Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

ANUL III, SEM II


FORMA ID

STUDENT: GALBANAS (TUCA) DANA

DISCIPLINA : POLITICI SI OPTIUNI CONTABILE

TITULARI: LECT. UNIV. DR. MARIAN SOCOLIUC


PROF. UNIV. DR. VERONICA GROSU

1
POLITICI SI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND
IMOBILIZARILE NECORPORAL ( FONDUL COMERCIAL)

TEMA NR.1 – ABORDARE TEORETICA

Politicile contabile reprezinta principiile,bazele,conventiile,regulile si practicile specific aplicate de de


societate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
Politicile contabile in domeniul imobilizarilor au in vedere reguli si practici specifice privind metodele de
amortizare si reevaluare a acestora.
Standardul international de contabilitare care se ocupa de imobilizarile necorporale este IAS 38 „Imobilizari
necorporale”.Conform IAS 38 revizuit ,imobilizarile necorporale sunt imobilizari „identificabile
nemonetare ,fara substanta fizica”.In definitia anterioara se facea precizarea ca acestea sunt detinute pentru a
fi utilizate in procesul de productie,in furnizarea de bunuri sau servicii,pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru
scopuri administrative.
Recunoasterea unei imobilizari necorporale impune,in primul rand,respectarea definitiei unei imobilizari.O
imobilizare este „o resursa controlata de o entitate ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se
asteapta sa genereze beneficii economice care sa se rasfranga asupra entitatii”.
Atfel,criteriile de recunoastere,conform IAS 38,a unui element ca fiind imobilizare necorporala sunt:
a)caracterul identificabil;
b)controlul asupra imobilizarii respective;
c)generarea beneficiilor economice viitoare atribuibile imobilizarii;
d)costul imobilizariisa poata fi evaluat in mod credibil;
a)Identificabilitatea se refera la faptul ca imobilizarea:
-trebuie sa poata fi separata de alte active,pentru a fi distinsa de fondul comercial.Aceasta inseamna ca
imobilizarea poate fi vanduta ,transferata,inchiriata sau schimbata,fie individual,fie impreuna cu un
contract,un activ sau o datorie corespondenta,sau poate genera beneficiieconomice pentru intreprindere in
mod independent.Exceptie face fondul comercial.
-decurge din drepturile contractuale sau din alte drepturi garantate de lege;
b)Controlul asupra unei imobilizari necorporale este detinut atata timp cat entitatea are capacitatea de a
obtine beneficii economice ce decurg din resursa respectiva si de a restrictiona accesul altora la beneficiile
respective.Trebuie separate drepturile legale de capacitatea unei entitati de a controla beneficiile economice
viitoare.De regula,drepturile legale dau nastere controlului,dar exista situatii in care aplicarea legala a
dreptului nu este o conditie necesara pentru control.De exemplu,activele (atat cele corporale cat si
necorporale) primite in leasing financiar sunt recunoscute in bilantul utilizatorului.
c)Generarea beneficiilor economice viitoare este conditia care trebuie indeplinita de toate activele unei
intreprinderi.Un activ poate genera beneficii economice viitoare ,chiar daca nu are o materializare
fizica.Aceste beneficii se pot concretiza in:venituri obtinute din vanzarea produselor sau a serviciilor,din
executarea lucrarilor sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizarilor respective ,reducerea unor costuri
sau obtinerea altor beneficii rezultate din folosirea activului de catre societate.Evaluarea probabilitatii de
aobtine beneficii economice viitoare trebuie facuta „pe baza unor calcule rationale,care sa reprezinte cea mai
buna estimare a echipei de conducere pentru setul de conditii economice ce vor exista pe parcursul duratei de
viata a imobilizarii”.Aceste calcule au la baza rationamentul profesional,bazat pe dovezile existente in
momentul recunoasterii initiale si pe dovezile externe.
d)O imobilizare necorporala trebuie evaluata initial la costul sau,in mod credibil.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de mai sus pentru un anumit element ,atunci acesta nu poate fi recunoscut
ca activ si va fi evidentiat in categoria cheltuielilor curente.qertyytrdvbnjdc,m
In unele cazuri ,rationamentul profesional trebuie sa decida includerea unor active in categoria corporale sau
necorporale,deoarece acestea pot fi formate dintr-o parte materiala si o parte nemateriala.

