Sunteți pe pagina 1din 34

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

STUDIU DE CAZ - MISIUNE DE AUDIT PUBLIC INTERN

COORDONATOR:
LECTOR UNIV. DR. EC. BOGDAN RĂVAȘ

MASTERAND:
HUMELNICU (PETRUȚESC) ANAMARIA ANCA

PETROȘANI
SESIUNE IARNĂ 2022

Pagina 1 din 34
DOCUMENTAREA MISIUNILOR DE AUDIT

Definiţii şi obiective

Activităţile de audit intern se desfăşoară în diverse medii legale şi culturale; în


interiorul organizaţiilor care variază în funcţie de scop, mărime, complexitate şi structură; şi
de către persoane din interiorul sau din afara organizaţiei. Deşi diferenţele pot afecta
procedurile auditului intern în fiecare mediu, conformitatea cu Standardele Internaţionale
pentru Procedurile Profesionale de Audit Intern este esenţială în condiţiile în care
responsabilităţile auditorilor interni se întrepătrund. Dacă auditorilor interni li se interzice
prin legi sau regulamente să se conformeze anumitor părţi din Standarde, ar trebui să se
conformeze cu alte părţi din Standarde şi să facă prezentări adecvate.
Auditul intern este o activitate independentă de asigurare obiectivă şi de consiliere,
destinată să adauge valoare şi să antreneze îmbunătăţirea activităţilor organizaţiei. Ajută
organizaţia în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică şi disciplinată în
cadrul evaluării şi îmbunătăţirii eficacităţii proceselor de management al riscurilor, control şi
guvernare.

Obiectivele auditului intern sunt:

• asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile


entităţii;
• sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii printr-o abordare sistematică şi metodică, prin
care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea
riscului, a controlului şi a proceselor administrării.
Misiunea de audit este definită ca o sarcină separată şi identificată, care se finalizează
prin emiterea de către auditor a unui punct de vedere, declaraţie sau opinie, consemnate
potrivit unor reguli într-un raport, asupra îndeplinirii unor obiective clare şi bine determinate
aferente unui grup structurat pe acţiuni, activităţi, programe sau organisme numite generic
entitate auditată.
Unei misiuni de audit i se pot atribui doua obiective principale:
- asigurarea conformitații procedurilor și a operațiunilor cu normele juridice auditul de
regularitate;
- evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmărite și examinarea impactului efectiv - auditul
de performanță.
Auditorul trebuie să documenteze aspectele care sunt importante pentru furnizarea de
probe care să susţină opinia de audit şi probe care să arate că auditul a fost realizat prin
respectarea normelor.
Documentarea - materialele (documentele de lucru) pregătite de şi pentru auditor, sau
obţinute şi păstrate de auditor în cursul efectuării auditului. Documentele de lucru se pot
prezenta sub forma înscrisurilor pe suport de hârtie, pe film, pe medii de înregistrare
electronice sau pe alţi purtători de informaţii.
Documentele:
 ajută la planificarea şi execuţia auditului.
 ajută la supravegherea şi revizuirea activităţii de audit;
 înregistrează probele de audit care rezultă din activitatea de audit realizată pentru ca
auditorul să-şi poată susţine opinia.

Pagina 2 din 34
STUDIU DE CAZ - MISIUNE DE AUDIT PUBLIC INTERN DE
REGULARITATE PRIVIND GESTIUNEA RESURSELOR UMANE ÎN
CADRUL COMPARTIMENTULUI DE RESURSE UMANE AL UAT
BĂCIA

Gestionarea resurselor umane într-o instituţie publică reprezintă o funcţie suport


importantă, justificată în mare măsură de multitudinea de procese care sunt derulate şi în
mod implicit de riscurile care le însoţesc.

Procedura – P01: Iniţierea auditului


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Nr. din 15.03.2021
ORDIN DE SERVICIU
În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
republicată, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi a Planului anual de
audit public intern pe anul 2021, în perioada 01.04.2021 – 15.05.2021 se va efectua o misiune
de audit public intern de regularitate la Compartimentul de audit public intern , cu tema
„Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”.
Perioada cuprinsă în auditare: 01.01.2020 – 31.12.2020.
Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de organizare a
activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea publică şi a conformităţii cu
cadrul legislativ şi normativ aplicabil.
Obiectivul general al misiunii este: Analiza activității de resurse umane.
Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a
activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea publică.
Echipa de auditori interni este formată din următorii:
1. B. M., auditor intern, coordonator echipă de audit intern
2. C. M., auditor intern
Supervizor al misiunii de audit intern este M. E., având funcţia de Șef
Compartiment Audit Public Intern.

Nume şi prenume,
Șeful Compartimentului de Audit public Intern
M. E.

Procedura - P02: Iniţierea auditului


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Perioada derulării misiunii: 01.04.2021 – 15.05.2021

Pagina 3 din 34
Nr. Declararea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor Da Nu

1. Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu - X


persoane din cadrul entităţii/structurii ce va fi auditată care ar
putea să vă limiteze măsura în care puteţi să interveniţi şi să
constataţi deficienţe de orice fel cu privire la misiunea de
audit public intern?
2. Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, activităţi, procese, - X
programe, grupuri, care au legătura cu structura ce va fi
auditată şi care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit
public intern?
3. Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii - X
3 ani într- un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi
auditată?
4. Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor - X
finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană?
5. Aţi fost implicat(ă) în elaborarea şi implementarea sistemelor - X
de control ale entităţii/structurii ce va fi auditată?
6. Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea - X
inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată?
7. Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o - X
fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup,
organizaţie sau nivel guvernamental, care are legătură cu
entitatea/structura ce va fi auditată?
8. Aţi aprobat înainte documente, ordine de plată şi alte - X
instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi
auditată?
9. Aţi fost/sunteţi implicat în ţinerea evidenţei contabile la - X
entitatea/structura ce va fi auditată?
10. Aţi avut/aveţi vreun interes personal care influenţează sau - X
pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu
imparţialitate şi obiectivitate faţă de entitatea/structura ce va fi
auditată?
11. Puteţi evalua eficacitatea proceselor şi sistemelor în raport cu X -
cerinţele specificate şi conformitatea obiectivelor cu politica
entităţii?
12. Dacă în timpul misiunii de audit public intern de X -
regularitate/conformitate apar incompatibilităţi personale,
externe sau organizaţionale care afectează obiectivitatea dvs.
de a lucra şi a elabora rapoarte de audit imparţiale, le notificaţi
șefului Compartimentului de audit public intern?
Auditor intern: B. M.
Semnătura: __________________________
Data: 15.03.2021

1. Incompatibilităţi personale: Nu sunt.


2. Pot fi eliminate incompatibilităţile: Nu e cazul.
3. Dacă da, explicaţi cum anume: Nu e cazul.
Avizat: M. E. – Șef Compartiment Audit Public Intern
Pagina 4 din 34
Semnătura: ______________________
Data: 15.03.2021

UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Perioada derulării misiunii: 01.04. – 15.05.2021

Nr. Declararea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor Da Nu

1. Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu - X


persoane din cadrul entităţii/structurii ce va fi auditată care ar
putea să vă limiteze măsura în care puteţi să interveniţi şi să
constataţi deficienţe de orice fel cu privire la misiunea de
audit public intern?
2. Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, activităţi, procese, - X
programe, grupuri, care au legătura cu structura ce va fi
auditată şi care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit
public intern?
3. Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii - X
3 ani într- un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi
auditată?
4. Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor - X
finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană?
5. Aţi fost implicat(ă) în elaborarea şi implementarea sistemelor - X
de control ale entităţii/structurii ce va fi auditată?
6. Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea - X
inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată?
7. Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o - X
fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup,
organizaţie sau nivel guvernamental, care are legătură cu
entitatea/structura ce va fi auditată?
8. Aţi aprobat înainte documente, ordine de plată şi alte - X
instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi
auditată?
9. Aţi fost/sunteţi implicat în ţinerea evidenţei contabile la - X
entitatea/structura ce va fi auditată?
10. Aţi avut/aveţi vreun interes personal care influenţează sau - X
pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu
imparţialitate şi obiectivitate faţă de entitatea/structura ce va fi
auditată?
11. Puteţi evalua eficacitatea proceselor şi sistemelor în raport cu X -
cerinţele specificate şi conformitatea obiectivelor cu politica
entităţii?
12. Dacă în timpul misiunii de audit public intern de X -
regularitate/conformitate apar incompatibilităţi personale,
externe sau organizaţionale care afectează obiectivitatea dvs.
de a lucra şi a elabora rapoarte de audit imparţiale, le notificaţi
șefului Compartimentului de audit public intern?
Auditor intern: C. M.
Pagina 5 din 34
Semnătura: __________________________
Data: 15.03.2021
1. Incompatibilităţi personale: Nu sunt.
2. Pot fi eliminate incompatibilităţile: Nu e cazul.
3. Dacă da, explicaţi cum anume: Nu e cazul.
Avizat: M. E. – Șef Compartiment Audit Public Intern
Semnătura: ______________________
Data: 15.03.2021

