Sunteți pe pagina 1din 12

Scoala Gimnazială ,,I. C. LAZARESCU’’ TITESTI Comuna Titesti – Arges Tel/fax.

0248299461
scoala.iclazarescu@yahoo.com CIF 29509321 cod postal 117750

Nr 1442/04.09.2020

Validat in cadrul Consiliului Profesoral din data de 08.09.2020


Aprobat in cadrul Consiliului de Administratie din data de 08.09.2020

PLANUL MANAGERIAL AL DIRECTORULUI SCOLII GIMNAZIALE ,,I.C. LAZARESCU'' TITESTI


PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

COMPONENTE OBIECTIVE ACTIVITATI RASPUNDE TERMEN


I.Conceptuale 1. Organizarea 1.Evaluarea intregii activitati desfasurate Director Septembrie
strategiilor in cadrul unitatilor de invatamant din Prof. Dorobantu
manageriale localitate in anul scolar anterior. Roxana

Responsabilii
2.Analiza activitătii desfăsurate de comisiilor
comisiile metodice, in anul scolar metodice
precedent. septembrie

3.Elaborarea planurilor manageriale Director


pentru anul şcolar curent. Responsabilii

1
comisiilor
metodice si ai septembrie
4.Întocmirea planificărilor anuale şi comisiilor de
semestriale la toate obiectele de lucru
învăţământ.

5.Întocmirea planului de şcolarizare Director octombrie


pentru anul şcolar curent.

3.Intensificarea colaborarii cu alte Comisia pentru


institutii cu atributii in domeniul activitati permanent
educatiei (Inspectoratul Judetean de extracurriculare
Politie, Inspectoratul Jududetean pentru Toate cadrele
Situatii de Urgenta, Dispensarul teritorial, didactice
Politia de Proximitate, Biserica din
comuna Titesti).

4.Punerea in aplicare a Parteneriatelor


existente la nivel local; incheierea de noi Responsabilii
parteneriate. comisiilor
metodice
5.Întocmirea documentelor manageriale. permanent

6.Elaborarea planului privind limitarea


absenteismului şi a abandonului şcolar, Director

2
creșterea egalității de șanse, remedierea Cadrele
școlară; punerea în aplicare a acestora. didactice din
7. Elaborarea tematicii şi a graficelor această școală
pentru şedinţele Consiliului profesoral,
Consiliului de administratie, comisiilor Director octombrie
metodice si a comisiilor. Responsabilii
7. Coordonarea activitătii didactice în comisiilor permanent
vederea corelării obiectivelor stabilite la metodice
nivel national cu cele locale, în functie de
resursele scolii.

7.Initierea si derularea de proiecte de Director


2. Selectarea si parteneriat care să vizeze diminuarea CA octombrie
promovarea echipelor absenteismului si a abandonului scolar.
de la nivelul unitatilor
8.Intocmirea portofoliului profesional al Director septembrie
directorului, cadrelor didactice, contabil secretar octombrie
si al serviciului secretariat al unitatii contabil
scolare.

1. Desemnarea responsabililor Cadre didactice Septembrie


unitatilor scolare. permanent
2.Aplicarea Programului
guvernamental „Laptele şi cornul”
3.Repartizarea atribuţiilor şi a
sarcinilor cadrelor didactice, aplicarea C. A.
acestora conform fișei postului. Responsabilii

3
,,Lapte-Corn”
Director
II.Diagnoza si 1.Incadrarea unitatilor 1. Constituirea catedrelor si incadrarea Director Septembrie
insertie de invatamant personalului didactic titular in invatamant CA
sociala pentru anul scolar curent.

2. Aprobarea înscrierii personalului Director Conform


didactic la grade didactice. Secretar Calendarului
CA Mișcării
personalului
3.Intocmirea dosarelor si solutionarea Director didactic.
cererilor conform Instructiunilor pentru Secretar
punerea in aplicare din Legea educatiei CA
nationale Nr. 1/2011. octombrie
III.Activitati 1. Sustinerea educativa 1. Se va supraveghea si indruma modul
Educative a persoanelor cu de integrare a copiilor cu carențe Comisia
deficiente, respectiv educationale proveniti in special din dirigintilor Permanent
carențe educationale comunitatea de rromi – activități de Director
recuperare sau remediere școlară,
conform graficului. Întocmirea PIP-urilor

