Sunteți pe pagina 1din 4

cl.

XII
I.Stimați elevi! Proba de concurs de la 1-70, este alcătuită din itemi cu variante de răspunsuri, dintre care
alegeți un răspuns corect, încercuind litera răspunsului corect.Fiți atenți! Nu se admit corectări! Nu se admit
mai multe litere încercuite. VĂ DORIM SUCCESE. Total -70p

1.Setul complet de cromozomi,moștenit ca o unitate de la unul dintre părinți, se numește:


a)genotip; b)genofond; c)genom; d)genă.
2.Genele sînt localizate în : a)nucleol; b)citoplasmă; c)cromozom; d)ribozomi .
3.Dendrologia este știința despre: a) insecte; b) plantele lemnoase; c) alge; d) mușchi.
4.Știința care studiază variabilitatea și ereditatea este: a)genetica; b)selecția;
c)citologia; d)biologia.
5.Indicați numărul corect de cromozomi din eritrocite la specia umană
a)46; b)23; c)0, d)nici un răspuns nu este corect.
6.Proprietatea organismelor de a dobîndi caractere pe parcursul vieții:
a)ereditate; b)variabilitate; c)partenogeneză; d)genetica.
7.Factor abiotic al ecosistemului acvatic nu poate fi considerat:
a)salinitatea apei; b)curenții acvatici; c) temperatura; d)prezența fosforului în sol.
8.Consumatorii primari sănt organisme care primesc hrana necesară și energia:
a)consumănd producători; b)hrănindu-se cu organisme heterotrofe;
c)hrănindu-se cu organisme vii; d)prin chimiosinteză .
9.Grupa IV are genotipul : a)00; b)A0; c)B0; d)AB.
10.Ploile acide sînt cauzate de ridicarea în atmosferă a conținutului de:
a)O2; b)metale grele; c)co2; d)SO2.
11.Defrișările masive duc la:
a)creșterea diversității speciilor de păsări; b) )creșterea diversității speciilor de mamifere;
c)reducerea evaporării apei; d)micșorarea cantității de oxigen.
12.Cea mai mică biomasă vegetală ca productivitate o au plantele:
a)din stepă; b)taiga; c)tundră; d)din zona tropicală.
13.Numiți factorii de mediu ce interacționează într-o biocenoză:
a)antropic și abiotic; b)antropic și biotic;
c)abiotic și biotic; d)lipsește răspunsul corect.
14.Bacteriile și ciupercile într-un lanț trofic de cele mai multe ori sunt:
a)producători; b)descompunători; c)consumatori de gradul I;d)consumatori de gradul II.
15.Mitoza reprezintă: a)sinteza substanțelor proteice; b)diviziunea celulei;
c)diviziunea organitelor celulare; d)diviziunea celulelor sexuale.
16.Ce tip de diviziune determină formarea celulelor sexuale? a)amitoza; b)mitoza; c)meioza.
17.Paleontologia studiază: a)organismele vii ce populează uscatul; b)organismele solului;
c)animalele și plantele fosile; d)speciile de animale și plante rare și pe cale de dispariție
18.Selecția naturală:
a)acționează asupra fenotipului; b)decurge în interesul populației;
c)elimină organismele ce nu corespund mediului de trai; d)toate răspunsurile sînt corecte.
19.Care este rezultatul autopolenizării hibrizilor primei generații, ce se deosebesc printr-un
singur caracter?a)descendența este identică după fenotip;b) descendența este identică după genotip;
c)segregarea după fenotip în raport de 1:1; d) segregarea după fenotip în raport de 3:1
20.Genele, ce determină caracterele cuplate cu sexul, sînt localizate în:
a)cromozomi sexuali; b)autozomi sexuali; c)celule sexuale.
21.Poliploidia reprezintă o mutație:a) genică; b) cromozomială numerică; c)cromozomială struct.
22.Sindromul Down reprezintă:
a)o trisomie 13; b)o trisomie 18; c)o trisomie 21; d)o monosomie 18. e)o monosomie 21.
23.Pentru prima dată în seria animală alveole pulmonare apar la:
1.amfibieni; 2. mamifere; 3. Păsări; 4.reptile
24.Care va fi efectul transfuziei de sînge Rh+ unei femei cu sînge Rh-, dacă anterior nu s-a
efectuat o transfuzie de sînge? a) în organismul femeii se vor forma anti-Rh anticorpi;
b) va avea loc aglutinarea eritrocitelor, ca rezultat al incompatibilității sîngelui, și va surveni moartea;
c) nu se va observa nici un efect esențial, deoarece 70% din populație este Rh+.
25.Ce procese sînt caracteristice interfazei ciclului celular?
a)dublarea ADN; b)sinteza proteinelor; c)dividerea celulei;
d)formarea de noi organite celulare; e)a,b,d; f)a,b,c,d.
26.Bioindicator sînt: a)lichenii; b)moluștele; c) a și b; d)răspunsul corect lipsește;
27.Organit celular pe care are loc sinteza proteinelor:
a)mitocondrii; b)aparatul Golgi; c)ribozomii..
28.Membrana vacualei celulei vegetale se numește: a)plasmalemă; b)glicocalix; c)tonoplast.
29.La parameciu, procesul reproducerii sexuate are loc prin:
a)conjugare; b)fecundație internă; c)oogamie.
30.Pupa lipsește în ciclul de dezvoltare la:
a)păduchii –de-plante; b)albină; c)țințar; d)gîndacul-de-colorado .
31Amitoza reprezintă un tip de diviziune a celulelor:
a)procariote; b)eucariote; c)reproductive; d)somatice.
32.Care este semnificația placentei la mamifere?
a)asigură nutriția embrionului; c)funcționează ca organ de excreție;
b)asigura legătura fătului cu organismul matern; d)înlesnește schimbul de gaze; e)a,b,c,d.
33.Caracterul dominant se exprimă:
a)în toate generațiile; b)la hibrizii primei generații în cadrul încrucișării liniilor pure;;
c)numai în stare homozigotă; d)atît în stare homozigotă, cît și în stare heterozigotă; e)a,b,d.
34.Prin ce se caracterizează un organism homozigot?
a)posedă aceleași alele ale unei gene; b)posedă alele diferite ale unei gene;