Procedura - P03: Iniţierea auditului


UAT BĂCIA
Compartimentul de audit public intern
Nr. / 15.03.2021

NOTIFICAREA PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC


INTERN
Către: Compartimentul de resurse umane
De la: Șeful Compartimentului de audit public intern
Referitor la misiunea de audit cu tema „ Modul de organizare a activităţii de gestiune
a resurselor umane din entitatea publică “
Stimate Domnule Ș. I.,
În conformitate cu Planul anual de audit public intern pe anul 2021 urmează ca în
perioada 01.04.2021 — 15.05.2021 să efectuăm o misiune de audit public intern de
regularitate cu tema „Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din
entitatea publică”.
Perioda supusă auditării : 01.01.2020- 31.12.2020.
Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de organizare a
activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea publică şi a conformităţii cu cadrul
legislativ şi normativ aplicabil.
Obiectivul general a1 misiunii este : Analiza activității de resurse umane.
Ulterior, vă vom contacta pentru a stabili, de comun acord, data și modul de
organizare a ședinței de deschidere a misiunii în cadrul căreia vom avea în vedere:
a. prezentarea auditorilor;
b. prezentarea și documentarea obiectivelor misiunii;
c. scopul misiunii de audit;
d. modalitatea de desfășurare a misiunii, persoanele de contact;
e. alte aspecte.
Pentru o mai bună înțelegere a activității dumneavoastră, vă rugăm să ne puneți la
dispoziție documentația necesară privind: planificarea, organizarea și controlul activităților
auditabile, legile și reglementările aplicabile, organigrama entității, Regulamentul de
organizare și funcționare, fișele posturilor, procedurile operaționale, rapoartele de activitate
etc.
Pentru eventualele întrebări privind desfășurarea misiunii, vă rugăm să il contactați pe
domnul M. E. - șef Compartiment audit public intern, telefon 07 . . și email:
me@yahoo.ro.

Data: 15.03.2021

Cu deosebită considerație,
Șeful Compartimentului audit intern,
Pagina 6 din 34
M. E.

Pagina 7 din 34
Procedura - P04: Sedinţa de deschidere
UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 01.04.2021
Supervizat: M. E. Data: 01.04.2021

MINUTA ȘEDINȚEI DE DESCHIDERE

A. Lista participanţilor la ședința de deschidere


Numele Funcţia Entitatea/structura evaluată Semnătura
M.E. Auditor șef Compartimentul de Audit Public
Intern
B.M. Auditor Compartimentul de Audit Public Intern
C.M. Auditor Compartimentul de Audit Public Intern
A.F. Primar UAT BĂCIA
Ș.I. Secretar general UAT BĂCIA
Compartimentul Administrație Publică
P.A.A. Inspector Locală, Resurse Umane, Juridic, Sport
și Recreere
B. Stenograma ședinței
În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la:
 Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit public
intern;
 Prezentarea funcţiei de audit public intern de către auditorii Compartimentului de
Audit Public Intern, în special a obiectivelor generale ale auditului intern, semnificaţia
auditului intern.
De asemenea, s-au stabilit:
 Persoanele pe care auditorii le pot contacta pentru buna desfășurare a misiunii de
audit
public intern;
 Condiţiile pe care unitatea auditată trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii
de audit;
 Aspectele procedurale, respectiv informarea sistematică asupra constatărilor.

Procedura - P05: Colectarea și prelucrarea informațiilor


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 01.04.2021
Supervizat: M. E. Data: 01.04.2021

Pagina 8 din 34
CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ

Nr.
Întrebări formulate Da Nu Observații
crt.
A. Cunoașterea contextului socio-economic
Care este numărul rectificărilor bugetare la
1 nivelul anului 2020 privind veniturile 6
bugetului local?
B. Cunoașterea contextului organizațional
Atribuţiile generale ale entităţii sunt
2 acoperite de atribuţiile specifice stabilite la X
nivelul compartimentelor funcţionale?
La nivelul entităţii sunt implementate
Standardele de control intern / managerial în
3 conformitate cu prevederile OSGG nr. X
600/2018?
Care este numărul salariaților ? 18 salariați la nivelul UATC
4 1 angajat - Comp. resurse umane
Care sunt activitățile principale desfășurate Organizarea recrutării personalului
în cadrul compartimentului ? -organizarea concursurilor;
-susţinerea concursurilor;
-stabilirea drepturilor salariale
-evidenţa prezenţei, învoirilor şi concediilor;
•urmărirea evoluţiei carierei personalului;
5 •pregătirea profesională continuă a
personalului
•gestionarea dosarelor profesionale/de
personal
Posturile existente asigură realizarea
6 activităţilor? X

Personalul angajat în cadrul


7 compartimentului auditat are calificare în X
domeniu?
Există un sistem informatic fiabil la nivelul
8 compartimentului? X

Eficientizarea activităţilor se realizează prin


9 asigurarea accesului la informaţii? X

Relaţiile ierarhice asigură o bună colaborare


10 între posturile de conducere şi cele de X
execuţie?
Delegarea activităţilor este folosită pentru
11 asigurarea continuităţii activităţilor? X

Personalul este evaluat cel puțin anual?


12 X

13 Care este subordonarea compartimentului? Se subordonează direct secretarului general.

Pagina 9 din 34
Nr.
Întrebări formulate Da Nu Observații
crt.
14 Cu cine are relații de colaborare? Celelalte compartimente.

Care este nivelul de calificare al


15 Studii superioare.
personalului?
Este întocmită și aprobată la nivelul entității
16 X HCL nr. 44/2020.
Organigramă?
Organigrama exprimă corect relațiile
17 X
ierarhice?
Organigrama exprimă relațiile cu celelalte
18 X
compartimente?
Statul de funcții corespunde posturilor
19 X
existente?
Există fișe ale posturilor întocmite pentru
20 X
toate posturile din cadrul activității auditate?
În cadrul activității auditate, fișele posturilor
sunt întocmite în funcţie de complexitatea
21 X
activităților stabilite postului sau pregătirea
persoanei care îl ocupă?
Au fost stabilite prin fișa postului în mod
22 clar toate responsabilitățile în cadrul X
activității auditate?
Este asigurată continuitatea activităților în
23 X
cadrul entității/compartimentelor?
Regulamentul de Organizare și Funcționare
24 al aparatului de specialitate al primarului a X
fost actualizat?
Atribuțiile din ROF sunt cunoscute de
25 personalul care îți desfășoară activitatea în X
cadrul compartimentului auditat?
ROF-ul definește toate atribuțiile
26 X
compartimentului auditat?
Documentele primite la nivelul
27 compartimentului auditat sunt înregistrate și X
repartizate pentru soluționare?
C. Cunoașterea funcționării structurii auditate
Procedurile de lucru acoperă toate
28 activitățile desfășurate la nivelul X
compartimentului auditat?
Procedurile de lucru sunt scrise și
29 -
formalizate?
Este stabilită o persoană responsabilă cu
30 X
actualizarea procedurilor specifice?
Raportările periodice sunt întocmite și
31 X
transmise către instituțiile specializate?
Există un spațiu adecvat pentru păstrarea
32 financiar-contabilă și arhivarea X
documentelor?

Pagina 10 din 34
Nr.
Întrebări formulate Da Nu Observații
crt.
Activitățile desfășurate în cadrul unității
33 administrativ teritoriale au fost supuse unor X
controale externe ?

Procedura - P06: Colectarea și prelucrarea informațiilor


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 01.04.2021
Supervizat: M. E. Data: 01.04.2021

STUDIU PRELIMINAR

Obiectiv DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DERULATE

Analiza 1) Prezentarea generală a entităţii publice


domeniului BĂCIA
auditabil La nivelul U.A.T. BĂCIA, în cadrul Compartimentului de Resurse
Umane activează 1 persoană.
3) Obiectivele structurii stabilite
- Îmbunătățirea gestionării resurselor umane la nivelul entității
publice.
- Realizarea Planului anual de pregătire profesională.
- Gestionarea dosarelor profesionale.
- Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale

4) Riscurile asociate activităţilor / acţiunilor specifice domeniului


auditabil
Riscuri care ar putea să influențeze buna desfășurare a activității de
resurse umane sunt:
- Realizarea formării profesionale la nivelul entității publice într-un
procent prea mic față de nevoia de formare identificată.
- Dosare profesionale neconforme cu prevederile legale, din punct de
vedere al conținutuluiu documentelor obligatorii.
- Utilizarea insuficientă a informațiilor desprinse în urma evaluării în
procesul de management al resurselor umane.
5) Structura, dinamica şi pregătirea profesională a personalului
La data aprobării statului de funcţii prin HCL 44/2020, existau un
număr de 18 posturi, din care 2 cu funcții de demnitate publică, 8
funcții publice de execuție, o funcție publică de conducere, 7 posturi cu
funcții contractuale de execuție, din care un post era vacant.
Sunt elaborate fișe de post pentru întreg personalul, aprobate de
conducătorul entității și luate la cunoștință de ocupanții posturilor.

