Sunteți pe pagina 1din 2

3. Denumirile şi funcţiile comutatoarelor 5 MESAJ • Când unitatea este oprită, Dimin. indică temperaturile 7 PROGRAM4 14.

• Când unitatea este oprită, Dimin. indică temperaturile 7 PROGRAM4 14.3 Pentru utilizarea zilelor nelucrătoare
Manual de instalare Se pot afişa mesaje. setate pentru funcţia de diminuare.
c Viteza ventilatorului/direcţia fluxului de aer
Pentru setarea orei de pornire şi a orei de oprire în oricare zi Temporizatorul de program se va dezactiva pentru zilele setate ca
a săptămânii. Se pot seta maximum 5 acţiuni pe zi. Se pot selecta nelucrătoare.
şi exploatare 6 VENTILAŢIE/CURĂŢARE
1 Apăsaţi pe de mai multe ori, până când se selectează ambele moduri de funcţionare (normal şi diminuare). În plus, se pot 1 Afişaţi ecranul Vacanţe (14.3) (consultaţi "22. Structura meniului
 Pictogramele modului de ventilare indică
r 3P419248-1-KQ selecta setări pentru zilele nelucrătoare şi numărul programului. principal" şi "Anexă").
modul de ventilare curent (numai pentru HRV) (AUTO,VENT. modul de funcţionare dorit Răcire, Încălzire, Ventilaţie, Ventilator, 8 INFORMAŢII ÎNTREŢINERE 2 Utilizaţi pentru a selecta ziua dorită. Apăsaţi pentru
Textul în limba engleză este instrucţiunea originală. Celelalte limbi RECUP. ENERGIE, OCOLIRE). Uscare sau Automat.
Se utilizează pentru a afişa informaţiile de contact pentru service şi a afişa pentru setarea zilei nelucrătoare.
sunt traducerile instrucţiunilor originale. 9  Pictograma pentru curăţarea aerului indică funcţionarea
2 Apăsaţi pe . Indicatorul luminos de funcţionare se aprinde şi despre model.
Consultaţi http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/ 4 unităţii de curăţare a aerului (opţional).
9 CONFIGURAŢIE Program
product-information/ pentru manuale de exploatare mai detaliate. sistemul este pus în funcţiune.
7 AFIŞAJ Pentru starea contrastului ecranului LCD. De asemenea, se poate 9DFDQĠH
Instalare: vezi pagina 2. 5 3 Utilizaţi pentru setarea temperaturii. alterna afişajul standard cu afişajul detaliat. La selectarea afişajului 6HOHFĠLHPXOWLSOă
Indică faptul că blocarea tastelor sau butonul de meniu sunt
7 protejate. INFORMAŢII detaliat, se pot modifica setările afişajului detaliat. De asemenea, 'X /X Ma 0L Jo 9L Sâ
FUNCŢIONAREA 1
În modurile Uscat sau Ventilaţie, nu este posibilă setarea
puteţi seta mod Silenţios şi Interzicere tiraj.
3 8 AFIŞAJ 10 SETĂRI CURENTE
6 vitezei ventilatorului. Reven. Setare
1. Măsuri de siguranţă generale Indică faptul că temporizatorul de program sau temporizatorul de Afişează o listă a setărilor curente pentru elementele disponibile.
OPRIRE este activat. 3 Apăsaţi pe pentru a afişa ecranul de confirmare.
2 8 4 Apăsaţi pe . 11 CEAS ŞI CALENDAR
Consultaţi şi manualul de exploatare care însoţeşte 4 Utilizaţi pentru a selecta Da şi apăsaţi pe .
AFIŞAJ 5 Utilizaţi pentru a selecta nivelul sau direcţia fluxul de aer. Permite setarea datei şi orei. Ora poate fi afişată în formatul 12 ore
unitatea exterioară şi unitatea interioară.
sau 24 de ore.
Indică necesitatea setării ceasului. Funcţia temporizatorului de 14.4 Pe3ntru modificarea setărilor programului cu numărul selectat
Citiţi cu atenţie aceste "1. Măsuri de siguranţă generale" înainte de 1 BUTON SELECTOR MOD DE FUNCŢIONARE program nu va funcţiona decât după setarea ceasului.
Nivel/direcţie flux de aer 12 LIMBA
Nivel Direcţie
Permite setarea limbii afişate. Temporizatorul de program se va dezactiva pentru zilele setate ca
instalarea echipamentului de aer condiţionat şi asiguraţi-vă că este Pentru selectarea modului de funcţionare preferat. 5HGXVă
9 PICTOGRAMA CONTROLULUI EXTERN
Poziţie 0 nelucrătoare.
instalat corect. 2 BUTON DE SETARE A VITEZEI VENTILATORULUI/
Nerespectarea întocmai a acestor instrucţiuni poate duce la DIRECŢIEI FLUXULUI DE AER Indică comanda sau dezactivarea telecomenzii dv. de către un alt 8. Blocare 1 Afişaţi ecranul Setări (14.4) (consultaţi "22. Structura meniului
principal" şi "Anexă").
deteriorarea bunurilor sau rănire, care poate fi gravă, în funcţie de Pentru accesarea ecranului de setare a vitezei ventilatorului/ echipament de comandă, cu prioritate mai ridicată. 1 Afişaţi meniul principal.
