Sunteți pe pagina 1din 6

Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copilăriei”

Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 1


Rm. Sărat, Judeţul Buzău
Tel./fax: 0338/568282

Nr.2425/16.11.2021

Avizat,
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
Prof. Ionel MEIROȘU

REGULAMENT DE PARTICIPARE
LA CONCURSUL
“ION CREANGĂ- UN MĂRȚIȘOR PENTRU SUFLETUL
ROMÂNILOR”
SECTIUNEA I
1. Înscrierea participanților se va face în perioada: 01.12.2021- 25.02.2022
2. Lucrarea tehnoredactate în format A4 vor fi trimise la adresa de e-mail
ursica.fanica@yahoo.com , simoccorina@yahoo.com . Se va avea în vedere completarea
adresei corecte a expeditorului și a numărului de telefon.
3. În vederea publicării lucrărilor vă rugăm să respectați toate cerințele redactării:
- lucrarea propriu-zisă să se facă pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm(text
aliniat “ justified”), cu diacritice;
- titlul va fi scris cu majuscule( Times New Roman 14 bold), centrat;
- autorul, instituția și cadrul didactic îndrumător se vor scrie la două rânduri sub titlu ( Times
New Roman 12 ), aliniat la stânga;
- la doua rânduri de numele autorului/cadrului îndrumător se începe scrierea textului (Times
New Roman 12) ;
- lucrările vor fi redactate în Microsoft Word 2003 (cu extensia . doc);
- nu numerotati paginile ;
4. Fisa de inscriere: ANEXA 1
5. NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE ;
Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copilăriei”
Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 1
Rm. Sărat, Judeţul Buzău
Tel./fax: 0338/568282
SECTIUNEA 2
1. Inscrierea participantilor se va face în perioada: 01.12.2021- 25.02.2022 (se adreseaza
copiilor preșcolari din gradiniță)
2. Copiii vor participa la acesta secțiune cu creații artistice , (postere, colaje , picturi, desene ,
etc) realizate prin diferite tehnici. Expoziția va găzdui lucrările realizate de preșcolari, și vor fi
etichetate astfel ( pe fața lucrării):
Denumirea lucrării
Numele copilului
Grupa
Instituția
Cadrul didactic îndrumător
Lucrările nu se vor restitui, ele ramân organizatorilor putând fi folosite în scopul popularizării
evenimentului. Fiecare cadru didactic va participa cu maxim trei lucrări reprezentative .
3. Fisa de inscriere: ANEXA 1
4. Persoana de contact : Prof. Tocmelea Corina, nr. tel 0726431742 ,
Prof.Ursică Fănica, nr. tel 0743657982
Diseminare:
Sceneriu 1-2 Scenariu online
Prezentarea poeziilor și eseurilor sau Prezentarea poeziilor și eseurilor sau a prozelor scurte
prozelor scurte în format Word sau PPT printr-un filmuleț video cu tema ”Cartea și copilăria”;
pe tema „Cartea și copilăria”;
Organizarea expoziţiei cu lucrările Organizarea expozitiei printr-un program de scriere
copiilor în unitatea parteneră; Microsoft Office Power Point în mediul online pe pagina
Locul desfăşurării –Centrul Cultural unităţii;
„Florica Cristoforeanu”, Ramnicu Locul de desfășurare – Grădinița cu Program Prelungit
Sarat; „Lumea Copilăriei”;

Promovarea proiectului pe facebook, site-uri și în alte instituții de învățământ;


Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copilăriei”
Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 1
Rm. Sărat, Judeţul Buzău
Tel./fax: 0338/568282
Mediatizarea la nivel local cu ajutorul unor postere, afișe, roll-up-uri
Realizarea unei reviste cu ISSN, ediţia a IV-a, în format online, cu creaţiile
literare trimise de participanţi;

Nota: Nu este obligatoriu participarea la toate activitatile.

PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI
Sectiunea 1:
Tema : “CARTEA ȘI COPILĂRIA “
Data desfășurării: 01 martie 2022
Locul de desfasurare: Grădiniță cu Program Prelungit ”Lumea Copilăriei” sau Prezentarea
poeziilor și eseurilor sau a prozelor scurte printr-un filmuleț video cu tema ”Cartea și
copilăria” pe MEET;
Participanți : echipa de proiect
Descrierea activității:
Acesta secțiune are ca obiectiv realizarea unor creații literare (proze scurte, poezii) de către
elevii din ciclul primar și gimnazial pe tema propusă, inspirându-se din operele marelui clasic
Ion Creangă. Participarea elevilor va fi indirecta, iar transmiterea lucrarilor se va face prin e-
mail de către cadrul didactic îndrumător (simoccorina@yahoo.com ,
ursica.fanica@yahoo.com) . În urma lucrarilor primite la acesta secțiune se vor acorda diplome
și adeverință pentru cadrul didactic îndrumător în format online.
Responsabil: echipa de proiect
Beneficiari: elevii și cadrele didactice;
Evaluarea: realizarea unei reviste cu ISSN, ediţia a IV-a, în format online;

