Sunteți pe pagina 1din 3

pnil,*...

b"/*...

'1,

il
l

\\
i
'i il,

lii,Xlii',
Alte ctuti din aceeagl serie:
De zid la Toatd fericirea din lume
Iubitului neu frate Sotul meu
Iubitului meu tata Solia mea

Special pentru tine


Fiicei mele, cu dragoste Pentru iubirea nea
Prietena mea Pentru o minunata mama
Cesetorie fedcita Iubitei mele surod
Pentm bmica Iubitului meu ffu
Unui fodte iubit pdeten Bun venit bebelusului

TO SOMEONE SPECIAL ON YOUR BIRTHDAY


Published in 1998 by Helen Exley Giftbooks in Great Britain
DE ZIUATA
This edition published in 2008
Illustrations and design O Helen Exley 1998, 2008
Importmt copl,Tight notice: Pm Brom, Chalotte Gray, Peter Gray, Helen
Thomson de all O Helen Exley 1998, 20OB
All uncredited quotes de by Pam Brom, O Helen Exley.
TO A \BRY SPECIAL'@ IS A NTCISTPNED TRADE MARK OF HELEN EXLEY GIFTBOOKS L-usrnxln oe Juuprro CmnxB
SPECIAL PENTRU TINE, DE ZIUATA
Copyrtght O 2014 Editura HELEN EXLEY COM. EonerA op HolBw Ex.By
Publicate in 1998 de Helen Exley Giftbooks in Marea Britmie.
Prezenla ecliue este plrblicata in 2015
llustratii st deslgn O Flelen Exley 1998, 2OOa,2OI4,2OI5
Menliune lmportanta releritoare la cop]right: Pam Brom' Chtrlotte Gray, Peter
Gray, llelen'l'homson slrnt O Helen Exley f998, 2OO8, 2014,2o15 E vremea aniversS.rii!
Toate cltatele cu autor nespecilicat aparlin lui Pam Brom' O Helen Exley.
SEITIA ' TO A VERY SPECIAL' ES fE MAIICA INREC]STRATA A I.{ELEN EXLEY GIFTBOOKS
Aga cd. umple cupa vielii cu vdrf.
Traducere: Radu Trif
rsBN 978-606-8290-55-3
Toate drepturile sunt rezeryate Editurii HELEN EXLDY COM, RelaxeazS"-te, distreazS.-te qi fie ca
Nici o parte din acest volum nu poate Ii copiate ferd pemisiunea scrisd a Editurii
HELEN DXLEY COM. Drepturile de distribulie in strdinatate aparlin in exclusiYi-
tate editurii.
anul ce vine sd.-!i aducd.
Itdttura HELEN EXLEY COM
Str. Ceneral Ion Dragalina nr. lO, sector 5, Bucuregti, cod 06051 2
numai dragoste si prietenie.
I)oDartamentul vanzeft o2I 4o2 26 a9, O2I 4O2 26 88:' fx: O2I 4O2 26 82
Oomenzi la: mihaelab@all.ro
t Jltl,: http:// \I,w.all.ro

llclcrr tlxlcy Giftbooks, 16 Chalk Hill, Watford, Herts WD19 4BG, UK.
Mil11rIrllrl: lr(llbrii sunt iecunoscetoi penh pedsiunea de a rcproduce matefra]e aflate sub
lil( llril(ir (lr('l)tLrrllor cle autor. Cu toate ce s-au depus eforturi conslderabile Penlnr a da de uma
lillilrr (I.llnirl(rllor cle coPl,Tight, editum Exley ii aqteapte pe toti acela care nu se r€gasesc pe lista
il'. ilrrl ldii
Htr*I,ffiIV ffiXLffiY.OO
lr:ll,t,il,iN ( 'Al)l)Yr lJllllzl cu pemisiunea Findhom PTess ELENOR ROOSEWn: Din You kam
Il!l.l!lrU,|)rrl,lklr{i(l('IlaryercollinsInc.O1960E Roosevelt.redzuitein1988,FranklinA.
ll r rf r|ll l\4All( lAllli l SLO^N HUNTER: Din .Passing, dh A Podrait of hedcan Mothem and
I r,il rttl rlIr 4, |r ll rl!rrlir r k' ( i1l rc Ncwsage Press 1987
LA MULTI ANI! Ili urez sd gdsegti serviciul, prietenii, Eansa Ei
Fie ca aceastS. zi si fie una memorabild. dragostea dup6 care tAnjeqti.

Si fie ca anul urmdtor sd-fi aducd. noi speranle, Sd intdmpini viitorul cu sufletul plin de

un alt inceput, noi aventuri, noi descoperiri. speranld, curaj, entuziasm, energie qi bucurie.
Sd ai parte de toate astea qi cu ele s5 clddes,ti o

iti doresc sd ai parle de nout5.!i Ei de minuni. ili via[6 ce meritd trdJtd..

doresc succes.
Fie ca privirea ta sd fie qi mai clar5..
iti doresc bucurie, pace Ei mult6 satisfacfie. $i, ca
Fie ca auzttl tdu sd fie Ei mai fin.
intotdeauna, dragoste.
Fie ca vorbele tale sd fie gi mai inlelepte.
lrie ca mirosul tiu sd simt5" numai arome splendide

- marea Ei trandafirii, pAinea proaspdtS.,


parfumul anotimpurilor.
Fie ca atingerea ta sd aducd
delicatele qi mAngAiere.

Sd nu incetezi niciodatd si cercetezi si sd


rAspunzi provocS"rilor.
S5" gS"seEti mereu ceva care s5. te incAnte.
Si te bucuri mereu de viatd.

S-ar putea să vă placă și