2.Pentru limitarea abandonului scolar se


va cunoaste exact situatia privind Cadrele
nescolarizatii si se vor intocmi didactice de la
programme speciale pentru prevenirea si toate clasele și
limitarea abandonului scolar, cu sprijunul cu precădere de
mediatorului scolar si al consilierului la clasa a VIII-a octombrie -

4
psihopedagogic. iunie

3. In sprijinul elevilor de la clasele a


VIII-a se vor desfasura ore de pregatire
suplimentara in vederea sustinerii Director,
2.Consilierea si examenului national, dupa un program diriginți
orientarea privind stabilit în cadrul comisiilor metodice, consilier
cariera aprobat de conducerea scolii. educativ

1. Organizarea unor activități


extracurriculare conform Calendarului Conform
graficului
activităților extracurriculare – respectând
regulile impuse de Planul de securitate și Consilier luna Mai
sănătate semnat de MEC și Ministerul educativ
Sănătații.
Concursul de cultura generala și activități
sportive ,,I.C.Lazarescu”. Director,
echipa de
proiect

2. La nivelul Scolii Gimnaziale Titesti


vor fi organizate expozitii cu produse Comisia de Octombrie-
realizate de către elevi : machete, desene, proiect martie-mai-
picturi. iunie

Dirigintii
2. Desfasurarea concursurilor Consilier conform

5
educaționale aprobate de ISJ Argeș, educativ graficului
precum si activitatile educative invatatorii, aprobat de
extrascolare privind incluziunea coordonatorii ISJ Argeș
romilor. proiectelor
4. Desfasurarea activitatilor conform
Planificării calendaristice la permanent
Consiliere și Orientare școlară.

3.Educatia moral- 1. Organizarea de activitati aniversare si Director prof.


civica si patriotica comemorative a momentelor importante Dorobantu
din istoria patriei (9 mai Ziua Roxana la termenele
Independentei de Stat a Romaniei, Ziua Consilier stabilite
Europei, Ziua Tolerantei, Ziua mondiala educativ,
a drepturilor omului, Ziua Mediului, etc.) diriginți

2 Desfasurarea concursului de Religie


,,Cuvânt, Lumină și culoare în sărbătorile martie
creștine” - organizator Scoala Titesti
director, prof. Dorobantu Roxana.

1. In toate unitatile de invatamant se vor Director


derula programe privind insusirea si diriginți
respectarea normelor de igiena personala mediator sanitar permanent
si de grup, dezvoltarea responsabilitatii
pentru mentinerea sanatatii proprii si a

6
membrilor grupului.

4. Educatia pentru
sanatate 2. In colaborare cu Dispensarul teritorial dirigintii,
se va punere in aplicare Parteneriatul invatatorii noiembrie
educațional ,,Impreuna pentru sanatatea
copiilor nostri”- desfășurat la nivel local.

1.In cadrul activitatilor de educatie


rutiera, ecologica si PSI se vor desfasura Prof. Zmaranda
concursuri tehnico-aplicative ,,Prietenii Razvan, director
pompierilor'' , ,,Cu viața mea apăr viața”, Dorobantu mai
,,Patrula micului pieton''. Roxana

5. Educatia rutiera, 1. Se vor organiza concursurile locale :


ecologica si PSI Concursul de informatica,
Concursul ,,Desene pe asfalt” pentru Profesorii de
grupele de gradinita, Concursuri pe specialitate la termenele
diferite teme sau discipline (franceza, Dirigintii stabilite
6. Educatia cultural- engleza, informatica), Intreceri sportive, invatatorii
artistica si stiintifica Concursul de cultura generala ,,I.C.
Lazarescu'', etc.

2. Se va constitui un grup vocal la nivelul Consilier


Scolii cu cls. V-VIII Titesti si a unei educativ
formatii de teatru școlar, care sa profesor de noiembrie

7
reprezinte scoala si comuna la competitii muzică
de nivel judetean. Director

IV. Investitii 1.Repararea salilor de 1. Realizarea proiectului de buget pentru Director


clasă, reabilitarea, anul urmator. Contabil
constructii noi CA
2.Conducerea școlii va face demersurile
necesare pentru buna desfasurare a
proiectului de reparatii a scolilor din conform PDI
comuna si pentru buna functionare a
activitatii didactice avand in vedere
faptul ca la nivelul fiecarei unitati de
invatamant sunt necesare lucrari de
reparatii sau imbunatatiri. Se va verifica
starea de necesitate a scolilor pe etape si
se vor incheia procese verbale in acest
2.Consolidarea sens.
autonomiei
institutionale a octombrie
unitatilor de 1. Unitatile de invatamant vor incheia
invatamant contracte de parteneriat cu reprezentantii Director
Comitetului de parinti pe scoala si ai CA noiembrie
comunitatii locale, agenti economici, alte Consiliul Local
institutii in vederea sustinerii materiale si
organizarea unor actiuni extracurriculare,

8
educative.