6) Asigurarea resurselor în vederea realizării activităților /


acțiunilor auditabile

Pagina 11 din 34
 Financiare – buget, situații financiare;
 Materiale – pentru funcționare (calculator și softul informatic);
 Umane.
 Pentru asigurarea resurselor financiare și materiale necesare
bunei funcționări a instituției, entitatea a alocat în buget
sumele necesare pentru anul 2020.
7) Organizarea şi desfășurarea proceselor de administrare a
domeniului auditabil şi asigurarea calităţii acestora
La nivelul unității administrativ teritoriale este organizat un
compartiment specializat pentru activitatea de resurse umane.
Pentru completarea și transmiterea registrului general de evidență a
salariaților, a fost desemnată o persoană.
Pentru anul 2020 a fost alocat buget pentru pregătirea profesională a
personalului.
8) Strategia şi politica de îmbunătăţire şi dezvoltare a domeniului
auditabil
Stabilite prin Legea de organizare și Strategia de dezvoltare 2014-
2020.
9) Stabilirea activităţilor / acţiunilor pentru fiecare obiectiv
general al misiunii de audit public intern
În cadrul misiunii de audit public intern va fi auditată activitatea din
cadrul Compartimentului de Resurse umane după cum urmează:

 Organizarea activității la nivelul compartimentului


 Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor
 Stabilirea salariilor
 Pregătirea profesională continuă a personalului
 Gestionarea dosarelor de personal

Procedura - P07: Analiza riscurilor


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 01.04.2021
Supervizat: M. E. Data: 01.04.2021

STABILIREA PUNCTAJULUI TOTAL ȘI IERARHIZAREA RISCULUI

Obiecte Criterii de analiză a Punctaj Ierar-


Nr. Obiective Riscuri semnificative riscurilor total hizarea
crt. auditabile
Probabilitate (PT) riscuri-
(P) Impact (I) lor
1. ANALIZA Organizarea Nu sunt elaborate
proceduri operaționale 2 3 6 Mare
ACTIVITĂȚII activității de
pentru activitatea de
DE RESURSE resurse umane resurse umane.
UMANE
Nu există persoană
desemnată cu organizarea 2 2 4 Mediu

Pagina 12 din 34
activității de Resurse
Umane și de realizarea
programelor de pregătire
profesională
Nu există persoană
desemnată pentru 1 2 3 Mic
completarea și transmiterea
datelor în Registru general
de evidență a salariaților
Organizarea Autoritatea publică
organizatoare a concursului 2 3 6 Mare
concursurilor
nu a asigurat publicitatea
de ocupare a concursului cu cel puţin15
de zile înainte de data
posturilor
stabilită pentru
desfășurarea probei scrise
Nu se întocmește comisia
de concurs, respectiv 3 2 6 Mare
comisia de soluționare a
contestațiilor cel mai târziu
în ziua publicării anunțului
Dosarele de concurs
depuse nu sunt complete 3 2 6 Mare
Neactualizarea statului de
funcţie în concordanţă cu 3 3 9 Mare
rezultatele procesului de
ocupare posturi vacante
Organizarea Dosare profesionale
neconforme cu prevederile 1 3 3 Mediu
dosarelor de
legale, din punct de vedere
personal și a al conținutuluiu
documentelor obligatorii.
carierei
Salarizarea personalului
profesionale din cadrul entității nu s-a 3 3 9 Mare
stabilit corect, conform
HCL
Nu au fost întocmite
dispoziții de stabilire a 2 2 4 Mediu
salariilor
Utilizarea insuficientă a
informațiilor desprinse în 2 3 6 Mare
urma evaluării în procesul
de management al
resurselor umane.
Realizarea formării
profesionale la nivelul 3 3 9 Mare
entității publice într-un
procent prea mic față de
nevoia de formare
identificată.
Nu se asigură participarea
personalului la cel puţin un 2 3 6 Mare
program de formare şi
perfecţionare profesională
o dată la doi ani, organizat
de Institutul Naţional de
Administraţie sau de alţi
furnizori de formare
profesională

Pagina 13 din 34
Procedura - P08: Evaluarea controlului intern
UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 01.04.2021
Supervizat: M. E. Data: 01.04.2021

DA NU OBS.
ÎNTREBĂRI FORMULATE
ANALIZA ACTIVITĂȚII DE RESURSE UMANE

Examinarea procedurilor privind activitatea de resurse umane:

- există proceduri de lucru scrise, aprobate şi actualizate şi se aplică? -

- există proceduri de lucru scrise, aprobate şi actualizate, sunt -


cunoscute, dar nu se aplică?
- există proceduri de lucru scrise, aprobate şi actualizate, dar nu sunt -
cunoscute?
- există proceduri de lucru scrise, dar nu sunt aprobate şi actualizate şi -
nu sunt cunoscute?
- există proceduri de lucru X

- dacă “da”, vă rog să ni le furnizaţi. X Nu există proceduri

- există un sistem procedural privind organizarea concursurilor? X

- aveţi proceduri scrise şi formalizate privind organizarea concursurilor? Există, dar nu sunt
X
formalizate

- dacă “da”, vă rog să ni le furnizaţi. X

- atribuirea responsabilităţilor, delegarea competenţelor, separarea sarcinilor prin


proceduri şi compararea acestora cu cele prevăzute în fişa postului: X

- dacă “da”, vă rugăm să ne înaintaţi fişa postului. X Fişa postului

- vă rugăm să ne furnizaţi cerinţele privind experienţa şi pregătirea profesională X


necesare postului?
- persoanele responsabile au experienţa şi pregătirea necesară? X

- statul de funcţii este actualizat în funcţie de rezultatele procesului de X


recrutare?
- dacă „da”, vă rog să ne furnizaţi statul de funcţii actualizat după ultimul X Statul de funcţii
concurs
- dacă “da”, vă rog să ne furnizaţi un exemplar. X Lista activităţilor

- există un sistem privind susţinerea concursurilor? Există, dar nu sunt


X
formalizate

- dacă “da”, vă rog să ne furnizaţi un exemplar. X

- există un sistem de proceduri pentru stabilirea elementelor de natură salarială? Există dar nu sunt
X
formalizate

- dacă “da”, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar. X

- există stabilită persoană responsabilă pentru elaborarea şi actualizarea X


procedurilor?

Pagina 14 din 34
DA NU OBS.
ÎNTREBĂRI FORMULATE
- dacă “da”, vă rog să ne furnizaţi un exemplar. X

- vă rugăm să ne furnizaţi cerinţele privind experienţa şi pregătirea profesională X


necesare postului?
- dacă “da”, vă rugăm să ne furnizaţi fişa postului. X Fişa postului

- există un sistem procedural de organizare al activităţii privind modificarea şi Există, dar nu este
X
comunicarea drepturilor salariale? formalizat

- există stabilită persoana responsabilă? X

- vă rugăm să ne furnizaţi cerinţele privind experienţa şi pregătirea profesională X


necesare postului?
- există responsabil cu actualizarea sistematică a procedurilor? X

- dacă “da”, vă rugăm să ne furnizaţi fişa postului. X Fişa postului

- dacă “da”, vă rog să ne furnizaţi un exemplar. X

- există o procedură scrisă şi formalizată? Există, dar nu este


X
formalizată

- dacă da, vă rugăm sa ne furnizaţi un exemplar. X

- este asigurată concordanţa între obiectivele entităţii şi capacitatea profesională X


a personalului?
- există un responsabil cu îmbunătăţirea/actualizarea acesteia? X

- dacă “da”, vă rugăm să ne furnizaţi numele persoanei şi fişa postului. X

- dacă “da”, vă rog să ne furnizaţi un exemplar. X

- există proceduri scrise şi formalizate? Există, dar nu sunt


X
formalizate

- dacă “da”, vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar. X

- modificarea politicilor/obiectivelor au influenţat fundamentarea planurilor de X


pregătire profesională?
- planurile individuale sunt adaptate la cerinţele de pregătire profesională ale X
fiecărui salariat?
- există o fundamentare detaliată a planurilor? X

