Sunteți pe pagina 1din 7

Partea introductiva

Autorul, Caba Ioan, este nemultumit de prevederile art.60 lit.c) alin.2 şi a altor dispoziţii
cuprinse în Statutul disciplinar al personalului din unităţile de transporturi, aprobat prin
Decretul nr.360/1976, invocand neconstitutionalitatea acestui articol.

Cuprinsul. Considerente
In aceasta parte se examineaza textele de lege :

1. art.60 lit.c) alin.2 cuprins în Statutul disciplinar al personalului din unităţile de


transporturi, aprobat prin Decretul nr.360/1976

Art. 60. - Impotriva sanctiunii disciplinare, cel sanctionat poate face contestatie in scris in termen de
30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare.
Contestatia impotriva sanctiunii disciplinare, cu exceptia desfacerii disciplinare a contractului de
munca se solutioneaza de catre:
a) persoana care ocupa functia ierarhica imediat superioara celei care a aplicat sanctiunea;
b) biroul consiliului oamenilor muncii al intreprinderii, respectiv al centralei industriale sau unitatii
asimilate acesteia, pentru sanctiunea aplicata de conducatorul intreprinderii sau centralei industriale,
respectiv al unitatii asimilate acesteia;
c) organul ierarhic imediat superior, pentru sanctiunile aplicate de consiliul oamenilor muncii al
intreprinderii, respectiv centralei industriale sau unitatii asimilate acesteia.
Contestatia impotriva desfacerii disciplinare a contractului de munca se solutioneaza de catre
judecatoria in raza careia isi are sediul unitatea sau de organul ierarhic superior, potrivit competentelor
acestora. Contestatia formulata de personalul care concura direct la siguranta circulatiei in transporturile
pe caile ferate si auto, precum si la siguranta navigatiei, se solutioneaza de consiliul de disciplina
constituit conform art. 63.

2. art. 63 cuprins în Statutul disciplinar al personalului din unităţile de transporturi,


aprobat prin Decretul nr.360/1976

Art. 63. - Consiliile de disciplina se organizeaza si functioneaza la Departamentul cailor ferate,


Comandamentul marinei civile si Centrala transporturi auto.
Consiliile de disciplina sunt constituite din cate 3 membri, din care unul numit prin ordinul
ministrului transporturilor si telecomunicatiilor, unul desemnat de Comitetul Uniunii sindicatelor din
intreprinderile de transporturi si telecomunicatii, iar al treilea desemnat de comun acord de aceste organe.
Functia de presedinte al consiliului de disciplina va fi indeplinita de unul din membrii acestuia, prin rotatie.

3. art. 64. cuprins în Statutul disciplinar al personalului din unităţile de transporturi,


aprobat prin Decretul nr.360/1976
Art. 64. - Consiliul de disciplina solutioneaza contestatia, cu citarea partilor, in termen de 30 de zile
de la primirea acesteia, putand hotari mentinerea, inlocuirea sanctiunii cu una mai usoara sau anularea
sanctiunii aplicate. Hotararea consiliului de disciplina se pronunta cu majoritate de voturi si se comunica
partilor in termen de 5 zile de le pronuntare.
Impotriva hotararii consiliului de disciplina prin care s-a mentinut sau s-a anulat sanctiunea
desfacerii contractului de munca, partea nemultumita poate face plangere la judecatoria in raza careia isi
are sediul unitatea, in termen de 15 zile de la pronuntarea hotararii sau de la comunicare, daca a lipsit de
la pronuntare. Plangerea se depune la consiliul de disciplina, care o va trimite de indata judecatoriei
competente, impreuna cu dosarul cauzei.
Hotararea judecatoriei este definitiva si executorie.

Prin examinarea textelor de lege se urmareste identificarea problemei de drept si


solutionarea acesteia. In vederea solutionarii exceptiei au fost solicitatea puncte de vedere
Camerei Deputatilor, Senatului si Guvernului.
Curtea Constitutionala are in vedere art. 16, art. 21, art. 125, art. 128 si art. 144 pentru solutionarea
situatiei in cauza.

ARTICOLUL 16
Egalitatea în drepturi

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au
numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară.

ARTICOLUL 21
Accesul liber la justiţie

(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

ARTICOLUL 125
Instanţele judecătoreşti

(1) Justiţia se realizează prin Curtea Supremă de justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti
stabilite de lege.
(2) Este interzisă înfiinţarea de instanţe extraordinare.
(3) Competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite de lege.

ARTICOLUL 128
Folosirea căilor de atac

Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de
atac, în condiţiile legii.

ARTICOLUL 144
Atribuţii

Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:


a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea
Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Curţii
Supreme de justiţie, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori,
precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
b) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia
dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50
de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;
c) hotărăşte asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind
neconstituţionalitatea legilor şi a ordonanţelor;
d) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă
rezultatele sufragiului;
e) constată existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte
al României şi comunică cele constatate Parlamentului şi Guvernului;
f) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României;
g) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi
confirmă rezultatele acestuia;
h) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni;
i) hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic.

Curtea Constitutionala trebuie sa raspunda la urmatoarele aspecte procedurale si de fond:


1. excepţia de necompetenţa a Curţii Constituţionale în această cauză, ridicată de către
Regionala de Căi Ferate Cluj-Napoca;
2. identificarea dispoziţiilor din statutul disciplinar, care trebuie examinate sub aspectul
constituţionalităţii;
3. identificarea dispoziţiilor constituţionale faţă de care trebuie apreciată concordanţa
dispoziţiilor statutare;
4. identificarea concordanţei dintre dispoziţiile legale cuprinse în Decretul nr.360/1976
şi dispoziţiile constituţionale

Dispozitivul

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ,
În numele legii DECIDE:
1.Admite excepţia de neconstituţionalitate invocată de Caba Ioan cu privire la art.64
alin. final din Decretul nr.360 din 2 noiembrie 1976 privind aprobarea Statutului disciplinar al
personalului din unităţile de transporturi şi constată că este abrogat în baza art.150 alin.(1) din
Constituţie, urmând ca împotriva hotărârii judecătoriei partea interesată să poată exercita
toate căile de atac prevăzute de lege.
2.Respinge excepţia de neconstituţionalitate cu privire la art.60 lit.c) şi ultima parte şi
art.63 din Decretul nr.360 din 2 noiembrie 1976.
3.Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 14
octombrie 1993.

Concluzia
Prin Decizia nr.60/1993 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.12 din
19 ianuarie 1994) s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a art.64 alineatul final din
Decretul nr.360/1976 privind aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unităţile de
transporturi şi s-a constatat că este abrogat în baza art.150 alin.(1) din Constituţie, urmând ca
împotriva hotărârii judecătoreşti partea interesată să poată exercita toate căile de atac
prevăzute de lege. Pentru a se pronunţa această soluţie, s-a reţinut că dispoziţia legală atacată
asigură salariaţilor care participa la siguranţa circulaţiei numai un acces parţial la justiţie
(plângere la judecătorie), în timp ce pentru ceilalţi salariaţi din transporturi nu există o astfel
de restricţie şi, deci, textul consacră o discriminare care contravine prevederilor art.16 alin.(1)
din Constituţie.
Ghigheanu Bogdan Alexandru GRUPA 102
Mitroi Emanuel Florin