Sunteți pe pagina 1din 13

AUDIT INTERN

-teste grila-

1. Auditul intern reprezinta :
a)      activitatea de control independent a ansamblului activitatilor entitatii in scopul
furnizarii unei evaluari a managementului riscului,controlului si proceselor de
conducere a acestuia 

b)     activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii in scopul furnizarii


unei evaluari independente a managementului riscului,controlului si proceselor de
conducere a acestuia 
c)      activitatea de examinare externa a ansamblului activitatilor entitatii in scopul furnizarii
unei evaluari independente a riscului,controlului conturilor anuale si a proceselor de
conducere a acestuia 

2. Cine executa activitatea de audit intern?


a)      auditorul
b)     responsabilul cu auditul financiar
c)      auditorul extern independent

3. Cum se organizeaza auditul intern si de catre cine?


a)      In departament distinct de catre directorul executiv
b)     In departament distinct de catre directorul economic
c)      In departament distinct de catre conducatorul entitatii

4. Auditul intern este subordonat directorului economic


a)      adevarat
b)     fals

5. Care este principiul de baza care sta la baza auditului intern?


a)      independentei
b)     autonomiei
c)      legalitatii

6. Auditorul intern este independent


a)      adevarat;
b)     fals

7. Ce reguli trebuie sa urmeze auditorul intern?


a)      prevederile codului de etica, regulile de exercitare si de implementare
b)     prevederile codului de audit, regulile de exercitare si de implementare
c)      prevederile regulamentului de organizarea ale auditului intern specifice
intreprinderii

8. Cum trebuie sa isi indeplineasca atributiile auditorul intern?


a)      in mod obiectiv, independent, cu profesionalism si integritate
b)     in mod independent, cu integritate si operativitate
c)      in functie de regulile stabilite de conducerea intreprinderii

9. Cine semneaza rapoartele de audit intern?


a)      Directorul general
b)     Directorul economic
c)      Seful departamentului de audit intern

10. Care sunt activitatile care intra in sfera de control a auditului intern?
a)      operatiunile, activitatile sau actiunile care se efectueaza , se executa sau se
desfasoara in compartimentul financiar contabil
b)     operatiunile, activitatile sau actiunile care se efectueaza , se executa sau se
desfasoara in cadrul controlului
c)      operatiunile, activitatile sau actiunile care se efectueaza, se executa sau se
desfasoara in cadrul entitatii

11. Care sunt atributiile pe care trebuie sa le indeplineasca Compartimentul de audit intern?
a)      certificarea anuala insotita de raport de audit, a bilantului contabil si a contului
de profit si pierdere, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor
contabile si ale actelor financiare si de gestiune
b)     certificarea anuala insotita de raport de audit, a balantei de verificare a fluxurilor
de trezorerie si a bilantului contabil, prin verificarea legalitatii, realitatii si
exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune
c)      certificarea anuala insotita de raport de audit, a raportului de gestiune, al
raportului administratorului, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii
evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune

12. Auditul intern este un control financiar


a)      adevarat
b)     fals

13. Controlul intern cuprinde si controlul de management


a)      adevarat
b)     fals

14. In sfera auditului intern intra si controlul financiar preventiv


a)      adevarat
b)     fals

15. In atributiile compartimentului de audit intern intra si:


a)      examinarea sistemului fiscal si a fiabilitatii acestuia
b)     examinarea sistemului contabil si a fiabilitatii acestuia
c)      examinarea sistemului de monitorizare si a fiabilitatii acestuia

16. Care sunt trasaturile generale ale planului de audit intern?


a)      planul de audit intern se intocmeste anual si este aporobat de actionari
b)     planul de audit intern se intocmeste trimestrial si anual si este aporobat de
directorul economic
c)      planul de audit intern se intocmeste anual si este aporobat de conducerea unitatii

17. Planul anual de audit intern aprobat poate fi modificat la propunerea :


a)      sefului compartimentului de audit intern sau la initiativa conducatorului entitatii
b)     sefului compartimentului de audit intern sau la initiativa directorului economic
c)      sefului compartimentului de audit intern sau la initiativa conducatorilor
departamentelor functionale

