Sunteți pe pagina 1din 7

Proiectant general: Proiect nr.

LANDMARK CONCEPT SRL LDK.NR.45/2020


Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII SANITARE

1. Descrierea generala a lucrarilor


1.1. Date generale

Titularul investitiei: CHICIU S.R.L.

Beneficiarul investitiei: CHICIU S.R.L.

Prezenta lucrare trateaza la faza de DTAC instalatiile sanitare pentru obiectivul


“MANSARDARE PARTIALA CONSTRUCTIE EXISTENTA-CU DURATA LIMITATA IN TIMP PE
PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI” situata la adresa SOS. CHICIULUI NR. 1, LOC. Calarasi,
jud. Calarasi.

Prin prezentul proiect se urmareste realizarea instalatiei sanitare pentru obiectivul de


mansardare partiala constructie existenta.

Documentele care au stat la baza intocmirii prezentei documentatii:

- Tema de proiectare pusa Ia dispozitie de catre proiectantul de arhitectura


- Planurile de arhitectura.
- Normele si normativele in vigoare.

La intocmirea prezentei documentatii s-a tinut cont de urmatoarele standard si normative in


vigoare:

- Legea 10/1995 Legea calităţii în construcţii. Actualizata


- P118/2-2013 - ,Normativ privind securitatea Ia incendiu a constructiilor, Partea a II- a-
lnstalatii de stingere"
- Ord. 6026/2018 - pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice „Normativ
privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere",
indicativ P 118/2-2013
- Legea 177/2015 - pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 - calitatea in
constructii – Cerinte fundamentale aplicabile
- C56-02 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor
aferente .
Proiectant general: Proiect nr.
LANDMARK CONCEPT SRL LDK.NR.45/2020
Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

- I 9-2015 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare


aferente clădirilor.
- NP011-97 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor
pentru grădiniţe de copii.
- STAS 1478-90 Instalaţii Sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale.
Prescripţii fundamentale de proiectare.
- STAS 1795 Canalizări interioare. Prescripţii fundamentale de proiectare.
- STAS 1504-85 Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare,
armăturilor şi accesoriilor.
- STAS 1481-86 Canalizare. Reţele exterioare de canalizare.
- STAS 3051-81 Sisteme de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare.
- STAS 6054/77 Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului
României.
- STAS 1061 Ţevi din polietilenă de înaltă densitate.
- SR 4163-1-95 Alimentări cu apă. Reţele de distributie. Prescripţii fundamentale de
proiectare.
- STAS 2448-82 Cămine de racord.
- SR 8591-97 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
- STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale.
- STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare şi
presiuni de lucru maxime.
- STAS 9154 Armături pentru instalaţii sanitare şi de incălzire centrală. Conditii tehnice
generale de calitate.
- SR 11357-90 Măsuri de sigurantă contra incendiilor.
- P 118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.
- MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a
prevederilor normativului
- P 118-99, Siguranţă la foc a construcţiei.
- C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
- CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei
de sigurantă în exploatare
- Notă:Actele de mai sus nu sunt limitative, constructorul având obligaţia să cunoascăşi
sărespecte toate normativele în vigoare legate de execuţia lucrării.STAS 1478-90-
Alimentarea cu apa Ia constructii civile si industriale;
- STAS 1795-87 - Canalizari interioare ;
- STAS 1846/1-2006 - Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1:
Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;
Proiectant general: Proiect nr.
LANDMARK CONCEPT SRL LDK.NR.45/2020
Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

- STAS 1846/2-2007 - Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2:


Determinarea debitelor de ape meteorice;
Toate standardele si normativele Ia care care fac referire Ia reglementarile de mai sus.

1.2. Obiectivul Proiectului


In prezentul proiect sunt tratate :
- instalatiile interioare de alimentare cu apa menajera rece si calda;
- instalatiile interioare de canalizare menajera;
- instalatiile exterioare de canalizare menajera.
In conformitate cu Legea nr 10/1995, fazele determinante in executia lucrarii sunt :
- incercarea de etanseitate Ia presiune Ia rece, pentru conductele de apa rece si apa calda menajera;
- incercarea de etanseitate pentru conductele de canalizare.

Proiectul asigură realizarea unor instalaţii de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea


exigenţelor esenţiale de calitate, precum şi a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în
construcţii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.
Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu
Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor uti lizate in constructii.
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa
corespunda celor sapte cerinte fundamentale de performanta conform Legii 10/1995 actualizata
astfel :
A- rezistență mecanică și stabilitate;
B - securitate la incendiu;
C - igienă, sănătate și mediu înconjurător;
D - siguranță și accesibilitate în exploatare;
E - protecție împotriva zgomotului;
F - economie de energie și izolare termică;
G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

1.3. Sursa de apa


Alimentarea cu apa a imobilului se va face prin intermediul putului forat existent.