c)descendența lui segregă după fenotip; d)descendența lui posedă același genotip;
e) descendența lui posedă același fenotip; f)a,d,e.
35.Moștenirea independentă:
a)este caracteristăcă pentru genele localizate în cromozomi diferiți;
b)este caracteristică pentru fiecare pereche de caractere; c) are loc cînd genele sînt înlănțuite;
d)reprezintă esența legii III a lui Mende e) a,d.
36.Ce reprezintă un grup linkage?
a)totalitatea de gene dominante ale organismului; b)totalitatea de cromozomi ale organismului;
c)totalitatea de gene dominante ale unui cromozom;
d) o grupă de gene ale unui organism, care sînt localizate într-un cromozom și se moștenesc împreună
37.Gena reprezintă:
a)un fragment de ADN,care conține informația despre un caracter dominant;
b)un caracter ereditar al organismului c)un fragment de ADN,ce determină un caracter.
38.Ce particularități ale omului limitează studiul său genetic?
a)imposibilitatea încricișării experimentale; b)numărul limitat de descendenți;
c)schimbul rapid de generații ; d)aspectele morale; e)a,b,d.
39.Cauza mutațiilor poate fi: a)factorii chimici; b)radiațiile neionizate;
c)schimbările de temperatură; d)toate răspunsurile sînt corecte.
40.Ecosistemul este totalitatea:
a) organismelor viii și a mediului de trai; b) indivizilor unei specii care ocupă un anumit areal;
c) plantelor și animalelor care populează un anumit teritoriu .
41.Care este succesiunea în lanțurile trofice și energetice ale unui ecosistem?
a)producători-consumatori-distrugători; b)consumatori-producători-distrugători;
c)distrugători-consumatori-producători; d)producători-distrugători-consumatori .
42.Lanțurile trofice se instalează între indivizii:
a) unei populații; b) diferitor populații; c) unei specii; d) diferitor specii .
43.Care dintre organismele enumerate sînt consumatori primari?
a) animale erbivore; b) răpitori primari; e) răpitori secundari; c) microorganisme; d) plantele;
44.Biosfera reprezintă:a)stratul de gaze al Pămîntului; b)stratul Pămîntului populat de organisme vii;
c)stratul dur al Pămîntului; d)stratul de apă al Pămîntului.
45.Care dintre ecosistemele enumerate sînt naturale:
a)pustiul; b)rîul; c)pădurea; d)tundra; e)a,b,c,d.
46.Lanțurile trofice: a)sînt caracteristice ecosistemelor;
b)nu sînt obligatorii pentru ecosisteme. c)nu pot exista fără intervenția omului;
47.Care sînt trăsăturile caracteristice ale biomasei Pămîntului?
a)reprezintă totalitatea organismelor vii de pe Pămînt;
b) reprezintă totalitatea organismelor vii din hidrosferă;
c)constituie circa 10% din biomasa totală a Pămîntului;
d) constituie circa 0,01% din biomasa totală a Pămîntului;
48.În cadrul geneticii umane se utilizează:
a)analiza hibridologică; b)metoda citogenetică; c)metoda genealogică;
d) metoda gemenelor; e)metoda biochimică; f)b,c,d,e.
49.Sexul organismului:a) nu este determinat genetic;
b)în populația umană raportul dintre sexe este de 1:2:1;
c) sexul viitorului organism este determinat de organismul heterogametic;
d) sexul viitorului organism este determinat de organismul homogametic
50.Cromozomul:a)pentru fiecare specie numărul lor este stabil;
b) pentru fiecare specie numărul lor nu este stabil
c) în celulele somatice umane se conțin 23; d) în celulele somatice umane se conțin 44.
51.Sindromul Down: a)este o boală cromozomială autozomală;
b) caracteristică atît femeilor cît și bărbaților;
c)cariotipul este alcătuit din 47 de cromozomi; d)a,b,c.
52.Razele Roentgen este factor mutagen: a) fizic; b) chimic; c) biologic.
53.Maladie autozomală: a)sindromul Turner; b)sindromul Down; c)sindromul Klinefelter .
54.Caracter recesiv la mazăre: a)forma netedă a bobului; b) forma zbîrcită a bobului;
c)culoarea galbenă a bobului; d)culoarea purpurie a florilor;
55.Care sînt particularitățile sistemului digestiv la păsări ,cauzate de lipsa dinților?
a) stomacul muscular; c) stomacul glandular; e) a,b,c,d; b)gușa; d)cloaca; f)a,b.
56.Caracter dominant: a)ochi albaștri; c)păr castaniu; e)păr drept; b)lipsa pistruilor; d)urechi mici;
57.Nu aparține mitozei:a)interfaza; c)metafaza; b)profaza ; d)anafaza; e)telofaza.
58.Cum se numește procesul dezvoltării individuale a organismului de la zigot pînă la
pieire? a)embriogeneză; b)ontogeneza; c)filogeneză; d)aromorfoza.
59.Tipul „Drozofila” de determinarea a sexului este caracteristic:
a)insectelor; b) păsărilor; c) omului.
60.Hemofilia este o boală: a)autozomală; b) heterozomală dominantă; c) X-lincată recisivă.
61.Imbriding-ul nu reprezintă: a)o metodă a selecției artificiale; b)o formă a selecție naturale;
c)încrucișarea înrudită a animalelor; d)autopolenizarea forțată la plantele cu polenizare încrucișată.
62.Care este semnificația cunoașterii centrelor de origine a plantelor de cultură?
a)prognozarea rezultatelor hibridizării; b)studiul bolilor și patogenilor;
c)selectarea materialului inițial pentru ameliorare ; d)studiul diversității mutațiilor; e)a,b,c,d.
63.Gametogeneza este procesul ce se desfășoară în:
a) ovare; b) ovule; c) testicule; d) spermatozoizi. e) a și c.
64.Cum se numește procesul dezvoltării istorice a organismelor:
a)filogeneză; b) organogeneză; c) morfogeneză ; d)embriogeneză; e)ontogeneză.

