Sunteți pe pagina 1din 5

1-1

Instala ii Electrice
Dr. Florin POP, profesor

Cursul 1

Cap. 3 Dimensionarea re elei de distribu ie în incinta consumatorului

3.1 Procese fundamentale în re elele electrice

3.1.1 Puterea cerut i factorul de putere mediu

Sistemul de alimentare a unui consumator cuprinde instala iile electrice care asigur energia
electric necesar func ion rii acestuia. Se compune din sistemul de alimentare extern - partea
SEN format din ansamblul instala iilor electrice aflate în exploatarea furnizorului i care sunt în
amonte de punctul (punctele) de delimitare dintre furnizor i consumator i sistemul de
alimentare intern - ansamblul instala iilor de producere, distribu ie i utilizare a energiei electrice
de la punctul (punctele) de delimitare la receptoarele consumatorului – vezi Figura 3.1-1
Punct de delimitare
Furnizor Consumator
Sta ie de primire

Figura 3.1-1 Delimitarea instala iilor electrice între furnizor i consumator


Punctul de delimitare este locul în care instala iile consumatorului se racordeaz la
instala iile furnizorului i în care acestea se delimiteaz ca proprietate. Sta ia de primire este
prima sta ie situat pe amplasamentul sau în vecin tatea amplasamentului unui consumator care
îndepline te simultan urm toarele condi ii: (a) se afl pe traseul re elelor electrice de leg tur
dintre furnizor i consumator; (b) prin intermediul acesteia se realizeaz nemijlocit alimentarea
cu energie electric a consumatorului; (c) tensiunea primar sau tensiunea secundar a sta iei este
egal cu cea mai mare tensiune din instala ia de utilizare a consumatorului. Sta ia de primire
poate fi o sta ie electric de transformare sau conexiuni, un post de transformare sau un tablou de
distribu ie (din firida de bran ament, în cazul cl dirilor de locuit).
Re elele electrice de joas tensiune ale consumatorului sunt constituite din totalitatea
coloanelor, tablourilor i circuitelor electrice. Coloana este ansamblul elementelor conductoare
de curent (circuitul) care alimenteaz un tablou de distribu ie. Tabloul de distribu ie este o
unitate func ional care serve te concomitent la primirea i distribu ia energiei electrice.
Circuitul este ansamblul elementelor conductoare care alimenteaz unul sau mai multe
receptoare. Coloana electric magistral este coloana care alimenteaz pe parcursul ei cel pu in
dou tablouri de distribu ie, în deriva ie. Coloana electric colectiv este coloana din care se
alimenteaz mai mul i consumatori. Coloana electric individual este coloana care serve te
pentru alimentarea unui singur consumator. Tabloul general de distribu ie este tabloul electric
racordat direct la re eaua furnizorului (de joas tensiune), la un post de transformare (la
secundarul transformatorului de alimentare) sau la o surs proprie (de joas tensiune) a
consumatorului i care distribuie energia electric la alte tablouri de distribu ie sau care
alimenteaz direct anumite receptoare ale consumatorului. Tabloul secundar de distribu ie este
tabloul de la care energia se distribuie la receptoarele consumatorului. În func ie de
complexitatea re elei de distribu ie, între tabloul general i tablourile secundare pot fi intercalate
tablouri principale de distribu ie alimentate din tabloul general i care distribuie energia electric
la tablourile secundare sau direct la anumite receptoare ale consumatorului.
1-2

Puterea cerut
- putere instalat - motoare, l mpi f r sau cu aparataj auxiliar (balast), alte receptoare
- putere absorbit - variabil în timp, grafic de sarcin
- putere medie, interval de timp ∆t, durata de cerere Tc
- putere cerut = max(Putere medie) pentru ∆t mare - 0,5 - 2 ore
- putere de vârf, maxim = max(Putere medie) pentru ∆t mic - 15 - 30 minute
- determinare Pc - în exploatare, în proiectare
- coeficient de cerere Cc (sau Kc)
- varia ia în lungul re elei de distribu ie, în sc dere de la receptor spre surs (punctul de
delimitare)
- metoda analizei directe
- limite/recomand ri de aplicare
- determinarea termenilor componen i
- metoda coeficien ilor de cerere
- limite/recomand ri de aplicare
- categorii de receptoare cu caracteristici de func ionare similare
- corec ia Ca=f(nech); nech=2·n0,5
- repetare calcul pentru fiecare element de re ea - coloane-tablouri