împrejurări. direcţiei fluxului de aer. 2 Utilizaţi pentru a selecta ziua dorită (1).
10 PICTOGRAMĂ COMUTARE CU COMANDĂ Reven.
Reven. Setare
Setare
2 Apăsaţi timp de 4 secunde pe butonul .
3 BUTON MENIU/INTRODUCERE 3 Utilizaţi pentru a evidenţia Ora intrării în funcţiune şi
AVERTIZARE CENTRALIZATĂ 6 Când este selectată setarea vitezei ventilatorului, utilizaţi 3 Utilizaţi pentru a selecta elementul Blocare şi apăsaţi pe . pentru a seta Ora (2) intrării în funcţiune.
NU vă jucaţi cu unitatea sau cu telecomanda. Exploatarea Pentru accesarea meniului principal sau a elementului de setare Indică comanda centralizată a comutării instalaţiei de către o altă pentru a selecta viteza dorită a ventilatorului.
accidentală de către un copil poate provoca disfuncţii ale selectat. unitate interioară sau un selector de răcire/încălzire opţional 4 Utilizaţi meniurile secundare pentru interzice butoane, funcţii
INFORMAŢII sau moduri. Program nr. 1
funcţiilor organismului şi poate afecta sănătatea. 4 BUTON SUS/JOS conectat la unitatea exterioară (= telecomandă principală).
În modurile Uscat sau Ventilaţie, nu este posibilă setarea (2) 2Uă $FĠ5HFH&DOG
Pentru a mări/micşora temperatura setată, pentru a evidenţia Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul de referinţă detaliat al
vitezei ventilatorului. (1) Lu – 6 :00
AVERTIZARE elementul următor de deasupra/dedesubt sau pentru a schimba 11 PICTOGRAMĂ DIMINUARE utilizatorului3. :
:
Nu dezasamblaţi niciodată telecomanda. Atingerea elementul selectat. Clipeşte când unitatea este pornită cu comanda de diminuare. 7 Când este selectată setarea direcţiei fluxului de aer, utilizaţi
pieselor din interior poate duce la electrocutare sau 5 BUTON DREAPTA/STÂNGA pentru a modifica setarea la Oscil., Poziţia 0, Poziţia 1, Poziţia
9. Rotaţie :
:
12 DIRECŢIA FLUXULUI DE AER
incendiu. Consultaţi distribuitorul Daikin sau contractantul Pentru a evidenţia elementul următor de pe partea dreaptă/stângă. 2, Poziţia 3 şi Poziţia 4. 1 Afişaţi meniul principal. 5HYHQ Setare

autorizat pentru verificarea în interior şi reglaje. 6 BUTON PORNIT/OPRIT Se afişează când sunt setate direcţia fluxului de aer şi oscilaţia. 4 Utilizaţi pentru a evidenţia acţiunea şi pentru
2 Apăsaţi timp de 4 secunde pe butonul .
Pentru pornirea sau oprirea sistemului. 13 CEAS (ceas în timp real cu 12/24 de ore) 0 a selecta Acţ. dorită.
AVERTIZARE 1 0 4 3 Utilizaţi pentru a selecta funcţia Rotaţie şi apăsaţi pe .
INFORMAŢII Se afişează când este setat ceasul. Dacă ceasul nu a fost setat, 2
Pentru a evita electrocutarea, nu atingeţi cu mâinile ude. se va afişa - : -. 3 4 1
2
3 4 Utilizaţi meniurile secundare pentru Activare sau Dezactivare
Acesta este singurul buton care funcţionează când nu este
8 Apăsaţi pe pentru a afişa ecranul de bază. rotaţie şi configuraţi ciclul de rotaţie. Program nr. 1
3
aprinsă iluminarea de fundal. 14 SELECTARE DETALIATĂ 2Uă $FĠ 5ăFLUHÌQFăO]LUH
AVERTIZARE Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul de referinţă detaliat al
7 INDICATOR LUMINOS DE FUNCŢIONARE Se afişează când sunt selectate elementele de afişaj detaliat. Mon
 NU modificaţi şi nu reparaţi telecomanda. Poate duce 9 Apăsaţi pe . Indicatorul luminos de funcţionare se stinge şi instalatorului3.
la electrocutare sau incendiu. Consultaţi distribuitorul Se aprinde în timpul funcţionării sau clipeşte dacă survine o defecţiune. 3251,7Ă 1
sistemul se opreşte.
Daikin. 8 BUTON REVOCARE 15 ROTAŢIE
10. Direcţie flux de aer1/Direcţie aer individual
 NU mutaţi şi nu reinstalaţi dvs. telecomanda. Pentru a reveni la ecranul anterior. Indică faptul că o unitate este setată ca rezervă şi este activat Funcţii suplimentare ale comenzii: BLOCAREA TASTELOR Setare 235,7Ă 2
Instalarea necorespunzătoare poate duce la modul rotaţiei. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul de referinţă detaliat al
electrocutare sau incendiu. Consultaţi distribuitorul 9 LCD (cu lumină de fundal) 1 Apăsaţi pe timp de 4 secunde pentru a activa modul de utilizatorului3.
