Sunteți pe pagina 1din 3

Raport de autoevaluare

Anul școlar 2020-2021

Grupa:
Prof. Ȋnv. Primar şi preşcolar:

Subsemnata , educatoare la Grădinița , mi-am desfășurat activitatea in anul școlar 2020-


2021 la grupa ...
In munca cu copiii, am îmbinat în mod cat mai riguros cerințele planificării, studiind curriculumul, cu
nevoile si cu posibilitățile copiilor din grupa, in contextul de pandemie.

1.PROIECTARERA ACTIVITĂŢII

În anul școlar 2020-2021, semestrul I și semestrul II, în proiectarea activității am urmărit


respectarea programei preșcolare și a normelor de elaborare a documentelor de proiectare :
- planificare anuală conform curriculumului și temelor anuale de studiu,
- conținutul activităților de învățare adaptate temelor săptămânale și particularităților grupei, și
anume vârstă,
- interese și înclinații individuale, opțiunile familiei, precum și specificului local,
- formarea activă în ceea ce privește desfășurarea activităților online.
Am consultat permanent surse de documentare (cărți de specialitate, precum și surse din mediul
online), am participat la diferite webinarii si cursuri pentru a asigura caracterul științific al
conținuturilor și demersurilor didactice, bogăția acestora şi am ordonat corespunzător temele, precum și
pentru a selecta și aplica instrumente/metode/canale de transmitere de cunoștințe și de evaluare online
(ex. Zoom).
Ținând cont de nivelul de vârstă al preșcolarilor, am contribuit la proiectarea unor activități
extracurriculare corelate obiectivelor curriculare și cu nevoile și interesele grupului de preșcolari (ex. :
teatru de păpuși în grădinița noastră și în curtea grădiniței cu respectarea normelor pandemice în
vigoare , vizionare desene animat sau citirea unei povesti online, participarea la proiectele Școala Eco,
Ziua Pământului, Ziua Mamei, Ziua copilului etc).
Am proiectat și realizat activități de învățare integrate în completarea activităților tradiționale.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE

În realizarea activităților didactice la grupă am utilizat strategii didactice specifice și variate care să
asigure formarea competențelor specifice vizate. Pentru a putea selecta cele mai eficiente și inovative
strategii didactice am participat la întrunirile metodice din unitatea noastră realizate online, am utilizat
baza logistică a grădiniței si alte materialele didactice acolo unde se pretau scopului activității noastre.
Având în vedere specificul și neobișnuitul curs al anului școlar 2020- 2021, in pandemie, activitatea
didactică pe platformele educaționale (ex. programul grupei transmis familiilor săptămânal incluzând
activitățile didactice, lucrate zilnic online, diferite programe si jocuri) a fost intensificat. Am activat
utilizând aplicațiile online Whatsapp, Zoom, Gmail.
In al doilea semestru am pus un accent deosebit pe formarea deprinderilor de studiu individual și în
echipă, pe formarea deprinderilor de muncă în echipă, în perechi, pe colaborare, cooperare și sprijin
reciproc.

1
În realizarea activităților, copilul este figura centrală, activitățile le-am proiectat ținând cont de
specificul vârstei și le-am realizat ținând cont de specificul individual, de capacitățile, înclinațiile și
interesele individuale, jocul fiind activitatea principală prin care am realizat învățarea și evaluarea.

Am valorizat activitățile desfăşurate ȋn mediul online, prin realizarea de reviste interdisciplinare,


ce au conținut fişe cu sarcini de lucru, ținȃnd cont de nivelul grupei, precum şi realizarea de busy-
boxuri, care au cuprins jocuri logico-matematice, de sortare, asamblare, fişe de lucru, abilități
practice. Am organizat activități didactice, ȋmpreună cu copiii prin aplicața zoom, unde au participat
la diverse tipuri de activități, ȋndrumați şi de către părinți. Activități ce au ȋmbrăcat forma unor
jocuri didactice, jocuri de atenție, jocuri de mişcare şi abilități practice. Pentru formarea
deprinderilor de studiu individual şi muncă ȋn echipă, ȋn vederea formării competenței de „a ȋnvăța
să ȋnveți”, am organizat şi desfăşurat jocuri şi concursuri pentru formarea de muncă ȋn echipă, pe
perechi şi ȋn grupuri.

