Sunteți pe pagina 1din 10

ACADЕMIA DЕ STUDII ЕCONOMICЕ A MOLDOVEI

FACULTATЕA BUSINЕSS ŞI ADMINISTRARЕA AFACЕRILOR


DEPARTAMENTUL MANAGЕMЕNT ȘI ANTREPRENORIAT

STUDIU INDIVIDUAL
la disciplina Sisteme de planificare în afaceri

Autor:
Studеnt a grupei BA 193 IFR
VORONĂ NATALIA

Profesor:
dr., conf. univ. NEGRU Ion

Chișinău 2022

1
Cuprins

Caracteristica generală a structurii organizatorice a entității CC Nivali-Prod SRL..............3
Analiza activității organizaționale...............................................................................................5
Conținutul planului de producţie.................................................................................................5
Analiza indicatorilor financiari de bază.......................................................................................6
Activitatea de marketing..............................................................................................................6
Activitatea comercială.................................................................................................................7
Activitatea economică externă a întreprinderii............................................................................7
Mărimea parcului de utilaje.........................................................................................................8
Capacitatea de producție..............................................................................................................8
Căi de îmbunătățire a capacității de producție :...........................................................................9
Investiţii şi construcţii capitale....................................................................................................9
Organizarea protecţiei mediului ambiant.....................................................................................9
Dezvoltarea socială a colectivului întreprinderii.........................................................................9

2
Caracteristica generală a structurii organizatorice a entității CC Niv
ali-Prod SRL 
Entitatea economică CC„Nivali-Prod” SRL activează pe teritoriul Republicii Moldova și
a fost înființată în anul 2006 în baza Legii Republicii Moldova Nr.845 din 03.01.1992 “Cu
privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, Legea cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor
juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi Hotărîrile guvernului, cu adresa
juridică sat.Dubăsarii-Vech r-nul
Criuleni. Pentru practicarea tipurilor de activităţi respective entitatea dispune de Certificatul de î
nregistrare şi atribuire a codului fiscal şi la fel este înregistrată ca entitate plătitoare de TVA .
Statutul juridic al firmei este cel de societate cu răspundere limitată , firma având un
capital social subscris și vărsat de
5400 lei.Numarul angajaților care iși desfășoară în prezent activitatea în entitate este de aproxim
ativ 200 persoane. Totodată după înregistrarea entităţii, aceasta îşi fabrica ştampila personală car
e este licenţiată şi  confirmată prin adeverinţa privind fabricarea ştampilei.  
Pe piața internă întreprinderea ”Nivali-Prod” desfășoară activitatea de producere și
distribuție a cărnii și a produselor din carne. Entitatea a fost înființată cu scopul de a veni în
întâmpinarea dorințelor și nevoilor clienților săi, astfel echipa încearcă mereu să ințeleaga
nevoile clienților săi și să privească situația din punctul de vedere al acestora, prin urmare pentru
satisfacerea necesităților acestora se depune mult efort pentru a obține produse calitative și la un
preț accesibil. 
Se desfășoară următoarele tipuri de activități: 
 prelucrarea cărnii de bovine , porcine și păsări și comercializarea acesteia in stare
congelată și refrigerată; 
 producerea diverselor tipuri de salamuri , crenvurști , afumaturi din carne etc. și
realizarea distribuției acestora atât în magazinele specializate cât și marketuri ,
supermarketuri și alte puncte de realizare a produselor către consumatorul final. 