- aveţi persoane responsabile cu elaborarea planurilor strategice şi anuale de X


pregătire profesională?
- există persoane responsabile cu elaborarea planurilor individuale de pregătire X
profesională?
- aveţi persoane responsabile cu realizarea programelor de pregătire X
profesională?
- vă rugăm să ne prezentaţi atribuţiile specifice acestor funcţii. X Fişa postului

- există un sistem de indicatori de performanţă privind pregătirea profesională? X

- există persoana responsabila cu urmărirea realizării indicatorilor de X


performanţă?
- dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi numele persoanei şi fişa postului. X

- există proceduri pentru gestionarea dosarelor profesionale? X

- aveţi stabilit responsabil cu gestionarea şi actualizarea dosarelor profesionale? X

- dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi numele persoanei şi fişa postului. X Fişa postului

- sunt nominalizate persoanele care au acces la dosarele profesionale? X

- dacă da, vă rugăm să ne prezentaţi situaţia persoanelor care au primit acces la X Lista persoanelor care

Pagina 15 din 34
DA NU OBS.
ÎNTREBĂRI FORMULATE
dosarele profesionale. au acces

- există proceduri scrise şi formalizate? Există, dar nu sunt


X
formalizate

- dacă “da”, vă rog să ne furnizaţi un exemplar. X

- aveţi un sistem privind organizarea arhivării documentelor? X

- există persoană desemnată pentru activitatea de arhivare a dosarelor aferente X


activităţii de gestiune a resurselor umane?
- dacă da, vă rugăm să ne furnizaţi numele persoanei şi fişa postului. X Fişa postului

- persoanele responsabile au experienţa şi pregătirea necesară? X

- vă rugăm să ne furnizaţi atribuţiile postului. X

- spaţiul destinat arhivării documentelor corespunde cerinţelor? X

- aveţi proceduri scrise şi formalizate privind arhivarea documentelor? Există, dar nu sunt
X
formalizate

- dacă “da”, vă rog să ne furnizaţi un exemplar. X

Procedura - P08: Evaluarea controlului intern


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 01.04.2021
Supervizat: M. E. Data: 01.04.2021

EVALUAREA INIŢIALĂ A CONTROLULUI INTERN ȘI STABILIREA OBIECTIVELOR DE


AUDIT

Nr. Obiecte Controale


crt. interne Evaluarea
auditabile Riscuri semnificative Controale
aşteptate iniţială a
Clasare Interne Selectarea
controlului
existente în auditare
intern

1. Organizarea Nu sunt elaborate


proceduri operaționale Mare Proceduri
activității de Nu s-a constituit
pentru activitatea de operaționale
o comisie de
ANALIZA ACTIVITĂȚII DE RESURSE UMANE

resurse resurse umane. Constituirea unei


monitorizare,
umane comisii de
coordonare și Parțial
monitorizare, Da
îndrumare conform
coordonare și
metodologică a
îndrumare
impementării
metodologică a
SCIM
impementării SCIM
Nu există persoană
desemnată cu organizarea Mediu Dispoziții și fișe Dispoziții și fișe de
activității de Resurse de post post actualizate
Umane și de realizarea Parțial
Da
programelor de pregătire conform
profesională
Nu există persoană
desemnată pentru Mic Dispoziții și fișe Dispoziții și fișe de
completarea și transmiterea de post post actualizate Parțial
datelor în Registru general Nu
conform
de evidență a salariaților
Organizarea Autoritatea publică
organizatoare a concursului Mare Proceduri pt. Proceduri Neconform Da
concursurilo
nu a asigurat publicitatea organizarea operaționale
Pagina 16 din 34
r de ocupare concursului cu cel puţin15
de zile înainte de data concursurilor formalizate
a posturilor
stabilită pentru neformalizate
desfășurarea probei scrise
Nu se întocmește comisia
de concurs, respectiv Mare Proceduri pt. Proceduri Neconform Da
comisia de soluționare a organizarea operaționale
contestațiilor cel mai târziu concursurilor formalizate
în ziua publicării anunțului neformalizate
Neactualizarea statului de
funcţie în concordanţă cu Mare Proceduri pt. Proceduri Neconform Da
rezultatele procesului de organizarea operaționale
ocupare posturi vacante concursurilor formalizate
neformalizate
Organizarea Dosare profesionale
neconforme cu prevederile Mediu Pregătirea Proceduri Parțial Da
dosarelor de
legale, din punct de vedere personalului operaționale conform
personal și a al conținutuluiu formalizate
documentelor obligatorii.
carierei
Salarizarea personalului
profesionale din cadrul entității nu s-a Mare Pregătirea Proceduri Parțial Da
stabilit corect, conform personalului operaționale conform
HCL formalizate
Nu au fost întocmite
dispoziții de stabilire a Mediu Proceduri pt. Proceduri Neconform Da
salariilor organizarea operaționale
concursurilor formalizate
neformalizate
Utilizarea insuficientă a
informațiilor desprinse în Mare Proceduri pt. Proceduri Neconform Da
urma evaluării în procesul organizarea operaționale
de management al concursurilor formalizate
resurselor umane. neformalizate
Realizarea formării
profesionale la nivelul Mare Proceduri pt. Proceduri Neconform Da
entității publice într-un organizarea operaționale
procent prea mic față de concursurilor formalizate
nevoia de formare neformalizate
identificată.
Nu se asigură participarea
personalului la cel puţin un Mare Proceduri pt. Proceduri Neconform Da
program de formare şi organizarea operaționale
perfecţionare profesională concursurilor formalizate
o dată la doi ani, organizat neformalizate
de Institutul Naţional de
Administraţie sau de alţi
furnizori de formare
profesională

Procedura - P09: Elaborarea programului de audit


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 01.04.2021
Supervizat: M. E. Data: 01.04.2021

ETAPELE DURATA PERSOANELE LOCUL


DOMENIUL ACTIVITĂŢI
MISIUNII (H) IMPLICATE DESFĂŞURĂRII
Tema generală: Modul de organizare a activităţii de gestiune a 512
resurselor umane din entitatea publică
1. PREGĂTIREA 130
MISIUNII DE 1. Tipărirea şi procesarea B. M.
AUDIT 2 CAPI
Ordinului de serviciu C. M.
2. Tiparirea şi procesarea B. M. CAPI
Declaraţiei de 2 C. M.
independenţă
3. Pregătirea şi 2 B. M. CAPI
transmiterea Notificării C. M.
privind declanşarea
misiunii de audit intern
către părţile interesate

Pagina 17 din 34
ETAPELE DURATA PERSOANELE LOCUL
DOMENIUL ACTIVITĂŢI
MISIUNII (H) IMPLICATE DESFĂŞURĂRII
4. Colectarea şi B. M. CAPI
40
prelucrarea informaţiilor C. M. AUDITAT
5. Întocmirea B. M. CAPI
Chestionarului de control 8 C. M.
intern
6. Întocmirea Listelor B. M. CAPI
centralizatoare a 40 C. M.
obiectelor auditabile
7. Elaborarea Tabelului B. M. CAPI
16
puncte tari şi puncte slabe C. M.
8. Întocmirea B. M. CAPI
Programului de audit 4 C. M.
intern
9.Intocmirea Notei şi a B. M. CAPI
Programului preliminar C. M.
4
al intervenţiei la faţa
locului
10. Obţinerea aprobării B. M. CAPI
Notei şi a anexelor C. M.
acesteia: Colectarea şi
prelucrarea datelor,
4
Tabelul puncte tari şi
puncte slabe şi Programul
intervenţiei la faţa
locului.
11. Planificarea şi B. M.
organizarea Şedinţei de C. M. CAPI
4
deschidere cu Direcţia AUDITAT
Resurse Umane
12. Redactarea Minutei B. M.
şedinţei de deschidere. C. M.
Obţinerea numelui
persoanelor de contact şi 4 AUDITAT
stabilirea unui loc pentru
desfăşurarea activităţii de
audit.
II.INTERVENŢIA 294
LA FAŢA OBIECTIVUL 1. 1.1. Efectuarea testărilor B. M.
LOCULUI 140 AUDITAT
ANALIZA C. M.
ACTIVITĂȚII DE 1.2. Discutarea
RESURSE UMANE B. M.
constatărilor cu şeful de 18 CAPI
C. M.
serviciu
1.3. Elaborarea F.I.A.P. - B. M.
42 CAPI
urilor C. M.
1.4. Colectarea dovezilor B. M.
42 AUDITAT
C. M.
1.5. Revizuirea
documentelor de lucru din
punct de vedere al
B. M.
conţinutului şi al formei şi 32 AUDITAT
C. M.
întocmirea Notei
centralizatoare a
documentelor de lucru
13. Planificarea şi 8
B. M.
organizarea Şedinţei de AUDITAT
C. M.
închidere
14. Discutarea 6
B. M.
constatărilor cu structura AUDITAT
C. M.
auditată
15. Concluzii 6 B. M.
CAPI
C. M.
III. RAPORTUL DE AUDIT INTERN 84
16. Redactarea proiectului 64 B. M. CAPI
de Raport de audit intern C. M.
17. Revizuirea proiectului 8 B. M. CAPI
de Raport de audit intern C. M.
18. Obţinerea aprobării 8 CAPI
proiectului de Raport de B. M.
audit intern de C. M.
conducerea instituției
19. Transmiterea 2 B. M. CAPI
proiectului de Raport de C. M.
audit intern la auditat şi
solicitarea răspunsului
asupra conţinutului în 15
zile

Pagina 18 din 34
ETAPELE DURATA PERSOANELE LOCUL
DOMENIUL ACTIVITĂŢI
MISIUNII (H) IMPLICATE DESFĂŞURĂRII
20. Planificarea şi -
B. M.
organizarea Reuniunii de AUDITAT
C. M.
conciliere, dacă este cazul
21. Includerea în - CAPI
Raportul de audit intern a B. M.
aspectelor reţinute din C. M.
punctul de vedere al
auditatului
22. Finalizarea - B. M. CAPI
Raportului de audit intern C. M.