Sarcina electric reprezint puterea electric (activ sau reactiv ) debitat sau absorbit
de un sistem tehnic. Predeterminarea sarcinii electrice este prima i cea mai important etap de
proiectare a oric rui sistem de alimentare; de corectitudinea evalu rii sale depind to i indicatorii
principali ai sistemului, ca: investi iile i cheltuielile de exploatare, func ionarea corect în timp a
sistemului.
Graficele de sarcin sunt curbele
care indic varia ia în timp a
sarcinii absorbite de un receptor
sau grup de receptoare. În figura
3.1-2 este reprezentat graficul de
sarcin pentru un consumator
pentru un interval de 24 ore. În
abscisa graficului sunt trecute cele
24 ore ale zilei, iar în ordonat -
procentele din puterea maxim
absorbit de consumatorul
respectiv.

Figura 3.1-2 Graficul de sarcin pentru


un consumator pe 24 ore

Puterea (activ ) medie pe un interval de timp se determin ca raport dintre energia activ
absorbit în acel interval i m rimea intervalului de timp
t

P( t )dt ( Pk ⋅ ∆t )
E at − E a 0
Pmed = =
0
=
t
.
t t ∆t
t

În diagrama din figur , puterea medie pe intervalul de 24 ore este de 73% din puterea maxim .
1-3

Sarcina maxim este cea mai mare sarcin medie care poate s apar într-un interval de
timp specificat; dup m rimea acestuia se distinge
- sarcina maxim de durat , determinat pe 15, 30 sau 60 minute;
- sarcina maxim de vârf (de scurt durat ), care poate dura 1 - 10 secunde;
- sarcina de calcul (puterea cerut ).
Puterea electric absorbit care se ia în considerare în calculele de dimensionare a
elementelor re elei electrice se nume te putere cerut i reprezint puterea activ conven ional
de valoare constant care produce în aceste elemente acela i efect termic ca i puterea real ,
variabil în timp. Este valoarea maxim a puterii medii determinat pentru un interval de timp
specific, numit “de cerere” Tc=3To; constanta de timp a înc lzirii conductorului To este
caracteristic fiec rui tip de conduct electric din re ea, în punctul considerat (pentru cabluri de
joas tensiune pozate în p mânt Tc = 1 h pentru sec iunea de 35 ... 70 mm2, Tc = 1,5 h , pentru
sec iunea de 95 ...120 mm2, Tc = 2 h pentru sec iunea de 150 ... 185 mm2; pentru cablurile pozate
în aer, valorile timpilor de cerere sunt respectiv de 1,5/2/2,5 h). Puterea cerut se determin astfel
încât solicitarea termic ( i mecanic ) la care este supus instala ia s nu ating valori
periculoase i s conduc la o dimensionare economic . Puterea cerut este, de regul , mai mic
decât puterea maxim (fiind o medie pe un interval de timp mai mare).
Determinarea puterii cerute se face la instala iile existente pe baza graficelor de sarcin ,
prin citirea contoarelor de energie (activ i reactiv ) la începutul i sfâr itul intervalelor de timp
considerate (0 → t) Ea0 i Eat, iar la instala iile ce se proiecteaz - prin metode de calcul specifice,
cum este metoda coeficien ilor de cerere (aplicabil pentru consumatori cu un num r mare de
receptoare diferite) i metoda analizei directe (aplicabil pentru consumatori la care ponderea
receptoarelor de lumin este majoritar i func ionarea receptoarelor de for este cunoscut sub
aspectul simultaneit ii acestora).
Puterea instalat a unui consumator este puterea egal cu suma puterilor nominale ale
receptoarelor fixe sau mobile ale consumatorului.
Puterea absorbit (de calcul, cerut ) a unui consumator este o m rime conven ional de
calcul propor ional cu puterea instalat a acestuia; factorul de propor ionalitate se nume te
coeficient de cerere CC .
Pc=Cc·Pi.
Valorile coeficientului de cerere sunt în descre tere de la receptor - Cc=1 - spre surs
(punctul de delimitare) - Cc=0,2 - 0,5 - vezi i figura 3.1-3.