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII:

Evaluarea are scopul de a urmări progresul copilului în raport cu el însuşi. In acest scop, la începutul
anului am făcut o evaluare iniţială acurată a fiecărui copil în cadrul activităţilor pe domenii
experienţiale, dar şi în cadrul jocurilor şi activităţilor alese unde copiii se manifestă nestingheriţi,
creativ şi se constată mai uşor cunoștințele. Evaluările continue s-au desfăşurat pe întreaga perioadă a
semestrului I în care grădinița a funcționat cu prezența fizică,la inceput, apoi in mediul online, prin
diferite activități și jocuri specifice de evaluare. Am aplicat o serie de jocuri pentru o observare
sistematică în timpul diferitelor momente ale programului zilnic.
În desfășurarea activităților am utilizat metode şi procedee specifice, am utilizat permanent aprecieri
verbale pozitive, recompense, ,,metoda expoziției” pentru lucrările realizate. Pentru a veni in sprijinul
copiilor si a familiilor, am realizat săptămânal un caiet de activități in vederea exersării si consolidării
noțiunilor predate.
Printre metodele de evaluare utilizate, am folosit metodele alternative fără a le exclude pe cele
clasice, dintre modalitățile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu lucrările
copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, ecusoane,
medalii etc.
De altfel, am comunicat rezultatele părinților atât la evaluarea inițială, cât și la cea formativă și
sumativă. În urma evaluărilor am stabilit și aplicat măsuri ameliorative unde a fost cazul. Comunicarea
cu familiile a fost un factor foarte important în acest punct, cerându-li-se suportul.

4. MANAGEMENTUL GRUPEI DE ELEVI

Am proiectat și desfășurat activități didactice specifice pentru stabilirea unor reguli de conduită,
politețe, atitudini pozitive. In spațiul educațional l-am organizat pe centre de interes pe perioada
participării fizice, iar în online am proiectat și realizat activități interactive.
Comportamentul preșcolarilor l-am monitorizat și notat în caietul de observații. In gestionarea
conflictelor, tensiunilor, atitudini necorespunzătoare, am aplicat metode și sisteme adaptate, copilului
vizat. Am motivat grupul prin valorificarea exemplelor pozitive, de bună practică, reale sau din povești,
povestiri, cântece și poezii.
Am purtat scurte discuții și dialoguri ,,de cunoaștere” cu copiii, în special în activitățile de pe
ZOOM. Aceste dialoguri reprezintă o punte solidă între mine și copil, îmi înlesnesc cunoașterea
preocupărilor lui. Totodată îi dau posibilitatea copilului să relateze din experiența personală,
2
considerată privilegiu de depistare a deficiențelor de vorbire, a unor eventuale stări de tensiune,
nemulțumire, dar și al cunoașterii copilului de către cadrul didactic, în adevăratul sens al cuvântului (ce
îi place sau nu să facă, ce știe sau nu să spună etc.), copilul fiind nevoit să folosească cuvinte diverse,
construcții verbale noi şi forme verbale diferite. Dialogul afectiv cu copilul, buna dispoziție,
atașamentul față de el, îl apropie, îl stimulează, şi-l antrenează în participarea activă, cu caracter
educativ iar în grupă se creează o atmosferă plăcută, antrenantă.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor
obligatorii. Pe lângă proiectarea activităților didactice, documentare aferentă, studiu individual. În anul
școlar 2020- 2021 am participat la toate comisiile metodice organizate online la nivel de unitate și la
întâlnirile regulate dintre metodist și cadre didactice din unitate, realizate atât online cât și cu
participare fizică, care au pregătit inspecții pentru examenul de definitivat ale unor cadre didactice din
unitatea noastră. De asemenea, am participat la mai multe cursuri de pregătire și perfecționare pentru
desfășurarea activităților online cu preșcolari:.......
Recunosc o bună colaborare și comunicare cu echipa managerială a unității, schimb de informații
pertinent și eficient atât la nivel de conducere, cât și de colectiv didactic, sau părinți, sau copii.

6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII


UNITĂȚII ŞCOLARE

În acest an școlar 2020-2021, având în vedere situația epidemiologică mondială și necesitatea aplicării
și respectării riguroase a normelor de igienă și distanțare socială, inclusiv cu închiderea pe perioade
lungi a instituțiilor de învățământ și activarea online, nu am fost implicată în dezvoltarea de
parteneriate și proiecte educaționale la nivel local/ național etc., și nici în pregătirea preșcolarilor
pentru diferite concursuri materializate cu diplome la faza locală/ națională etc.; acestea fiind chiar
nerecomandate.
Am realizat nenumărate activități didactice la grupă care promovează alimentația sănătoasă, sănătatea
orală, igiena și distanțarea socială, respectul reciproc, comportament politicos, autonomia.
Am participat la instructaje pentru respectarea normelor SSM și ISU, la instructaje privind norme de
igienă și distanțare socială, la activități de organizare și reorganizare a mediilor de lucru conform
normelor epidemiologice în vigoare, am colaborat și sprijinit activitatea cadrelor medicale din instituție
(ex. susținerea copilului cu teama de medic în timpul controlului de rutină).

7.CONDUITA PROFESIONALĂ

Zilnic, dau dovadă că sunt un cadru didactic valoros prin limbaj, atitudine, conduită și pregătire
profesională, implicare și colaborare, atât la capitolul teorie cât și la practicarea cunoștințelor teoretice.

S-ar putea să vă placă și