Sunteți pe pagina 1din 8

CECCAR FILIALA BACAU

Stagiu PSC - An II
Stagiar Gafencu Angela Simona
Lector formator CALOIANU FLORENTIN

EXERCITII AUDIT – SEMESTRUL II 2010

100. Cazuri de dezacord cu conducerea intreprinderii – client

Aceste situatii pot apare atunci cind auditorul constata o iregularitate contabilă pe
care conducerea întreprinderii refuză să o corecteze cu privire la aspecte cum ar fi
acceptabilitatea politicilor contabile selectate, metodele de aplicare a acestora sau
adecvarea prezentarii informatiilor în situatiile financiare . Acest dezacord poate fi
semnificativ şi să influenţeze in sens negativ certificarea. Ca exemplu, putem
mentiona dezacorduri privind:
- insuficienţa provizioanelor pentru deprecierile de stocuri şi creanţe;
- stocuri supraevaluate sau subevaluate datorită unor erori în calculul costurilor
producţiei sau în determinarea mărimii stocului (cantităţilor)
- nerespectarea principiului independenţei exerciţiului;
- neluarea în considerare a evenimentelor posterioare care confirma sau infirmă o
situaţie existentă la data închiderii exerciţiului;
- neluarea în considerare a principiului prudenţei prin supraevaluarea activelor;
- erori în clasarea terţilor (clienţi incerţi menţinuţi ca clienţi obisnuiţi)
Auditorul certifică “cu rezervă” atunci când iregularitatea este semnificativă, dar
importanţa ei nu este suficientă pentru a considera că situaţiile financiare nu sunt corecte
şi sincere şi că nu dau o imagine fidelă asupra poziţiei şi situaţiei financiare precum şi
rezultatului exerciţiului.
Oricare ar fi natura neregularităţilor, auditorul îşi prezintă în raport opinia,
precizănd:
- natura dezacordului;
- postul şi suma respectivă;
- influenţa asupra rezultatului net.
101. Continutul raportului de audit

Raportul de audit trebuie să conţină:


- relaţia contractuală de executare a misiunii de audit;
- observaţiile reieşite din diverse verificări;
- informaţiile a căror menţiune în raport este prevăzută expres de lege;
- oferirea garanţiei pentru acţionari şi terţi că un personal calificat a obţinut
asigurarea că situaţiile financiare oferă o imagine fidelă, clară şi completă
poziţiei financiare, performanţelor şi situaţiei financiare generale a intreprinderii;
- menţiunea că situaţiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit.
Din raportul de audit trebuie să rezulte în mod clar:
- menţionarea responsabilităţilor pentru auditor şi pentru conducerea
intreprinderii;
- descrierea obiectivelor şi natura misiunii de audit;
- situaţiile care fac să apară incertitudini;
- natura şi locul observaţiilor în raport.

102. Rolul raportului de audit

Raportul de audit are un triplu rol:


- instrument de comunicare cu utilizatorii situaţiilor financiare emise de entitatea
auditată, respectiv cu publicul, precum şi cu acţionarii pentru decizii economice;
- instrument de confirmare a încrederii publicului şi acţionarilor în situaţiilor
financiare prezentate de o entitate;
- instrument de identificare a responsabilităţilor pentru auditor şi pentru
conducerea entităţii auditate.
Răspunderea conducerii entităţii auditate se referă la întocmirea şi prezentarea situaţiilor
financiare.
Responsabilităţile auditorului sunt de trei naturi:
• responsabilitatea de bază; pentru opinia sa în legătură cu situaţiile financiare
auditate;
• responsabilităţi secundare care au următoarele caracteristici: rezultă din texte
de legi, reglementări diverse sau norme ale organismului profesional; nu necesită
tehnici şi proceduri diferite de cele folosite pentru misiunea de audit de bază; nu
presupune exprimarea unei opinii distincte (opinia este implicită ca, de exemplu,
răspunsul la obligaţia legală de verificare dacă registrele contabile au fost ţinute
corect şi la zi);
• responsabilităţi adiţionale care au următoarele caracteristicii: rezultă din texte
de legi şi alte reglementări, pot fi abordate tehnici şi proceduri care nu sunt
obligatorii pentru misiunea de bază; presupun exprimarea în mod explicit a unei
opinii sau concluzii; raportarea se poate face separat sau poate fi integrată în
raportul de audit (în cuprins sau în anexe la acesta). De exemplu, conformitatea
cu unele reglementări specifice (piaţa de capital, bănci, asigurări etc.) sau
raportul asupra controlului intern.

