Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA ARTIFEX

FACULTATEA MANAGEMENT
MARTAU ALINA ALEXANDRA
ANUL III

VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR
Grila 1
1. Relaţiile de muncă:
a. nu sunt reglementate;
b. se desfăşoară exclusiv după regulile specifi ce managementului resurselor umane;
c. sunt supuse controlului statului.
2. Angajator poate fi :
a. numai persoana juridică;
b. persoana fi zică „simplă” (care nu desfăşoară activităţi economice);
c. intreprinderea familială.
3. Conceptul de angajat nu se referă la:
a. funcţionarii publici;
b. magistraţi;
c. voluntari.
4. Prin subordonarea salariatului faţă de angajator se înţelege că:
a. salariatul desfăşoară muncă sub autoritatea şi organizarea angajatorului;
b. salariatul depinde de angajator numai din punct de vedere economic;
c. salariatul depinde de angajator numai din punct de vedere juridic.
5. Raporturi juridice individuale de muncă pot fi :
a. cele intemeiate cat și cele neintemeiate pe un contract individual de muncă;
b. numai cele intemeiate pe un contract individual de muncă;
c. cele ce se stabilesc intre două persoane juridice de drept public, una fiind
subordonată celeilalte.

Grila 4
1. Consecinţele personalităţii juridice ale sindicatelor sunt:
a) este titularul unui patrimoniu;
b) are dreptul de a sta in justiţie;
c) are dreptul de a contracta.
2. Sindicatele sunt organizaţii:
a) profesionale;
b) ce funcţionează in baza statutelor proprii;
c) ce apără drepturile şi interesele politice ale membrilor lor.
3. Se pot sindicaliza:
a) membrii cooperatori;
b) deputaţii;
c) pensionarii.
4. În cazul în care în unitate nu este constituit un sindicat reprezentativ, reprezentanţii
salariaţilor sunt:
a) Desemnaţi de către sindicate;
b) Aleşi de către salariaţii din unitate in cadrul adunării generale a salariaţilor;
c) Desemnaţi de către conducerea angajatorului.
5. Reprezentanţii salariaţilor pot fi aleşi:
a) La angajatorii in cadrul cărora niciunul dintre salariaţi un este membru de sindicat;
b) La angajatorii ai căror salariaţi sunt membri ai unui sindicat;
c) La angajatorii ai căror salariaţi sunt membri ai unui sindicat reprezentativ.

Grila 5
1. Reprezentativitatea organizaţiilor patronale este valabilă:
a) Pentru orice contracte colective incheiate in termen de 4 ani de la rămanerea
defi nitivă a hotărarii de constatare;
b) Pentru orice contracte colective incheiate in termen de 2 ani de la rămanerea
defi nitivă a hotărarii de constatare;
c) Pentru fi ecare negociere de contract colectiv de muncă.
2. Organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional:
a) Sunt independente;
b) Sunt subordonate Camerelor de Comerţ;
c) Funcţionează sub control parlamentar.
3. Reprezentativitatea organizaţiilor patronale se constată de către:
a) Camerele de Comerţ;
b) Ministerul Muncii;
c) Instanţa judecătorească competentă.
4. La negocierea colectivă la nivel de sector de activitate, angajatorii sunt reprezentaţi
de către:
a) Organizaţiile patronale reprezentative;
b) Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social;
c) Ministerul Muncii.
5. Verifi carea menţinerii condiţiilor de reprezentativitate a organizaţiilor sindicale şi
patronale se realizează:
a) De către instanţa judecătorească competentă din 4 in 4 ani;
b) De către partid in 2 in 2 ani;
c) De către instanţa judecătorească competenţă cu ocazia fi ecărei negocieri colective.

Grila 6
1. Contractele colective de muncă se înregistrează la:
a) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei in cazul celor incheiate la nivelul
unităţii;
b) Inspectoratul teritorial de muncă la nivel de unitate;
c) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei in cazul celor incheiate la nivelul
grupurilor de unităţi.
2. La nivelul unei unităţi cu 50 salariaţi:
a) este obligatorie numai negocierea colectivă;
b) este obligatorie atat negocierea colectivă, cat şi incheierea unui contract colectiv
de muncă;
c) nu este obligatorie nici incheierea unui contract colectiv de muncă, dar nici
negocierea acestuia.
3. Contractul colectiv de muncă:
a) se poate incheia valabil pentru o perioadă de 36 de luni;
b) se poate prelungi prin acordul părţilor, o singură dată, pentru o perioadă de maxim
12 luni;
c) se poate prelungi prin acordul părţilor din 6 in 6 luni.
4. Pe ce termen poate fi dispusă greva de avertisment?
a) cel mult 30 de zile calendaristice;
b) cel mult 2 zile lucrătoare;
c) cel mult 7 zile calendaristice.
5. Cum poate înceta greva ?
a) prin acord;
b) prin renunţare;
c) prin negociere.

