăţi chimice
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA
6. COMPUŞI CU1.1 1.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat Proteine: definiţie, clasificare, 2 S30-S31
IMPORTANŢ 2.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor hidroliză. 02.05-14.05
caracteristici, proprietăţi, relaţii
Ă BIOLOGICĂ 2.2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin
Acizi nucleici: ADN si ARN
predicţiile iniţiale
3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme,
4.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea
distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante si
subiective/obiective
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi
înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul
Comun,
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse
5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la
care poate răspunde chimia
7. RECAPITULA Exercitii si probleme recapitulative 3 S32-S34
RE FINALĂ Teste de evaluare 16.05-10.06
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA
UNITATEA DE ÎNVĂTARE 3
“TIPURI DE REACŢII CHIMICE” – 5 ore

Continuturi Competente specifice Activităti de învătare Resurse Evaluare


detaliate vizate
Reacţii de 1.1 1.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura Clasificarea reacţiilor întâlnite la AEL Observare
substituţie: grupei funcţionale chimia organică Activitate individuală; sistematica
4.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi
Reacţii de realizarea distincţiei dintre informaţii
Scrierea ecuaţiilor unor reacţii chimice Algoritmizare, Temă în clasă
halogenare. relevante/irelevante si subiective/obiective de substitutie modelare; Proiect
Importanţa 4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi Documentarea asupra temei „ Freoni.
compuşilor înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul Distrugerea stratului de ozon.”
halogenaţi. Comun, Elaborarea unui proiect.
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse
5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes
general la care poate răspunde chimia.
Reacţii de 1.11.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice Activitate individuală Observare
substituţie: grupei funcţionale Documentarea pe tema „ Importanţa activitate frontală sistematica
4.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi
Reacţii de realizarea distincţiei dintre informaţii
reacţiei de nitrare” Algoritmizare, Temă în clasă
nitrare. relevante/irelevante si subiective/obiective Elaborarea unui proiect modelare; Proiect
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi Problematizare
înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul AEL
Comun,
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse
5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes
general la care poate răspunde chimia.
Reacţii de 1.11.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice Activitate în grup pentru Observare
substituţie: grupei funcţionale, Rezolvarea unor probleme legate de rezolvarea fisei de lucru sistematica
3.1 3.1Rezolvarea problemelor cantitative/calitative
Reacţii de 4.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi
reacţia de substituţie Problematizare Temă în clasă
alchilare. realizarea distincţiei dintre informaţii Organizarea unor grupe de studiu pe AEL Temă pt. acasă
relevante/irelevante si subiective/obiective tema: Importanţa reacţiei de alchilare
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse
5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes
general la care poate răspunde chimia.
Reacţii de 11.1.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice Activitate frontală Observare
adiţie: grupei funcţionale Documentarea asupra importanţei algoritmizare, modelare; sistematica
4.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi
Adiţia realizarea distincţiei dintre informaţii
reacţiei de adiţie AEL Temă în clasă
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA
halogenilor. relevante/irelevante si subiective/obiective Discutie si dezbatere Temă pentru
Adiţia 4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi acasă
înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul
hidracizilor. Comun,
Hidrogenare 5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse
a grăsimilor 5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes
lichide. general la care poate răspunde chimia.
Reacţii de 11.1.1Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura Recunoaşterea unităţii structurale Activitate frontală Observare
polimerizare grupei funcţionale comune a unui polimer Activitate în grup sistematica
4.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi
. Aplicaţii realizarea distincţiei dintre informaţii
Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice Algoritmizare, Temă în clasă
ale reacţiei relevante/irelevante si subiective/obiective Cunoaşterea importanţei practice a modelare; Temă pentru
de 4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi temei „Proprietătile si utilizarile Jocul de rol acasă
polimerizare înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul polimerilor”
Comun,
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse
5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes
general la care poate răspunde chimia.
Reacţii de 1.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice Activitate frontală Observare
eliminare: natura grupei funcţionale, Rezolvarea unor probleme legate de Activitate în grup pentru sistematica
3.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitative,
Reacţii de 4.1 4.1Procesarea unui volum important de informaţii şi reactia de eliminare rezolvarea fisei de lucru Temă în clasă
eliminare realizarea distincţiei dintre informaţii Algoritmizare, Temă pentru
intramolecul relevante/irelevante si subiective/obiective, modelare; acasă
ară şi 4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi problematizare
intermolecul înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul
comun.
ară