3
Fiecare categorie de produse au marca sa individuală ce le caracterizează, marca fiind înr
egistrată în Registrul Naţional al Mărcilor printr-un certificat de înregistrare a mărcii.
Produsele combinatului de carne Nivalli sunt certificate ISO:
 Certificare ISO 9001 – Sistem de Management al Calităţii
 Certificarea ISO 22000 Sistemului de management al siguranței alimentare

Totodată ”Nivali-Prod” și-a extins activitatea, prin închirierea unor loturi de pamânt și
cultivarea unor cereale și fructe care urmează a fi comercializate pe piața internă sau exportate in
Rusia și alte state. 
Entitatea CC „Nivali-Prod” SRL îsi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii
contabile : 
1. principiul continuității activității, conform căruia Societatea aste analizată ca o unitate ce
iși va continua activitatea într-un viitor previzibil, fără existența intenției de lichidare sau de
încetare a activității; 
2. principiul permanenței metodelor,care prevede că politicile contabile acceptate de către
Societate sunt aplicate în mod consecvent de la o perioadă la alta, astfel asigurând
comparabilitatea în timp a informațiilor contabile. 
3. principiul contabilității de angajamente - Societatea recunoaște și reflectă în contabilitate
elementele de drept venituri și cheltuieli în perioada în care au avut loc, fara a se ține cont de
data încasării și plaților resurselor financiare; 
4. principiul pragului de semnificație presupune ca entitatea prezintă distinct în situațiile
financiare elementele cu valori semnificative.Esența principiului o constituie prezentarea în
situațiile financiare a tuturor informațiilor care,prin importanța lor, pot să afecteze judecșțile
și deciziile utilizatorilor externi ai informațiilor respective. 
5. principiul intangibilității prevede că bilanțul de deschidere al unui exercițiu trebuie să
corespundă cu bilanțul de inchidere a exerciuțiului precedent; 
6. principiul necompensării prevede că valorile elementelor ce reprezintă active, nu pot fi
compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile,
cu excepția compensărilor între active și pasive admise de SNC. 
7. principiul prudenței- întreaga  activitate de evidență, evaluare și raportare contabilă
trebuie sa fie facută pe o bază prudentă, ami ales valoarea oricărui element trebuie să fie
determinată pe baza principiului prudenței, în special pentru a se evita supraevaluarea
rezultatului . 
 
 

4
 
Daca ar fi să expun schema organizatorică a întreprinderii aş arăta-o prin organigrama de
mai jos. 

Director comercial Director general


Director financiar

Manager vinzari 1 Director de Contabilitatea


producere financiara
Manager vinzari 2

Manager vinzari 3 Contabilitatea de producere

Sef sectie
administrativa

Sursa:Elaborat de autor
Figura 1.1. Organigrama CC”Nivali-Prod”SRL
 

Analiza activității organizaționale

Conținutul planului de producţie


Din motiv că nu am acces la date, o sa prezint o informație orientativă din ceea ce am
obervat. Astfel planificarea orientativa a cantității de producere depinde de mai mulți factori
precum sărbătorile care presupune o producere mai mare, iar in perioada postului deobicei
cantitatea de producere se micșorează. Vara sunt solicitate semipreparatele, deoarece este
perioada picnicurilor. Deci o concluzie pot spune că totul depinde consumator.
În legătură cu formarea prețurilor, totul depinde de prețul materiei prime, modalitatea de
5
producere și deja de timp. Astfel totul este format printr-o legătură strînsă.

Analiza indicatorilor financiari de bază


Analiza şi interpretarea evoluţiei pentru ultimii 3 ani a principalilor indicatori financiari.

Analiza indicatorilor financiari de bază (mii lei) Tabelul 1


Indicatori Abaterea 2020
2018 2019 2020 faţă de 2018
absolută %
Venituri din vânzări 11771 146288 159284 +41569 135
5
Costul vânzărilor 98145 117718 120178 +22033 122
Rezultatul din activitatea operațională -3180 380 3686 +6866 115
Profit brut -3001 351 3444 +6445 115
Profit până la impozitare -3001 351 3444 +6445 115
Cheltuieli privind impozitul pe venit - 8 433 +433 -
Profit net -3001 343 3011 +6012 100

Concluzie: Efectuînd analiza indicatorilor financiari de bază al companiei Nivalli, putem


observa veniturile au crescut cu 35 % respectiv pe linga venituri au crescut si costul
vînzarilor cu 22%. Totusi , fiind veniturile puțin mai mari ca cheltuielile observăm ca a fost
obținut un profit mai mare cu 6012 mii lei.

