Sunteți pe pagina 1din 6

Activitate 1.3.2.

Proiectarea unei programe de opțional

 roiectarea programei de opțional

Pentru a realiza o programă de opțional trebuie să avem în vedere un demers didactic


flexibil și creativ care să răspundă așteptărilor elevilor.  În sistemul educațional actual
există următoarele tipuri de opționale:

- opțional de aprofundare care are ca scop realizarea unui parcurs suplimentar pentru


dezvoltarea competențelor specifice prevăzute de programa școlară de trunchi comun,
prin noi activități de învățare;

- opțional integrat structurat din perspectiva domeniilor de cunoaștere, în jurul unei teme


integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare;

- opțional ca nouă disciplină introduce o disciplină nouă față de cele incluse în trunchiul


comun și/sau în curriculum diferențiat ori le dezvoltă pe cele existente.       

În elaborarea unei programe de opțional trebuie să ținem cont de faptul că acesta se


face în conformitate cu noul Curriculum Național, după modelul de proiectare pe
competențe al programelor de trunchi comun în vigoare pentru clasa respectivă.

Comparând structura programelor actuale cu cele vechi  pentru o disciplină opțională


putem observa că, spre deosebire de argument, nota de prezentare pune accentul pe
legătura dintre intențiile formative ale disciplinei și profilul de formare al
absolventului. Nota de prezentare precizează statutul disciplinei, structura programei și
care este contribuția acesteia la dezvoltarea profilului de formare al absolventului de
ciclu gimnazial.

O altă deosebire o reprezintă modificarea opticii în ceea ce privește obiectivele și


competențele. Acestea din urmă fiind categorii de operare definitorii pentru
disciplina/problematica/tematica abordată. Competențele generale reflectă profilul de
formare al absolventului iar competenţele specifice sunt derivate din competenţele
generale, aflându-se în progresie de la un an de studiu la altul.

ASPECTE CONVERGENTE

- Structura celor două tipuri de proiectare a opționalului este asemănătoare;

Structura programelor actuale de opțional Structura vechilor programe de


și a programelor pentru trunchiul comun opțional
Notă de prezentare Argument

Competențe generale Obiective generale

Competențe specifice și exemple de


activități de învățare Obiective specifice

Conținuturi Conținuturi

Sugestii metodologice Valori și atitudini

Bibliografia (pentru programa de opțional) Sugestii metodologice

Bibliografie
 

- Există o viziune unitară între structură și conținuturi, dar și între predare-învățare-


evaluare;

- O programă de opțional vine în completarea și consolidarea conținuturilor din trunchiul


comun, în concordanță cu interesele elevilor și ale comunității;

- Rămâne la latitudinea profesorului alegerea conținuturilor și activităților de învățare, în


funcție de propria perspectivă și creativitate, precum și modalități de evaluare alternative;

- Activitățile de învățare sunt adaptate competențelor specifice, implică elevii în propria


formare, îi motivează și îi responsabilizează;

- Conținuturile sunt mijloace informaționale pentru formarea diferitelor competențe,


fiind organizate pentru a fi accesibile elevilor;                                             

- În ceea ce privește sugestiile metodologice, acestea includ recomandări referitoare la


strategiile didactice, tipurile de exerciții şi modalităţile de evaluare.

ASPECTE DIVERGENTE

- Spre deosebire de argument, nota de prezentare din noul model de opțional oferă


explicatia necesitatii studierii disciplinei, motivarea alegerii făcute (de exemplu, din
perspectiva nevoilor de învățare a elevilor, a comunității locale), precum și referiri la
finalitatea acesteia;

- În noua programă se recomandă un număr de 5-6 competențe pentru 1


oră/săptămână, spre deosebire de numărul mai mic de competențe specifice din vechea
programă;

- Noua programă este centrată pe cele opt competențe cheie, reprezentative pentru
profilul absolventului și nu mai este centrată pe conținuturi precum vechea programă;  

- Nu mai este necesar ca competențele specifice să reprezinte reluări ale celor din
programă, scopul lor este de a aduce ceva nou din punct de vedere al rezultatelor
învățării;
- Sugestiile metodologice fac trimiteri la modul de realizare a evaluării continue,
formative a elevilor și promovează o învățare centrată în mod real pe elev;

- În noua programă, procesul didactic devine unul modern ce pune accentul pe


valorificarea personalității psiho-emoționale și cognitive a elevilor.

ACTIVITATE 1.3.2

 Programa de opțional este un document școlar de proiectare curriculară care se


elaborează după modelul de proiectare pe competențe al programelor școlare de trunchi
comun, în vigoare pentru clasa respectivă, și are aceeași structură cu
respectivele programe școlare de.

Cursurile opționale se pot clasifica în 3 categorii, și anume:

1.opțional de aprofundare, acesta dezvoltă competențele generale și specifice menționate


de programa școlară, prin activități noi și metode atractive de predare-învățare.

2. opțional integrat,  realizat la nivelul unei arii curriculare sau a mai multor arii curriculare
și care înseamna o programa noua, cu competențe noi, având rubrică nouă în catalog. 