65.Variabilitatea ereditară: a) apare fără afectarea materialului ereditar; b) include mutații;


c) contribuie la omogenitatea populației .
66.Relații concurente:
a)comensalism; b)mutualism; c)protocooperare; d)simbioză; e)parazitism .
67. Se consideră formă fosilă de trecere de la reptile la păsări:
a)arhiopterixul; b)teriodontul; c)dinozaurii .
68.Oxigenul în cadrul fotosintezei se formează:
a)în faza de lumină; b)în faza de întuneric; c)la scindarea bioxidului de carbon .
69.Ce regiune a osului participă la hematopoieză?
a) cartilajul; b)substanța spongioasă; c)periostul;
d)măduva roșie a oaselor; e)țesutul adipos
70.Poluanți antropogeni: a) gaze vulcanice; b) raze ultraviolete; c )bacterii; d) funingine .

II. Evidenţiază trei asemanari si trei deosebiri dintre ADN și ARN ,după schema
cunoscută(3) 6p.
III.Rezolvă problema.10p La om ,culoarea căpruie a ochilor și capacitatea de a scrie cu mîna
sînt caractere dominante, iar culoarea albastră a ochilor și capacitatea de a scrie cu mîna stîngă-
recesive.Care este probabilitatea ca într-o familie unde ambii părinți sînt diheterozigoți să se
nască un copil stîngaci cu ochii căprui?
IV. Ce tipuri de gameți formează următoarele genotipuri? 4p

a)AABb b)aaBb c)aabbcc d) AaBbCc?.

V.Prezintă soluții pentru situația prezentată:


10p
În familia vecinilor voștri s-a născut o fetiță cu grupa sangvină IIIși RH negativ.Părinții
fetiței au grupele sangvine I,IV și RH pozitiv.Ei sînt nedumeriți de această situație și cred că a
fost schimbat copilul.Cum demonstrezi că acesta este copilul lor?

Total
100p

S-ar putea să vă placă și