18. Planul anual de audit intern aprobat poate fi modificat


a)      ori de cate ori apar erori semnificative
b)     ori de cate ori apar indicii sau circumstante care semnifica aparitia unor riscuri
interne sau de sistem
c)      ori de cate ori considera conducerea intreprinderii ca este oprtuna schimbarea

19. Pentru activitatile si operatiunile care au legatura nemijlocita cu certificarea bilantului


contabil si a contului de profit si pierdere, obiectivele cuprinse in planul de audit intern
vor fi :
a)      defalcate pe semestre dupa caz
b)     defalcate pe trimestre si pe luni, dupa caz
c)      defalcate zilnic pentru a se urmari situatia cash flowlui

20. Unul dintre principiile auditului intern este:


a)      principiul complxitatii
b)     pricipiul completitudinii
c)      principiul completarii

21. Unul dintre principiile auditului intern este:


a)      principiul prudential
b)     principiul ex-prudential
c)      principiul post-prudential

22. Unul dintre principiile auditului intern este:


a)      princioiul obiectivitatii
b)     principiul independentei exercitiilor
c)      principiul oportunitatii

23. Planul de audit intern nu poate fi modificat pe parcurs


a)      adevarat
b)     fals

24. Ministerul Finantelor Publice


a)      poate stabili anumite tematici generale de control, derivate din necesitatile
proprii de analiza, evaluare si diagnosticare a activitatii din economie.
b)     nu poate stabili anumite tematici generale de control, deoarece ar fi imixtiune in
conducerea intreprinderii
c)      stabileste obligatoriu toate tematicile anuale de control pentru auditul intern al
intreprinderii

25. Planul de audit intern este:


a)      un document oficial
b)     un document tipizat
c)      un registru obligatoriu

26. Identificarea sau descrierea activitatii sau a operatiunii supuse auditului intern nu este
cuprinsa in planul de audit
a)      adevarat
b)     fals

27. Auditorul intern isi desfasoara activitatea pe baza de :


a)      ordin scris
b)     ordin de serviciu scris
c)      ordonanta emisa de auditorul sef

28. Auditorul intern nu are acces la toate datele si informatiile pe care le considera
relevante pentru scopul si obiectivele precizare in ordinul de serviciu, decat la cele
semnificative
a)      adevarat
b)     fals

29. Personalul de conducere si cel de executie implicat in activitatea auditata:


a)      nu au obligatia sa ofere toate documentele solicitate, decat pe cele pe care seful
ierarhic le considera oportune
b)     au obligatia sa ofere documentele solicitate si tot sprijinul necesar desfasurarii in
bune conditii a auditului intern
c)      nu are nici o obligatie, deoarece ar pereclita activitatea zilnica

30. In planul de audit trebuie prezentat obligatoriu


a)      numarul de auditori antrenati in activitatea de auditare
b)     obiectul de activitate al intreprinderii
c)      bugetul de venituri si cheltuieli

31. Raportul de audit intern este un act unilateral care exprima opinia auditorului si a
conducerii intreprinderii in baza constatarilor facute
a)      adevarat
b)     fals

32. In planul de audit trebuie prezentat obligatoriu


a)      exercitiul financiar pentru care s-a intocmit planul
b)     responsabilitatea conducerii si a auditorului sef
c)      durata actiunii de auditare si perioada supusa auditarii
33. Planul de audit intern:
a)      nu se arhiveaza
b)     este pastrat in arhiva entitatii impreuna cu referatul de justificare pe aceeasi
perioada in care este pastrat si raportul de audit
c)      este pastrat in arhiva unitatii 3 ani conform legii 23/2001, dupa care se prescrie

34. Raportul de audit intern este un act bilateral care exprima opinia auditorului si a
conducerii intreprinderii in baza constatarilor facute
a)      adevarat
b)     fals

35. Raportul de audit intern este un act unilateral care exprima opinia auditorului in baza
constatarilor facute
a)      adevarat
b)     fals

36. Raportul de audit va cuprinde:


a)      scopul, obiectivele precum si structura minimala a raportului de audit intern
b)     scopul, obiectivele, durata si numarul de auditori care au participat la control,
precum si structura minimala a raportului de audit intern
c)      baza legala a actiunilor de audit intern, obiectivele, durata si echipa de audit
intern, precum si structura minimala a raportului de audit intern