Fondul commercial se recunoaste,de regula la consolidare si reprezinta diferenta dintre costul de


achizitie(Ca) si valoarea justa(Vj) la data tranzactiei ,a partii din activele nete achizitionate de catre o entitate.
Fc=Ca-Vj

2
In situatiile financiare anuale individuale,fondul commercial se poate recunoaste numai in cazul transferului
tuturor activelor sau a unei parti a acestora si,dupa caz,si de datorii si capitaluri propria,indifferent daca este
realizat ca urmare a cumpararii sau ca urmare a unor operatiuni de fuziune.Transferul este in legatura cu o
afacere ,reprezentata de un ansamblu integrat de activitati si active organizate si administrate in scopul
obtinerii de profituri,inregistrarii de costuri mai mici sau alte beneficii.
Pentru recunoasterea in contabilitate a activelor si datoriilor primate cu ocazia acestui transfer ,entitatile
trebuie sa procedeze la evaluarea vallorilor juste a elementelor primate ,in scopul determinarii valorii
individuale a acestora.Aceasta se efectueaza,de regula ,de catre profesionisti calificati in evaluare.
Fondul commercial generat intern nu se recunoaste ca active.In cazul in care este tratat ca un active ,se au
in vedere urmatoarele reguli:
-fondul commercial se amortizeaza,de regula ,in cadrul unei perioade de cinci ani;
-totusi,entitatile pot sa amortizeze fondul commercial in mod systematic ,intr-o perioada de peste cinci ani,cu
conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata de utilizare economica a activului sis a fie prezenta si
justificata in notele explicative.
O.M.F.P. nr. 3.055/2009 imparte fondul comercial in:
- fond comercial pozitiv (A) - cont 2071 - cu precizarea ca acest cont apare, de regula, in situatiile financiare
anuale consolidate;
- fond comercial negativ (P) - cont 2075 - cu precizarea ca acest cont apare numai in situatiile financiare anuale
consolidate.

Inregistrarea in contabilitate a fondului comercial

Odata cu intrarea in vigoare a Ordinului nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile  


conforme  cu directivele  europene,  publicat  in  Monitorul  Oficial  nr. 766 bis/10.11.2009, la 1 ianuarie 2010,
unul din aspectele la care s-au adus completari fata de 31 decembrie 2009 este fondul comercial.

Potrivit definitiei, fondul comercial este un tip de imobilizare necorporala. Este un fond destinat achizitionarii
unor active fixe corporabile (magazine, depozite en gros etc.) ce pot conduce la un potential economic
deosebit datorita pozitiei lor strategice in ceea ce priveste vadul comercial, retelele comerciale, debuseul,
dotarile si personalul calificat de care dispun etc.

Fondul comercial reprezinta elementele necorporale  care nu fac obiectul unei evaluari si/sau  unei
contabilizari  separate  in  bilant  si care concura  la dezvoltarea  intreprinderii. Notiunea de fond comercial se
apropie de cea de "diferenta de achizitie" care apare in contextul conturilor consolidate, cu ocazia operatiilor
de achizitie de titluri.

Fondul  comercial  este, deci, o rezultanta,  o supravaloare  nedisociata  de intreprindere. Factorii care


contribuie la aceasta rezultanta sunt de natura obiectiva:
- calitatea gestiunii, competenta tehnica si cunostintele acumulate de personal;
- know-how  industrial;
- stabilirea resurselor de aprovizionare;
- clientela, vadul, debuseele, studiile si cercetarile;
- reputatia, imaginea intreprinderii.

O.M.F.P. nr. 3.055/2009 imparte fondul comercial in:


- fond comercial pozitiv (A) - cont 2071 - cu precizarea ca acest cont apare, de regula, in situatiile financiare
anuale consolidate;
- fond comercial negativ (P) - cont 2075 - cu precizarea ca acest cont apare numai in situatiile financiare anuale
consolidate.