Activitatea de marketing

Marketing-ul în compani Nivalli, daca sa analizam atunci observam că :


- Vinzarile cresc datorita agentilor de vinzări care promovează produsele si le propun să
încerce ceva nou, aceștia fiind instructati săptăminal analizîndu-se capacitatea de vânzare, la
ce nivel de vînzare sunt, fiecare are cite un target care trebuie îndeplinit;
- Magazinele de firmă care sunt amplasate cît de posibil mai convenabil pentru consumator,
oferindu-se cumpărătorului pe linga produsele din carne, niste produse auxiliare precum
piine, piine, bauturi, crupe si alte produse de care ar avea nevoie consumatorul;

6
- Publicitatea pe facebook si instagram care astazi este una din cele mai folosite metode de
promovare, este utilizata pentru a informa consumatorul despre deschiderea unui magazin
nou, aparitiei produselor noi, proimovarea produselor existente, organizarea diferitor
concursuri;
- Poziția față de concurenți ar fi una satisfacătoare, Nivalli nu se afla pe primul loc, dar nici pe
ultimul, după părerea mea, acesta ar ocupa chiar al 3-lea loc după nivelul de cunoaștere pe
piață de către consumator.

Activitatea comercială
- Analiza aprovizionării întreprinderii
Rolul principal în cadrul aprovizionării îl joacă achiziționerul (managerul aprovizionare), care
analizează prețurile, calitatea materialelor, modalitățile de livrare, achitare. Acesta duce tratative
cu furnizorii referitor la oferirea diferitor discont-uri sau oferirea unor prețuri mai convenabile
pentru comenzi mari.
Nivalli este o companie producătoare de mezeluri, astfel acesta procură diferite materii prime de
la variați furnizori. Compania are nevoie de carne, care se procură de la abatoarele naționale,
diferite condimente pentru a da gustul necesar sau culoarea pe placul consumatorului.
Aprovizionare în cadrul companiei se face după un anumit grafic sau după capacitatea de
producere. Spre exemplu în perioada sărbătorilor de iarna, Paște vînzările sunt mai mari,
respectiv producerea are nevoie de materie primă mai mare, respectiv se fac aprovizionări mai
mari de materie primă.
Aprovizionarea joacă un rol important în cadrul companiei, este o ferigă principală fără de care
compania producătoare de mezeluri nu ar putea exista.
- Analiza activităţii de desfacere
Activitatea de desfacere este una stabilă ca în toate companiile. Agentul de vinzari promovează
produsele, le propune clienților sortimentul de produse ce îl deține compania, iar clientul la
rîndul său face o comandă cu produsele dorite, după care expeditorul livrează comanda.

Activitatea economică externă a întreprinderii


- Tipurile activităţii economice externe a întreprinderii.
În cadrul companiei persistă și activități economice externe precum importul. Compania importă
unele utilaje pentru prodecere, importa autocamioane pentru transportul de mărfuri. Importul
după părerea mea este ceva necesar în companie, mai ales în importarea unor utilaje care poate
ușura munca sau care ar putea face ceva nou, pentru că inovațiile astăzi sunt la putere.
O altă activitate economică externă a întreprinderii sunt operațiunile de arendă. Magazinele de
firmă sunt o componentă principală în activitatea companiei, astfel locurile unde este amenajat,

7
pregătit magazinul, sunt locuri luate în locațiune.
- Analiza posibilităţilor de export ale întreprinderii, studierea potențialelor pieţе externe de
desfacere a producţiei externe.
Dacă ar fi să analizez care ar fi posibilitatea de export al companiei Nivalli, atunci aș analiza mai
multe puncte de vedere, precum că salamul este un produs care se alterează nici super repede, dar
nici atît de lent, astfel aici după părerea mea este problema transportării, cred că dacă să ai un
autocamion dotat cu frigidere care să mențină temperatura necesară, atunci ar fi posibil exportul
în țările vecine, dar totuși după părerea mea este un risc dar și cheltuieli, care ar trebui să fie
calculate pentru a vedea daca este convenabil sau nu exportul dat, pentru a ieși la sfîrșit și cu un
profit.

