Sunteți pe pagina 1din 3

Exploatarea – întreţinerea pompelor navale

Pregătirea pentru pornire şi pornirea pompelor;


a) se verifică nivelul uleiului în lagăre şi data la care a fost schimbat,
b) se decuplează pompa de motorul electric de acţionare prin scoaterea părţii demontabile
a cuplajului şi se face proba de sens a motorului,
c) se cuplează din nou pompa cu motorul şi se verifică corectitudinea centrajului,
d) se amorsează pompa(scoaterea completă a aerului şi gazelor din tubulatura de admisie şi
din pompă şi umplerea totală cu lichid), acolo unde aceasta nu-i autoamorsabilă,
e) o dată cu lansarea motorului este pornită şi pompa.

Supravegherea în timpul funcţionării;


a) după atingerea turaţiei maxime a motorului se controlează pe refularea pompei indicaţia
manometrului(nu este admisă utilizarea pompei la presiuni mai mici sau mai mari decât
valorile prescrise),
b) pentru pompa cu etanşare moale se reglează apăsarea presetupei astfel încât aceasta să
aibă o uşoară scurgere de lichid(30÷50 picături/min.). La pompele cu etanşare mecanică, la
început scurgerile pot fi foarte mici, pentru ca după rodaj acestea să dispară.
c) lagărele trebuie să funcţioneze silenţios şi să nu încălzească cu mai mult de 500C în plus
faţă de temperatura mediului ambiant.

Oprirea şi pregătirea pentru o nouă pornire;


a) are loc o dată cu oprirea motorului,
b) se închid armăturile de by-pass pentru preâncălzire (acolo unde acestea există),
c) se închide vana de refulare,
d) se închide armătura de pe tubulatura de aspiraţie şi alte armături auxiliare,
e) se verifică strângerea piuliţelor tiranţilor,
f) se controlează apariţia unor scurgeri şi se remediază aceste neetanşeităţi,
g) se verifică şi se corectează(eventual) plinurile de apă, ulei.

Lucrări de întreţinere a pompelor


a) dacă pompa este nouă, după o lună de funcţionare se schimbă uleiul,
b) după intrarea în funcţiune la parametrii nominali, uleiul se schimbă la 4 luni(până la
schimbul periodic, uleiul se mai verifică atât cantitativ cât şi calitativ),
c) lagărele nu trebuie să genereze zgomote anormale sau vibraţii,
d) când nu se realizează o bună etanşare la axul pompei, se evită strângerea excesivă a
acesteia sau se înlocuieşte nu numai garnitura presetupei ci întregul set de garnituri aferente
pompei,
e) apariţia bătăilor, implicit a zgomotelor, este dată de noncoaxialităţi-generate în cele mai
dese din cazuri de deteriorarea lagărelor care, se vor schimba,
f) se examinează şi se curăţă periodic partea fixă a etanşărilor de depunerile de gudroane(în
cazul vehiculării de combustibil).
Atunci când pompa funcţionează ca unitate independentă, mai întâi aceasta se aduce la
temperatura de regim iar pentru evitarea îngheţului, se verifică golirea pompei de apă.
Obs.1. Toate intervenţiile vor fi notate de către operator în jurnalul de maşini.
Obs.2. La piesele din interiorul pompei are acces doar personalul calificat şi autorizat,,în
situaţiile de avarie, de executare a lucrărilor de revizii şi reparaţii planificate(funcţie de
numărul de ore de funcţionare) sau de expirare a duratei de întrebuiţare.

Defecţiuni specifice în timpul funcţionării pompelor:


Nr. deranjamente cauze Modalităţi de
remediere
1. Pompa nu se - clapeta sorbului, neetanşă(cazul - se verifică sorbul, se
amorsează. amorsării prin umplere), schimbă garnitura sau
- pompa nu-i suficient umplută, se rectifică suprafaţa de
- etanşeizare necorespuntătoare a etanşare a clapetei,
mecanismului, - se reia activitatea de
- în cazul amorsării cu pompă de umplere astfel încât să
vid, nu se creează depresiunea se evacueze complet
necesară, aerul,
- înălţimea de aspiraţie este prea - se verifică şi se
mare, corectează toate
- temperatura sau greutatea îmbinările,
specifică a lichidului, sunt mai mari - se controlează
decât valorile nominale. inclusiv etanşările
dintre etajele pompei,
- se corectează greşeala
de instalare sau se
schimbă pompa,
- se corectează valorile
2. Pompa se - etanşeitate necorespunzătoare, - se verifică şi se
desamorsează. - creşterea înălţimii de aspiraţie remediază prin
peste valoarea nominală, înlocuire,
- temperatura, implicit densitatea - se corectează
lichidului, sunt peste valoarea înălţimea de aspiraţie
nominală sau se înlătură
pierderile de pe
aspiraţie,
- se corectează valorile
3. Debitul pompei este - rezistenţe hidraulice suplimentare - se verifică şi se
sub valoarea pe aspiraţie sau refulare, sorb înlocuiesc garniturile,
nominală. înfundat sau ţeava de aspiraţie prea - se demontează şi se
mică în diametru, curăţă,
- etanşările sunt necorespunzătoare, - se corectează turaţia,
- pompa este înfundată, - se înlocuiesc,
- turaţia motorului electric de - se corectează,
antrenare este scăzută, - se amorsează din nou
- uzuri ridicate ale rotorului sau cu eliminarea completă
labirinţilor(lagărelor), a aerului,
- sensul de rotaţie este greşit, - se reglează,
- pompa este incomplet golită de - se verifică şi se
aer, remediază.
- pompa funcţionează cavitaţional,
- armătura by-pass este dereglată,
- dezechilibrări axiale sau radiale.
4. Supraîncărcarea - valoarea rezistenţelor hidraulice - creşterea presiunii pe
motorului electric de pe refulare sunt diferite de cele refulare,
antrenare. nominale, - se schimbă piesele,
- frecare accidentală între piesele - se corectează,
pompei, - se deşurubează,
- conexiuni greşite la cutia cu borne - se corectează,
a electromotorului, - idem.
- presetupa este prea strânsă,
- creşterea cu peste 20% a debitului
lichidului,
- turaţia la ax este prea mare.
5. Presiune insuficientă - turaţie insuficientă, - se corectează,
pe refulare. - aer, vapori în lichidul de curgere, - se deschide , se
- rotor deteriorat, dezaerează şi se
- labirinţii şi bucşele distanţiere verifică înălţimea de
sunt uzate. aspiraţie astfel încât
pompa să nu lucreze
cavitaţional,
- se înlocuiesc.
6. Pompa vibrează. - descentrarea pieselor, - se corectează
- sistemul de prindere este centrajul,
deteriorat, - se verifică şi se
- rotorul este parţial înfundat, corectează,
- axul este strâmb, - se desfundă,
- piese în mişcare de roto-translaţie - reparaţie capitală sau
cu incipienţă de gripaj, se înlocuieşte,
- gaze în lichid, - idem,
- cuzineţi uzaţi. - se elimină,
- se înlocuiesc.
7. Încălzirea excesivă a - lipsă lubrifiant sau insuficient, - se completează sau se
lagărelor. uzat, marcă greşită, schimbă,
- descentrări. - se corectează.
8. Pompa produce - noncoaxialităţi, - se verifică şi se
zgomote anormale. - pompa lucrează cavitaţional, corectează,
- rotorul este parţial înfundat. - se corectează valorile
de presiune şi debit,
înălţime de aspiraţie,
de neetanşeitate,
- se desfundă sau se
înlocuieşte.