Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr.

2
la Regulamentul privind modul de organizare qi desfdqurare
a concursului de selectare a candida{ilor la funcfia de
membru al Consiliului Na{ional al Monumentelor Istorice,
aprobat prin Ordinul nr. 19 din 09.11.2021
Curriculum Vitae

INFORMATII
COGALNICEANU DumitTu
PERSONALE
Adresa: s

L--
ffir

Sexul: M data naqterii: I 8.02. 1985 Nafionalitatea: MDA

hT oovmNIUL PRoTEJARII MONUMENTELOR ISTORICE


0llll202l -Actualmente o Expert-consultant in domeniul oatrimoniului construit
o Ministerul Culturii/ Directia Patimoniu Cultural (Chiqin6q Piata Marii
adundri natrionale, nr. l)
. li grupuri de lucru care vizeazl obiectivele
- Participarea la ?nt6lniri
pafiimoniului cultural construit
- Examinarea situatiei imobilelor vizate in proiecte, cu inspeclie in teren si
informarea ulterioara a secretarului consiliului
- Inilierea si promovarea lucrdrilor de conservatre, restaurare si valorificare a
monumentelor istorice protejate de stat
- Participarea impreunl cu specialigti in domeniu la inspecfia in teren a
monumentelor istorice
- Gestionarea informaliilor primite prin e-mail qi coresponden!tr" Examinarea
gi elaborarea r6spunsurilor demersurilor. Colectarul qi sortarea informaliilor
necesare formfuii pachetului de documente necesare cardspuns lasolicit2iri

0U0tD02t -3Ul0D02l o Arhitect - Desipner freelancer


o Liber profesionist
o - Design arhitectural si interior
- Proiecte de arhitecture gi restaurare arhitecturah
- Consultan{i in proiecEre
- Coordonarea proiectului
- Elaborarea documenta[iei tehnice a proiectului
- Facilitarea comuniclrii inte beneficiari gi fumizorii de servicii
- Supravegherea Eantierului
o Arhitecturi gi Design

0U03D020-3llrcDozl o Expert-consultant in domeniul pafimoniului construit


o Ministenrl Educa{iei, Culturii gi Cercefirii/ Direclia Patimoniu Cultural
(Chisinlu PiataMarii adunEri nationale, nr. l)
- Participarea la intAlniri qi grupuri de lucru care vize'azA obiectivele
patrimoniului cultr"rral constmit
- Examinarea/verificarea documcnta[iei de proiect depusa spre aprobare de
cdtre Consiliul National al Monumentelor Istorice
- Examinarea situagiei imobilelor vizate in proiecte, cu inspeclie in teren si
informarea ulterioara a secretarului consiliului
- Inifierea si promovarea lucrdrilor de conservare, restaurare si valoriflcare a
monurnentelor istorice protejate de stat
- Organizarea de activitali si participarea la activitdli afercnte intocrnirii
/completdrii/ actualizdrii informa{iei privind Registrului tnonumentelor istorice
protejate de stat si imbundtdfirea sistemul na{ional de inventariere qi
documentare a valorilor patrimoniului culhrral construit
- Participarea impreund cu specialiqti in domeniu la inspectarea in teren a
monuunentelor istorice
- O r ganizarea gedinlelor Consil iului National al Monumentelor Istori ce.
Elaborarea ordinii de zi a subiectelor, procesele-verbale Ei deciziile gedinfelor,
plasare in arhiva internA. Cestionarea ulterioard a procedurii de avizare Ei
transmiterc a avizclor cdtre dcponenti
- Gestionarea informaliilor primite prin e-mail qi corespondenfd. Examinarea
gi elaborarea rdspunsurilor demersurilor. Colectarea qi sortarea informa;iilor
necesare formdrii pachetului de documente necesale ca risptms la solicitiri

o Arhitect
o "PROMSTROI-GRUP" S.A. (Chiqindu, stt" Uzinelor, nr' 90)
06t 07 I 20 I I- 281 02 I 2020 o - Desigr arhitectural
o - Proiecte de arhitecturi
- Consultanli in proiectare
- Coordonarea proiectului
- Elaborarea documenta{iei tehnice a proiectului
- Facilitarea comuniclrii intre beneficiari qi fumizorii de servicii
- Supravegherea $antierului
o Arhitectur[ qi Proiectare

r Arhitect - Designer freelancer


o Liber profesionist
0Bl t2l20l7 - 05107 12018 . - Desigr arhitectural si interior
- Proiecte de arhitectur[ Ei restaurare arhitechrald
- Consultanli in proiectare
- Coordonarea proiectului
- Elaborarea documentafiei tehnice a proiectului
- Facilitarea comunicdrii intre beneficiari 9i furnizorii de servicii
- Supravegherea $antierului
- Studii de fezabilitate
o Arhitectur6 qi Desigrt

r Arhitcct
a "Creative Architecture" S.R.L. (Chigindu, str. Puqkin, nr.22)
2t t08l20t'7 - 01 I 121201 7 a - Design arhitectural
- Consultanld in proiectare
- Coordonarea proiectului
- Elaborarea documentaliei tehnice a proiectului
- Facilitarea comuniclrii inre beneficiari qi fumizorii de servicii
- Supravegherea Eantierului
Arhitecturd qi Proiectare
a Cofondator. Arhitect
a "Urban I.ab Chiqindu"A.O. (Chiqin5u, bd. Moscova,nr.20,ap. 126)
a - Design arhitectural
l7 107 1201'7 - Actualmente a - Proiecte de design, arhitecturi qi restaurare arhitecturalS
- Consultanl6 in proiectare
- Coordonarea proiectului
- Supravegherea $antierului
- Facilitare Ei promovare