2. Prezentarea lucrarilor
Prin investiţia prezentată se propune realizarea unei unei instalatii sanitare adecvate
destinatiei obiectivului, in conformitate cu normele tehnice in vigoare.
Lucrarile propuse a se executa prin prezenta documentatie sunt de racordarea la reteaua de
apa rece, calda si canalizare a unui numar de 5 lavoare, 5 cabine de dus si 5 closete. Sunt
prevazute instalatii sanitare interioare.
Debitul de calcul aferent consmatorilor este de 1,44 l/s, luand in considerare si consumatorii
existenti. Debitul de calcul aferent doar exinderii este de 0,93l/s .
Proiectant general: Proiect nr.
LANDMARK CONCEPT SRL LDK.NR.45/2020
Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

2.1. Alimentarea cu apa rece menajera si potabila


Alimentarea cu apa rece de consum potabil al cladirii se va face prin intermediul putului
forat existent.

Distributia alimentarii cu apa se va face prin pardoseala, cu distribuitoare de apa rece si apa
calda, cu conducta PP-R cu diamtru de 25, respectiv 20, conducte protejate contra dilatarilor
produse de variatiile de temperatura. Retelele de distributie apa rece menajera se vor monta
conform planurilor.

Instalatia interioara de alimentare cu apa rece de consum va fi realizata din conduta din
polietilena (PE), avand diametrele indicate pe plan. Imbinarile se vor realiza etans urmarind
recomandarile furnizorului.

Conductele de distribuţie şi coloanele de apă sunt protejate cu tuburi izolatoare cu grosimea


izolaţiei de 13mm. Rigidizarea conductelor orizontale de apa se face cu ajutorul unor semi-
cămăşi montate pe conductă. Se va urmări ca la execuţie să se respecte distanţele minime
normate a conductelor de apă faţă de conductorii electrici. În punctele de cotă minimă şi
acolo unde conductele formează un sac se prevăd robinete de golire.

Conductele de legătură la obiectele sanitare se vor monta în şliţ în perete la 40 - 45 cm de


pardoseală. Legaturile la echipamentele sanitare se vor realiza utilizand racorduri flexibile
si/sau racorduri fixe. La baza fiecărei coloane se vor monta robinete de secţionare si golire.

Calculul de dimensionare al conductelor de apă rece şi caldă s-a făcut în conformitate cu


STAS 1478.

2.2. Prepararea si alimentarea cu apa calda


Prepararea apei calde menajere se va realiza ajutorul centralei termice pe gaz existente.

2.3. Canalizare menajera


Sistemul de canalizare al cladirii va fi realizat din conducte de polipropilena pentru canalizare
cu garnituri de cauciuc. Apele uzate menajere vor fi deversate in fosa septica existenta
de 6mc.

Sistemul de canalizare a fost prevazut coloana de ventilare naturala pentru a asigura regimul
de curgere a apei uzate cu suprafata libera si pentru evacuarea gazelor nocive. Se va crea o
colana de ventilatie corespondenta celor cinci bai cu conducta Dn100 respectiv Dn75, in
conformitate cu schema coloanelor.

Conductele de canalizare se vor racorda in coloana de scurgere aferenta baii parter conform
schemei coloanelor si planului mansarda instalatii sanitare.
Proiectant general: Proiect nr.
LANDMARK CONCEPT SRL LDK.NR.45/2020
Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

Apele meteorice se vor scurge de pe streasina, prin intermediul burlanelor de scurgere


direct in spatial verde.

2.4. Instalatia de hidranti interiori

Pe situatia existenta se propune montarea unui hidrant interior suplimentar celui existent in
zona de hol.