37. Modul de desfasurare a actiunii de audit intern cuprinde:


a)      scopul actiunii de audit intern, documente examinate in cursul actiunii de audit
precum si proceduri, tehnici, metode utilizate
b)     caracterul actiunii de audit intern, documente examinate in cursul actiunii de
audit precum si proceduri, tehnici, metode utilizate
c)      obiectivul tinta al actiunii de audit intern, proceduri, tehnici, metode
utilizate precum si documente examinate in cursul actiunii de audit

38. Constatarile efectuate de auditor trebuie sa fie:


a)      prezentate sintetic, cu trimitere implicita la anexele la raportul de audit intern
b)     prezentate analitic, cu trimitere explicita la anexele la raportul de audit intern
c)      prezentate sintetic, cu trimitere explicita la anexele la raportul de audit intern

39. Completarea fiselor standard de audit pe domenii de activitate se face de catre:


a)      personalul executiv din compartimentul auditat
b)     membrii echipei de audit
c)      auditorul sef, responsabil de misiune

40. In raportul de audit constatarile cu caracter pozitiv:


a)      trebuie prezentate distinct de cele cu caracter negativ
b)     trebuie prezentate impreuna cu cele cu caracter negativ, subliniindu-se cele
negative
c)      nu trebuie prezentate, deoarece nu prezinta nici un risc
41. Completarea fiselor standard de audit pe domenii de activitate se face de catre angajatii
din compartimentul auditat.
a)      adevarat
b)     fals

42. Constatarile care implica o raspundere juridica de ori ce fel sunt consemnate :
a)      explicit in prima parte a raportului de audit, fiind cele mai importante
b)     in acte constatatoare bilaterale care sunt anexe la raportul de audit intern
c)      in acte constatatoare bilaterale care sunt parte integranta din raportul de audit
intern si sunt prezentate in capitol distinct al raportului de audit, in partea de
inceput

43. Concluziile si recomandarile echipei de auditare se elaboreaza pe baza constatarilor


facute avand un caracter fundamental:
a)      adevarat
b)     fals

44. Concluziile si recomandarile echipei de audit intern trebuie sa fie:


a)      fiabile si economice
b)     flexibile si economice
c)      fezabile si economice

45. Notele explicative – pentru clarificarea unor aspecte care necesita lamuriri
suplimentare, se pot lua:
a)      in orice etapa a auditului
b)     numai in etapa de elaborare a raportului
c)      in etapa de control efectiv

46. Completarea fiselor standard de audit pe domenii de activitate nu se face de catre


membrii echipei de audit.
a)      adevarat
b)     fals

47. In situatia in care nu se constata deficiente, in fisele standard de audit intern :


a)      se bifeaza cuvantul ,,NU”
b)     se bifeaza cuvantul ,,DA”
c)      nu se bifeaza

48. In functie de calificativele acordate pe fiecare capitol, de gravitatea abaterilor si riscului


entitatii, se poate acorda urmatorul calificativ final:
a)      A – Bun (deficiente infime), B – Satisfacator (deficiente sub pragul de
semnificatie), C – Inadecvat (activitatea necesita luarea de masuri urgente pentru
imbunatatire) D – Inadecvat cu deficiente majore(activitatea prezinta deficiente
grave ce reprezinta un risc mare pentru entitatea).
b)     A – Bun (deficiente foarte, foarte mici), B – Satisfacator (activitatea poate fi
inbunatatita), C – Inadecvat (activitatea necesita luarea de masuri urgente pentru
imbunatatire) D – Inadecvat cu deficiente majore(activitatea prezinta deficiente
grave ce reprezinta un risc mare pentru entitatea).
c)      A – Bun (nu sunt deficiente), B – Satisfacator (activitatea poate fi inbunatatita),
C – Inadecvat (activitatea necesita luarea de masuri urgente pentru imbunatatire)
D – Inadecvat cu deficiente majore(activitatea prezinta deficiente grave ce
reprezinta un risc mare pentru entitatea).

