Sunteți pe pagina 1din 20

REFERAT LA

Economia Întreprinderii

Coordonator: Student:

Prof. Univ. Soare Alice Magdalena Poiană Cătălin Daniel

Anul:1

Grupa: 4 - ECTS - ZI

2022
Poiană Cătălin Daniel

CUPRINS

1.Statutul societății comerciale

2.Memoriu de activitate

 2.1.Descrierea activităţii reprezentative

 2.2.Enumerarea utilităţiilor

 2.3.Asigurarea condiţiilor de muncă

 2.4.Schiţa punctului de lucru

3.Organigrama întreprinderii

4.Fişa unui post din organigramă la alegere

5.Activitatea de promovare

 5.1.Adoptarea siglei şi sloganul firmei


 5.2.Afişul de publicitate

6.Determinarea pragului minim de rentabilitate

7.Completarea unei facturi şi a unei chitanţe fiscale

8.Bibliografie

2
Poiană Cătălin Daniel

Capitolul 1. STATUTUL SOCIETĂȚII COMERCIALE


Denumirea, forma juridică,sediul şi durata societăţii

1.STATUTUL
Societatea comercială cu răspundere limitată

Art.1.Denumirea societăţii

Denumirea societăţii este SC N&C CHIC S.R.L., conform dovezii de


anterioritate nr. 5743 din data de 15.07.2012. SC N&C CHIC S.R.L. se
organizează potrivit legii ca societate comercială cu răspundere limitată şi
funcţionează în baza prezentului act constitutiv şi a legilor în vigoare. În cuprinsul
acestui act constitutiv SC N&C CHIC S.R.L. este denumită societate. În toate
actele, facturile, publicaţiile emanând de la societate, denumirea va fi urmată de
iniţialele S.R.L., de capitalul social, sediul societăţii şi numărul de înmatriculare de
la Registrul Comerţului: J12/2682/1993.

Art.2 Forma juridică a societăţii

Societatea Comercială SC N&C CHIC S.R.L. este persoană juridică


româna, având forma juridică de Societate cu Răspundere limitată. Aceasta
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul
statut.

3
Poiană Cătălin Daniel

Art.3 Sediul societăţii

Sediul societăţii se află în România, municipiul Curtea de Argeș, Str.


Castanilor nr 15.
În vederea extinderii activităţii, societatea va putea construi, cumpăra şi închiria
alte spaţii, deschizând sucursale sau filiale în ţară şi străinătate,cu respectarea
condiţiilor prevăzute de lege.

Art.4 Durata societăţii

Societatea comercială SC N&C CHIC S.R.L. are ca durată de


funcționare o perioadă nelimitată de timp, aceasts începând cu data
înmatriculării la Registrul Comerţului, 15.07.2012.

Art.5 Întocmirea actului constitutiv

Actul constitutiv a fost întocmit în colaborare cu Biroul de consultanță din


Cadrul Camerei de Comerț si Industrie județean. Acesta cuprinde:

- Actul de identificare al administratorului și asociațiilor.


- Certificat de cazier judiciar pentru administrator
Acest act este autentificat de Biroul notarial nr.1

Art.6 Înregistrarea fiscală

Se înregistrează societatea fiscală și se obține Codul unic de inregistrare fiscală


(C.U.I.):

4
Poiană Cătălin Daniel

Oficiul Național al Registrului Comerțului: J 21/ 436/ 1992

Cod fiscal: R 5906940

Art.7 Obținerea autorizației de funcționare

Pe baza copiilor după actele sus –menționate și în urma achitării unei taxe la
bugetul local Autoritatea administrativă emite Autorizația de funcționare, care va
trebui reînnoită anual.

CAPITOLUL 2-Activitatea societăţii

Art.8 Obiectul de activitate

Domeniul de activitate al SC N&C CHIC S.R.L.:

1.Activitatea principală:

- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte COD CAEN 18

- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) COD CAEN


1822

CAPITOLUL 3-Capitalul social, părţile sociale, patrimoniu,


drepturi şi obligaţii

Art.9 Capital social, părţi sociale

Capitalul social subscris şi vărsat este de 2000 RON

5
Poiană Cătălin Daniel

Acesta este impartit in 10 părți sociale a câte 200 de lei.

Capitalul social este subscris şi vărsat la Banca Transilvania –Agenția din Argeș
având suma de 2000 ron şi chitanţa numărul 1803.

Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar asociatul unic
Chitu Aurel răspunde numai în limita părţilor pe care le deţine în societate.

Art.10 Părţile sociale

Capitalul social poate fi majorat pe baza deciziei asociatului unic.

Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Părţile sociale sunt nominative.