Daikin. La apăsarea pe oricare buton de funcţionare, iluminarea de fundal 16 MOD SILENŢIOS blocare a tastelor. Se afişează pictograma de blocare a tastelor. INFORMAŢII (coloana Acţiune)
 NU utilizaţi materiale inflamabile (de ex., fixativ sau se va aprinde timp de aproximativ 30 de secunde. Dacă 1 singură 11. Pornire rapidă (numai pentru SkyAir)1 Există 3 tipuri de operaţiuni:
insecticid) în apropierea produsului. Nu curăţaţi unitate interioară este comandată de 2 telecomenzi, se va aprinde Indică faptul că sistemul HVAC funcţionează în modul Silenţios sau
cu comandă în funcţie de solicitare. 1 Afişaţi meniul principal şi treceţi la pasul (9) pentru a afişa ecranul 1. Se pot configura valorile de referinţă ale temperaturii.
produsul cu solvenţi organici, cum ar fi diluantul. lumina de fundal a telecomenzii utilizate anterior celeilalte.
5ăFLUH de bază (consultaţi "22. Structura meniului principal" şi"Anexă"). 2. Se pot configura valorile de referinţă ale temperaturii
Utilizarea solvenţilor organici poate provoca fisurarea 6HWOD
2 Pe ecranul de bază se va afişaPornire rapidă dacă este diminuate.
produsului, electrocutarea sau incendiul. 4. Denumirile şi funcţiile pictogramelor 5. Descrierea modurilor de funcţionare 5HFH
ACTIVATĂ funcţia Quick Start. 3. Valorile de referinţă ale temperaturii şi ale
Pentru alternarea afişajului standard cu afişajul detaliat, consultaţi 1 FUNCŢIONAREA ÎN MODUL DE VENTILARE EXCLUSIVĂ temperaturii diminuate sunt dezactivate.
2. Caracteristici şi funcţii "17.4 Pentru a selecta modul de afişare". INFORMAŢII
În acest mod, aerul doar circulă, fără încălzire sau răcire. 5HYHQ 6HWDUH
BRC1E53 este o telecomandă de înaltă tehnologie care vă oferă Repetaţi această procedură pentru a dezactiva funcţia 5 Utilizaţi pentru a evidenţia temperatura şi pentru
control total asupra instalaţiei dumneavoastră. Afişaj standard 2 FUNCŢIONARE ÎN MODUL DE USCARE Pornire rapidă. a selecta valoarea dorită.
În acest mode, umiditatea aerului este redusă, cu o scădere 2 Pentru a revoca modul de blocare a tastelor, apăsaţi pe
1 TELECOMANDĂ DE BAZĂ INFORMAŢII (coloana Răcire şi Încălzire)
Cu pictograme Cu pictograme şi text (implicit) minimă a temperaturii. timp de 4 secunde. Pictograma de blocare a tastelor dispare. 12. Setarea Ventilaţie
Funcţiile de bază ale telecomenzii sunt: __: Indică faptul că nu sunt specificate valoarea de referinţă
 PORNIT/OPRIT, 10 11 10 11 Temperatura şi viteza sunt comandate automat şi nu pot fi
7. Descrierea elementelor din meniul principal Numai dacă este conectat un HRV. Consultaţi manualele HRV a temperaturii pentru răcire/încălzire şi valoarea de referinţă
9 8 9 8 comandate cu ajutorul telecomenzii. pentru informaţii suplimentare.
 schimbarea modului de funcţionare, a temperaturii diminuate pentru intervalul de timp respectiv.
Funcţionarea cu uscare nu este posibilă dacă temperatura 1 BLOCARE
 reglarea temperaturii, Se va utiliza ultima valoare de referinţă activă.
7 încăperii este prea redusă. Pentru a interzice butoane, funcţii sau moduri. 13. Opţiuni de economisire a energiei
 reglarea volumului de aer, 1 1 ÌQFăO]LUH 6HWOD - -: Indică faptul că funcţia de diminuare este dezactivată pentru
 reglarea direcţiei fluxului de aer. 3 FUNCŢIONAREA AUTOMATĂ 2 ROTAŢIE Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul de referinţă detaliat al intervalul de timp respectiv cu ajutorul acţiunii OPRIRE.
2 FUNCŢIA DE CEAS
2 28°C 3 2 28ƒ& 3
În acest mod, comanda va comuta automat de la încălzire la răcire, Pentru a activa funcţia rotaţiei de serviciu. utilizatorului3.
6 4 6 4 după cum este necesar pentru valoarea de referinţă. (Valabil numai pentru unităţile interioare care acceptă rotaţia de 6 Pentru a seta o altă zi a săptămânii, utilizaţi pentru
Funcţiile de ceas sunt: 5 5 (URDUHEXWRQ0HQLX
serviciu) 14. Program a evidenţia ziua. Utilizaţi pentru a modifica ziua.
