Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 1 CIOFRÂNGENI

PAȘT
ELE ÎN
SUFLE

CAEJ nr. 304/ 12.01.2022, poziția 99


EDIȚIA a VI-a

REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI


„Paştele în suflet de copil”

1. Condiţii generale:
Concursul se adresează preșcolarilor, elevilor din clasele pregătitoare, I-IV, V-VIII, preocupaţi de
păstrarea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor.
2. Scopul:
Păstrarea şi perpetuarea valorilor şi tradiţiilor prin implicarea şi responsabilizarea elevilor, cadrelor
didactice şi a comunităţii.
3. Perioada şi locul desfăşurării:
Desfăşurarea proiectului impune realizarea manifestării, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni pe
perioada: februarie 2022 - iunie 2022, având următoarele etape:
 20 ianuarie 2022: lansarea concursului în şcoli, pe site-ul www.didactic.ro şi în presă
 01 februarie – 06 aprilie 2022: primirea lucrărilor
 12 aprilie 2022: jurizarea lucrărilor
 2 mai – 10 iunie 2022: comunicarea rezultatelor concursului, expedierea diplomelor pentru participanţi şi
premianţi.

1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 1 CIOFRÂNGENI
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de clasă/grupă, la fiecare secţiune,
diplome de participare elevilor participanţi şi adeverință cadrelor didactice participante.

4. Condiţii de participare:
Participare indirectă:
 Creaţii plastice – preşcolari şi elevi ai claselor pregătitoare şi I – VIII- pictură, colaj, felicitări

Lucrările vor fi realizate folosind tehnica acuarelii, pe suport de lucru A4/ A3, respectându-se tema
concursului. Pentru colaje și felicitări se pot folosi tehnici combinate, atât din educație plastică, cât și din
abilități practice.
Fiecare lucrare va fi însoţită de o etichetă lipită pe verso, dreapta, jos, în care vor fi consemnate cu
majuscule, în colţul din dreapta spate- jos: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa/grupa,
şcoala/gradiniţa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea.
Se va avea în vedere originalitatea şi respectarea tematicii de concurs.
Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi.
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi.
Fiecare cadru didactic participant poate participa cu un număr maxim de 3(trei) lucrări
(indiferent de secţiune).

 Creaţii literare (compuneri în versuri sau în proză) – elevii claselor IV- VIII

Creațiile literare vor respecta tema concursului și vor fi redactate, de mână, de către elevi pe
hârtie(carton) format A4 (acestea pot fi însoțite de desene)
Se vor avea în vedere: respectarea tematicii, originalitatea, calitatea exprimării (corectitudine
ortografică şi gramaticală, vocabular, stil, coerenţă), aşezarea în pagină, caligrafia, etc. Se va urmări, în
mod deosebit, originalitatea și imaginația participanților, respectându-se tema dată.
Fiecare cadru didactic participant poate participa cu un număr maxim de 3 (trei) lucrări
(indiferent de secţiune).
Fiecare lucrare va fi însoţită de o etichetă în care vor fi consemnate cu majuscule, în colţul din
dreapta-spate- jos: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa/grupa, şcoala/gradiniţa, numele şi
prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE CONCURS

Până la data de 10 iunie 2022 participanţii vor primi:


Adeverinţă de participare pentru cadrele didactice;
Diplome premii I, II, III pentru copii;
Acordul de parteneriat semnat/ ştampilat
2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 1 CIOFRÂNGENI

 La acest concurs se pot înscrie preşcolari, şcolari ai ciclului primar şi gimnazial.


 Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic, şi acordul de parteneriat, vor fi completate şi
trimise odată cu lucrările copiilor într-un plic A4, la următoarea adresă:
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni
Localitatea: Ciofrângeni
Judeţul: Argeş
Cod poştal: 117250
Dilpomele vor fi trimise online, semnate și ștampilate de ISJ Argeș, alături de tabelul în
care se vor regăsi numele premianților, respectiv numărul de înregistrare al diplomei obținute. De
aceea, adresa de mail trebuie completată corect.

Evaluarea/jurizarea lucrărilor:
Echipa de proiect aplică procedura de jurizare a lucrărilor, numeşte Comisia de Jurizare
(profesori de specialitate), stabileşte criterii clare de evaluare ce iau în considerare secţiunea, nivelul de
vârstă, modalitatea de aplicare a tehnicii de lucru, respectarea temei, acurateţea, estetica lucrării. Pentru
fiecare secţiune vor fi acordate câte trei premii I, II, III și menţiuni, diplome de participare, pe nivele de
vârstă (în cazul participanţilor preşcolari), respectiv, pe clase (participanţilor din învăţământul primar).
Diplomele ce atestă premiile obţinute sau participarea la concursul organizat în cadrul proiectului
vor fi înregistrate la instituţia iniţiatoare, respectiv la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni. Diplomele de
participare vor fi semnate de către organizatori, iar cele de premii vor fi semnate de către Inspectorul
Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş.

5. Dispoziţii finale
Nu vor fi acceptate lucrările trimise după data de , data poştei.
Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierea trimiterii lucrărilor din cauza nerespectării
termenului limită de depunere.
Lucrările manifestării vor rămâne în patrimoniul organizatorilor.

3
ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 1 CIOFRÂNGENI

Pentru orice alte detalii contactaţi-ne la:

Coordonatori proiect
Prof. BĂLAŞA VICTOR, 0746130119
e-mail: victor.balasa@yahoo.com

Prof. înv primar. DEACONU MARIANA CATI - 0745339583,


e-mail: catideaconu.2011@gmail.com
Prof. STOICA AURA FLORINA - 0720208210
e-mail: stoicaaura80@yahoo.com
Prof. RĂDUCU MĂDĂLINA – 0741311669
e-mail: mada.raducu@yahoo.com

Prof. SABIE ANA – MARIA, telefon 0720007667


Înv. POENARU EMILIA, telefon 0729903663
Prof. înv. primar PANȚERU OANA, telefon 0723851451

4
ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 1 CIOFRÂNGENI

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
–ELEVI –
„PAŞTELE ÎN SUFLET DE COPIL”
- EDIŢIA a VI-a
CIOFRÂNGENI
12 Aprilie 2022

Şcoala:..............................................................................................

Clasa:....................................................................................................................

Profesor îndrumător:...........................................................................................

Localitatea: ................................Judeţul................................. .............................

Adresa:…………………………………………………………………………..

E-mail:

Nr Numele şi Clasa Titlul lucrării Secțiunea Acordul


. prenumele părintelui
crt elevului

Cadru didactic,

Director,

5
ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 1 CIOFRÂNGENI
ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE

Încheiat azi ……………………..


1. Părţile contractante:
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOFRÂNGENI reprezentată prin: director prof.
BĂLAŞA VICTOR, în calitate de Aplicant
B) ŞCOALA …………………………………….................................................…...............,
Strada …………………., Nr. ……, Localitatea …………………….., Judeţul ………………………….,
reprezentată prin…..............................................., în calitate de Partener
și ...................................................................................................., în calitate de Aplicant
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul naţional
„Paştele în suflet de copil”
3. Grup ţintă: Preșcolari, elevi de clasele pregătitoare, I-IV, V- VIII.

4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea manifestării;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele câştigătorilor;
- să distribuie diplomele de participare elevilor.
- să distribuie adeverințe cadrelor diactice participante.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ
imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2021-2022.
6. Clauze finale ale acordului
Concursul „Paştele în suflet de copil” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăresc
stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

Aplicant, Partener,
Director, Director,
Prof. Bălaşa Victor

Nr._________/________________ Nr._________/________________

S-ar putea să vă placă și