Reacţii de 1.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice Activitate frontală Observare
transpoziţie : natura grupei funcţionale, Documentarea pe tema „Alcanii- Activitate în grup sistematica
3.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitative,
Reacţii de 4.1 4.1Procesarea unui volum important de informaţii şi carburanti” Algoritmizare, modelare Temă în clasă
izomerizare realizarea distincţiei dintre informaţii Temă pentru
şi relevante/irelevante si subiective/obiective, acasă
tautomerizar 4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi
e înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul
comun
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA
Randament:1.2 1.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de Rezolvarea de probleme utilizând Manual Observare
Probleme natura grupei funcţionale expresia matematică a randamentului Activitate individuală sistematica
1.21.2Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de
compuşi 3.1 Rezolvarea problemelor
Scrierea si utilizarea corectă a Fisă de lucru Temă în clasă
cantitative/calitative , ecuaţiilor reacţiilor chimice Temă pentru
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi acasă
înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul
Comun.
Evaluare 1.21.2Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de Rezolvarea testului Fişa de evaluare Test de evaluare
compuşi 3.1 Rezolvarea problemelor
cantitative/calitative ,
4.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi
înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul
Comun.

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


UNITATEA DE ÎNVĂTARE 4
“ IZOMERIE OPTICĂ ” – 2 ore
Continuturi Competente specifice Activităti de învătare Resurse Evaluare
detaliate vizate
Izomerie optică1.3 1.1 Clasificarea compuşilor organici în Clasificarea izomerilor după ordinea de Activitate individuală pentru Observare
funcţie de natura grupei funcţionale legare a atomilor, natura legăturii selectarea substantelor cu sistematica
1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de
clasele de compuşi
chimice si dispozitia atomilor în spatiu carbon asimetric si pentru Probă orală
1.3 3.1Explicarea comportării unor compuşi Selectarea formulelor structurale ale identificarea enentiomerilor Temă în clasă
într-un context dat, unor substante cu carbon asimetric, CD cu lecţii interactive,
3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la dintr-un sir de formule structurale modele structurale
probleme, Identificarea enantiomerilor pe baza
4.1 Procesarea unui volum important de
informaţii şi realizarea distincţiei dintre
informatiilor primite
informaţii relevante/irelevante si Explicarea notiunii de amestec racemic
subiective/obiective, pe baza informatiilor multimedia
4.2Decodificarea şi interpretarea
limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei
acestuia cu limbajul
comun
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA
UNITATEA DE ÎNVĂTARE 5
“ COMPUŞI ORGANICI CU FUNCŢIUNI MIXTE ” – 6 ore

Continuturi Competențe specifice Activităti de învătare Resurse Evaluare


detaliate vizate
Hidroxiacizi: 1.33.1Explicarea comportării unor compuşi Reprezentarea formulelor de structură Activitate frontală Observare
Clasificarea şi într-un context dat, Clasificarea hidroxiacizilor Prezentare multimedia sistematica
3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la
denumirea probleme,
Interpretarea informaţiilor furnizate de modele structurale, Probă orală
hidroxiacizilor 4.1 Procesarea unui volum important de mijloace multimedia Temă în clasă
. informaţii şi realizarea distincţiei dintre Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice
informaţii relevante/irelevante si
subiective/obiective,
4.2Decodificarea şi interpretarea
limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei
acestuia cu limbajul
comun