 Ceas în timp real cu 12/24 de ore 4 FUNCŢIONAREA ÎN MODUL DE RĂCIRE 7 Pentru copierea tuturor acţiunilor din ziua setată anterior,
 oră de vară automată. Afişaj detaliat În acest mod, răcirea va fi activată după cum este necesar pentru 3 DIRECŢIE FLUX DE AER1/DIRECŢIE AER INDIVIDUAL 14.1 Pentru activarea/dezactivarea programului
valoarea de referinţă sau pentru funcţionarea între limite. (numai dacă este instalată funcţia de direcţie a fluxului de aer) apăsaţi pe .
3 FUNCŢIA DE PROGRAM 1 Afişaţi ecranul Setare activare/dezactivare (14.1) (consultaţi
Cu pictograme Cu pictograme şi text Pentru setarea direcţiei fluxului de aerpentru fiecare din cele
Funcţiile temporizatorului de program sunt: 5 FUNCŢIONAREA ÎN MODUL DE ÎNCĂLZIRE "22. Structura meniului principal" şi "Anexă"). 8 La terminarea tuturor setărilor programului, apăsaţi pe
4 clapete.
 pentru fiecare zi a săptămânii pot fi programate maximum 15 15 13 În acest mod, încălzirea va fi activată după cum este necesar 2 Utilizaţi pentru a modifica setarea la Activare sau pentru a afişa ecranul de confirmare.
5 acţiuni, 4 PORNIRE RAPIDĂ1 (numai pentru SkyAir)
16 16 pentru valoarea de referinţă sau pentru operaţiunea de diminuare. Dezactivare.
 pot fi programate 3 acţiuni independente, Vi
13 Vi 7 Pentru starea rapidă a temperaturii încăperii la o valoare confortabilă. 9 Utilizaţi pentru a selecta Da şi apăsaţi pe .
 programul poate fi activat/dezactivat în orice moment, 12 ÌQFăO]LUH 6 VENTILAŢIE (numai pentru HRV)
3 12 5 VENTILARE
6HWOD &DPHUă
 legat de o temperatură de răcire şi/sau de o temperatură de
3 Modul de ventilare acţionează HRV, consultaţi manualul HRV
Program
15. Curăţare automată filtru
14 14 Pentru setarea vitezei de ventilare şi a modului de ventilare (numai Activare/Dezactivare
încălzire sau de o operaţiune de OPRIRE (cu sau fără pentru detalii suplimentare. pentru HRV). Această funcţie este disponibilă numai la modelul pe al cărui panou
o temperatură diminuată), Dezact. se găseşte funcţia de curăţare automată a filtrului. Trebuie setată
 "ultima comandă" anulează comanda anterioară până la
Eroare: buton Meniu
7 DIMINUARE 6 OPŢIUNI ECONOMISIRE ENERGIE
când funcţionarea este OPRITĂ.
următoarea comandă programată. DIMINUARE este o funcţie care permite menţinerea temperaturii Acestea permit restricţionarea intervalului de temperatură setat şi
1 MOD DE FUNCŢIONARE afişarea consumului de energie electrică.
4 DIMINUARE încăperii într-un anumit interval, când persoanele au părăsit Reven. Setare
16. Informaţii întreţinere
încăperea, iar aerul condiţionat este OPRIT.  Setarea intervalului valorii de referinţă
Funcţia de diminuare menţine temperatura camerei într-un anumit Mod Funcţionare 3 Apăsaţi pe pentru a afişa ecranul de confirmare. 1 Afişaţi ecranul Informaţii întreţinere (16) (consultaţi "22. Structura
 Listă econ. energie
interval când persoanele părăsesc încăperea pe o perioadă mai De exemplu: meniului principal" şi "Anexă").
Purificare  Stare diminuare 4 Utilizaţi pentru a selecta Da şi apăsaţi pe .
îndelungată, iar aerul condiţionat este OPRIT.  Dacă temperatura camerei scade sub 10°C, încălzirea este
răcire Încălzire Ventilator aer  Senzor det. (scăzut)1,2 (numai dacă este instalat senzorul de 2 Numărul de telefon pentru Informaţii de contact va apărea în
5 BUTON/FUNCŢIE PROTEJATE pornită automat. Imediat ce temperatura atinge 12°C, partea de sus a ecranului. În partea de jos a ecranului se vor
detectare)
comanda revine la starea iniţială. 14.2 Pentru selectarea numărului programului
Butoanele, funcţiile şi/sau modurile de funcţionare se pot bloca  Senzor det. (oprit)1,2 (numai dacă este instalat senzorul de afişa informaţiile despre modelul de Unitate interioară şi Unitate
 Dacă temperatura camerei depăşeşte 35°C, răcirea este 1 Afişaţi ecranul Selectare program (14.2) (consultaţi "22. Structura exterioară.
pentru a limita acţiunile utilizatorului. detectare)
pornită automat. Imediat ce temperatura atinge 33°C, meniului principal" şi "Anexă").
6 POSIBILITATE DE AFIŞAJ DETALIAT Automat Automat  Resetare automată valoare de referinţă
Ventilator Uscare comanda revine la starea iniţială. 3 Apăsaţi pe pentru a reveni la meniul principal.
