Sunteți pe pagina 1din 5

1-1

Instala ii Electrice Dr. Florin POP, profesor

Cursul 1

Cap. 3 Dimensionarea re elei de distribu ie în incinta consumatorului

3.1 Procese fundamentale în re elele electrice

3.1.1 Puterea cerut i factorul de putere mediu

Sistemul de alimentare a unui consumator cuprinde instala iile electrice care asigur energia electric necesar func ion rii acestuia. Se compune din sistemul de alimentare extern - partea SEN format din ansamblul instala iilor electrice aflate în exploatarea furnizorului i care sunt în amonte de punctul (punctele) de delimitare dintre furnizor i consumator i sistemul de alimentare intern - ansamblul instala iilor de producere, distribu ie i utilizare a energiei electrice de la punctul (punctele) de delimitare la receptoarele consumatorului – vezi Figura 3.1-1

Furnizor
Furnizor

Punct de delimitare

– vezi Figura 3.1-1 Furnizor Punct de delimitare Sta ie de primire Consumator Figura 3.1-1 Delimitarea

Sta ie de primire

Consumator
Consumator

Figura 3.1-1 Delimitarea instala iilor electrice între furnizor i consumator

Punctul de delimitare este locul în care instala iile consumatorului se racordeaz la instala iile furnizorului i în care acestea se delimiteaz ca proprietate. Sta ia de primire este prima sta ie situat pe amplasamentul sau în vecin tatea amplasamentului unui consumator care îndepline te simultan urm toarele condi ii: (a) se afl pe traseul re elelor electrice de leg tur dintre furnizor i consumator; (b) prin intermediul acesteia se realizeaz nemijlocit alimentarea cu energie electric a consumatorului; (c) tensiunea primar sau tensiunea secundar a sta iei este egal cu cea mai mare tensiune din instala ia de utilizare a consumatorului. Sta ia de primire poate fi o sta ie electric de transformare sau conexiuni, un post de transformare sau un tablou de distribu ie (din firida de bran ament, în cazul cl dirilor de locuit). Re elele electrice de joas tensiune ale consumatorului sunt constituite din totalitatea coloanelor, tablourilor i circuitelor electrice. Coloana este ansamblul elementelor conductoare de curent (circuitul) care alimenteaz un tablou de distribu ie. Tabloul de distribu ie este o unitate func ional care serve te concomitent la primirea i distribu ia energiei electrice. Circuitul este ansamblul elementelor conductoare care alimenteaz unul sau mai multe receptoare. Coloana electric magistral este coloana care alimenteaz pe parcursul ei cel pu in dou tablouri de distribu ie, în deriva ie. Coloana electric colectiv este coloana din care se alimenteaz mai mul i consumatori. Coloana electric individual este coloana care serve te pentru alimentarea unui singur consumator. Tabloul general de distribu ie este tabloul electric racordat direct la re eaua furnizorului (de joas tensiune), la un post de transformare (la secundarul transformatorului de alimentare) sau la o surs proprie (de joas tensiune) a consumatorului i care distribuie energia electric la alte tablouri de distribu ie sau care alimenteaz direct anumite receptoare ale consumatorului. Tabloul secundar de distribu ie este tabloul de la care energia se distribuie la receptoarele consumatorului. În func ie de complexitatea re elei de distribu ie, între tabloul general i tablourile secundare pot fi intercalate tablouri principale de distribu ie alimentate din tabloul general i care distribuie energia electric la tablourile secundare sau direct la anumite receptoare ale consumatorului.