EXERCITII EVALUARE – SEM. II 2010

39. Modalitatea de prezentare a posturilor contabile in bilantul contabil se face :

a) in ordinea crescinda a simbolurilor conturilor


b) in sume nete atit in active cit si in pasiv
c) in ordinea fluxurilor economice

Raspuns corect b)

40. Diagnosticul functiei contabile are ca obiectiv :

a) stabilirea corecta a inregistrarilor contabile


b) aprecierea fiabilitatii conturilor anuale
c) determinarea profitului brut

Raspuns corect b)
ADMINISTRAREA SI LICHIDAREA INTREPRINDERILOR

9. Prezentati cauzele dizolvarii societatii comerciale

Cauzele generale de dizolvare sunt acele motive, imprejurari, situatii (legale sau
de fapt) care au ca efect dizolvarea oricarei forme societare.
Potrivit art. 227 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, societatea se dizolva prin:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea
acestuia;
c) declararea nulitatii societatii;
d) hotararea adunarii generale;
e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice,
precum neintelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea
societatii;
f) insolventa societatii;
g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII

7. Analizati pozitia financiara a unei intreprinderi din domeniul consultantei


financiar contabile care prezinta urmatoarea situatie financiara :

Indicator 31.12.N
Imobilizari 2000
Stocuri 1000
Creante 20000
Disponibilitati 300
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 2000
Datorii de exploatare 1300
Datorii bancare pe termen foarte scurt 0

Analiza pe baza bilanţului contabil

a)fondul de rulment net


FRN = Active circulante –Datorii pe termen scurt = (Stocuri + Creante + disponibilitati)-
(Datorii din exploatare +Datorii bancare pe termen foarte scurt)=
(1000+20000+300)-(1300)=20000
Intreprinderea se afla in echilibru financiar
b) Activul net contabil
Activul net reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in activele intreprinderii
dupa scaderea tuturor datoriilor sale.

Active imobilizate=Imobilizari corporale+ Imobilizari necorporale=2000


Active curente= Stocuri + Creante + disponibilitati=1000+20000+300= 21300
Total Active= 2000+21300 = 23300
Capitaluri proprii =Total active- Datorii
Datorii pe termen scurt= Datorii din exploatare +Datorii bancare pe termen foarte
scurt=1300
Datorii pe termen lung= 2000
Capitaluri proprii = 20000
Total pasiv =23300
c)NFR= Stocuri + Creante + Cheltuieli in avans –(Datorii curente-Credite de trezorerie)-
Venituri in avans= 1000+20000-1300 = 19700
d)Trezoreria neta
TN=FRN-NFR = 20000 – 19700 = 300
Sau TN= Disponibilitati- Credite de trezorerie=300-0 = 300
Situatia intreprinderii reflecta disponibilitati banesti suficiente si independenta fata de
alte surse externe de finantare .

Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii

Analiza structurii activului

a) Rata activelor imobilizate = Active imobilizate/Total Active X 100

= 2.000 / 23300 x100 = 8.58 %

b) Rata activelor circulante = Active circulante/Total Active X 100

= 21300 / 23300 x100 = 91.42 %

Analiza structurii surselor de finantare

a) Rata stabilitatii financiare = Capital permanent/Total Pasiv X 100

= 22.000/23300 x 100 = 94,4 %

b) Rata autonomiei globale = Capital Propriu/Total Pasiv X 100

= 20.000/23.300 x 100 = 85,8 %

c) Rata datoriilor pe termen scurt = Datorii pe ter.scurt/Total Pasiv x100


= 1300/23300 x100 = 5,57%

d) Rata datoriilor totale = Datorii totale/Total Pasiv X 100

= 3300/23300 = 14,16%

Indicatorii de lichiditate definesc capacitatea entitatii economice de a dispune pe termen


scurt de mijloace banesti.

a) Rata lichiditatii generala = activele circulante/ datoriile pe termen scurt; caz


in care se defineste capacitatea de plata a ciclului de exploatare

Lichiditate generala = 21300 / 1300 = 16.38%

b) Rata lichiditatii imediate = activele circulante minus stocuri/ datoriile pe


termen scurt; caz in care se defineste capacitatea de plata imediata

Lichiditate imediata = (21300- 1000) / 1300 = 15,61%

Indicatorii de risc (levier) se calculeaca ca raport intre valoarea datoriilor (pe termen scurt
si pe termen lung) si capitalurile proprii. Normele bancare impun existenta unui levier mai
mic decat unu (1) pentru a acorda in continuare credite in conditii de garantie sigura.

Indicatorul gradului de indatorare = Capital Imprumutat/Capital


Propriu x 100 = 2000/20.000 x100 = 10 %
Indicatorii de lichiditate reflecta o situatie financiara stabila a intreprinderii si un grad foarte
redus de risc pentru finantarea activitatii economice .