Societatea va ţine evidenţa tuturor părţilor sociale într-un registru numerotat şi


sigilat care se va păstra la sediul societăţii.

CAPITOLUL 4-Administrarea societăţii

Art.11 Administratorul

Societatea este reprezentată de Chitu Aurel, unic administrator.

Art.12 Obligaţiuni ale administratorului

Administratorul societăţii are următoarele atribuţii:

 ia hotărâri obligatorii privind activitatea societăţii;


 reprezintă societatea în relaţiile cu terţii,semnează în numele acesteia,
angajează răspunderea întregii societăţi;
 se îngrijeşte de buna funcţionare a societăţii şi de patrimoniul acesteia;

6
Poiană Cătălin Daniel

 ia măsuri de recuperare a pagubelor produse de salariaţi şi terţi, acţionând în


acest sens cu respectarea legilor în vigoare;
 angajează personal salariat al societăţii şi stabileşte salariile acestora cu
respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea, asigurări sociale, protecţia
muncii, şa;
 modifică statutul;
 depune la organele de stat situaţiile cerute şi răspunde de exactitatea
acestora;
 se îngrijeşte de întocmirea tuturor actelor societăţii, de registrele societăţii.

Art.13 Personalul

Exerciţiul economic financiar începe la data constituirii societăţii. Angajarea


personalului societăţii se face în cadrul schemei de organizare pe bază de contract
individual de muncă, care se înregistrează la Camera de Muncă. Nivelul salariilor
pentru personalul societăţii, pe categorii de calificare şi funcţii se stabileşte şi se
modifică de către administratorul societăţii. Drepturile şi obligaţiile personalului
angajat se stabilesc de administratorul societăţii.

Art. 14 Amortizarea

Amortizarea fondurilor fixe se plăteşte prin aplicarea normelor de amortizare


asupra valorii de achiziţie a fondurilor fixe şi se include, după caz, în preţul de cost
al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie şi se utilizează pentru
înlocuirea mijioacelor fixe şi alte nevoi ale societăţii. Prin valoarea de achiziţie a
fondurilor fixe se înţelege suma cheltuielilor de cumpărare şi a altor cheltuieli
efectuate pentru punerea în funcţiune a fondurilor fixe.

Art. 15 Asigurarea fondurilor necesare

Lucrările de reparaţii capitale se vor executa pe baza deciziei administratorului


societăţii. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective,
după caz, în preţul de cost al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie
în anul în care au fost executate sau eşalonate pe mai mulţi ani.

Art.16 Evidenţa contabilă

7
Poiană Cătălin Daniel

Societatea , prin administratorul societăţii, va ţine evidenţa contabilă în lei şi va


întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierdere, având în vedere « Normele
metodologice » elaborate de Ministerul Finanţelor.

Art. 17 Modificări aduse societăţii

Societatea comercială SC N&C CHIC S.R.L.se poate modifica, dizolva sau


lichida prin decizia asociatului unic.Lichidarea societăţii se face în condiţiile şi cu
respectarea procedurilor prevăzute de Legea 31/1990. Lichidatorul urmează a fi
numit de asociatul unic.

Art. 18 Întocmirea formalităţilor

Administratorul societăţii se va ocupa de întocmirea formalităţilor de constituire, de


publicitate legală, de înfiinţare, de plata tuturor taxelor şi cheltuielilor ocazionate de
înregistrarea societăţii, contabilizându-le în contul acesteia.

Art. 19 Litigii

Litigiile societăţii cu persoanele fizice sau juridice române sunt de competenţa


instanţelor judecătoreşti române civile.

Litigiile născute în raporturile contractuale dintre societate şi persoane juridice


române pot fi soluţionate şi prin arbitraj. În acest caz asociatul unic poate alege şi
competenţa Comisiei de Arbitraj de pe lângă Camera de Industrie şi Comerţ a
României. Litigiile personalului român angajat de societate, ivite în raporturile cu
aceasta, se rezolvă în conformitate cu legislaţia proprie din România.

Art. 20 Completarea statutului

Prezentul statut se completează cu dispoziţiile legale privitoare la societăţile


comerciale.

Semnătura:Chitu Aurel

8
Poiană Cătălin Daniel

2.MEMORIU DE ACTIVITATE

2.1 Descrierea activitații reprezentative

SC N&C CHIC S.R.L comercializează produsele în propriile magazine, dar şi prin


intermediul unor distribuitori. Firma este de asemenea producător de:

 articole de îmbrăcăminte
 lenjerie intimă
 pijama

2.2 Enumerarea utilităților

Obiectul de activitate al firmei noastre presupune producţia de produse de


îmbrăcăminte.