Mărimea parcului de utilaje

Compania Nivalli deține în jur de vreo 30-40 de utilaje cu destinație diferită precum
răcirea, congelarea cărnii, tăierea după tipajul mezelurilor, ambalarea acestora, diferite
camere frigorifice și termice.
În cazul companiei Nivalli, parcul de utilaje este bogat pentru a putea produce mezeluri de
calitate.
Dacă am analiza utilajele, după părerea mea, unul din cele mai importante utilaje este
camera frigorifică, pentru că, carnea trebuie păstrată într-un loc potrivit pentru a nu admite
alterarea acesteia, pentru că în producerea mezelurilor se utilizează carnea refrigerată, deci
carnea trebuie păstrată la rece.
Următorul utilaj după importanță ar fi celula termică, deci salamul nu se face fără procesul
de uscare, afumare și fierbere.
Alt utilaj ar fi cuterul, datorită căreia se prepară compoziția de carne, adică se mărunțește
carnea pentru prepararea salamului.

Capacitatea de producție
Fiecare utilaj are capacitatea sa de producție, astefel un utilaj are o capacitate de 30 tone altul
fiind de o generație mai veche are o capacitate de 5 tone. Orice utilaj trebuie întreținut regulat și
reparat la timp pentru evitarea unor dereglări în proces. Orice greșeală duce la alterarea
produselor. Astfel pentru ca utilajele să aibă o capacitate maximă de producere, acesta trebuie
utilizat conform tuturor regulilor.
Td 10
CP=
Np = 2 =5 kg
8
Capacitatea de producţie pentru procese de fabricaţie continue, poate fi calculată
cu ajutorul următoarei relaţii:
Td=Tc−(Tr +Tt ) adică:
CP=q⋅T d =q (T c −(T r +T t ))=5000(30−(2+3 )=125000
Gradul de utilizare a capacităţii de producţie:
P
Gut CP= ⋅100 % 3 ∗100=¿
CP =5 60 kg

Căi de îmbunătățire a capacității de producție :


- Folosirea timpului eficient
- Întreținerea regulată a utilajelor
- În cazul unor comenzi mari, renunțarea la producerea unor tipuri de produse pentru a
putea produce mezelurile de calitate înaltă. Micșorarea nomenclaturii este o variantă mult
mai optimă decît diminuarea calității produselor.
-

Investiţii şi construcţii capitale

Investițiile principale sunt utilajele fără de care nu ar fi atît de ușor procesul de producere.
Utilajele sunt principala sursă de existență a companiei, cămerile frigorifice, utilaje de
ambalare și altele care ușurează munca pentru a produce cantitatea necesară de mezeluri într-
un timp cît mai scurt. Sigur, este importantă investiția în muncitor, o dată ce aceștia sunt
remunerați pe merite, ei sunt motivați să-și îndeplinească calitativ munca.
Organizarea protecţiei mediului ambiant

Astăzi protecția mediului ambiant este o temă intens discutată. Fiecare companie încearcă să
devină cît mai ECO. Astfel compania Nivalli ca și toate celelalte încearcă să protejeze mediul
ambiant. Astfel pentru împachetarea salamului în magazin este utilizată hirtia, compania
participă la înverzirea țării, încearcă să fie diminuate cît mai multe surse poluante.
Dezvoltarea socială a colectivului întreprinderii

Dacă să analizăm situația din interiorul întreprinderii, atunci pot spune că ăentru unificarea
colectivului se fac diferite adunări într-o atmosferă mai neformală pentru a scăpa de situațiile
stresante, încordate care s-au adunat pe parcursul perioadei. Consider că astfel de adunări
sunt necesare pentru a scăpa de toate momentele mai grele care s-au acumulat, o descărcare

9
emoțională.

10

S-ar putea să vă placă și