1-2

Puterea cerut

- putere instalat - motoare, l mpi f r sau cu aparataj auxiliar (balast), alte receptoare

- putere absorbit - variabil în timp, grafic de sarcin

- putere medie, interval de timp t, durata de cerere T c

- putere cerut = max(Putere medie) pentru t mare - 0,5 - 2 ore

- putere de vârf, maxim = max(Putere medie) pentru t mic - 15 - 30 minute

- determinare P c - în exploatare, în proiectare

- coeficient de cerere C c (sau K c )

- varia ia în lungul re elei de distribu ie, în sc dere de la receptor spre surs (punctul de delimitare)

- metoda analizei directe

- limite/recomand ri de aplicare

- determinarea termenilor componen i

- metoda coeficien ilor de cerere

- limite/recomand ri de aplicare

- categorii de receptoare cu caracteristici de func ionare similare

- corec ia C a =f(n ech ); n ech =2·n 0,5

- repetare calcul pentru fiecare element de re ea - coloane-tablouri

Sarcina electric reprezint puterea electric (activ sau reactiv ) debitat sau absorbit de un sistem tehnic. Predeterminarea sarcinii electrice este prima i cea mai important etap de proiectare a oric rui sistem de alimentare; de corectitudinea evalu rii sale depind to i indicatorii principali ai sistemului, ca: investi iile i cheltuielile de exploatare, func ionarea corect în timp a sistemului.

Graficele de sarcin sunt curbele care indic varia ia în timp a sarcinii absorbite de un receptor sau grup de receptoare. În figura 3.1-2 este reprezentat graficul de sarcin pentru un consumator pentru un interval de 24 ore. În abscisa graficului sunt trecute cele 24 ore ale zilei, iar în ordonat - procentele din puterea maxim absorbit de consumatorul respectiv.

din puterea maxim absorbit de consumatorul respectiv. Figura 3.1-2 Graficul de sarcin pentru un consumator pe

Figura 3.1-2 Graficul de sarcin pentru un consumator pe 24 ore

Puterea (activ ) medie pe un interval de timp se determin ca raport dintre energia activ absorbit în acel interval i m rimea intervalului de timp

P

med

=

t

E

 

E

 

P ( t

)

dt

(

P

k

t )

 

 
 

at

a 0

0

t

 

t

=

t

=

t

 

t

.

1-3

Sarcina maxim este cea mai mare sarcin medie care poate s apar într-un interval de timp specificat; dup m rimea acestuia se distinge

- sarcina maxim de durat , determinat pe 15, 30 sau 60 minute;

- sarcina maxim de vârf (de scurt durat ), care poate dura 1 - 10 secunde;

- sarcina de calcul (puterea cerut ).

Puterea electric absorbit care se ia în considerare în calculele de dimensionare a elementelor re elei electrice se nume te putere cerut i reprezint puterea activ conven ional de valoare constant care produce în aceste elemente acela i efect termic ca i puterea real , variabil în timp. Este valoarea maxim a puterii medii determinat pentru un interval de timp

specific, numit “de cerere” T c =3T o ; constanta de timp a înc lzirii conductorului T o este caracteristic fiec rui tip de conduct electric din re ea, în punctul considerat (pentru cabluri de

joas tensiune pozate în p mânt T c = 1 h pentru sec iunea de 35

sec iunea de 95

în aer, valorile timpilor de cerere sunt respectiv de 1,5/2/2,5 h). Puterea cerut se determin astfel încât solicitarea termic ( i mecanic ) la care este supus instala ia s nu ating valori periculoase i s conduc la o dimensionare economic . Puterea cerut este, de regul , mai mic decât puterea maxim (fiind o medie pe un interval de timp mai mare). Determinarea puterii cerute se face la instala iile existente pe baza graficelor de sarcin , prin citirea contoarelor de energie (activ i reactiv ) la începutul i sfâr itul intervalelor de timp considerate (0 t) E a0 i E at , iar la instala iile ce se proiecteaz - prin metode de calcul specifice, cum este metoda coeficien ilor de cerere (aplicabil pentru consumatori cu un num r mare de receptoare diferite) i metoda analizei directe (aplicabil pentru consumatori la care ponderea receptoarelor de lumin este majoritar i func ionarea receptoarelor de for este cunoscut sub aspectul simultaneit ii acestora). Puterea instalat a unui consumator este puterea egal cu suma puterilor nominale ale receptoarelor fixe sau mobile ale consumatorului. Puterea absorbit (de calcul, cerut ) a unui consumator este o m rime conven ional de calcul propor ional cu puterea instalat a acestuia; factorul de propor ionalitate se nume te coeficient de cerere C C .

P c =C c ·P i .