TEMA NR.2 – APLICATIE


3
S.C. Conted S . A. este societate comercială pe acţiuni, cu personalitate juridică română, cu durată de viaţă
nelimitată, care este organizată şi funcţionează conform statutului şi pe baza Legii societăţilor comerciale nr.
31/1990 a Legii privind piaţa de capital nr. 297/2004 și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și op S.C. Conted S . A. este societate comercială pe acţiuni, cu personalitate juridică română, cu S.C.
Conted S . A. este societate comercială pe acţiuni, cu personalitate juridică română, cu durată de viaţă
nelimitată, care este organizată şi funcţionează conform statutului şi pe baza Legii societăţilor comerciale nr.
31/1990 a Legii privind piaţa de capital nr. 297/2004 și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață. Societatea comercială s-a transformat prin reorganizare, în temeiul Legii
15/1990 dintr-o întreprindere industrială republicană.
Societatea are sediul social în Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, Județul Botoşani, Romania, cod poştal
715200, telefon 0231610067, fax 0231610026, site web www.conted.ro, Cod Unic de Înregistrare RO 622445,
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J07/107/1991.
S.C. CONTED S.A. Dorohoi este un producător de îmbrăcăminte de înaltă calitate, cu o experienţă de
peste 50 de ani în domeniul confecţiilor textile precum şi în producţia de export. Firma a avut o evoluţie
ascendentă, lărgindu-şi piaţa de desfacere, prin contracte cu firme străine.
Capitalul social al societăţii este de 2.284.360,06 lei, integral subscris şi vărsat, împărţit în 239.702 acţiuni
nominative în valoare de 9,53 lei/acţiune. Acţiunile societăţii sunt ordinare, nominative, dematerializate,
evidenţiate prin înscriere în cont, evidenţa acestora fiind păstrată, conform legii, de către Depozitarul Central
S.A. Bucureşti. Acţiunile sunt de valoare egală şi acordă drepturi egale acţionarilor pentru fiecare acţiune.
Valorile mobiliare ale Societăţii (acţiunile) sunt înscrise şi tranzacţionate la categoria Standard a Bursei de
Valori Bucureşti.
Activitatea principală a Societăţii este Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
cod CAEN 1413.
Societatea nu deţine obligaţiuni, acţiuni răscumpărabile sau alte titluri de portofoliu. S.C. CONTED S.A. este
administrată de un Consiliu de Administraţie compus din 3 membri, aleşi și numiţi de Adunarea Generală a
Acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, de la 10.01.2019 pană la 10.01.2023. Actualul Consiliu de Administraţie a
fost ales în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 10.01.2019. La nivelul Consiliului de
Administraţie a fost ales un preşedinte. Preşedintele Consiliului de Administraţie nu este Director General şi
nici ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie nu deţin funcţii executive în cadrul societăţii. Administratorii
aleşi sunt neexecutivi.

Politici contabile privind imobilizarile necorporale


-Alte imobilizari necorporale achiziţionate de Societate sunt prezentate la cost mai puţin amortizarea
cumulată. Cheltuielile ulterioare privind imobilizările necorporale sunt capitalizate numai atunci când sporesc
beneficiile economice viitoare generate de activul la care se referă. Cheltuielile ce nu îndeplinesc aceste criterii
sunt recunoscute ca şi cheltuieli în momentul realizării lor.
- Amortizarea imobilizărilor necorporale Amortizarea este recunoscută în Situaţia rezultatului global pe baza
metodei liniare pe perioada de viaţă estimată a imobilizării necorporale. Majoritatea imobilizărilor
necorporale înregistrate de Societate sunt reprezentate de programe informatice. Acestea sunt amortizate
liniar pe o perioadă de 3 ani.

Societatea achizitioneaza un teren aflat langa o sosea modernizata pentru construirea unui punct de
prezentare a produselor.
Pretul efectiv al terenului este de 5.000 lei, la care se adauga suma de 2.000 lei fondul comercial plus TVA.
Plata facturii se face prin banca.
Ulterior se renunta la proiect, iar terenul se vinde cu pretul de 5.500 lei, incasarea facturii facandu-se prin
banca.