a Arhitect
a "ARH-EST Studio" S.R.L, (ChiEinau, str. BucureEti, nr. 101)
a - Design arhitectural
0 I I 02t 20 | 3 - 07 I 08 I 20 l7 - Elaborarea documentafiei tehnice a proiectului
- Facilitarea comunicSrii intre beneficiari Ei fumizorii de servicii
Arhitecturd gi Proiectare

a Arhitect freelancer
a Liber profesionist, colaborare cu "ARHIGRAF" S.R.L., "TECTON-Z" S.A'
a - Desigr arhitectural si interior
0t 101 t20t | - 31 l0l 120 I 3 - Proiecte de arhitecturi Ei restaurare arhitecturalI
- Elaborarea documentafiei tehnice a proiectului
- Facilitarea comuniclriiintre beneficiari qi fumizorii de servicii
- Supravegherea qantierului
Arhitecturl ;i Proiectare

a Arhitect freelancer
o Liber profesionist, colaborare cu "MODULPROF' S'R.L'
a - Design arhitectural si interior
- Elaborarea documentaliei tehnice a proiectului
{Jt t03120t6
- 3010312011 - Facilitarea comunicdrii intre beneficiari 9i furnizorii de servicii
- Supravegherea Eantierului
Arhitecturd gi Proiectare

LUCRART $IPUBLICATII GHID pENTRU fNfenVeNJII asupra clSdirilor istorice din ChiEindu
t2019
$TIINTIFICE
(Consultanl6 de specialitate qi contribulie in elaborare)

ACTIVITATEA DE Restaurarea complexului vinicol din satul Bulboaca "Castel MIMI",


PROIECTARE A din r-nul AneniiNoi, sat. Bulboaca, str. Dacia, nr, I
INTERVENTIILOR (Membru al echipei de Proiectare)
ASUPRA BUNURILOR DE - Elaborare a proiectului de restaurare arhitecluralI
PATRIMONIU ISTORICO- - Elaborarea documentaliei tehnice a proiectului
CULTURAL IMOBIL - Supraveghereagantierului
- Asistare la implementare a proiectului de restaurare qi reabilitare

Restaurarea complexului vinicol, cu beci, zona de producere, 9i


conversia constructiilor de pe teritoriu in restaurant qi hotel, din r-nul
$tefan Vodd, com. Purcari, sat. Purcari (teren nr. cad. 8528250' 188)
- Elaborare a proiectului de restaurare arhitecturald
- Elaborarea documentatiei tehnice a proiectului
- Supravegherea$antierulu!
- Asistare la implementarc a proiectului de restaurare Ei rcabilitare

o Proiect ,,Community-Ded Urban Strategies in Historic Towns"


(Comus): Studii de Fezabilitate pentru reabilitarea Malului Nistrului
si pentru Colegiul ,,Mihai Eminescu" (Soroca)

o Obiective industriale, obiective administrative, locuinteprivate


- Coordonator de proiect
- Elaborarea documentafiei tehnice a proiectului
- Supraveghereafantierului
EDUCATIE $I FORMARE
. Certificat de oarticipare la cursul de formare ..Conservare arhitecturalS"
24 t 09 I 20t 8 - 25 I 07 I 20 t9 o Certificat de participare
o Proiect TWinning UE in colaborare cu Ministerul Educa[iei, Culturii qi
Cercctirii din Republica Moldova (Chigindu)
. - CunoEtinle de construclie: inspec{ie, studiu geometric,
identifi carea/recunoaSterea materialelor $i tehnicilor de construc[ie
- Cunor;tinfe despre cl[dire: irrcarc istorice/arhivistice, arheologie aplicata
arhitecturii, fenomene de degradare a materialelor si componente ale
construcfiei, probleme structurale
- Proiect de conservare, proiectare, tehnici de conseryare
- Proiectul de consolidare structuralS, probleme seismice 9i de reabilitare,
inserarea instalafiilor tehnice in clddirile istorice
- Evaluare economica/estimare lucr{ri de conservare, documente de
licitalie pentru lucrdri de conservare, situl de conservare

r Diplorna de licenta in arhitectura (inclusiv master)


0t I 09 12004 - 25 106120l I r Arhitcct
. Studii in Arhitecturd Ei construclii (domeniu de fonnare profesional6
Arhitecturd Ei urbani sm)

. Diploma de liceu
0l/09/2001 3010612004 o Liceul ,Mihai Mteazul"
o hofil real

COMPETENTE Limba rnaternl


LINGVISTICE RornAnI

Intel egcrc Vorbirc Scriere


Ascultarc Citire Participarc la Discurs oral Exprirnare
conversa!ie scrisd
C2 Roninir C2 Rornind C2 Rominh C2 Rornind C2 RorndnS
C2 Rusd C2 Rusd C2 Rusi C2 Rr,rsir C2 RLrsit

C2 Englezi C2 Engleza C1 Englez6 CI Enclezi C1 Englezd

Declar, pe propria rdspundere, cd datele inscrise tn acest formular sunt verid.ice, Accept
dreptul autoritdlii publice de a verifica datele din formular,

Data completdrii 27.12.2021 S" narrru


--*-,=*,^o."-';,:.::t-.i:{
"-: "

S-ar putea să vă placă și