Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Incheiat astazi………………………….intre :

I.PARTILE CONTRACTANTE :
1.Subsemnatul(a)………………………………………………………….domiciliat in
localitatea………………………………….nr……….comuna…………………………
judetul…………………..,avand CNP……………………….,identificat cu BI/CI seria
……….nr……………, eliberat de…………………………la data de…………………
in calitate de comodant(a),
Pe de o parte si
2.Subsemnatul(a)………………………………………………………….domiciliat in
localitatea………………………………….nr……….comuna…………………………
judetul…………………..,avand CNP……………………….,identificat cu BI/CI seria
……….nr……………, eliberat de…………………………la data de…………………
in calitate de comodator,
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Comodantul (a) cedeaza catre comodatar, cu titlu gratuit si temporar dreptul de folosinta
asupra terenului agricol in suprafata de…………ha, situate in intravilanul/extravilanul
localitatii ………………….avand categoria de folosinta agricol, din care :………………
ha arabil,……………ha pasuni/fanete,……………ha livezi/vii, terenul fiind evidentiat la
pozitia nr…………vol……….tip…..din Registrul Agricol al comunei……………………
III. DURATA CONTRACTULUI
Durata prezentului contract de comodat este de…………..ani, cu incepere de la data semnarii
lui, respective astazi data de………………………….., cu posibilitate de prelungire acestuia
prin acordul partilor exprimat prin act aditional.
IV.OBLIGATIILE SI DREPTURILE PROPRIETARILOR –COMODANTI.
Comodantul se oblige :
-sa puna la dispozitia comodatarului terenul dat in comodat in stare de folosinta
corespunzatoare destinatiei sale agricole ;
-sa asigure folosinta terenului si sa permita utilizarea acestuia;
Comodantul are dretul :
-sa controleze modul cum este utilizat terenul de catre comodatar;
-sa ceara rezilierea contractului in cazul in care comodantul nu-si respecta obligatiile
prevazute in contract
-sa i se restituie folosinta terenului la incetarea contractului de comodat in starea lui initiala;
-rezilierea contractului de drept, fara somatie si punere in intarziere si fara interventia
instantei de judecata , in cazul in care comodatarul foloseste in mod abuziv terenul, nu
respecta sau schimba destinatia acestuia fara acordul proprietarului comodant.
V.OBLIGATIILE SI DREPTURILE COMODATARULUI
Comodatarul se obliga:
-sa preia terenul dat in comodat la data incheierii contractului ;
-sa utilizeze terenul pe durata contractului conform destinatiei sale;
-sa restituie in starea initiala folosinta terenului catre comodant la incetarea contractului;
-sa anunte proprietarul in termen util de orice incercare a tertilor de valorificare a vreunui
drept asupra terenului dat in comodat;
Comodatarul are dreptul ;
-sa utilizeze gratuit terenul pe durata contractului, conform destinatiei sale;
-rezilierea contractului de drept, fara somatie si punerea in intarziere si fara interventia
instantei de judecata in cazul in care comodantul nu-si respecta obligatiile prevazute in
contract.
VI.RASPUNDERE CONTRACTUALA
-pentru neexecutarea obligatiilor contractuale sau abuzul de drept partile datoreaza
despagubiri;
-forta majora apara de raspundere partea care o invoca:
-partea care invoca imposibilitatea executarii obligatiilor contractuale din cauza fortei majore
va comunica celeilalte parti cazul de forta majora in termen de 24 ore iar actele doveditoate in
termen de 5 zile de la aceeasi data.
VII.INCETAREA CONTRACTULUI
-Contractul inceteaza in cazul:
-implinirii termenului pentru care a fost incheiat , daca partile nu isi manifesta dorinta de
prelungire a contractului (cu 30 de zile inainte de expirare a termenului initial);
-rezilierii de drept , fara somatie si punere in intarziere si fara interventia instantei de judacata,
in urmatoarele cazuri :
-folosirea in mod abuziv a terenului si nerespectarea destinatiei acestuia fara acordul
proprietarului comodant;
-pierderea dreptului de proprietate a comodantilor asupra terenului contractat;
VIII. CLAUZE FINALE
-Comodatarul va suporta riscul deteriorarii bunului in cazul in care utilizeaza contrar
destinatiei sale.;
-modificarea clauzelor contractuale se face cu acordul partilor contractante prin acte
aditionale;
Eventualele litigii dintre parti vor fi solutionate pe cale ameabila, in situatia in care acest lucru
nu este posibil, litigiile se vor supune instantelor competente , conform legislatiei in vigoare.

Prezentul contract a fost incheiat astazi…………………………………………


in doua exemplare originale, cat unul pentru fiecare parte.

Prin semnarea prezentului act partile confirma ca l-au citit personal si in


intregime fiind de acord cu toate clauzele sale consimtand la incheierea lui sub aceasta forma.

PROPRIETAR(COMODANT) COMODATAR,
……………………………….. ……………………

S-ar putea să vă placă și