23. Obţinerea Raportului - CAPI


B. M.
de audit intern aprobat de
C. M.
conducerea instituţiei
24. Transmiterea 2
B. M.
recomandărilor aprobate AUDITAT
C. M.
către auditat
IV. URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR 4
25. Iniţierea procesului de 4 B. M.
CAPI
urmărire C. M.

Procedura – P10: Colectarea și analiza probelor de audit


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 01.04.2021
Supervizat: M. E. Data: 01.04.2021

CHESTIONARUL – LISTĂ DE VERIFICARE NR. 1


Nr. Întrebări Da Nu Observații
crt.
1. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE RESURSE UMANE
1. Organizarea activității de Resurse Umane : X
- Se verifică dacă este o persoană desemnată cu
organizarea activității de Resurse Umane și de
realizarea programelor de pregătire profesională.
- Se verifică dacă sunt elaborate proceduri pentru
X
activitatea de Resurse umane.
2. Organizarea concursurilor
- Se verifică dacă autoritatea publică organizatoare a Test nr. 1.
concursului a asigurat publicitatea concursului cu X FIAP nr. 1.
cel puţin 15 de zile înainte de data stabilită pentru
desfășurarea probei scrise.
- Se verifică dacă s-a constituit comisia de concurs,
respectiv comisia de soluționare a contestațiilor cel X
mai târziu în ziua publicării anunțului.
- Se verifică dacă dosarele de concurs depuse sunt X
complete.
- Actualizarea statului de funcţii în concordanţă cu X
rezultatele procesului de ocupare posturi vacante
3. Organizarea dosarelor de personal și carierei X
profesionale :
- Se verifică dacă sunt întocmite dosare de personal
și dacă acestea sunt complete.
- Se verifică stabilirea corectă a salarizării X

Pagina 19 din 34
Nr. Întrebări Da Nu Observații
crt.
personalului din cadrul entității, conform HCL. X
- Se verifică dacă au fost elaborate evaluarile anuale. X
- Se verifică dacă se elaborează anual planul de
perfecţionare profesională a personalului.
X
- Se verifică dacă se asigură participarea pentru
fiecare funcţionar public la cel puţin un program de
formare şi perfecţionare profesională o dată la doi
ani, organizat de Institutul Naţional de Administraţie
sau de alţi furnizori de formare profesională.

Procedura – P10: Colectarea și analiza probelor de audit


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 01.04.2021
Supervizat: M. E. Data: 01.04.2021

TEST NR. 1.
Obiectivul Analiza activității de resurse umane
misiunii
Obiectivul testului Evaluarea gestiunii resurselor umane la nivelul primăriei

Modalitatea de Pentru efectuarea testului s-au analizat dosarele de concurs și dosarele de


eșantionare personal din anul 2020 de la entitatea publică auditată.

Eșantionul va fi constituit din totalitatea populației, însemnând 100%, având


în vedere că acestea reprezintă un volum redus de documente.

Descrierea Testarea a urmărit corectitudinea pașilor parcurși în vederea organizării


testului concursurilor pentru ocuparea posturilor, pe baza elementelor stabilite prin
Chestionarul - Listă de Verificare nr. 1.

Nr. Respectat
Elemente de Constatare (Ct) Referință la
crt. Recomandare
verificat DA NU NA Comentariu (Co) documentele de lucru

Se verifică dacă La nivelul entității Fișa postului:


este o persoană este organizat un
desemnată cu compartiment de Nr. 3/2020
organizarea resurse umane si
1. activității de X este desemnată 1
Resurse Umane persoană cu
și de realizarea atribuții stabilite
programelor de prin fișa postului.
pregătire
profesională.

Se verifică dacă X Nu sunt elaborate Elaborarea


sunt elaborate proceduri procedurilor.
2. proceduri pentru operaționale privind
activitatea de
activitatea de
Resurse umane.
resurse umane.

Pagina 20 din 34
Se verifică dacă Entitatea a asigurat Anunt M.O. nr. 304/
autoritatea publicitatea în 30.07.2020
publică termen prin
organizatoare a publicare în M.O., P.V. 2685/30.07.2020 –
concursului a într-un cotidian de afișare la sediu a
asigurat largă circulaţie anunțului în 30.07.2020
publicitatea anunţ la sediul Adresă nr.
3. X
concursului cu autorităţii şi pe 22075/29.07.2020 -
cel puţin 15 de pagina de internet publicare anunț în
zile înainte de Media
data stabilită
pentru
desfășurarea
probei scrise

4.

Se verifică dacă Comisia s-a Dispoziția nr.


s-a constituit constituit după data 368/27.07.2020
comisia de publicării anunțului.
concurs, Anunțurile au fost P.V. 2685/30.07.2020 –
respectiv publicate în afișare la sediu a
comisia de 30.07.2020 iar anunțului în 30.07.2020
5. soluționare a X comisia de consurs,
contestațiilor cel respectiv comisia
mai târziu în de soluționare a
ziua publicării contestațiilor a fost
anunțului. constituită prin
dispoziție în
27.07.2020.

Se verifică dacă Dosarele acceptate Cerere, CV, CI, Acte


dosarele de la concurs sunt studii, carnet de
concurs depuse complete. muncă/adeverință,
6. X
sunt complete. cazier, adeverință
medical, avize, copie
permis de conducere

Actualizarea Statul de funcții a H.C.L nr. 44/2020


statului de fost actualizat în
funcţii în concordanță cu
concordanţă cu rezultatele
7. X
rezultatele procesului de
procesului de ocupare a posturilor
ocupare posturi în urma desfășurării
vacante concursului.

Se verifică dacă Dosarele Dosare de personal /


sunt întocmite profesionale/de profesionale nr. 1-18.
dosare de personal sunt
personal și dacă
organizate indiviual
acestea sunt
complete. și sunt conforme cu
8. X
prevederile legale,
din punct de vedere
al conținutului
documentelor
obligatorii.

9. Se verifică X Echipa de auditori a HCL nr. 1/2020


stabilirea corectă constatat stabilirea
a salarizării corectă a salariilor Dispoziții nr. 1 -
personalului din prin dispoziții, în 18/2020
cadrul entității, concordanță cu
conform HCL. anexa nr. 1 la HCL
nr. 1/2020 prin care
s-au stabilit salariile

Pagina 21 din 34
de bază pentru
aparatul de
specialitate al
primarului.

Se verifică dacă Evaluarea Fișe/rapoarte de


au fost elaborate performanţelor evaluare a
evaluarile profesionale performanțelor
anuale. individuale ale
profesionale nr. 1-
10. X funcționarilor
publici și ale 18/2020
personalului
contractual din
cadrul UAT se
efectuează anual.

Se verifică dacă Nu s-a elaborat Elaborarea planului


se elaborează planul anual de anual de perfecționare
anual planul de perfecţionare profesională și
perfecţionare
profesională a asigurarea pregătirii
profesională a
personalului. personalului din profesionale continue.
Se verifică dacă cadrul UAT și nu
se asigură s-a asigurat
participarea participarea
pentru fiecare funcţionarilor
funcţionar public publici la cel puţin
la cel puţin un
11. X un program de
program de
formare şi formare şi
perfecţionare perfecţionare
profesională o profesională o dată
dată la doi ani, la doi ani, organizat
organizat de de Institutul
Institutul Naţional de
Naţional de
Administraţie sau
Administraţie
sau de alţi de alţi furnizori de
furnizori de formare
formare profesională.
profesională.