Firma noastră, desfăşurând activitatea într-un spaţiu foarte restrâns, are la


dispoziţie pentru depozitarea celor necesare desfăşurării activităţii două încăperi –
„Depozit” (Vezi Anexa 1). Într-una din încăperi sunt depozitate materiile prime
necesare. Firma a încheiat contracte de colaborare si consultanță cu cațiva designeri
populari din zonă, dar și cu un specialist în publicitate.

Al doilea spaţiu este folosit pentru depozitarea produselor finite.

În vederea asigurării condiţiilor sanitare necesare, sediul societăţii este prevăzut


cu un grup sanitar. Acestă dependinţă este necesară pentru ca personalul să-şi
poată desfăşura activitatea în cele mai bune condiţii.

Asigurarea curăţeniei spaţiului de lucru (inclusiv a grupului sanitar) intră în


sarcinile vanzatorului. Acesta va folosi, pentru a nu dăuna sănătăţii angajaţilor,

9
Poiană Cătălin Daniel

produse de curăţenie ecologice. De asemenea, societatea dispune de energie


electrică, gaze și apă de la rețeaua localității, dar si canalizare la rețeaua localității.

2.3 Asigurarea condițiilor de muncă

Angajații lucrează cu carte de muncă, li se plătește asigurarea de sănătate.


Conform contractului colectiv de muncă, fiecare angajat:

• lucrează 8 ore,
• are drept de concediu de odihnă, concediu medical ,prenatal sau fără
plată,
• dreptul la pauză de masă de 30 minute.

Administratorul societății organizează la angajare si ulterior conform


prevederilor legale, examinarea medicală a salariaților în scopul de a
constata dacă sunt apți pentru desfășurarea activității în posturile pe care
urmează să le ocupe, precum și prevenirea îmbolnăvirii profesionale.

Vestimentația de lucru este una office pentru cei care lucrează la birou, iar
pentru ceilalți una comodă pentru o desfașurare cât mai corectă și rapidă a
activității.

2.4 Schița punctului de lucru


Schița punctului de lucru este prezentată în fig.2.1.

10
Poiană Cătălin Daniel

Fig 2.1. Shița unui magazin de îmbrăcăminte

3.ORGANIGRAMA SOCIETĂȚII S.C. “Mon ami” S.R.L

În fig.3.1. este prezentată organigrama pe posturi a întreprinderii

Director General

Contabil Director Secretară


Adjunct

Vânzători Șoferi

Fig 3.1.Organigrama întreprinderii

11
Poiană Cătălin Daniel

În tabelul 3.1. este prezentată structura personalului și condițiile minime de


pregătire a persoanelor care urmează să ocupe posturile din organigramă.

Tabel .3.1 . Calificarea minimă a personalului.

Nr. crt Funcția / Calificare


calitatea
1 Director general Studii superioare +experiență în domeniu

2 Director adjunct Studii superioare +experiență în domeniu

3 Contabil Studii superioare +experiență în domeniu

4 Secretară Studii superioare+experiență în domeniu


5 Vânzator Studii medii+fără experiență în domeniu
6 Șofer Studii medii +fără experiență în domeniu

TOTAL 7

4.FIŞA POSTULUI

SC N&C CHIC S.R.L.

FIŞA POSTULUI – VÂNZĂTOR

1.DENUMIREA COMPARTIMENTULUI: Vânzător;


2.DENUMIREA POSTULUI: Vânzător;
3.NUME ŞI PRENUME : Ionecu Laura;

12
Poiană Cătălin Daniel

4.SE SUBORDONEAZĂ: Directorului Adjunct;


5.NUMELE ȘEFULUI IERARHIC: Popescu Marin;
6.SUBORDONEAZĂ: numai dacă este cazul;
7.RELAȚII FUNCȚIONALE:
• cu șoferii, birou personal;
8.CODUL FUNCŢIEI : 943316;

9.SCOPUL POSTULUI : realizarea obiectului contractului individual de muncă;

10.PREGĂTIRE ȘI EXPERIENȚĂ:

- studii de specialitate;

- domeniu de activitate: comerciant;

- vechimea în specialitate:

▪ minim 2 ani de activitate în domeniu;

▪ cu recomandări de la cel puțin un loc de muncă anterior;

- alte cerințe specifice:

▪ abilități de comunicare foarte bune, flexibilitate, amablitate,

11.AUTORITATE ȘI LIBERTATE ORGANIZATORICĂ: dacă este cazul;


12.RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

 Saluta clientii la intrarea in magazin si isi ofera ajutorul;


 Directioneaza clientii prin escortarea lor la rafturi, sugerandu-le articolele de
care au nevoie;
 Îi sfatuieste pe clienti oferindu-le informatii despre produsele existente pe
rafturi;