Valorile coeficientului de cerere sunt în descre tere de la receptor - C c =1 - spre surs (punctul de delimitare) - C c =0,2 - 0,5 - vezi i figura 3.1-3.

70 mm 2 , Tc = 1,5 h , pentru 185 mm 2 ; pentru cablurile pozate

120 mm 2 , T c = 2 h pentru sec iunea de 150

120 mm 2 , T c = 2 h pentru sec iunea de 150 Figura 3.1-3

Figura 3.1-3 Varia ia coeficientului de cerere în lungul re elei de distribu ie, în sc dere de la receptoare spre punctul de delimitare

1-4

Metoda coeficien ilor de cerere

Metoda analizei directe În cazul metodei analizei directe, este definit prin rela ia

C

c

=

C

s

C

i

η

m

η

r

,

în care C s este coeficientul de simultaneitate egal cu raportul dintre suma puterilor nominale ale receptoarelor care func ioneaz simultan i suma puterilor nominale ale tuturor receptoarelor alimentate

C

s

=

P

s

s

1

P

k

=

P

Σ

n

1

P

ki

;

C î - coeficientul de înc rcare (de utilizare), egal cu raportul între suma puterilor reale de

înc rcare i suma puterilor nominale ale receptoarelor care func ioneaz simultan - se adopt în

limitele 0,97

η m - randament mediu al receptoarelor, determinat cu rela ia de echivalen a puterilor electrice active absorbite din re ea de receptoarele ce func ioneaz simultan

0,99;

P

s

η

m

η

m

P

s

=

1

s

k

η

k

k

P

=

η

1

s

1

k

P

k

,

;

η r - randament mediu al re elei între punctul de racord i cel în care se calculeaz puterea

cerut - se adopt în limitele 0,98

Pentru receptoarele de lumin i cele ale consumatorilor casnici, C c C s ; pentru consumatorii casnici, valorile acestuia sunt date în tabelul 3.1 (conform PE 155/92).

1,00.

Tabelul 3.1 Coeficien ii casnici

a.

de

simultaneitate

pentru

consumatorii

b. Puterile instalate în locuin e, în kW/apartament

Num rul de apartamente alimentate din aceea i coloan

Coeficien ii de simultaneitate

1, 2, 3 4, 5, 6

0,90

0,83

7, 8, 9

0,72

10

0,66

11, 12 13, 14, 15

0,62

0,55

16

0,52

17, 18

0,50

19

0,48

20

0,46

Num rul de camere dintr-un apartament

Puterea instalat kW

 

1

+ dependin e 6 + dependin e

5

2

6

 

7

+ dependin e

9

Not : În valorile men ionate nu sunt cuprinse echipamentele pentru înc lzirea spa iului i/sau g tit electric

1-5

Factor de putere mediu (cerut)

- defini ie

- putere activ /reactiv /aparent cerut

- determinarea factorului de putere pe grupe de receptoare

- corec ia factorului de putere în aplicarea metodei coeficien ilor de cere

- valoare medie - echivalen a puterilor aparente absorbite - metod general-valabil

Puterea reactiv se calculeaz pe baza puterii active cu rela ia cunoscut Q = P · tg ϕ, în care ϕ este unghiul de defazaj între tensiune i curent pe calea de alimentare în punctul de calcul considerat (tg ϕ = 1-cos 2 ϕ / cosϕ ). Puterile cerute activ i reactiv se calculeaz separat pentru diferitele categorii de receptoare - de for - P cF i de lumin - P cL . Puterile totale cerute pe consumator i factorul de putere cerut (mediu) vor fi:

P cT =P cF +P cL ; Q cT =Q cF +Q cL

cosϕ c =P cT / P 2 cT + Q 2 cT . Factorul de putere cerut (mediu) al grupei de receptoare (motoare electrice) se determin pe baza echivalen ei puterilor aparente absorbite

P

s

k

1

η

k

cos

ϕ

c

s

=

1

P

k

cos

η

k

s

P

k

ϕ

k

cos

ϕ

c

=

1

η

k

s

k

P

1

η

k

cos

ϕ

k

,

.