2. În conformitate cu prevederie Planului Director octombrie-


cadru directorul si CA vor stabili si mai
populariza CDS-urile pentru anul scolar
urmator, analizandu-le in prealabil cu
parintii si elevii in vederea inaintarii spre
aprobare la inspectorii de specialitate.

3. Actualizarea bazei de date școlii. Prof. de


informatică și permanent
4.Actualizarea paginii webb a scolii pe director.
parcursul desfasurarii evenimentelor
scolare.
permanent
5. Scrierea unor Cereri de finanțare
pentru accesarea de fonduri europene sau director
naționale necesare pentru modernizarea
bazei didactico-materiale a școlii, pentru permanent
egalizarea de șanse a elevilor.

V.Deccentralizarea 1. Asigurarea 1. Se va realiza o informare permanenta a Director , Permanent


unitatilor de resurselor materiale si personalului didactic in legatura cu noile responsabil
Invatamant pregatirea cadrelor abordari conceptuale ale curriculum-ui Comisia

9
didactice national. perfectionare
2.Un accent deosebit se va pune in permanent
special pe folosirea metodelor active de
predare centrate pe elev.
3. Graficul de control și de asistentelor la Director
ore din partea directorului scolii va fi Cadrele permanent
aprobat in CA si si va fi afisat la loc didactice
vizibil, la avizier.

VI.Informatizarea
VII.Asistenta la 1. Redimensionarea 1. Evaluarea va fi preponderent Director
Ore actului didactic formativa, mutandu-se accentul de pe Permanent
reproducerea cunostintelor pe intelegerea
si capacitatea de actiune cu cunostintele
dobandite.
2.Se va monitoriza pregatirea si
2. Cresterea eficientei desfasurarea Evaluarii Nationale la permanent
evaluarii clasele 2,4,6,8, se va verifica periodic
ritmicitatea notarii si obiectivitatea
notarii.
3. Se vor efectua asistente la clasa ce vor Director conform
viza nivelul de pregatire al elevilor si al graficului
concordantei intre evaluarea realizata de
profesor si rezultatul sondajelor efectuate
prin prisma noului sistem de evaluare.

3. Cresterea rolului 1. un rol important in modernizarea Cadre didactice octombrie

1
alternativelor sistemului de invatamant il vor avea in
continuare alternativele educationale.

4.Stimularea 1. In scopul sustinerii elevilor capabili de


performantei scolare performante se vor organiza activități de Director
pregatire si vor fi diseminate rezultatele permanent
mai deosebite.
Cadrele
2. In toate unitatile de invatamant se vor didactice
intocmi programe speciale pentru elevii octombrie
cu rezultate scazute la invatatura, in
vederea remedierii scolare si a celor cu
potential mai bun la invatatura - spre a
participa la concursuri scolare, pentru
obtinerea unor rezultate mai bune la EN
2,4,6,8.

VIII.Perfectionarea 1. Formarea continua 1. Se va urmari prezentarea la cursuri de Prof. Oancea


si formarea si dezvoltarea perfectionare periodica obligatorie, fara a Adelina, permanent
continua profesionala fi platite. responsabil
Comisie
perfectionare

IX.Controlul. 1. Respectarea 1.Colaborarea eficienta cu administratia


legislatiei economico- locala pentru utilizarea resurselor Contabil
financiare financiare alocate invatamantului (resurse Director Permanent

1
alocate din bugetul local cat si din resurse CA
extrabugetare, sume provenind din
contributia parintilor).

2.Respectarea cu strictete a sumelor Director


alocate potrivit destinatiilor Secretar
-salarii contabil permanent
-cheltuieli materiale-dupa cum reiese
din ,,Lista pentru cheltuieli buget Scoala
Titesti I-VIII Director
Secretar
2. Respectarea 1. Vor fi arhivate documentele scolare. permanent
legislatiei privind
arhiva scolii

Director, Secretar,

Prof. Dorobantu-Dina Roxana Neagu Marilena

S-ar putea să vă placă și