Posibilitate suplimentară de afişare a temperaturii exterioare sau
(răcire) (încălzire)  Temporizator de oprire 2 Utilizaţi pentru a modifica setarea la Program nr. 1, Program
Diferenţa poate fi reglată în meniul de configurare Diminuare.  Afişare automată OPRITĂ nr. 2 sau Program nr. 3.
a temperaturii încăperii. Temperatura diminuată poate fi setată în timp ce unitatea este 17. Configurare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul de referinţă
7 Rotaţie de serviciu oprită, pe ecranul de bază, sau poate fi setată în program.
detaliat al utilizatorului3 Program
17.1 Pentru a selecta activarea/dezactivarea modului Silenţios
Unitate de rezervă automată şi rotaţie automată pentru a maximiza
2 VITEZA VENTILATORULUI 6. Modul de funcţionare de bază  Consum electricitate1 Selectare program
durata de viaţă a instalaţiei de aer condiţionat. 1 Afişaţi ecranul setării Mod funcţionare silenţioasă.
8 Comandă la solicitare Indică viteza ventilatorului setată pentru aparatul de aer Program nr. 1 2 Afişaţi ecranul Activare/Dezactivare (17.1)
condiţionat. Dacă aparatul de aer condiţionat nu este prevăzut cu (consultaţi "22. Structura meniului principal" şi "Anexă").
Realizaţi o programare pentru reducerea energiei. funcţia de comandă a vitezei ventilatorului, viteza ventilatorului nu
9 Mod silenţios va fi afişată. a 5ăFLUH 3 Utilizaţi pentru a selecta Activare sau Dezactivare.
Set. la Reven. Setare
Planificaţi un mod Silenţios pentru unităţile exterioare. 5HFH 1. Această funcţie nu este compatibilă cu unităţile 4 Apăsaţi pe pentru a afişa ecranul de confirmare.
3 AFIŞAJ TEMPERATURĂ SETATĂ/DIMINUATĂ
10 CONECTARE CU 2 SEMNALE EXTERNE SkyAir RR+RQ. 3 Apăsaţi pe pentru a afişa ecranul de confirmare.
Când unitatea este pornită, Set. la indică temperaturile setate c 5 Utilizaţi pentru a selecta Da şi apăsaţi pe .
b 2. În cazul unui sistem de funcţionare simultană,
(Disponibilă numai dacă este conectat adaptorul de intrare digital pentru aparatul de aer condiţionat. 4 Utilizaţi pentru a selecta Da şi apăsaţi pe .
BRP7A51)
Reven. Setare sistemul este comandat prin senzorul de
Când unitatea este oprită, Dimin. indică temperaturile setate pentru 17.2 Pentru a selecta interzicerea tirajuluisetări mod Silenţios
 Conectaţi maximum două contacte de comutare (contactele B1 detectare montat în unitatea interioară principală.
funcţia de diminuare. a Mod Funcţionare 3. Ghidul de referinţă al utilizatorului şi Ghidul de 1 Afişaţi ecranul setării Mod funcţionare silenţioasă.
şi B2).
 Aplicaţie tipică: conectare la hotel cu contact de fereastră B1
b Temperatură: referinţă al instalatorului sunt disponibile în 4. Programul nu va fi disponibil dacă s-a conectat 2 Afişaţi ecranul Setări (17.2).
4 DEZGHEŢARE/PORNIRE LA CALD • Când unitatea este pornită, Set. la indică temperaturile
cu furnizare la faţa locului şi cartelă de intrare B2. detaliu la adresa http://www.daikineurope.com/ un controler centralizat sau adaptorul de intrare 3 Utilizaţi pentru a selecta ora începerii sau a terminării.
Indică faptul că modul de dezgheţare/pornire la cald este activ. setate pentru aparatul de aer condiţionat. support-and-manuals/product-information/. digitală BRP7A51.

Manual de instalare şi exploatare BRC1E53


1 3P419248-1-KQ – 2015.09
4 Utilizaţi pentru a modifica ora. 1. Măsuri de siguranţă generale INFORMAŢII INFORMAŢII
5 Apăsaţi pe pentru a afişa ecranul de confirmare.
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de instalare. Aşezaţi pe o suprafaţă plană. Evitaţi deformarea plăcii din 1. Îndepărtaţi învelişul de ecranare al părţii care trebuie ANEXĂ
să treacă prin interiorul carcasei telecomenzii (L).
6 Utilizaţi pentru a selecta Da şi apăsaţi pe . Acestea vă vor arăta cum să instalaţi, să configuraţi şi să spate a telecomenzii provocată de strângerea exagerată
Consultaţi figura şi tabelul de mai jos. Este importantă
utilizaţi corect unitatea. Păstraţi acest manual la îndemână a şuruburilor de montare.
păstrarea izolaţiei duble prin deschiderea carcasei
17.3 Pentru a selecta interzicerea tirajului pentru consultare ulterioară.
5. Cablaţi unitatea interioară telecomenzii. 5ăFLUH Set. la
1 Afişaţi ecranul de setări Interzicere tiraj (17.3) Aceasta este o opţiune utilizabilă în combinaţie cu unităţile 2. Pentru cablarea cu uşurinţă, se recomandă 5ăFLUH
Daikin. Pentru instrucţiuni de instalare şi exploatare, 4 metode:
(consultaţi "22. Structura meniului principal" şi"Anexă"). menţinerea unei diferenţe de ±10 mm între lungimile
consultaţi manualul de instalare şi exploatare a unităţilor. 1 din spate, celor 2 cabluri.