49. Toate documentele - anexa la raportul de audit intern se semneaza pentru conformitate
de auditorul sef si conducere.
a)      adevarat
b)     fals

50. Fisele de audit se vor semna de catre :


a)      membrii echipei de audit, conducerea directiei generale, compartimentului
functional din sediul local, sau a unitatii teritoriale verificate, sefii
serviciilor/birourilor a caror activitate a fost supusa auditarii
b)     membrii echipei de audit, conducerea directiei generale, directiei de specialitate
sau compartimentului functional din sediul central, sau sefii serviciilor/birourilor
externe a caror activitate a fost supusa auditarii
c)      membrii echipei de audit, conducerea directiei generale, directiei de specialitate
sau compartimentului functional din sediul central, sau a unitatii teritoriale
verificate, sefii serviciilor/birourilor a caror activitate a fost supusa auditarii

51. Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de catre auditor
a)      adevarat
b)     fals

52. Raportul de audit intern se intocmeste:


a)      in doua exemplare
b)     intr-un singur exemplar
c)      in trei exemplare ca orice document official

53. Raportul de audit intern se prezinta :


a)      conducatorului entitatii care a aprobat auditarea si se arhiveaza initial la
compartimentul de audit intern
b)     conducatorului entitatii care a aprobat auditarea si se arhiveaza de prima data la
arhiva centrala a intreprinderii
c)      conducatorului entitatii care a aprobat auditarea si se arhiveaza initial la
compartimentul financiar contabil

54. Situatiile financiare anuale:


a)      sunt supuse obligatoriu auditului intern
b)     nu sunt supuse obligatoriu auditului intern
c)      nu se auditeaza intern ci extern

55. Scopul auditarii situatiilor financiare il constituie:


a)      gestionarea economica a patrimoniului
b)     garantia reflectarii fidele in contabilitate
c)      aprecierea evolutiei gestiunii financiare

56. Principiile care sta la baza auditarii societatii este:


a)      exhaustivitatea si integralitatea
b)     exhaustivitatea sau integralitatea
c)      Integralitatea si normalitatea

57. Care este structura situatiilor financiare supuse auditului?


a)      bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, modificari in
structura capitalului social, politici contabile si note explicative
b)     bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, modificari in
structura capitalului propriu, politici contabile si note explicative
c)      bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor financiare in cash,
modificari in structura capitalului propriu, politici contabile si note explicative

58. Principiul corectei inregistrari in contabilitate si corecta prezentare in conturile anuale a


operatiunilor consta in respectarea criteriului corectei imputari (Toate operațiunile
contabile trebuie înregistrate în conturi astfel încât să se respecte corespondența dintre
conturi, stabilită în normele de aplicare a Planului Contabil General, respectiv cu
Regulamentul de aplicare a Legii Contabilității și cu modificările aduse acestuia potrivit
legii)
a)      adevarat
b)     fals

59. Documentatia necesara supusa auditarii este formata din :


a)      toate documentele financiar contabile si de gestiune, precum orice alte
informatii culese la interviu, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate
b)     toate documentele financiar contabile si de gestiune, precum orice alte
documente, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate
c)      toate documentele financiar contabile si de gestiune, precum orice alte
documente, care nu stau la baza inregistrarilor in contabilitate

60. Un principiu de baza al auditarii este realitatea conform caruia:


a)      toate elementele patrimoniale din evidentele contabile corespund cu cele
identificabile fizic si toate elementele de activ, de pasiv, de venituri si cheltuieli
reflecta valori reale
b)     toate elementele patrimoniale din evidentele contabile si fiscale corespund cu
cele identificabile fizic si toate elementele de activ, de pasiv, de venituri si
cheltuieli reflecta valori reale
c)      toate elementele patrimoniale din contul de profit si pierdere corespund cu cele
identificabile fizic si toate elementele de activ, de pasiv, de venituri si cheltuieli
reflecta valori reale

61. Principiul corectei inregistrari in contabilitate si corecta prezentare in conturile anuale a


operatiunilor consta in respectarea criteriului corectei impuneri
a)      adevarat
b)     fals