3. opțional  la decizia școlii ca  disciplină nouă care constituie o disciplină nouă cu rubrică
specială în catalog.

Curriculumul la decizia școlii susține cadrul dezvoltării unor performanțe diferențiate.


Totodată, evidențiază interesele specifice de învățare ale elevilor.

Reușita oricărui opțional este asigurată de atractivitatea tematicii și a metodelor


moderne alese prin prisma elevilor.

Aspecte convergente:

-axate pe nevoile, interesele și aptitudinile elevilor;

-dezvoltă o ofertă curriculară proprie fiecărei unități de învățământ;

-conținuturile sunt elaborate în conformitate cu particularitățile de vârstă și vizează


atingerea competențelor generale și specifice;

-au o abordare interdisciplinară;

-lasă la latitudinea profesorului selectarea bibliografiei;

Aspecte divergente:
 - actualul model de proiectare didactică utilizat în învățământul gimnazial pentru
opționale este eficient în măsură reală, progresivă, dacă aduce o contribuție clară,
obiectivă, la dezvoltarea profilului de formare al absolventului, prin valorificarea celor 8
competenţe-cheie.

-Argumentul care motiva alegerea cursului opțional se regăsește sub denumirea de Notă


de prezentare, cu caracter descriptiv, sintetizator;

-componenta Valori și atitudini nu mai apare în noul format al programei pentru


opțional;

- in noul format al programei de opțional, sunt accentuate  exemplele de învățare/


situațiile de învățare urmărind integrarea experienței concrete a elevului în strategiile
didactice,

 -evaluarea abordează metode moderne de tip proiect individual sau de grup, de


asemenea, se insistă pe importanța oferirii și să primirii feedback-ului.

 Elementele pe care trebuie să le conțină o programă de opțional sunt:

Notă de prezentare

Competențe generale

Competențe specifice și activități de învățare

Conținuturi

Sugestii metodologice

Bibliografie

entru a fi aprobat și derulat un curs opțional, cadrul didactic  propunător trebuie să


realizeze o programă. Am prezentat mai jos repere de proiectare pentru programele de
opțional conform noului Curriculum național. Programa de opţional se elaborează după
modelul de proiectare pe competenţe al programelor de trunchi comun în vigoare
pentru clasa respectivă şi are aceeaşi structură cu respectivele programe de trunchi
comun.

Structura care se va utiliza pentru elaborarea programelor de opţional În condiţiile aplicării treptate a
începând cu anul şcolar 2020-2021, pentru toate clasele din cadru de învăţământ în gimna
învăţământul primar şi gimnazial și momentan până la clasa a VII-a, şcolar 2019-2020, la clasa a VI
include: programei de opţional este ur
- Notă de prezentare - Notă de prezentare
- Competențe generale

- Competențe specifice şi exemple de activități de învățare - Competenţe generale

- Conținuturi -Competenţe specifice şi conţi

- Sugestii metodologice - Valori şi atitudini

- Bibliografie - Sugestii metodologice

- Bibliografie
 

         Nota de prezentare precizează statutul disciplinei de studiu, face trimiteri la


contribuţia disciplinei la profilul de formare al absolventului, motivează cursul propus (de
exemplu, din perspectiva nevoilor de învăţare pe care le au elevii, nevoilor comunităţii
locale). De asemenea, este prezentată  structura programei şi semnificaţia termenilor
utilizaţi. 

         Competențele generale se raportează la competenţele generale ale disciplinei de


trunchi comun şi reflectă contribuția opţionalului propus la profilul de formare al
absolventului. Reprezintă categorii de operare definitorii pentru disciplina/ problematică/
tematica și sunt reflectate în competențele specifice.

         Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare. Competențele


specifice vor fi formulate după modelul celor din programele şcolare pentru disciplinele
de trunchi comun, dar nu vor fi reluări ale acestora. Dacă opţionalul ar repeta
competențele specifice ale programei şcolare pentru o disciplină de trunchi comun,
atunci opţionalul respectiv nu ar aduce nimic nou din punctul de vedere al rezultatelor
așteptate ale învățării. O competenţă specifică este corect formulată dacă defineşte un
rezultat aşteptat al învățării care poate fi performat şi verificat.

Exemplele de activităţi de învăţare reprezintă sarcini de lucru prin care se dezvoltă


competenţele specifice la elevi. Acestea pot fi organizate cu implicarea nemijlocită a
elevilor. Ele valorifică experiențele anterioare, contextele de învățare si cultură specifice
vârstei elevilor. De asemenea, aceste activități de învățare sunt stimulative pentru
participarea elevilor.

         Conținuturile includ acele aspecte care oferă baza de operare pentru formarea
competențelor. Ca şi în cazul programelor disciplinelor de trunchi comun, conţinuturile
incluse în opţional nu sunt un scop în sine, ci mijloace informaţionale pentru formarea
competențelor.  Reprezintă o resursă cuprinzătoare pentru structura competențelor
specifice
          Sugestiile metodologice vor include recomandări referitoare la strategiile
didactice, tipuri de exerciții (care susţin formarea competenţelor la elevi), precum şi
modalităţi de evaluare.