2 Utilizaţi pentru a selecta Activare sau Dezactivare.
Reven. Setare

3 Apăsaţi pe pentru a afişa ecranul de confirmare. Citiţi cu atenţie aceste "1. Măsuri de siguranţă generale" înainte de 2 din stânga,
instalarea telecomenzii. 10 mm
Ieşire cablaj L
4 Utilizaţi pentru a selecta Da şi apăsaţi pe . Instalarea sau conectarea necorespunzătoare a echipamentului 3 de deasupra,
sau a accesoriilor poate duce la electrocutare, scurtcircuit, Ieşire superioară ±150 mm 0HQLXSULQFLSDO
4 din centrul părţii superioare.
17.4 Pentru a selecta modul de afişare scurgeri, incendiu sau alte deteriorări ale echipamentului. L )XQFĠLHEORFDUH )XQFĠLHEORFDUH
Ieşire superioară centrală ±200 mm

1
1 Afişaţi ecranul setărilor Mod afişare (17.4) Dacă nu sunteţi sigur de procedurile de instalare sau de utilizare, P1 P2 5RWDĠLH (8) %XWRDQHSURWHMDWH
(Consultaţi "22. Structura meniului principal" şi "Anexă"). luaţi întotdeauna legătura cu distribuitorul dvs. pentru consultanţă 1 6. Fixaţi la loc partea superioară a telecomenzii 'LUHFĠLHIOX[GHDHU ,QWHU]LFHUHIXQFĠLH
2 Utilizaţi pentru a modifica setările la Standard sau Detaliat. şi informaţii. 'LUHFĠLHDHULQGLYLGXDO 0RG,QWHU]LV
NU instalaţi personal telecomanda. Instalarea necorespunzătoare NOTIFICARE (11) 3RUQLUHUDSLGă
3 Apăsaţi pe pentru a confirma setarea. Se va afişa ecranul poate duce la electrocutare sau incendiu. Consultaţi distribuitorul 9HQWLODĠLH
Aveţi grijă ca în timpul fixării să nu deterioraţi cablul. 5RWDĠLH
de bază. Daikin. 2SĠLXQLHFRQRPLHHQHUJLH (9)
PCB Aliniaţi carcasa superioară cu urechile de 3URJUDP $FWLYDUH'H]DFWLYDUH
17.5 Pentru a selecta elementul de afişaj detaliat Întregul cablaj de legătură şi componentele se vor monta $XWRFXUăĠDUHILOWUX 6HWDUHGXUDWăFLFOXGHURWDĠLH
de către un instalator şi trebuie să fie în conformitate cu pe carcasa inferioară (6 puncte),
1 Afişaţi ecranul de setări Afişare element (17.5) introduceţi şi instalaţi carcasa ,QIRUPDĠLLvQWUHĠLQHUH
legislaţia în vigoare.
(consultaţi "22. Structura meniului principal" şi "Anexă"). superioară. &RQILJXUDUH 'LUHFĠLHIOX[GHDHU
6HWăULFXUHQWH (10)
2 Utilizaţi pentru a modifica setarea la Niciunul, Temperatură NOTIFICARE Începeţi instalarea de la clemele din
aer exterior, Temperatură cameră sau Sistem. 1x partea inferioară. &HDVúLFDOHQGDU
Când este utilizată funcţia de termostat a telecomenzii,
2 /LPEă
'LUHFĠLH aer LQGLYLGXDO
3 Apăsaţi pe pentru a confirma setarea. Se va afişa ecranul selectaţi un loc de instalare luând în considerare că trebuie 3
să fie un loc: (10) Setare LQGLYLGXDOă
de bază.
 unde poate fi detectată temperatura medie din încăpere; /LVWăGHVHWăULLQGLYLGXDOH
 care nu este expus luminii soarelui, P1 P2 5HVHWWRDWHVHWLQGLYLG
17.6 Pentru reglarea contrastului ecranului LCD

2
 care nu este lângă o sursă de căldură, 1 NOTIFICARE 6HOLQWHUYGLUHFĠLHDHU
1 Afişaţi ecranul de setări Reglare contrast (17.6)
 care nu este afectat de aerul din exterior sau de curenţii 1. Cutia de distribuţie şi cablajul pentru conectare nu sunt
(consultaţi "22. Structura meniului principal" şi "Anexă").
de aer datorită de ex. deschiderii/închiderii uşii, incluse.