Grila 2
1. Clauza de neconcurenţă:
a) Işi produce efectele numai dacă in cuprinsul contractului individual de muncă sunt
prevăzute in mod concret activităţile ce sunt interzise salariatului la data incetării
contractului individual de muncă;
b) Presupune obligaţia salariatului de a un presta o activitate in benefi ciul concurenţilor
angajatorului sau pe o durată de maxim 10 ani;
c) Işi poate produce efectele pentru o perioadă de minim 6 luni şi maxim 3 ani de la
data incetării contractului individual de muncă.
2. În temeiul clauzei de mobilitate, angajatorul este obligat sa-i plătească salariatului:
a) Diurna de delegare;
b) Spor pentru condiţii de muncă deosebite;
c) Prestaţiile suplimentare in bani sau in natura specifi cate in contractul individual de
muncă.
3. Potrivit legii, clauza confi denţialitate:
a) Produce efecte numai dacă salariatul primeşte o indemnizaţie de confi denţialitate;
b) Poate produce efecte pe toată durata contractului individual de muncă şi după
incetarea acestuia;
c) Nu poate cuprinde niciodată obligaţii de confi denţialitate in sarcina angajatorului.
4. Ce fel de instrument este norma de muncă ?
a) instrument al angajatului in relaţiile contractuale cu angajatorul său;
b) instrument al angajatului in relaţiile contractuale cu sindicatele;
c) instrument al angajatorului in relaţiile contractuale cu salariaţii săi.
5. Potrivit Codului muncii, salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe
durată
determinată, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni,
poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:
a) 5 zile lucrătoare;
b) 15 zile lucrătoare;
c) 30 de zile lucrătoare.

Grila 1
1. Ce fel de răspundere atrage nerespectarea obligaţiilor asumate prin clauza de
confi denţialitate de către salariat ?
a) răspunderea disciplinară;
b) răspunderea patrimonială;
c) răspunderea disciplinară şi patrimonială.
2. Faţă de cine răspunde disciplinar salariatul afl at în delegaţie ?
a) doar faţă de angajatorul sau;
b) numai faţă de conducerea unităţii in care se afl a delegat;
c) răspunderea disciplinara nu poate opera in aceasta situaţie.
3. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul sunt:
a) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă de 30 de zile;
c) amendă disciplinară.
4. Sancţiunile disciplinare se pot dispune:
a) In termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvarşirea
abaterii disciplinare, dar un mai tarziu de 6 luni de la data săvarşirii faptei;
b) In termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvarşirea
abaterii disciplinare, indiferent de data săvarşirii faptei;
c) In termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea cercetării disciplinare,
indiferent de data luării la cunoştinţă despre săvarşirea abaterii disciplinare
respective.
5. Neprezentarea nejustifi cată a salariatului la convocarea făcută de angajator în
vederea efectuării cercetării disciplinare prealabile:
a) constituie abatere disciplinară;
b) dă dreptul angajatorului de a aplica sancţiunea disciplinară fără efectuarea cercetării
disciplinare;
c) obligă angajatorul să repete convocarea efectuată.

Grila 1
1. Obligaţia probei în confl icte de muncă revine:
a) salariatului;
b) angajatorului;
c) reclamantului.
2. Decizia de concediere ca urmare a desfi inţării postului ocupat de salariat poate fi
contestată la instanţa judecătorească:
a) oricand;
b) in termen de maxim 45 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă;
c) in termen de 3 ani de la data emiterii ei.
3. Hotărârile judecătoreşti pronunţate în soluţionarea confl ictelor de muncă în fond
conform Codului muncii sunt:
a) defi nitive;
b) irevocabile;
c) defi nitive şi executorii de drept.
4. Ce instanţă are competenţa să judece în primă instanţă plângerea împotriva
sancţiunii disciplinare ?
a) judecătoria;
b) tribunalul in raza căruia salariatul are domiciliul;
c) curtea de apel in raza căruia unitatea işi are sediul.
5. Care este termenul în care hotărârile instanţei de fond în soluţionarea confl ictelor
de drepturi pot fi atacate cu apel ?
a) 10 zile de la data comunicării;
b) 15 zile de la pronunţare;
c) 30 zile de la data comunicării.

Grila 22
1. Care sunt categoriile de persoane care benefi ciază de asigurare socială de sănătate,
fără plata contribuţiei?
a) tinerii de la 18 pană la 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, pană
la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni;
b) persoanele care benefi ciază de indemnizaţie de somaj;
c) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania.
2. Cine datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale ?
a) asociatul unic, asociaţi, comanditarii sau acţionarii;
b) numai angajatorii;
c) numai angajatorii, pentru persoanele asigurate obligatoriu.
3. Care este termenul de prescripţie al dreptului la pensie?
a) se prescrie in termen de 3 ani de la data cand persoana era indreptăţită să solicite
pensie şi nu a solicitat-o;
b) este imprescriptibil;
c) se prescrie in termen de 1 an de la data cand persoana era indreptăţită să solicite
pensie şi nu a solicitat-o.
4. Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii pare şi-au pierdut total sau cel puţin
jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
a) numai accidentele de muncă;
b) accidentelor de muncă, bolilor profesionale şi tuberculozei;
c) accidentelor de muncă, bolilor profesionale, tuberculozei, bolilor obişnuite şi
accidentelor care nu au legătură cu munca.
5. Cine sunt obligaţi să îşi facă pensii private ?
a) toate persoanele care au implinit 35 de ani;
b) persoanele in varstă de pană la 35 de ani;
c) toate persoanele in varstă de pană la 45 de ani care sunt asigurate şi contribuie la
fondul public de pensii.

S-ar putea să vă placă și