62. Raportul privind auditarea situatiilor financiare cuprinde o prezentare sintetica a


modului in care s-a efectuat verificarea materialelor, documentelor si a procedurilor
utilizate pentru indeplinirea obiectivelor certificarii
a)      adevarat
b)     fals

63. Raportul privind auditarea situatiilor financiare se intocmeste:


a)      intr-un singur exemplar
b)     in doua exemplare
c)      in trei exemplare

64. Evidenta auditarii va fi tinuta de compartimentele de audit intern de la nivelul entitatii


a)      adevarat
b)     fals

65. Auditul managementului se refera la evaluarea calitatii si a eficientei cu care


conducatorul entitatii organizeaza, conduce si finalizeaza operatiunile, activitatile si
actiunile specifice acesteia.
a)      adevarat
b)     fals

66. Criteriile de performanta in evaluarea managementului se refera la acele criterii care


sunt de natura, prin realizarea lor sa asigure indeplinirea obiectivelor manageriale la
nivel optim.
a)      adevarat
b)     fals

67. Performanata unei operatiuni, activitati sau actiuni se refera la gadul de adecvare a
acelei operatiuni, activitati sau actiuni, la obiectivele strategice ori tactice ale sistemului
auditat
a)      adevarat
b)     fals

68. Economicitatea se refera la :


a)      analizarea performantei de oportunitate a deciziei manageriale auditate
b)     analizarea venitului de oportunitate al deciziei manageriale auditate
c)      analizarea costului de oportunitate al deciziei manageriale auditate
69. Eficacitatea se refera la analizarea efectivitatii deciziei manageriale auditate si se va
stabili abaterea efectului real fata de efectul calculat
a)      adevarat
b)     fals
70. Auditorul va analiza si va evalua si alte aspecte ale performantei deciziei manageriale,
cum ar fi :
a)      doar aspectul social si impactul asupra mediului inconjurator
b)     impactul asupra nivelului de trai si impactul ecologic
c)      aspectul social si ecologic fara a se limita la acestea

71. Auditarea operatiunilor implica si controlul conturilor in care aceste operatiuni sunt
inregistrate
a)      adevarat
b)     fals

72. Justificarea conturilor este:


a)      sarcina serviciului contabil
b)     sarcina auditorului
c)      sarcina contabilului

73. Operatiunile care stau la baza oricarei inregistrari contabile pot avea ca origine:
a)      o operatiune interna sau o operatiune externa
b)     o operatiune interna si o operatiune externa
c)      numai operatiuni interne intreprinderii

74. Inspectia de audit intern reprezinta :


a)      verificarea efectuta la fata locului dupa derularea unei operatiuni, in scopul
constatarii unor eventuale abateri de la legalitate sau regularitate
b)     verificarea efectuta la fata locului in cursul derularii unei operatiuni, in scopul
constatarii unor eventuale abateri de la legalitate sau regularitate
c)      verificarea efectuta la fata locului inaintea derularii unei operatiuni, in scopul
constatarii unor eventuale abateri de la legalitate sau regularitate

75. Inspectia de audit intern se refera la:


a)      fapte sau la aspecte legate de orice operatiune, activitate sau actiune desfasurata
la nivelul entitatii
b)     fapte sau la aspecte legate de operatiune contabila
c)      fapte sau la aspecte legate numai de o anumita operatiune, activitate sau actiune
desfasurata la nivelul entitatii

76. Inspectia de audit are un caracter:


a)      dual, eventualele necesitati de dezvoltare a verificarii urmand sa faca obiectul
activitatilor ulterioare de audit
b)      singular, eventualele necesitati de dezvoltare a verificarii urmand sa faca
obiectul activitatilor ulterioare de audit
c)      punctual, eventualele necesitati de dezvoltare a verificarii urmand sa faca
obiectul activitatilor ulterioare de audit

77. Inspectia de audit se finalizeaza cu:


a)      un act constatator bilateral, semnat si inregistrat atat de inspectorul auditor, cat
si de cel inspectat
b)     un act constatator unilateral, semnat si inregistrat atat de inspectorul auditor, cat
si de cel inspectat;
c)      un act constatator bilateral, semnat si inregistrat atat de inspectorul auditor, cat
si de directorul general