2 Utilizaţi pentru a modifica contrastul.  unde afişajul este menţinut curat. VHQWLODĠLH
2. Nu atingeţi direct cu mâna placa de circuite imprimate. (12)
3 Apăsaţi pe pentru a confirma setarea.  unde partea din faţă nu este obturată. Raport YHQWLODUH
 unde temperatura este cuprinsă între –10°C şi 50°C. 7. Porniţi alimentarea cu energie Mod YHQWLODUH
18. Setări curente  unde umiditatea relativă este de maximum 95%. PCB
1 Porniţi alimentarea cu energie.
1 Afişaţi ecranul Listă stare setări (18) (consultaţi "22. Structura 2 Se testează conexiunea. Aşteptaţi. se afişează. 2SĠLXQLHFRQRPLHHQHUJLH
NOTIFICARE (13)
meniului principal" şi "Anexă"). 3 După câteva secunde, se afişează ecranul de bază. /LVWăHFRQHQHUJLH
2 Se va afişa o listă cu starea setării curente. NU instalaţi telecomanda: LQWHUYDOXOYDORULLGHUHIHULQĠă
 În apropierea maşinilor care emit radiaţii 6WDUHGLPLQXDUH
3 Apăsaţi pe pentru a reveni la meniul principal. electromagnetice. Radiaţiile electromagnetice pot În caz că se comandă 1 singură unitate interioară sau 1 grup
1x 2 de unităţi interioare cu ajutorul a 2 telecomenzi 6HQ]RUGHGHWHFWDUH VFă]XW
perturba funcţionarea sistemului de comandă şi pot 6HQ]RUGHGHWHFWDUH RSULW
3
19. Ceas şi calendar defecta unitatea. 1 Porniţi alimentarea cu energie a ambelor telecomenzi.
5HVHWDUHDXWRPDWăYDORDUHGHUHIHULQĠă
 În zone umede sau în locuri unde poate fi expusă la 2 Determinaţi care din ele este telecomanda secundară/principală. 7HPSRUL]DWRURSULUH
19.1 Pentru a seta data şi ora apă. În caz de pătrundere a apei în telecomandă, 3 Dacă apare Cod eroare:U5 - Se testează conexiunea. Aşteptaţi. pe
există pericolul de electrocutare, iar componentele 2 $ILúDUHDXWRPDWă235,7Ă
1 Afişaţi ecranul de setări Data şi ora (19.1) ambele telecomenzi, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de &RQVXPHOHFWULFLWDWH
electronice din interior se pot defecta.
(consultaţi "22. Structura meniului principal" şi"Anexă"). P1 P2
După terminarea instalării: 3 pe telecomanda secundară timp de 4 secunde.

3
2 Utilizaţi pentru a selecta şi pentru a seta Anul, Luna, 1 3URJUDP
 efectuaţi o pornire de probă pentru a verifica dacă există 4 Acum, pe telecomandă se afişează telecomandă secundară. (14)
Ziuaşi ora. $FWLYDUH'H]DFWLYDUH(14.1)
defecţiuni,
INFORMAŢII 6HOHFWDUHSURJUDP(14.2)
 explicaţi clientului modul de utilizare a telecomenzii, cu ajutorul
'DWDúLRUD 9DFDQĠH(14.3)
capitolului Funcţionarea din acest manual, Pe telecomanda principală, se afişează în continuare
Anul
Luna
2011
01  solicitaţi clientului să păstreze acest manual pentru consultare Telecomandă principală. 6HWăUL(14.4)
=LXD 01 ulterioară.
-RL PCB 5 După câteva secunde, se afişează ecranul de bază.
12:00 AVERTIZARE Consultaţi ghidul de referinţă detaliat al instalatorului1 pentru &XUăĠDUHDXWRPDWăILOWUX
(15)
Reven. Setare
Consultaţi distribuitorul local cu privire la mutarea şi instrucţiuni de instalare mai detaliate referitoare la:
reinstalarea telecomenzii.  Reglaje locale,
3 Apăsaţi pe pentru a afişa ecranul de confirmare.  Metoda de testare a funcţionării (în cazul SkyAir), ,QIRUPDĠLLvQWUHĠLQHUH
2. Conţinutul cutiei  Procedura de verificare a istoricului erorilor, (16)
4 Utilizaţi pentru a selecta Da şi apăsaţi pe . 1x  Metoda de înregistrare a contactului pentru întreţinere, 0RGXULGHIXQFĠLRQDUHVLOHQĠLRDVă
3  Confirmarea detaliilor înregistrate,
19.2 Pentru setarea formatului orei (12/24 ore) $FWLYDUH'H]DFWLYDUH(17.1)
1 2 3 4 5 6  Ceas şi calendar (consultaţi şi "19. Ceas şi calendar" &RQILJXUDUH
la pagina 2), (17) 6HWăUL(17.2)
1 Afişaţi ecranul de setări Ceas 12/24 ore (19.2) 0RGXULGHIXQFĠLRQDUHVLOHQĠLRDVă
(consultaţi "22. Structura meniului principal" şi"Anexă"). 1x 2x 2x 1x 7x 1x 2  Limbă (consultaţi şi "20. Limbă" la pagina 2), ,QWHU]LFHUHWLUDM(17.3)
 Buton interzicere,
2 Utilizaţi
3 Apăsaţi pe
pentru a selecta 12 ore sau 24 ore.
pentru a afişa ecranul de confirmare.