Figura 3.1-3 Varia ia coeficientului de cerere în lungul re elei de distribu ie, în sc dere de la
receptoare spre punctul de delimitare
1-4

Metoda coeficien ilor de cerere


…..
…..
…..

Metoda analizei directe


În cazul metodei analizei directe, este definit prin rela ia
Cs ⋅ Ci
Cc = ,
ηm ⋅ ηr
în care Cs este coeficientul de simultaneitate egal cu raportul dintre suma puterilor nominale ale
receptoarelor care func ioneaz simultan i suma puterilor nominale ale tuturor receptoarelor
alimentate
s
Pk
Ps
Cs = =
1
n
;

Pki
1

Cî - coeficientul de înc rcare (de utilizare), egal cu raportul între suma puterilor reale de
înc rcare i suma puterilor nominale ale receptoarelor care func ioneaz simultan - se adopt în
limitele 0,97 ... 0,99;
ηm - randament mediu al receptoarelor, determinat cu rela ia de echivalen a puterilor
electrice active absorbite din re ea de receptoarele ce func ioneaz simultan
Ps s Pk
= ,
ηm 1 ηk
s
Pk
1 ηk
ηm = s ;
Pk
1

ηr - randament mediu al re elei între punctul de racord i cel în care se calculeaz puterea
cerut - se adopt în limitele 0,98 ... 1,00.
Pentru receptoarele de lumin i cele ale consumatorilor casnici,
Cc ≈ Cs;
pentru consumatorii casnici, valorile acestuia sunt date în tabelul 3.1 (conform PE 155/92).

Tabelul 3.1
a. Coeficien ii de simultaneitate pentru consumatorii
casnici b. Puterile instalate în locuin e, în kW/apartament
Num rul de apartamente Coeficien ii de Num rul de camere dintr-un Puterea instalat
alimentate din aceea i coloan simultaneitate apartament kW
1, 2, 3 0,90 1 + dependin e 5
4, 5, 6 0,83 2 ... 6 + dependin e 6
7, 8, 9 0,72 7 + dependin e 9
10 0,66 Not : În valorile men ionate nu sunt cuprinse
11, 12 0,62 echipamentele pentru înc lzirea spa iului i/sau g tit
13, 14, 15 0,55 electric
16 0,52
17, 18 0,50
19 0,48
20 0,46
1-5

Factor de putere mediu (cerut)


- defini ie
- putere activ /reactiv /aparent cerut
- determinarea factorului de putere pe grupe de receptoare
- corec ia factorului de putere în aplicarea metodei coeficien ilor de cere
- valoare medie - echivalen a puterilor aparente absorbite - metod general-valabil

Puterea reactiv se calculeaz pe baza puterii active cu rela ia cunoscut


Q = P · tg ϕ,
în care ϕ este unghiul de defazaj între tensiune i curent pe calea de alimentare în punctul de
calcul considerat (tg ϕ = √ 1-cos2ϕ / cosϕ ).
Puterile cerute activ i reactiv se calculeaz separat pentru diferitele categorii de
receptoare - de for - PcF i de lumin - PcL. Puterile totale cerute pe consumator i factorul de
putere cerut (mediu) vor fi:
PcT=PcF+PcL; QcT=QcF+QcL
cosϕc=PcT / √P2cT + Q2cT .
Factorul de putere cerut (mediu) al grupei de receptoare (motoare electrice) se determin
pe baza echivalen ei puterilor aparente absorbite
s
Pk
1 ηk s Pk
= ,
cos ϕ c 1 η k ⋅ cos ϕ k
s Pk
1 ηk
cos ϕ c = s
Pk
.

1 η k ⋅ cos ϕ k

…..
…..
…..

S-ar putea să vă placă și