Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:
Propunător:
Unitatea de învăţământ:
Data:
Aria curriculară: Arte
Obiectul: Educaţie Plastică
Subiectul: Lan de flori
Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare (formare de priceperi şi deprinderi; de evaluare)
Competenţe operaţionale vizate:
C1 - să cunoască termenul de perspectivă, să o identifice în compoziţii plastice;
C2 - să cunoască efectul spaţial al culorilor, culori calde-reci, culori intense-estompate;
C3 - să obţină pe planşa de lucru perspectiva aeriană sau liniară;
C4 - să exerseze deprinderi de comunicare şi colaborare cu profesorul şi colegii;
C5 - să-şi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de studiul educaţiei plastice.
III. Resurse procedurale:
Umane: profesor, elevi.
Materiale didactice: manual, caiet. materiale specifice orelor de educaţie plastică, planşe
realizate de elevi din anul anterior.

IV. Metode de învăţare:


Metode didactice tradiţionale: Tipuri de învăţare:
M1 - Conversaţia T1 - Cognitivă
M2 - Dialogul dirijat T2 - Creativă
M3 - Exerciţiul T3 - Afectivă
M4 - Activitate independentă T4 - Psihomotorie
M5 - Evaluarea
Metode de învăţare interactive:
M 6 - Turul galeriei
V. Moduri de activitate cu elevii:
Frontal: pentru reactualizarea cunoştinţelor, explicarea cerinţelor, discutarea rezultatelor
activităţii;
Individual: la prezentarea rezultatelor activităţii.
VI. Forme de organizare:
- a conţinuturilor: integratoare, interdisciplinară;
- a activităţii: frontală, individuală.
VII. Metode de evaluare: continuă, valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat
elevilor, planşa realizată, nota.
VIII. Dificultăţi anticipate: ritmul lent al elevilor, necesitatea explicaţiilor suplimentare,
neîndeplinirea tuturor activităţilor planificate.
IX. Principii didactice:
- principiul asigurării progresului gradat al performanţei;
- principiul integrării teoriei cu practica
- principiul participării şi învăţării active.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENŢELE COMPETENŢE COMPETENŢE CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE EVALU