78. In cadrul inspectiei de audit intern, auditorul:


a)      ia masuri operative maximale pentru stoparea sau limitarea fenomenelor
negative generatoare de prejudicii
b)     ia masuri operative minimale pentru stoparea sau limitarea fenomenelor negative
generatoare de prejudicii
c)      ia masuri operative radicale pentru stoparea sau limitarea fenomenelor negative
generatoare de prejudicii

79. Inspectia de audit poate fi generata si de un articol din mass-media


a)      adevarat
b)     fals

80. Actul constatator al inspectiei de audit intern se numeste :


a)      proces-verbal de inspectie de audit intern si este un act unilateral
b)     proces-verbal de control de audit intern si este un act bilateral
c)      proces-verbal de inspectie de audit intern si este un act bilateral

81. Actul constatator al inspectiei de audit intern se se intocmeste :


a)      trei exemplare, dintre care unul ramane la cel inspectat, iar doua la organul care
a efectuat inspectia
b)     trei exemplare, dintre care unul ramane la inspector, iar doua la organul care a
efectuat inspectia
c)      trei exemplare, dintre care unul ramane la conducere, unul la cel inspectat, unul
la organul care a efectuat inspectia

82. Valorificarea actului de inspectie de audit intern se refera la :


a)      luarea de masuri operative in scopul stoparii sau al limitarii producerii unor
fenomene negative care genereaza sau ar putea genera prejudicii
b)     luarea de masuri operative in scopul limitarii producerii unor fenomene negative
care ar putea genera risc sau ar putea genera prejudicii
c)      luarea de masuri operative in scopul stoparii sau al limitarii producerii unor
fenomene pozitive care genereaza sau ar putea genera prejudicii

83. Daca deficientele constatate cu ocazia unei inspectii de audit intrunesc elementele
constitutive ale infractiunii:
a)      compartimentul de inspectie de audit intern va respecta prevederile legale in
materie
b)     compartimentul de inspectie de audit intern se va adresa unui avocat
c)      compartimentul de inspectie de audit intern se va adresa politiei

84. Contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale ale inspectiei de audit intern sunt :
a)      cai administrative de atac prin care se solicita anularea partiala sau totala a
constatarilor si masurilor mentionate in actul constatator
b)     cai subiective de atac prin care se solicita anularea partiala sau totala a
constatarilor si masurilor mentionate in actul constatator
c)      cai penale de atac prin care se solicita anularea partiala sau totala a constatarilor
si masurilor mentionate in actul constatator

85. Contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale ale inspectiei de audit intern sunt
formulate de:
a)      de cel inspectat, fiind confirmate prin semnatura si eventual stampila
b)     de conducere si confirmate de auditorul sef prin semnatura si eventual stampila
c)      auditorul intern si confirmate de conducere prin semnatura si eventual stampila

86. Contestatia nu se poate baza pe acte, documente sau informatii care la data efectuarii
inspectiei de audit intern nu erau, in mod obiectiv, accesibile inspectorului de audit
intern sau nu au putut fi puse la dispozitia acestuia pe, perioada efectuarii inspectiei de
audit intern
a)      adevarat
b)     fals

87. Contestatiile la inspectia de audit intern se depun in termen de :


a)      24 de ore de la data comunicarii
b)     3 zile lucratoare de la data comunicarii
c)      3 zile calendaristice de la data comunicarii

88. Salariatii imputerniciti cu exercitarea auditului intern, sau reprezentantii firmei de


audit in cazul in care, activitatea de audit intern este externalizata, raspund disciplinar,
contraventional sau penal
a)      adevarat
b)     fals

89. Conformitatea activitatii de audit intern cu Regulile de organizare si cu Codul privind


conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar va fi :
a)      evaluata anual de catre un auditor financiar, independent, care va folosi in acest
sens instrumente specifice
b)     evaluata semestrial de catre un auditor financiar, independent, care va folosi in
acest sens instrumente specifice
c)      evaluata lunar de catre un auditor financiar, independent, care va folosi in acest
sens instrumente specifice
90. Plusvaloarea auditorului intern este data de:
a)      raportul sau
b)     recomandarile sale
c)      progresele controlului intern

S-ar putea să vă placă și