1.Cumpararea terenului, impreuna cu fondul comercial aferent:

4
       2111                                      =                          404                            5.000
   Terenuri                                                   Furnizori de imobilizari

       207                                        =                           404                            2.000


Fondul comercial                                        Furnizori de imobilizari

   4426                                          =                         404                            1.330


TVA deductibila                                          Furnizori de imobilizari

2.Achitarea facturii:  

    404                                            =                         511                             8.330
Furnizori de imobilizari                                  Conturi la banci in lei

3. Vanzarea terenului:

    461                                            =                         7583                          5.500
Debitori diversi                                       Venituri din vanzarea activelor
                                                                   si alte operatii de capital

4. Scoaterea din evidenta a terenului :

  6583                                          =                           2111                        5.000


Cheltuieli privind activele cedate                                  Terenuri
si alte operatii de capital

5.Scoaterea din evidenta a fondului comercial:

  6583                                            =                           207                          2.000


Cheltuieli privind activele                                     Fond comercial
cedate si alte operatii de capital
 
6.Incasarea prin banca a creantei:

 5121                                             =                           461                         5.500
Conturi la banci in lei                                           Debitori diversi

La data de 31.01.2016 ,Conted SA achizitioneaza un program informatic cu pretul de 2.000 lei plus TVA,
care se achita in numerar. Amortizarea programului se face in 4 ani. Ulterior este scos din evidenta.

1.Achizitionarea programului informatic:

  208                                              =                           404                        2.000


Alte imobilizari necorporale                         Furnizori de imobilizari

208                                              =                           404                        2.000


Alte imobilizari necorporale                         Furnizori de imobilizari

5
 4426                                              =                            404                         380
TVA deductibila                                             Furnizori de imobilizari

2. Achitarea facturii:

  404                                                =                            5311                      2.380


Furnizori de imobilizari                                               Casa in lei 

3.Amortizarea lunara a programului (2.000 : 4 : 12 luni )

  6811                                              =                             2808                     41,66


Cheltuieli de exploatare privind                      Amortizarea altor imobilizari
  6811                                              =                             2808                     41,66
Cheltuieli de exploatare privind                      Amortizarea altor imobilizari
amortizarea imobilizarea                                       necorporale
 
4. Scoaterea din evidenta a programului complet amortizat:

  2808                                             =                               208                        2.000


Amortizarea altor
imobilizari necorporale                                    Alte imobilizari necorporale

După 3 ani de la funcţionare, la 31.12.2019, are loc prima reevaluare utilizându-se un indice de actualizare de
1,1.

Înregistrări care au loc în anul 2019


Indicatori Înainte de După reevaluare Diferenţa de
reevaluare valoare
1 2 3=2*1,1 4=3-2
Valoare contab. 2.000 2.200 +200
brută
Amortizare 1.500 1.650 +150
cumulată
Valoare contab. 500 550 +50
netă
Sursa: Prelucrare proprie a autorului pe baza datelor de la Conted SA

Amortizarea calculată anual=2.000 lei/4 ani=500 lei/an


Amortizarea cumulată= 500 lei*3 ani=1.500 lei

Nr. Data Document Explicaţi Simbolul contului Sume


crt. înregis ul i Debit Credit De Credit
trării (felul, nr., bit
data)
1 2 3 4 5 6 7 8

6
1. 31.12. Rap. de Înreg. 2808 105 7.5 7.500
2019 reev. nr. 1/ majorar 00
31.12.2019 ea
valorii
contab.
brute a
program
ului
informa
tic
2. 31.12. Rap. de Înreg. 105 2808 2.2 2.250
2019 reev. nr. 1/ majorar 50
31.12.2019 ea
amortiz
ării
cumulat
e

Pe parcursul anului de funcţionare care a ramas, a utilajului amortizarea se determină ţinând cont de valoarea
contabilă netă reevaluată adică 550 lei.

Utilajul este reevaluat pentru a doua oară peste 3 luni, adică la 1.03.2020, folosindu-se un indice de
actualizare de 0,5. Amortizarea cumulată pentru cele 3 luni este 137,49 lei.
550 lei : 12 luni =45.83 lei/luna ,
45.83 lei*3 luni=137,49 lei

N Data Docume Explicaţi Simbolul contului Sume


r. înregi ntul i Debit Credi De Credit
c strării (felul, t bit
rt nr., data)
.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 01.03. Plan de Înreg. 6811 2808 137 137,49
2020 amortiza amortiz ,49
re nr. area
42/ pentru
01.03.20 cele 3
20 luni

Înregistrări care au loc în luna martie 2020

Indicatori Înainte de După reevaluare Diferenţa de


reevaluare valoare
1 2 3=2*0,5 4=3-2
Valoare contab. 2337,49 1168,745 -1168,745
brută
Amortizare 1787,49 893,745 -893,745
cumulată
Valoare contab. 550 275 -275
netă
Sursa: Prelucrare proprie a autorului pe baza datelor de la Conted SA
Amortizarea cumulată= 1650 lei după prima reevaluare+ 137,49 lei amortizarea pe lunile ianuarie
2020,februarie 2020,martie 2020= 1787,49 lei.

