Sunteți pe pagina 1din 3

- DREPTUL AFACERILOR -

GRILE

Specializarea: Marketing, ID
an I, sem. I

1) Norma juridică are caracter:


a. special și personal;
b. voluțional;
c. facultativ.

2) Dispoziţia normei juridice prin care se impune o anumită conduită, poartă denumirea de:
a. onerativă;
b. prohibitivă;
c. determinată.

3) Norma juridică:
a. nu produce efecte juridice;
b. se aplică și după abrogare;
c. este teritorială și personală.

4) Printre izvoarele dreptului se numără:


a. legile, tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;
b. numai decretele prezidenţiale;
c. opiniile parlamentarilor.

5) Condițiile răspunderii juridice:


a. reprezintă un cumul de factori care nu trebuie întruniți cumulativ;
b. sunt numai fapta ilicită și vinovăția;
c. sunt fapta ilicită, rezultatul conduitei ilicite, vinovăţia și legătura cauzală.

6) Având în vedere elementele raportului juridic, sunt adevărate următoarele afirmații:


a. capacitatea restrânsă de folosință se dobândește la vârsta de 14 ani;
b. conținutul este format din drepturile şi obligaţiile privite în conexiune şi interdependenţă;
c. actele juridice, în sens larg, se pot clasifica în evenimente și acțiuni.

7) Reprezintă o condiție de fond pentru încheierea valabila a actului juridic:


a. forma ad validitatem​;
b. capacitatea minorului;
c. cauza.

8) Potrivit Codului civil, constituie o condiție a cauzei actului juridic ca aceasta:


a. să fie reală;
b. să fie posibilă;
c. să existe.

9) Nerespectarea, la încheierea actului juridic civil, a formei ​ad probationem​ atrage:


a. nulitatea actului juridic;
b. imposibilitatea de probare a actului juridic;
c. inopozabilitatea față de terți.
10) Eroarea:
a. poate proveni numai de la cealaltă persoană;
b. constituie o inducere în eroare prin mijloace dolosive;
c. se sancționează cu nulitatea relativă când falsa reprezentare privește natura juridică a
actului ce se încheie.

11) Violența la încheierea actului juridic constituie un viciu de consimțământ:


a. dacă amenințarea este injustă;
b. numai dacă provine de la persoana cu care s-a contractat;
c. dacă amenințarea este legitimă.

12) Obligațiile sociale ale următoarelor tipuri de societăți sunt garantate cu patrimoniul social
și cu răspunderea nelimitată și solidară a asociaților:
a. S.A., S.C.A.;
b. S.C.S., S.R.L.;
c. S.N.C., S.C.S.

13) Societatea în comandită simplă prezintă următoarele caracteristici:


a. are un număr mic de asociați și nu se pretinde existența unui capital social minim;
b. are un număr mare de asociați și se cere existența unui capital social minim;
c. se constituie prin contract de societate și statut.

14) Patrimoniul unei societăți comerciale:


a. reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale ale societății și constituie gajul
general al creditorilor sociali;
b. nu este distinct, confundându-se cu patrimoniile individuale ale asociaților;
c. are o valoare fixă pe întreaga durată de existență a societății.

15) Majorarea capitalului social se poate face prin următorul procedeu tehnic:
a. prin apariția unor pierderi;
b. prin supraevaluarea unor aporturi în natură;
c. prin emisiunea de noi acțiuni.

16) Sunt societăți de persoane:


a. Societatea în comandită simplă;
b. Societatea pe acțiuni;
c. Societatea în nume colectiv.

17) Societatea comercială dobândește personalitate juridică:


a. de la data depunerii capitalului social;
b. de la data întocmirii actului constitutiv;
c. de la data înregistrării în registrul comerțului.

18) Aportul în numerar :


a. este obligatoriu la constituirea oricărei forme de societăți;
b. nu este obligatoriu dacă asociații depun un aport în natură a cărui valoare economică este
mai mare decât minimul aportului în numerar;
c. este purtător de dobânzi.

19) Reducerea capitalului social poate avea loc:


a. prin existența unui capital care excedă resurselor necesare pentru realizarea obiectului de
activitate al societății;
b. prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente;
c. prin îndeplinirea de către asociați a obligației de efectuare a vărsămintelor scadente.

20) Contractul individual de muncă poate avea:


a. numai două părți: salariatul și angajatorul;
b. o pluralitate de subiecte.

21) Pot încheia un contract individual de muncă:


a. persoanele puse sub interdicție judecătorească;
b. minorii în vârstă de până la 15 ani;
c. persoanele cu handicap, după regulile din Codul muncii și legislația specială.

22) Contractul individual de muncă se încheie în formă:


a. scrisă;
b. verbală;
c. întotdeauna scrisă, în fața unui notar.

23) Perioada de probă se aplică obligatoriu:


a. în cazul persoanelor cu handicap;
b. în cazul minorilor;
c. la încadrarea unei persoane cu funcție de conducere.

24) Fișa postului se întocmește:


a. unilateral de către angajator;
b. prin acordul părților;
c. de angajator, cu consultarea sindicatului.

25) Potrivit prevederilor Codului muncii, contractul individual de muncă pe durată


determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de:
a. 12 luni;
b. 24 luni;
c. 36 luni.

26) Încheierea contractului individual de munca pe durata nedeterminată:


a. constituie regula;
b. este interzisă de lege;
c. este facultativă.

27) Clauza de neconcurență nu produce efecte:


a. pe parcursul executării contractului individual de muncă;
b. pe parcursul perioadei de probă;
c. în cazul persoanelor cu funcții de execuție.

28) În temeiul clauzei de mobilitate, angajatorul este obligat să-i plătească salariatului:
a. diurna de delegare;
b. spor pentru condiții de muncă deosebite;
c. prestații suplimentare în bani sau în natură specificate în contractul individual de muncă.

29) Clauza privind obiectul contractului individual de muncă:


a. pot fi morale, dar ilegale;
b. prevede prestarea muncii și plata salariului;
c. poate conține drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative.

S-ar putea să vă placă și