+ 3 P1 P2
 Interzicere funcţie,
 Comandă la solicitare.
$ILúDM
5HJODUHFRQWUDVW(17.6)
$ILúDM
0RGDILúDUH(17.4)

4
1  Rotaţie de serviciu, $ILúDUHHOHPHQW(17.5)
4 Utilizaţi pentru a selecta Da şi apăsaţi pe .
 Cuplarea intrării externe, 6HWăULFXUHQWH
 Modul cu valoare de referinţă unică sau duală, (18)
20. Limbă 1 Telecomandă  Actualizarea software-ului cu programul de actualizare.
1 Afişaţi ecranul Limbă (20) (consultaţi "22. Structura meniului 2 Şuruburi pentru lemn + dibluri
principal" şi"Anexă"). 3 Şuruburi mici
2 Utilizaţi pentru selectarea limbii. 4 Colier PCB ÎNTREŢINEREA (19)
&HDVúLFDOHQGDU
'DWDúLRUD(19.1)
5 Manual de instalare şi exploatare &HDVGHRUH(19.2)
3 Apăsaţi pe pentru a confirma setarea. Se va afişa ecranul 6 Clemă pentru cabluri 1. Măsuri de siguranţă generale
de bază. Ştergeţi ecranul LCD şi alte suprafeţe ale telecomenzii cu o cârpă
3. Îndepărtaţi partea superioară a telecomenzii uscată, dacă s-au murdărit.
/LPEă
21. Afişajul codurilor de eroare (20)
Introduceţi vârful unei şurubelniţe plate 1x Dacă murdăria de pe suprafaţă nu se poate îndepărta, înmuiaţi
1 Dacă apare o eroare, pe ecranul de bază va clipi, Eroare: buton în fantele (1) din partea inferioară cârpa într-un detergent neutru diluat cu apă, stoarceţi bine cârpa şi
Meniu sau Avertizare: buton Meniu. 3
a telecomenzii (2 locuri) şi îndepărtaţi curăţaţi suprafaţa. Apoi ştergeţi suprafaţa cu o cârpă uscată.
partea superioară a telecomenzii.
1 unitate interioară AVERTIZARE
1 2 crestaţi partea de trecere a cablajului cu un cleşte etc. Nu utilizaţi niciun fel de diluanţi, solvenţi organici sau acizi
5ăFLUH 6HWOD 3 fixaţi cablajul de carcasa superioară cu ajutorul clemei puternici.
5HFH NOTIFICARE pentru cabluri şi al colierului.
Placa de circuite imprimate este montată în partea superioară Conectaţi bornele telecomenzii (P1, P2) şi bornele unităţii AVERTIZARE
a telecomenzii. Evitaţi deteriorarea plăcii cu şurubelniţa. interioare (P1, P2). (P1 şi P2 nu au polaritate).
5HYHQ 6HWDUH
(URDUHEXWRQ0HQLX Nu spălaţi telecomanda. Acest lucru poate provoca scurgeri
INFORMAŢII de curent şi poate duce la electrocutare sau incendiu.
2 Apăsaţi pe . Codul de eroare va fi intermitent şi se vor afişa
4. Fixaţi telecomanda
Când cablaţi, pozaţi cablurile la distanţă de cablajul
informaţiile de contact şi informaţiile despre model. alimentării de la reţea pentru a evita zgomotul electric AVERTIZARE
(zgomotul extern). Opriţi întotdeauna aparatul de aer condiţionat şi opriţi
22. Structura meniului principal întrerupătorul de alimentare în timpul întreţinerii.
Vezi "Anexa". Specificaţii de cablaj Nerespectarea celor de mai sus poate duce la
electrocutare sau rănire.
Tip de Lungime
INSTALAREA cablaj Dimensiune totală 2. Resetarea mesajului pentru filtru
1 2 Cablu cu 1 La afişarea unuia din următoarele mesaje (E timpul să curăţaţi
Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul de referinţă detaliat al 2
izolaţie 0,75–1,25 mm2 ≤500 m filtrul, Curăţaţi filtrul şi elementul, sau E timpul să curăţaţi elementul)
utilizatorului1. 1 în cazul montării la vedere, fixaţi cu ajutorul celor în partea de jos a ecranului de bază, filtrul trebuie curăţat.
de vinil
2 şuruburi pentru lemn şi dibluri incluse (Ø3,5x32).
2 După spălarea, curăţarea sau înlocuirea filtrului sau
2 în cazul montării încastrate, fixaţi cu ajutorul celor
1. Ghidul de referinţă al utilizatorului şi Ghidul de 2 şuruburi incluse (M4x16). elementului, apăsaţi pe pentru a accesa meniul principal.
referinţă al instalatorului sunt disponibile în Pentru cutia de distribuţie disponibilă pe teren, utilizaţi accesoriul 3 Utilizaţi pentru a selecta Resetare indicator filtru şi apăsaţi pe
detaliu la adresa http://www.daikineurope.com/ opţional KJB111A sau KJB211A.
support-and-manuals/product-information/. pentru a reseta simbolul filtrului.

BRC1E53 Manual de instalare şi exploatare


3P419248-1-KQ – 2015.09 2