7
N Data Docume Explicaţi Simbolul contului Sume
r înregi ntul i Debit Credi Debit Credi
. strării (felul, t t
nr., data)
c
r
t
.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01.03. Rap. de Înreg. % 2808 1168
. 2020 reev. nr. reducer 105 943,745 ,745
2/ ea 6811 225,00
01.03.20 valorii
20 contab.
brute a
utilajulu
i
2 01.03. Rap. de Înreg. 2808 105 893,745 893,
. 2020 reev. nr. reducer 745
2/ ea
01.03.20 amortiz
20 ării
cumulat
e

Rezerva din reevaluare (ct. 105) este de 943,745 lei formată din: 50,00 lei până la a doua reevaluare+893,745
lei care reprezintă o creştere a rezervei ca urmare a reducerii amortizării cumulate la a doua reevaluare.
Deoarece diferenţa de valoare brută (1168,745 lei) este mai mare decât rezerva (943,745lei), diferenţa în
minus de 225,00 lei, se înregistrează în contabilitate prin intermediul unui cont de cheltuială. Ca urmare a celei
de a doua reevaluări rezerva din reevaluare nu mai are sold deoarece activul s-a depreciate mai mult decât
valoarea sa cu suma de 225,00 lei (50,00 lei-275,00 lei).

Pentru următoarele 9 luni amortizarea se calculează la valoarea contabilă netă reevaluată care este de 550,00
lei. Ca urmare amortizarea lunara pe cele 9 luni este de 550,00 lei/9 luni=61,11 lei/luna.
A treia reevaluare a utilajului are loc la 31.12.2020, utilizându-se un indice de actualizare de 3,8.

N Data Docume Explicaţii Simbolul contului Sume


r înregist ntul Debit Credi Debit Credit
. rării (felul, t
nr., data)
c
r
t
.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 31.12.2 Plan de Înreg. 6811 2808 550,00 550,00
. 020 amortiza amortizarea
re nr. pentru
45/ ultimele 9 luni
31.12.20
20

8
Înregistrări care au loc în decembrie 2020

Indicatori Înainte de După reevaluare Diferenţa de


reevaluare valoare
1 2 3=2*3,8 4=3-2
Valoare contab. 1493,745 5676,231 +4182,486
brută
Amortizare 1493,745 5676,231 +4182,486
cumulată
Valoare contab. 0 0 0
netă
Sursa: Prelucrare proprie a autorului pe baza datelor de la Conted SA

Amortizarea cumulată= 943,745 lei după a doua reevaluare+550,00 lei amortizarea pe ultimele 9 luni=
1443,745lei.

Nr. Data Docu Explicaţii Simbolul contului Sume


crt. înregis mentu Debi Credi Debi Credit
trării l t t t
(felul,
nr.,
data)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 31.12. Rap. Înreg. 2808 % 4407
2020 de majorarea 105 ,482 4182,48
reev. valorii 6811 225,00
nr. 3/ contab.
31.12. brute a
2020 sistemului
informatic
2. 31.12. Rap. Înreg. 105 2808 4182 4182,48
2020 de majorarea ,486 6
reev. amortizării
nr. 3/ cumulate
31.12.
2020

Deoarece rezerva din reevaluare este 0 şi există o cheltuială la a doua reevaluare de 225,00 lei, aceasta se
înregistrează în contabilitate ca un venit. Prin urmare rezerva din reevaluare se constituie cu diferenţa dintre
majorarea valorii contabile brute a sistemului informatic 4182,486 lei şi venitul de 225,00 lei.

Nr. Data Docu Explicaţii Simbolul contului Sume


crt. înregis mentu Debi Cre De Cre
trării l t dit bit dit
(felul,
nr.,
data)
1 2 3 4 5 6 7 8

9
1. 01.12. Factur Scoaterea 2808 208 20 20
2020 a nr. din 00 00
54/ evidenta a
28.12. programulu
2021 i complet
amortizat

10

S-ar putea să vă placă și