Procedura – P11: Colectarea și analiza probelor de audit


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 01.04.2021
Supervizat: M. E. Data: 01.04.2021

FIŞĂ DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1.

 Organizarea deficitară a activității de resurse umane la nivelul en-


Problema
tității.
Constatarea  Nu sunt elaborate proceduri operaționale privind activitatea de
resurse umane.
 Nu s-a elaborat planul anual de perfecţionare profesională a
personalului din cadrul UAT și nu s-a asigurat participarea
funcţionarilor publici la cel puţin un program de formare şi
perfecţionare profesională o dată la doi ani, organizat de Institutul
Naţional de Administraţie sau de alţi furnizori de formare
profesională.

Pagina 22 din 34
Cauza  Lipsa instruirii personalului pe tematica activității de resurse umane
 Bugetul redus al entității.
Consecința  Există riscul ca personalul entității să nu urmeze pașii corecți în
soluționarea unor situații apărute.
 Identificarea cu dificultate a nevoilor de perfecționare a
personalului.

Recomandarea  Elaborarea procedurilor operaționale pentru activitatea de resurse


umane, conform punctului 9.2.2. din anexa Ordinului 600/2018
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice.
 Identificarea necesarului de formare profesională la nivelul entității
și planificarea procesului de formare profesională prin elaborarea
Planului anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor
publici/personalului contractual, conform art. 459 și art. 551 din
O.G. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ.
 Asigurarea participării periodice a personalului la programe de
formare profesională.
Auditori interni,
Întocmit B. M.
Data: Pentru luare la Reprezentantul structurii
25.04.2021 cunoştinţă auditate
C. M.

Supervizat Supervizorul/ Șeful Ș. I. Secretar general


Data: Compartimentului de audit
25.04.2021 public intern
M. E.
P. A.A. Inspector

Procedura – P13: Revizuirea documentelor şi constituirea dosarului de audit


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 01.04.2021
Supervizat: M. E. Data: 01.04.2021

NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

EXIST AUDITO
DOCUMENT Ă RI
CONSTATAREA
JUSTIFICATIV/PROBE D N
A U
Obiectivul I. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE RESURSE UMANE
Nu sunt elaborate proceduri operaționale
privind activitatea de resurse umane.
Proceduri operaționale pentru
activitatea de resurse umane X B.M./C.M.

Nu s-a elaborat planul anual de


Planul anual de perfecţionare
perfecţionare profesională a personalului
profesională a funcţionarilor
din cadrul UAT și nu s-a asigurat
publici/personalului contractual și X B.M./C.M.
participarea funcţionarilor publici la cel
puţin un program de formare şi adeverințe absolvire
Pagina 23 din 34
perfecţionare profesională o dată la doi
ani, organizat de Institutul Naţional de
Administraţie sau de alţi furnizori de cursuri/certificate
formare profesională.

Procedura – P14: Sedinţa de închidere


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 01.04.2021
Supervizat: M. E. Data: 01.04.2021

MINUTA ȘEDINȚEI DE ÎNCHIDERE

A. Lista participanţilor la ședința de închidere


Numele Funcţia Entitatea/structura evaluată Semnătura
M.E. Auditor șef Compartimentul de Audit Public Intern
B.M. Auditor Compartimentul de Audit Public Intern
C.M. Auditor Compartimentul de Audit Public Intern
A.F. Primar UAT BĂCIA
Ș.I. Secretar general UAT BĂCIA
P.A.A. Compartimentul Administrație Publică Locală,
Inspector
Resurse Umane, Juridic. Sport și recreere
B. Concluzii
 În cadrul ședinței au fost prezentate obiectivele auditate și constatările pentru fiecare
obiectiv auditat.
 De asemenea, au fost discutate constatările, au fost analizate cauzele care au contribuit la
realizarea disfuncţionalităţilor și au fost comentate recomandările care urmează a fi
implementate pentru eliminarea deficienţelor constatate.
 În cadrul Ședinței de închidere, structura auditată și-a însușit constatările și
recomandările formulate de echipa de auditori.
 Structura auditată se angajează să completeze Planul de acțiune și Calendarul
implementării recomandărilor, cu termene de realizare și persoanele responsabile cu
implementarea acestora, pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni.

Notă: Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de


echipa de auditori interni, Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza.

Procedura – P18: Elaborarea Raportului misiunii de audit public intern


Pagina 24 din 34
ENTITATEA PUBLICĂ BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern

RAPORT DE AUDIT INTERN

STRUCTURA AUDITATĂ:
COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE
DIN
CADRUL ENTITĂŢII PUBLICE BĂCIA

Misiunea de audit:
MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE GESTIUNE A RESURSELOR
UMANE DIN ENTITATEA PUBLICĂ

Băcia
2021

I. INTRODUCERE

Echipa de auditare a fost formată din:


 B. M. - auditor intern, coordonator al misiunii;
 C. M. – auditor intern
din cadrul Compartimentului de Audit Public Intern al entităţii publice Băcia

Ordinul de efectuare a misiunii de audit: Ordinul de serviciu Nr. din 15.03.2021


Baza legală a acţiunii de auditare:
- Planul de audit intern pe anul 2021 aprobat de conducerea instituţiei;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale
privind exercitarea activităţii de audit public intern;
- Normele proprii de exercitare a auditului public intern în cadrul entităţii
publice

Durata acţiunii de auditare: 01.04 - 15.05.2021

Perioada supusă auditării: 01.01 - 31.12.2020

Obiectivul misiunii de audit: Analiza activității de resurse umane.


Tipul de auditare: Audit de regularitate/conformitate.

Tehnici utilizate:

Pagina 25 din 34
a) verificarea în vederea asigurării validării, realităţii şi acurateţei înregistrărilor în
carnetele de muncă şi dosarele profesionale.
Tehnici de verificare utilizate:
- comparaţia: pentru deciziile de numire şi datele înscrise în carnetele de
muncă, în dosarele profesionale şi în bazele de date;
- examinarea: pentru detectarea erorilor în completarea carnetelor de
muncă, dosarelor profesionale, proceselor verbale etc.;
- garantarea: pentru verificarea realităţii datelor din documentele ce au stat
la baza justificării înregistrărilor;
- urmărirea: pentru a se constata dacă toate operaţiunile au fost real
efectuate.
b) eşantionarea pentru analiza modului de întocmire al documentelor;
c) observarea fizică în vederea formării unei păreri proprii privind modul de
întocmire şi emitere a documentelor.
Instrumente de audit:
- chestionarele;
- liste de verificare pentru a stabili condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească
fiecare obiectiv auditabil.
Documente şi materiale examinate în cadrul Compartimentului de Resurse
Umane: Verificarea la faţa locului a vizat următoarele documente întocmite şi completate
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2021:
- documente privind organizarea şi susţinerea concursurilor
- dispoziții de numire, promovare, modificare a drepturilor salariale;
- dosare profesionale/de personal, fişe de post, Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare;
- Statul de funcții;
- alte documente.
Materiale întocmite pe timpul auditării:
- liste de verificare pe obiective (LV);
- fişe de identificare şi analiză a problemelor constatate (FIAP);
- documente de lucru;
- programul de audit
- Chestionarul de control intern (CCI);
- Chestionar de luare la cunoștință (CLC)
- rapoarte preliminare de audit, minutele şedinţelor de deschidere, de închidere etc.
Organizarea Compartimentului de Resurse Umane. Compartimentul a funcţionat
în perioada supusă auditării cu un număr de 1 salariat, cu un post de inspector. Organizarea
şi funcţionarea compartimentului a fost în conformitate cu organigrama şi Regulamentul de
organizare şi funcţionare.
Pentru toţi salariaţii sunt întocmite fişe ale posturilor prin care sunt stabilite relaţiile
ierarhice şi sarcinile de serviciu.
Activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului de Resurse Umane:
- întocmirea statelor de funcţii pe care le supune spre avizare conducerii;
- răspunderea privind aplicarea corectă a reglementărilor legale în domeniul salarizării
personalului, precum salariul de bază, sporul de vechime, indemnizaţiile, alte sporuri;
- aplicarea corectă a prevederilor legale privind efectuarea şi salarizarea muncii peste
programul normal de lucru;
- fundamentarea capitolelor din buget privind cheltuielile cu salariile;
- verificarea foilor colective de prezenţă privind operarea corectă a timpului lucrat şi
nelucrat;
- organizarea concursurilor de recrutare, promovare şi avansare a personalului;
- întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale;
- pregătirea şi perfecţionarea profesională continuă a salariaţilor.
Echipa de auditori prin lucrările specifice derulării misiunii de audit a avut ca obiective
principale activităţile care se desfăşoară în cadrul CRU, stabilite prin ROF:
Pagina 26 din 34
- organizarea activității de resurse umane;
- organizarea concursurilor;
- organizarea dosarelor de personal și carierei profesionale.

II. CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI


II.1. Analiza activității de resurse umane

Constatări cu caracter pozitiv


La nivelul entității este organizat un compartiment de resurse umane și este desemnată
o persoană cu atribuții stabilite prin fișa postului.
Entitatea a asigurat publicitatea în termen prin publicare în M.O., într-un cotidian de
largă circulaţie anunţ la sediul autorităţii şi pe pagina de internet
Comisia s-a constituit după data publicării anunțului. Anunțurile au fost publicate în
30.07.2020 iar comisia de consurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor a fost
constituită prin dispoziție în 27.07.2020.
Dosarele acceptate la concurs sunt complete.
Statul de funcții a fost actualizat în concordanță cu rezultatele procesului de ocupare
a posturilor în urma desfășurării concursului.
Dosarele profesionale/de personal sunt organizate individual și sunt conforme cu
prevederile legale, din punct de vedere al conținutului documentelor obligatorii.
Echipa de auditori a constatat stabilirea corectă a salariilor prin dispoziții, în
concordanță cu anexa nr. 1 la HCL nr. 1/2020 prin care s-au stabilit salariile de bază pentru
aparatul de specialitate al primarului.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și ale
personalului contractual din cadrul UAT se efectuează anual.
Constatări cu caracter negativ
 Nu sunt elaborate proceduri operaționale privind activitatea de resurse umane.
 Nu s-a elaborat planul anual de perfecţionare profesională a personalului din cadrul
UAT și nu s-a asigurat participarea funcţionarilor publici la cel puţin un program de
formare şi perfecţionare profesională o dată la doi ani, organizat de Institutul Naţional
de Administraţie sau de alţi furnizori de formare profesională.
Cauzele
 Lipsa instruirii personalului pe tematica activității de resurse umane
 Bugetul redus al entității.
Consecințele
 Există riscul ca personalul entității să nu urmeze pașii corecți în soluționarea unor
situații apărute.
 Identificarea cu dificultate a nevoilor de perfecționare a personalului.
Recomandările
 Elaborarea procedurilor operaționale pentru activitatea de resurse umane, conform
punctului 9.2.2. din anexa Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice.
 Identificarea necesarului de formare profesională la nivelul entității și planificarea
procesului de formare profesională prin elaborarea Planului anual de perfecţionare
profesională a funcţionarilor publici/personalului contractual, conform art. 459 și
art. 551 din O.G. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ.
Asigurarea participării periodice a personalului la programe de formare profesională.

III. CONCLUZII
Pagina 27 din 34
Prezentul Proiect de Raport de audit public intern de regularitate cu nr.
/30.04.2021 a fost întocmit în baza notei centralizatoare a obiectelor auditabile, a
constatărilor efectuate în faza de colectare și prelucrare a informațiilor și în baza
documentelor justificative.
Echipa de auditori, pe baza testărilor şi analizelor efectuate, evaluează că activitatea
de Resurse Umane care este DE ÎMBUNĂTĂȚIT. Prezentăm grila de evaluare a obiectivului
auditat:
APRECIERE
NR.
OBIECTIVUL DE
CRT. FUNCŢIONAL CRITIC
ÎMBUNĂTĂŢIT
Analiza activității de resurse
1. umane X

Evaluarea are la bază documentele justificative, probele de audit obţinute și


consemnate în documentele de lucru și recomandările echipei de auditori.
Precizăm că, aceste evaluări și posibile recomandări au fost discutate cu structura
auditată, pe parcursul intervenției la fața locului și în cadrul şedinţei de închidere a misiunii
de audit.
Considerăm că deficienţele constatate în cadrul misiunii de audit intern întreprinse,
pot fi eliminate prin implementarea recomandărilor formulate de către auditori, determinând
astfel îmbunătăţirea activităţii în cadrul entității.
Prezentul Proiect de Raport a fost întocmit în două exemplare, unul dintre acestea va
fi transmis structurii auditate, pentru analiza conţinutului, formularea unui punct de vedere
privind constatările şi recomandările auditorilor şi pentru stabilirea unor termene de
implementare a recomandărilor formulate.

AUDITORI, SUPERVIZOR,
B. M. M. E.
C. M.

Procedura – P16: Transmiterea proiectului Raportului misiunii de audit public


intern

UAT BĂCIA
Compartimentul Audit Public intern
Nr. / 30.04.2021

C Ă T R E,
Ș. I.

Urmare misiunii de audit public intern realizată în baza Ordinului de serviciu nr. din
15.03.2021, au fost formulate recomandările consemnate în Proiectul Raportul de audit
public intern nr. /30.04.2021, având ca temă: Modul de organizare a activităţii de
gestiune a resurselor umane din entitatea publică, pe care îl transmitem alăturat.
Conform HG 1086/2013 – Norme generale audit public intern, structura auditată
analizează Proiectul raportului de audit public intern şi transmite punctul de vedere în
termen de maximum 15 zile calendaristice de la primirea acestuia. Prin netransmiterea
punctelor de vedere în termenele precizate se consideră acceptul tacit al Proiectului
raportului de audit public intern.
Șef Compartiment Audit Public Intern,
M. E.

Pagina 28 din 34
Procedura – P15: Elaborarea proiectului Raportului misiunii de audit public intern
ENTITATEA PUBLICĂ BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
AVIZAT
PRIMAR
A. F.

RAPORT DE AUDIT INTERN


- PROIECT -

STRUCTURA AUDITATĂ:
COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE
DIN
CADRUL ENTITĂŢII PUBLICE BĂCIA

Misiunea de audit:
MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE GESTIUNE A RESURSELOR
UMANE DIN ENTITATEA PUBLICĂ

Băcia
2021

III. INTRODUCERE

Echipa de auditare a fost formată din:


 B. M. - auditor intern, coordonator al misiunii;
 C. M. – auditor intern
din cadrul Compartimentului de Audit Public Intern al entităţii publice Băcia

Ordinul de efectuare a misiunii de audit: Ordinul de serviciu Nr. din 15.03.2021


Baza legală a acţiunii de auditare:
- Planul de audit intern pe anul 2021 aprobat de conducerea instituţiei;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale
privind exercitarea activităţii de audit public intern;
- Normele proprii de exercitare a auditului public intern în cadrul entităţii
publice

Durata acţiunii de auditare: 01.04 - 15.05.2021

Perioada supusă auditării: 01.01 - 31.12.2020

Obiectivul misiunii de audit: Analiza activității de resurse umane.


Tipul de auditare: Audit de regularitate/conformitate.

Tehnici utilizate:
Pagina 29 din 34
a) verificarea în vederea asigurării validării, realităţii şi acurateţei înregistrărilor în
carnetele de muncă şi dosarele profesionale.
Tehnici de verificare utilizate:
- comparaţia: pentru deciziile de numire şi datele înscrise în carnetele de
muncă, în dosarele profesionale şi în bazele de date;
- examinarea: pentru detectarea erorilor în completarea carnetelor de
muncă, dosarelor profesionale, proceselor verbale etc.;
- garantarea: pentru verificarea realităţii datelor din documentele ce au stat
la baza justificării înregistrărilor;
- urmărirea: pentru a se constata dacă toate operaţiunile au fost real
efectuate.
b) eşantionarea pentru analiza modului de întocmire al documentelor;
c) observarea fizică în vederea formării unei păreri proprii privind modul de
întocmire şi emitere a documentelor.
Instrumente de audit:
- chestionarele;
- liste de verificare pentru a stabili condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească
fiecare obiectiv auditabil.
Documente şi materiale examinate în cadrul Compartimentului de Resurse
Umane: Verificarea la faţa locului a vizat următoarele documente întocmite şi completate
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2021:
- documente privind organizarea şi susţinerea concursurilor
- dispoziții de numire, promovare, modificare a drepturilor salariale;
- dosare profesionale/de personal, fişe de post, Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare;
- Statul de funcții;
- alte documente.
Materiale întocmite pe timpul auditării:
- liste de verificare pe obiective (LV);
- fişe de identificare şi analiză a problemelor constatate (FIAP);
- documente de lucru;
- programul de audit
- Chestionarul de control intern (CCI);
- Chestionar de luare la cunoștință (CLC)
- rapoarte preliminare de audit, minutele şedinţelor de deschidere, de închidere etc.
Organizarea Compartimentului de Resurse Umane. Compartimentul a funcţionat
în perioada supusă auditării cu un număr de 1 salariat, cu un post de inspector. Organizarea şi
funcţionarea compartimentului a fost în conformitate cu organigrama şi Regulamentul de
organizare şi funcţionare.
Pentru toţi salariaţii sunt întocmite fişe ale posturilor prin care sunt stabilite relaţiile
ierarhice şi sarcinile de serviciu.
Activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului de Resurse Umane:
- întocmirea statelor de funcţii pe care le supune spre avizare conducerii;
- răspunderea privind aplicarea corectă a reglementărilor legale în domeniul salarizării
personalului, precum salariul de bază, sporul de vechime, indemnizaţiile, alte sporuri;
- aplicarea corectă a prevederilor legale privind efectuarea şi salarizarea muncii peste
programul normal de lucru;
- fundamentarea capitolelor din buget privind cheltuielile cu salariile;
- verificarea foilor colective de prezenţă privind operarea corectă a timpului lucrat şi
nelucrat;
- organizarea concursurilor de recrutare, promovare şi avansare a personalului;
- întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale;
- pregătirea şi perfecţionarea profesională continuă a salariaţilor.
Echipa de auditori prin lucrările specifice derulării misiunii de audit a avut ca obiective
principale activităţile care se desfăşoară în cadrul CRU, stabilite prin ROF:
Pagina 30 din 34
- organizarea activității de resurse umane;
- organizarea concursurilor;
- organizarea dosarelor de personal și carierei profesionale.