LECŢIEI SPECIFICE OPERAŢIONALE AREA
Metode Mijloace de
Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi învăţământ
procedee
1. C4
Moment să exerseze Asigurarea unui climat favorabil Pregătesc materialele şi M1 Catalogul Front
organizatoric deprinderi de pentru buna desfăşurare a lecţiei. aşteaptă în linişte începerea Conversaţia ală
comunicare şi lecţiei. T3 Materiale şi
colaborare Verific prezenţa, ţinuta elevilor şi Afectivă necesare indivi
cu profesorul şi esteticul clasei. activităţii duală
colegii Îndrum elevii în activităţi de specifice
C5 pregătire a materialelor necesare educaţiei
să-şi dezvolte o şi de stabilire a ordinii şi plastice
atitudine pozitivă disciplinei. caiet, manual.
faţă de
studiul educaţiei
plastice
2. C1
Reactualizarea să cunoască - Pentru ce oră va-ţi pregătit - Pentru ora de educaţie M1 Front
cunoştinţelor termenul de acum? plastică. Conversaţia ală
ancoră perspectivă, să o Profesorul iniţiază reactualizarea M2 şi
identifice în cunoştinţelor asimilate anterior Dialogul indivi
compoziţii plastice privind modalităţile de dirijat duală
reprezentare a spaţialităţii T1
învăţate până în acest moment la Cognitivă
educaţie plastică, solicitându-le T3
elevilor identificarea concretă a Afectivă
acestora.
- Orele trecute aţi început să
realizaţi o compoziţie
intitulată..... - Lan de flori!
în care a trebuit să evidenţiaţi
elementele specifice....., - perspectivei.
- Ce este perspectiva? - Încercarea de a
reprezenta elemente
tridimensionale pe o
suprafaţă bidimensională.
- In cadrul acestei ore, voi
prezenta un materialul pregătit
pentru a puncta diversitatea Elevii urmăresc imaginile
soluţiilor găsite de artişti pentru prezentate şi sunt atenţi la
redarea spaţialităţii, a impresiei indicaţiile profesorului.
de aproape-departe.
- În pictura egipteană putem
identifica o modalitate de
reprezentare spaţială, dar
dimensiunile diferite ale
personajelor evoca statutul social
al personajelor, nici decum ideea
de aproape/departe.
- Cum se numeşte acest tip de
perspectivă? - Perspectiva etajată!
- În arta bizantină regăsim o
modalitate de reprezentare a
perspectivei un pic diferită, ea se
numeşte..... - Perspectiva inversă!
- De ce este ea diferită? - Pentru că personajele şi
elementele din planul doi se
măresc, în loc să se
micşoreze pe măsură ce se
îndepărtează.
- Am ajuns în perioada
Renaşterii, este momentul în care
perspectiva este teoretizată şi ei
propun o soluţie utilizând o
tehnică picturală numită..... - Sfumatto!
- Cum am putea explica această - Trecerea de la lumină la
tehnică? umbră se face treptat,
elementele reprezentate nu
au linie de contur.
- În această imagine surprindem
reprezentarea elementelor
aproape fotografic, cum se
numeşte această tehnică? - Trompe-d'oeil!
- Scurtarea elementelor privite
din faţă se numeşte...... - Racursiu!
- O altă soluţie pentru acet tip de
reprezentare ar fi utilizarea... - Haşurii!
- In această imagine observăm că
elementele sunt mai mari în
partea de jos a tabloului şi mai
C2 mici sus, cum se numeşte acest tip
să cunoască de reprezentare? - Perspectivă liniară!
efectul spaţial al - In această imagine putem
culorilor, culori observa că elementele din
calde-reci, intense- apropiere sunt mai clare şi mai
estompate intense ca şi cromatică, iar în
depărtare elementele sunt
reprezentate estompat, cum se
numeşte acest tip de - Perspectivă aeriană sau
reprezentare? coloristică.
3. C3
Captarea să obţină pe Astăzi vom finaliza compoziţia Elevii notează în caiete M1 Manual Front
atenţiei şi planşa de lucru plastică începută ora trecută, iar titlul lecţiei. Conversaţia Planşe realizate ală
anunţarea perspectiva la sfârşitul orei voi face o M2 de elevi şi
obiectivelor aeriana sau liniară expoziţie cu cele mai reuşite Ascultă explicaţiile. Explicaţia indivi
temei plastice lucrări, după care aş dori să vă M3 duală
exprimaţi opinia în ce priveşte Observaţia
soluţia găsită de colegul vostru şi M4
să propuneţi eventual o altă T1
soluţie, după care veţi fi notaţi. Cognitivă
T4
Psihomotorie
T3
Afectivă
4. 1.1 C3 M1
Etapa de creaţie Reprezentarea după să obţină pe Explic elevilor că realizarea Elevii urmează sfaturile Conversaţia Materiale Front
şi de formare a natură a aspectului planşa de lucru perspectivei liniare sau aeriene profesorului şi procedează M4 specifice orelor ală
priceperilor şi exterior şi structura perspectiva este obiectivul în realizarea întocmai realizând pe foaie Exerciţul de educaţie şi
deprinderilor interioară a formelor aeriană sau liniară compoziţiei plastice, intitulate elemente reprezentate în M4 plastică indivi
C5 sugestiv „Lan de flori”. perspectivă. Activitate duală
3.1 să-şi dezvolte o independentă
Organizarea atitudine pozitivă T2
elementelor de limbaj faţă de studiul Creativă
plastic într-un spaţiu educaţiei plastice
dat
3.2
Evidenţierea
centrelor de interes
ale compoziţiei prin
mijloace plastice
3.4
Exprimarea prin
culoare, apropierea şi
depărtarea, senzaţia
de greu-uşor şi de
cald-rece

5. C4 - Cum se numeşte lecţia pe care


Etapa de analiză să exerseze am aplicat-o în planşa de lucru? - Perspectiva liniară sau M5 Front
şi evaluare deprinderi de Indentific elevii care au reuşit să aeriană. Evaluarea ală
comunicare şi finalizeze compoziţiile plastice, cu M6 şi
colaborare lucrările lor generez o expoziţie Evaluează şi îşi Turul indivi
cu profesorul şi pe suprafaţa tablei, şi provoc autoevaluează lucrările. galeriei duală
colegii câţiva elevi să facă un tur al T3
C5 galeriei pentru a identifica Îşi strâng materialele şi fac Afectivă
să-şi dezvolte o diferitele tipuri de perspective curăţenie în jurul lor. T4
atitudine pozitivă folosite şi eventual a propune alte Psihomotorie
faţă de soluţii rezolvării temei date.
studiul educaţiei Se fac aprecieri asupra modului
plastice de lucru al tuturor elevilor.
Se coordonează activitatea de
încheiere a orei.
6. C5 M1
Încheierea să-şi dezvolte o Activitatea din această oră a luat Elevii îşi strâng lucrurile şi Conversaţia Front
lecţiei/aprecieri atitudine pozitivă sfârşit, aţi fost foarte activi şi fac curăţenie în jurul lor. T3 ală
şi recomandări faţă de studiul foarte harnici. Bravo! Afectivă şi
educaţiei plastice. indivi
duală

S-ar putea să vă placă și