Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Membrul inferior este format din centura ............ şi ............ liber.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de procese fiziologice, iar coloana A caracteristici ale
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. implică contracţia muşchilor intercostali şi a diafragmei a) reabsorbţia
2. necesită mecanisme pasive şi active de transport b) deglutiţia
3. se realizează prin procese fizice, chimice şi mecanice c) digestia
d) inspiraţia

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Este o afecţiune a sistemului nervos:


a) meningita
b) stomatita
c) hepatita
d) enterocolita

2. Adenina este:
a) bază azotată purinică
b) complementară guaninei
c) o pentoză din ARN
d) prezentă doar în ADN

3. Diagnosticul prenatal este recomandat în următorul caz:


a) mama are vâsta de 24 de ani şi mai are 2 copii gemeni
b) mama este purtătoarea unei mutaţii pe cromozomul X
c) părinţii mai au copii neafectaţi de mutaţii autozomale
d) părinţii sunt purtătorii unui complement cromozomial normal

4. Enzimele lipolitice lipsesc din secreţia:


a) biliară
b) gastrică
c) intestinală
d) pancreatică

5. Autozomii umani:
a) au centromerul dispus terminal
b) diferă numeric la cele două sexe
c) sunt douăzeci şi două de perechi
d) sunt identici ca formă şi mărime
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Adenomul de prostată este o tumoare benignă care afectează indivizii de sex masculin.

2. Principalele surse de poluare biologică sunt scurgerile radioactive de la centralele nucleare.

3. Acomodarea vizuală la distanţă se realizează prin modificarea curburii cristalinului.

4. ARN-ul de transfer împreună cu proteinele histonice formează genomul viral.

5. Căile descendente sunt lungi şi deservesc motilitatea corpului.

6. Unele substanţe chimice pot avea concomitent acţiune mutagenă şi cancerigenă.

S-ar putea să vă placă și