Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Membrul superior este format din centura ............ şi ............ liber.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde denumiri ale unor tipuri de organisme/ structuri, iar coloana A
caracteristici ale genomului acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. ADN dublucatenar asociat cu proteine histonice a) bacterii
2. ADN circular, dublucatenar împachetat sub forma b) eucariote
unui cromozom unic
3. ADN monocatenar sau dublucatenar protejat de c) plasmide
capsidă
d) dezoxiribovirusuri

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Consumatorii secundari dintr - o biocenoză sunt:


a) plantele verzi
b) descompunătorii
c) animalele fitofage
d) animalele carnivore

2. Guanina este:
a) bază azotată pirimidinică
b) complementară citozinei
c) o pentoză din ARN mesager
d) prezentă doar în ADN

3. Diagnosticul prenatal este recomandat în următorul caz:


a) mama a fost expusă accidental la un agent teratogen
b) mama este purtătoarea unei mutaţii pe cromozomul Y
c) părinţii mai au şi alţi copii, neafectaţi de mutaţii autozomale
d) părinţii sunt purtătorii unui complement cromozomial normal

4. În etapa sanguină transportul oxigenului se realizează :


a) combinat cu bicarbonatul de sodiu
b) combinat cu ionii de potasiu
c) dizolvat în plasma sanguină
d) sub formă de carbohemoglobină

5. Heterozomii:
a) au centromerul terminal
b) diferă la cele două sexe
c) prezintă patru sateliţi
d) sunt patru identici ca mărime
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. ARN-ul de transfer copiază informaţia genetică a unei macromolecule de ADN.

2. Principalele surse de poluare sonoră sunt accidentele produse la centralele nucleare.

3. Femeile cu grupa sanguină A (II) pot primi prin transfuzie sânge din grupa 0 (I).

4. Păstrarea igienei previne glomerulonefrita deoarece aceasta poate avea origine microbiană.

5. Maculele otolitice sunt stimulate de acceleraţia mişcării liniare a corpului.

6. Căile ascendente sunt lungi şi deservesc sensibilitatea corpului.

S-ar putea să vă placă și