13
Poiană Cătălin Daniel

 Ajuta clientii sa achizitioneze produse prin castigarea increderii acestora si


oferindu-le sugestii; raspunde cu calm la orice intrebari;
 Tine evidenta vanzarilor prin crearea sau actualizarea profilului clientilor;
 Proceseaza platile prin cumularea totala a achizitiilor si acorda rest in cazul
clientilor care platesc cash;
 Mentine clientela informata prin acordarea de informatii privind stocurile de
produse si primirea de marfa;

13.CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ: lucrează în magazine;


14.SANCȚIUNI PENTRU NERESPECTAREA FIȘEI POSTULUI: numai
dacă este cazul;
15.SEMNĂTURI: Ionescu Laura
16.DATA SEMNĂRII: 28.06.2012

17.DIRECTOR GENERAL – Neculcea L

1. ACTIVITATEA DE MARKETING

Sigla şi sloganul firmei au fost alese pentru a evidenţia faptul că noi


încercăm să satisfacem și cele mai pretențioase gusturi.
Totodată am vrut să scoatem în evidență că noi am păstrat cea mai bună
calitate a hainelor dar și cele mai noi modele de îmbrăcăminte.
În fig.5.1. este prezentată propunerea de siglă pentru întreprinderea SC N&C
CHIC S.R.L.

14
Poiană Cătălin Daniel

CHIC WITH
ME

Fig 5.1 Propunerea de siglă pentru întreprindere

SC N&C CHIC S.R.L. a optat pentru sloganul:

„Mereu este loc de mai bine !”

6.DETERMINAREA PRAGULUI MINIM DE


RENTABILITATE

Pragul minim de rentabilitate reprezintă cantitatea minimă de servicii


pe care trebuie să le realizeze societatea care să acopere totalul costurilor de

15
Poiană Cătălin Daniel

producţie.Pentru a calcula pragul minim de rentabilitate, se calculează mai


intâi amortismentul(cota parte din banii alocaţi unei investiţii care se
înlocuieşte în timp).
Metoda statistică:

Total suprafaţă spațiu =1000 mp - clădire spațiu interior si curte


Total investiţii materiale = 200.000Lei
Total investiții linie de producție = 250.000Lei
Total investiții autoutilitare = 200.000Lei
Total investiții clădiri =
350.000Lei
TOTAL INVESTIŢII
=1.000.000Lei.

7.COMPLETAREA UNEI FACTURI ȘI A UNEI CHITANȚE


FACTURĂ
Furnizor ... SC S&N SRL Cumparator.. SC N&C CHIC S.R.L.
Nr.ord.reg.com./an.. J40/1XXXX.2013 Nr.ord.reg.com/an.. J12/2682/2000
C.I.F........... RO5069544 C.I.F... RO4340850.
Sediul...............BUCUREȘTI Sediul...Argeș
Judetul..............BUCUREȘTI Judetul...Argeș
Capital social..........2000.... Cod IBAN RO001BT0000XXXX43
Cod IBAN..RO01BRD0X0452XXXXX012 Banca...BT BANK
Banca BRD
Nr.
Facturii.............2...................
Data (ziua, luna, anul) 17.05.2015
Aviz de insotire a
Cota T.V.A ...9...... %

16
Poiană Cătălin Daniel

Nr crt Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare


produselor sau a (fara T.V.A) -lei- T.V.A
serviciilor -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Bluză cu guler buc 200 1500 1000 135
2 Pantaloni piele buc 150 1000 1000 100

2000 235
Semnatura Total de plata 2235
de primire (col. 5+col.6)

CHITANȚĂ

Unitatea : SC N&C CHIC S.R.L. Seria : J Numarul : 2


Nr.ord.reg.com./an J12/2682/2000 Data : 17.05.2015
Sediul : Strada 1 decembrie 1918,Pitești
Judetul :Argeș
Capital social : 2000 lei

CHITANTA NR. 2

Am primit de la ……………… SC N&C CHIC S.R.L.


Adresa………… Curtea de Argeș, Str. Castanilor nr 15.
Suma de…………2235 LEI, adica..doua mii două sute treizeci și cinci lei
Reprezentand ………………Plata facturii nr 2/17.05.2015…………………………....

17
Poiană Cătălin Daniel

Semnatura si stampila
(casier) Popescu
SC N&C
CHIC
S.R.L.

8.BIBLIOGRAFIE
 Dress Shop Logo - Bing images
 Care sunt responsabilitatile personalului din magazine: casier, vanzator, asistent manager
de magazin (myjob.ro)
 Proiect Economia întreprinderii - SC Denizen SRL < Turism (regielive.ro)

18
Poiană Cătălin Daniel

19
Poiană Cătălin Daniel

20

S-ar putea să vă placă și