IV. CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI


IV.1. Analiza activității de resurse umane

Constatări cu caracter pozitiv


La nivelul entității este organizat un compartiment de resurse umane și este desemnată
1 persoană cu atribuții stabilite prin fișa postului.
Entitatea a asigurat publicitatea în termen prin publicare în M.O., într-un cotidian de
largă circulaţie anunţ la sediul autorităţii şi pe pagina de internet
Comisia s-a constituit după data publicării anunțului. Anunțurile au fost publicate în
30.07.2020 iar comisia de consurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor a fost
constituită prin dispoziție în 27.07.2020.
Dosarele acceptate la concurs sunt complete.
Statul de funcții a fost actualizat în concordanță cu rezultatele procesului de ocupare
a posturilor în urma desfășurării concursului.
Dosarele profesionale/de personal sunt organizate indiviual și sunt conforme cu
prevederile legale, din punct de vedere al conținutului documentelor obligatorii.
Echipa de auditori a constatat stabilirea corectă a salariilor prin dispoziții, în
concordanță cu anexa nr. 1 la HCL nr. 1/2020 prin care s-au stabilit salariile de bază pentru
aparatul de specialitate al primarului.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și ale
personalului contractual din cadrul UAT se efectuează anual.
Constatări cu caracter negativ
 Nu sunt elaborate proceduri operaționale privind activitatea de resurse umane.
 Nu s-a elaborat planul anual de perfecţionare profesională a personalului din cadrul
UAT și nu s-a asigurat participarea funcţionarilor publici la cel puţin un program de
formare şi perfecţionare profesională o dată la doi ani, organizat de Institutul Naţional
de Administraţie sau de alţi furnizori de formare profesională.
Cauzele
 Lipsa instruirii personalului pe tematica activității de resurse umane
 Bugetul redus al entității.
Consecințele
 Există riscul ca personalul entității să nu urmeze pașii corecți în soluționarea unor
situații apărute.
 Identificarea cu dificultate a nevoilor de perfecționare a personalului.
Recomandările
 Elaborarea procedurilor operaționale pentru activitatea de resurse umane, conform
punctului 9.2.2. din anexa Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice.
 Identificarea necesarului de formare profesională la nivelul entității și planificarea
procesului de formare profesională prin elaborarea Planului anual de perfecţionare
profesională a funcţionarilor publici/personalului contractual, conform art. 459 și
art. 551 din O.G. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ.
Asigurarea participării periodice a personalului la programe de formare profesională.

III. CONCLUZII
Pagina 31 din 34
Prezentul Raport de audit public intern de regularitate cu nr. /15.05.2021 a
fost întocmit în baza notei centralizatoare a obiectelor auditabile, a constatărilor efectuate în
faza de colectare și prelucrare a informațiilor și în baza documentelor justificative.
Echipa de auditori, pe baza testărilor şi analizelor efectuate, evaluează că activitatea
de Resurse Umane care este DE ÎMBUNĂTĂȚIT. Prezentăm grila de evaluare a obiectivului
auditat:
APRECIERE
NR.
OBIECTIVUL DE
CRT. FUNCŢIONAL CRITIC
ÎMBUNĂTĂŢIT
Analiza activității de resurse
1. umane X

Evaluarea are la bază documentele justificative, probele de audit obţinute și


consemnate în documentele de lucru și recomandările echipei de auditori.
Precizăm că, aceste evaluări și posibile recomandări au fost discutate cu structura
auditată, pe parcursul intervenției la fața locului și în cadrul şedinţei de închidere a misiunii
de audit.
Considerăm că deficienţele constatate în cadrul misiunii de audit intern întreprinse,
pot fi eliminate prin implementarea recomandărilor formulate de către auditori, determinând
astfel îmbunătăţirea activităţii în cadrul entității.
Proiectul Raportului de audit public intern nr. /30.04.2021 a fost transmis
structurii auditate, în vederea emiterii unui punct de vedere privind constatările și
recomandările auditorilor interni.
Având în vedere faptul că, structura auditată nu a formulat obiecții,
PROIECTUL RAPORTULUI MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN DE
REGULARITATE devine RAPORTUL MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN DE
REGULARITATE.
Structura auditată are obligația să întocmească Programul de acțiune și Calendarul
implementării recomandărilor, și să le prezinte Compartimentului de Audit Public Intern în
termen de 15 de zile de la data primirii raportului şi să raporteze periodic echipei de auditori
stadiul implementării acestora.

AUDITORI, SUPERVIZOR,
B. M. M. E.
C. M.

Procedura – P19: Difuzarea Raportului misiunii de audit public intern


UAT BĂCIA
Compartimentul Audit Public intern
Nr. / 15.05.2021

C Ă T R E,
Ș. I.

Urmare misiunii de audit public intern realizată în baza Ordinului de serviciu nr. din
15.03.2021, au fost formulate recomandările consemnate în Raportul de audit public intern
nr. /15.05.2021, având ca temă: Modul de organizare a activităţii de gestiune a
resurselor umane din entitatea publică, pe care îl transmitem alăturat.
Responsabilitatea dvs. pentru aplicarea recomandărilor înscrise în raportul de audit
intern constă în:
-elaborarea unui Program de acțiune, însoțit de un Calendar al implementării
recomandărilor;

Pagina 32 din 34
- punerea în practică a recomandărilor;
- comunicarea periodică a stadiului implementării recomandărilor;
- evaluarea rezultatelor obținute.
Asupra modului de implementare a recomandărilor veți informa Compartimentul de
audit public intern în termen de 15 de zile de la primirea raportului.

Șef Compartiment Audit Public Intern,


M. E.

Procedura – P21: Urmărirea implementării recomandărilor


UAT BĂCIA
Compartimentul de Audit Public Intern
Misiunea: „ Modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publică”
Document redactat de: B. M., C. M. Data: 30.05.2021
Supervizat: M. E. Data: 30.05.2021

FIŞA DE URMĂRIRE A IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR

Entitatea publică:Băcia Compartimentul de Audit Public Intern

Misiunea de audit public intern: Raportul de


Structura auditată: Compartimentul de resurse Modul de organizare a activităţii audit public
umane de gestiune a resurselor umane din intern nr.
entitatea publică /15.05.2021

Neimplementat
Implementat

implementat
N Data
Parţial

r. Recomandarea planificată/
crt. Data
implementării

Obiectivul I. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE RESURSE UMANE


Elaborarea procedurilor operaționale pentru
activitatea de resurse umane, conform punctului 01.11.2021/
1. 9.2.2. din anexa Ordinului 600/2018 privind X
28.05.2021
aprobarea Codului controlului intern managerial
al entităţilor publice.
Identificarea necesarului de formare profesională
la nivelul entității și planificarea procesului de 01.11.2021/
formare profesională prin elaborarea Planului
2. anual de perfecţionare profesională a X 23.05.2021
funcţionarilor publici/personalului contractual,
conform art. 459 și art. 551 din O.G. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul Administrativ.

Pagina 33 din 34
Bibliografie

1. Eugen Nicolaescu, „Audit intern”, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2011;


2. Morariu Ana; Suciu Gheorghe; Stoian Flavia, „Audit intern si guvernanta corporativa”,
Editura Universitara, Bucuresti, 2008;
3. Sorin Briciu, „Audit intern - aspecte teoretice si practice”, Editura Aeternitas, Alba Iulia,
2006;
4. www.biblioteca-digitala.ase.ro
5. Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern, republicată;
6. Hotărârea nr. 1.086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activităţii de audit public intern.

Pagina 34 din 34

S-ar putea să vă placă și