Sectiunea 2:
Tema: “PRIETENII MEI DIN POVEȘTILE LUI CREANGĂ “- creații artistice ;
Data desfasurarii: 02 martie 2022
Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copilăriei”
Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 1
Rm. Sărat, Judeţul Buzău
Tel./fax: 0338/568282
Loc de desfasurare : Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu”, Râmnicu Sărat, sau
Organizarea expoziției printr-un program de scriere Microsoft Office Power Point în mediul
online, pe pagina unităţii;
Participanti : preșcolari, cadre didactice, comisia de jurizare;
Descrierea activității:
Acesta secțiune are ca obiectiv realizarea unei expoziții cu creațiile artistice realizate
de participanți. Prin abordarea acestei teme s-a dorit sensibilizarea noastra a tuturor asupra
operelor lui Creangă, educarea copiilor în spiritul prețuirii acestora. În urma expoziției se vor
acorda premii pentru: originalitate si încadrarea în tema. Toți copiii participanți vor primi
diplome de participare în format online.
Responsabil : echipa de proiect
Beneficiari : Preșcolari și cadrele didactice ;
Evaluarea : concurs ( jurizarea lucrarilor, acordarea diplomelor, adeverințelor de participare ,
atât copiilor cat și cadrelor didactice ).

Evaluare:
 evaluarea lucrărilor se va realiza de către un juriu care va urmări: încadrarea în
temă, existența rimei, respectarea etapelor unei compuneri, respectarea
regulilor gramaticale;
 realizarea unei reviste cu ISSN, ediţia a IV-a, în format online;
Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copilăriei”
Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 1
Rm. Sărat, Judeţul Buzău
Tel./fax: 0338/568282

ANEXA 1
FISA DE INSCRIERE
CONCURSUL JUDEȚEAN-
“ Ion Creangă-un mărțișor pentru sufletul românilor “
01/02 martie 2022
Numele și prenumele ……………………………………………………….
Funcția:............................................................................................................
Gradinița/ Școala.........................................................................................................
Adresa unității școlare...................................................................................
Sectiunea I II
Tabel cu elevii participanti
Secțiunea I
Numele și Şcoala Clasa Titlul lucrării Cadru didactic
prenumele copilului

Secțiunea II
Numele și Grădiniţa Grupa Titlul lucrării Cadru didactic
prenumele elevului

Adresa de contact a cadrului didactic


(telefon/email).............................................................................................
Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copilăriei”
Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 1
Rm. Sărat, Judeţul Buzău
Tel./fax: 0338/568282
G.P.P. Lumea Copilăriei Grădinița/Școala...................................
Loc. RÂMNICU SĂRAT Localitatea........................................
Jud. BUZAU Jud. ............................................ .....
Tel/ fax 0338568282 Tel/fax..............................................
e-mail: gppnr3@yahoo.com e-mail ………………......…………
Nr. 2410 /08.11.2021 Nr………..din…........................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi între:


1.Părtile contractante:
A) Grădinița cu Program Prelungit ”Lumea Copilăriei”, jud. Buzau, reprezentată prin director prof.
Ursică Fănica, respectiv Tocmelea Corina Aurelia și Ursică Fanica, în calitate de aplicanți și
B) Grădinița ………………………………………………............................ reprezentată prin director
………………...........……….......…… și (numele cadrului didactic participant)
……………….................……………………...……………......……… în calitate de partener.
2.Obiectul contractului: Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse
în cadrul proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare.
3.Grup țintă: preșcolari și cadre didactice
4.Obligatiile părților:
Aplicantul: Grădinița cu Program Prelungit ”Lumea Copilăriei”, jud. Buzau în calitate de aplicant al
proiectului, se obligă :
- să informeze grădinițele despre organizarea proiectului;
- să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului;
- să coordoneze şi să monitorizeze desfăşurarea proiectului;
- să organizeze expoziţii cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfășurare a activităților;
- să mediatizeze activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prin: expoziţie, pagina unităţii;
- să trimită diplome tuturor preșcolarilor şi cadrelor didactice participante, la sfârşitul proiectului;
B. Grădinița/Şcoala………………………………………………………………..………, în calitate
de partener, se obligă:
- să mediatizeze proiectul la nivelul unității;
- să respecte regulamentul proiectului;
- să desfăşoare activităţi respectând temele şi termenele propuse de coordonatorii proiectului;
- să trimită în timp util coordonatorilor de proiect fişele de înscriere, acordul de parteneriat, să trimită la timp
lucrările realizate de preșcolari;
-să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului;
5.Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pentru anul scolar
2021/2022.
6.Clauze finale:
Proiectul „ION CREANGA – un martișor pentru sufletul românilor”, face parte din categoria activităților
extrașcolare și urmărește stabilirea de relații de colaborare între instituțiile de învătământ.

Director, Director,
Prof. Ursică Fănica Prof.

S-ar putea să vă placă și