Hidroxiacizi 2.1 2.1tabilirea unor predicţii în scopul Realizarea unor investigaţii – hidroliza Substanţe: aspirină, apă -investigare
aromatici: evidenţierii unor caracteristici, proprietăţi, acidului acetilsalicilic distilată, FeCl3 experimentală;
relaţii
acidul salicilic 2.2 Evaluarea măsurii în care concluziile Interpretarea datelor experimentale Eprubete -observarea
investigaţiei susţin predicţiile iniţiale, Folosirea mijloacelor de informare sistematică a
5.1 5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din pentru. studiu de caz: Acţiunea aspirinei elevilor ;
diverse , în organism
5.2Recunoaşterea tipurilor de probleme de
interes general la care poate răspunde
chimia.
Zaharide 1. 1 Clasificarea compuşilor organici în Clasificarea zaharidelor după structura Modele structurale Observare
Monozaharide funcţie de natura grupei funcţionale, grupei funcţionale Fişa de lucru sistematica
1.3 Explicarea comportării unor compuşi
: glucoza şi într-un context dat,
Reprezentarea formulelor plane şi de Substanţe: glucoză,AgNO3, Probă orală
fructoza 2.1 Stabilirea unor predicţii în scopul perspectivă ale glucozei şi fructozei NaOH, NH3, soluţie Fehling Probă practică
evidenţierii unor caracteristici, proprietăţi, Realizarea unor investigaţii – oxidarea I şi II Temă în clasă
relaţii glucozei cu reactiv Tollens şi Fehling
2.2 Evaluarea măsurii în care concluziile Interpretarea datelor experimentale
investigaţiei susţin predicţiile iniţiale,
3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la
Modelarea legăturilor covalente în
probleme, glucoză şi fructoză
4.1 Procesarea unui volum important de Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA
informaţii şi realizarea distincţiei dintre Utilizarea corectă şi sistematică a
informaţii relevante/irelevante si terminologiei
subiective/ obiective,
4.2 Decodificarea şi interpretarea
Folosirea mijloacelor de informare pentru
limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei motivarea importanţei produşilor de
acestuia cu limbajul condensare şi policondensare a
Comun, zaharidelor.
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din
diverse,
5.2 5.2Recunoaşterea tipurilor de probleme de
interes general la care poate răspunde
chimia
Dizaharide: 1.1 Clasificarea compuşilor organici în Clasificarea dizaharidelor Activitate frontală pentru: Observare
zaharoza funcţie de natura grupei funcţionale, Modelarea legăturii covalente formularea definiției, sistematică
4.1 4.1Procesarea unui volum important de
informaţii şi realizarea distincţiei dintre
Scrierea ecuaţiei chimice a reactiei de stabilirea structurii si Temă în clasă
informaţii relevante/irelevante si hidroliza a zaharozei criteriilor de clasificare Temă pentru acasă
subiective/ obiective, Documentarea şi elaborarea proiectului: verificarea corectitudinii
5.1 Interpretarea critică a informaţiilor din „Obţinerea industrială a zahărului” scrierii formulelor
diverse structurale
5.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de
interes general la care poate răspunde
CD – lecţii interactive
chimia. Modele structurale
Polizaharide 1.1 Clasificarea compuşilor organici în Clasificarea polizaharidelor Activitate frontală pentru: Observare
funcţie de natura grupei funcţionale, Scrierea ecuatiilor reacţiilor chimice criteriilor de clasificare sistematică
4.1 4.1Procesarea unui volum important de
informaţii şi realizarea distincţiei dintre
Documentarea şi elaborarea unui proiect verificarea corectitudinii Temă în clasă
informaţii relevante/irelevante si cu tema „Fabricarea hârtiei” scrierii ecuatiilor reactiilor Proiect
subiective/ obiective, chimice
4.2 Decodificarea şi interpretarea CD – lecţii interactive
limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei
acestuia cu limbajul comun.
Aminoacizi 1.1 Clasificarea compuşilor organici în Reprezentarea formulelor de structură Activitate frontală pentru: Observare
Denumirea funcţie de natura grupei funcţionale Modelarea legăturii covalente formularea definitiei, sistematica
1.3 Explicarea comportării unor compuşi
aminoacizilor. într-un context dat, Clasificarea aminoacizilor stabilirea structurii si Temă în clasă
Clasificarea 4.1 4.1 Procesarea unui volum important de Interpretarea informaţiilor furnizate de criteriilor de clasificare Referat
aminoacizilor. informaţii şi realizarea distincţiei dintre mijloace multimedia verificarea corectitudinii
informaţii relevante/irelevante si Folosirea mijloacelor de informare pt. scrierii formulelor
subiective/obiective realizarea referatului „Aminoacizi structuraleAEL
4.2 Decodificarea şi interpretarea
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA
limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei esenţiali în alimentaţie”
acestuia cu limbajul
Comun.
Proprietăţile 1.31.3 Explicarea comportării unor compuşi Explicarea proprietăţilor aminoacizilor pe Modele structurale Observare
aminoacizilor într-un context dat, baza structurii acestora problematizarea sistematica
3.2 3.2Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la
probleme
Stabilirea unor strategii de rezolvare a Temă în clasă
4.1 4.2 Decodificarea şi interpretarea unor probleme Temă pentru acasă
limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice.
acestuia cu limbajul Compararea unor compuşi din punct de
Comun. vedere a caracterului acido-bazic
Activitate 2.1 2.1Stabilirea unor predicţii în scopul Realizarea unor investigaţii–caracterul Fişa de lucru Observare
experimentală evidenţierii unor caracteristici, proprietăţi, amfoter şi identificarea aminoacizilor Substanţe: aminoacizi, sistematica
relaţii
- aminoacizi 2.2 Evaluarea măsurii în care concluziile
Interpretarea datelor experimentale. HCLdil, NaOHdil, indicatori, Probă practică
investigaţiei susţin predicţiile iniţiale, Utilizarea corectă şi sistematică a CuSO4sol, FeCl3 Temă în clasă
4.2 4.2Decodificarea şi interpretarea limbajului terminologiei Eprubete
simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu
limbajul comun.
Evaluare 1.11.1 Clasificarea compuşilor organici în Rezolvarea testului final; Test final Evaluare sumativă
funcţie de natura grupei funcţionale
1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de
clasele de compuşi
1.3 Explicarea comportării unor compuşi
într-un context dat,
3.2 3.2Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la
probleme,
4.2 4.2Decodificarea şi interpretarea limbajului
simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu
limbajul
Comun.
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA

UNITATEA DE ÎNVĂTARE 6
“ COMPUŞI CU IMPORTANŢĂ BIOLOGICĂ ” – 2 ore

Conținuturi Competente specifice Activităti de învătare Resurse Evaluare


detaliate vizate
Proteine: definiţie,4.1 4.1Procesarea unui volum Recunoaşterea unităţii structurale comune a unei Activitate în grup Observare
clasificare important de informaţii şi proteine Activitate frontală sistematica
realizarea distincţiei dintre
informaţii relevante/irelevante si
Formularea unor concluzii privind clasificarea Dezbaterea, Temă în clasă
subiective/ obiective, proteinelor problematizarea Temă pentru
4.2Decodificarea şi interpretarea Documentarea pe teme legate de „Importanţa acasă
limbajului simbolic şi înţelegerea biologică şi practică a proteinelor” Probă practică
relaţiei acestuia cu limbajul
Comun,
5.1 Interpretarea critică a
informaţiilor din diverse,
5.2Recunoaşterea tipurilor de
probleme de interes general la care
poate răspunde chimia

2.1 2.1Stabilirea unor predicţii în


Proteine: scopul evidenţierii unor Realizarea unor investigaţii–hidroliza Substanţe: Proteină,
proprietăţi caracteristici, proprietăţi, relaţii, proteinelor, reacţii de identificare a proteinelor NaOH, (CH3COO)2Pb,
2.2 Evaluarea măsurii în care Interpretarea datelor experimentale CuSO4, HNO3conc,
concluziile investigaţiei susţin Eprubete, sursă de
predicţiile iniţiale
încălzire
Fişa de activităti
experimentale
Acizi nucleici: 1.3 Explicarea comportării unor Explicarea proprietăţilor pe baza structurii Activitate frontală Observare
ADN şi ARN compuşi într-un context dat, acestora pentru verificarea sistematica
3.2 3.2Justificarea explicaţiilor şi
soluţiilor la probleme,
Compararea bazelor azotate din acizii nucleici corectitudinii rezolvării Temă în clasă
4.1 Procesarea unui volum Recunoaşterea unităţii structurale comune a unui sarcinilor didactice Proiect
important de informaţii şi acid nucleic Activitate în grup
realizarea distincţiei dintre Documentarea pe tema „Acizi nucleici” Conversatia, modelarea,
informaţii relevante/ Elaborarea unui proiect problematizarea
irelevante si subiective/obiective,
PLANIFICARE, CLASA XI, 1 ORA
4.2 Decodificarea şi interpretarea descoperirea prin
limbajului simbolic şi înţelegerea aplicatie AEL
relaţiei acestuia cu limbajul
Comun,
Modele structurale
5.1 Interpretarea critică a
informaţiilor din diverse,
5.2 Recunoaşterea tipurilor de
probleme de interes general la care
poate răspunde chimia.
Evaluare 1.3 Explicarea comportării unor Recunoaşterea unităţii structurale comune a unei Test de evaluare Evaluare
compuşi într-un context dat, proteine/ acid nucleic sumativă
3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor
la probleme,
Explicarea proprietăţilor pe baza structurii
4.1 Procesarea unui volum acestora
important de informaţii şi Compararea bazelor azotate din acizii nucleici
realizarea distincţiei dintre Utilizarea corectă şi sistematică a terminologiei.
informaţii relevante/ irelevante si
subiective/ obiective,
4.2 Decodificarea şi interpretarea
limbajului simbolic şi înţelegerea
relaţiei acestuia cu limbajul
comun.