In conformitate cu Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a –


Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013, este necesara echiparea cladirii cu instalatii de
stingere cu apa cu hidranti interiori si exteriori – art.4.1 lit.c, un jet in actiune simultana.
Hidranti de incendiu interiori se va amplasa astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie stropit
de un jet de 2,1 l/s.
Legatura la fiecare hidrant interior este realizata din teava de otel zincata Ø=2", care este
montata conform planurilor.
Bransarea retelei de hidranti interiori se va face cu teava PEHD Dn 75 mm, pozata sub
adancimea de inghet, conform plan de situatie anexat in prezenta documentatie.
Hidranti de incendiu interiori sunt amplasati astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie stropit
de un jet de 2,1 l/s.
Legatura la fiecare hidrant interior este realizata din teava zincata de 2".
Instalatia interioara de hidranti interiori va fi separata de restul instalatiilor si se va executa
din teava de otel zincat. Instalatiile se vor executa din teava din otel imbinata prin filet si
pozitioata la plafon.
Sustinerea conductelor din otel se va face respectant normativul P118/2-2013, SR EN12845.
Tevile sunt montate aparent pe elementele constructive ale cladirii.
Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza in locuri vizibile si usor accesibile in caz de
incendiu, in stricta concordanta cu geometria spatiilor protejate.
Hidrantii interiori vor fi montati ingropat si se echipeaza cu:
-robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bari;
-furtun plat, Dn 50 mm, lungimea 20 m;
-teava de refulare universala;
-ajutaj de pulverizare a apei;
Robinetii hidrantilor de incendiu vor fi montati la inaltimea de 1,5m.
In apropierea hidrantilor de incendiu se vor monta lampi pentru asigurarea iluminatului de
siguranta si marcarea acestora, conform proiectului de instalatii electrice de securitate la
incendiu.
Deoarece se asigura conditiile de microclimat pe perioada sezonului rece, necesare
functionarii in conditii de siguranta a instalatiei de hidranti interiori, aceasta este mentinuta
tot timpul sub presiune.
Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun,
tamburul cu suportul si dispozitivele de refulare a apei, se monteaza intr-o cutie speciala
amplasata la inaltimea de 1m de la pardoseala (standardul de referinta este STAS 3081).
Proiectant general: Proiect nr.
LANDMARK CONCEPT SRL LDK.NR.45/2020
Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

Hidrantii pentru incendiu se echipeaza cu furtunuri plate cu diametrul de 50 mm si lungimea


de 20 m (conf. SR EN 671-2/2002) si cu tevi de refulare, montate la extremitatile
furtunurilor, pentru a forma, dirija si controla jetul de apa. Teava de refulare universala
trebuie sa permita urmatoarele pozitii de reglare: inchidere si jet pulverizat si/sau jet
compact.
Suportul pentru furtun plat poate fi cu tambur, cu furtun pliat de doua ori sau cu furtun
bobinat. Tamburul trebuie sa se roteasca in jurul axei sale in asa fel incat sa permita
desfasurarea libera a furtunului.
Cutiile hidrantilor trebuie prevazute cu un dispozitiv de inchidere, care sa fie protejat cu
ajutorul unui material transparent, si care sa poata fi spart cu usurinta in caz de urgenta.
Robinetul de hidrant trebuie sa fie astfel pozitionat incat sa ramana un spatiu liber de cel
putin 35 mm in jurul rotii de manevra.
Raza de actiune rezultata din calcul a unui hidrant interior este R= 23,39 m, iar presiunea
necesara rezultata din calcul Hnec= 28,32 mCA.
Instalatia cu hidranti interiori va cuprinde un numar total de 9 hidranti interiori, care
sunt amplasati conform planurilor anexate la prezenta documentatie.
Golirea instalatiei se face dupa fiecare utilizare sau probare a instalatiei, recomandandu-se
ca robinetii de golire sa fie mentinuti deschis minimum 20 minute pentru scurgerea
completa a apei din instalatie. La golirea instalatiei, apa va fi condusa cu furtunul in
exteriorul cladirii.

3. VERIFICARI, CERINTE DE CALITATE


lnstalatiile se vor proiecta in conformitatea cu normele si reglementarile romanesti si
trebuie sa corespunda Legii 10/1995, astfel :
- proiectarea instalatiilor sanitare se va face astfel incat sa fie satisfacuta cerinta de
« rezistenta si stabilitate », cerinta A. Prin aceasta se intelege ca actiunile
susceptibile de a se exercita asupra constructiei in timpul executiei si exploatarii
instalatilor nu vor avea ca efect producerea de avarii disproportionate fata de
cauza producerii lor ;
- asigurarea in permanenta a apei reci si apei calde sanitare Ia parametrii de
temperatura si igiena impuse de Normativul I 9-2015 si STAS 1478-90 si, in
acelasi timp respectarea cerintelor de calitate obligatorii, cerinta B, C, D, E si F;
- asigurarea in permanenta a evacuarii apelor uzate menajere Ia parametrii ceruti
de NTPA 0002-94, pentru respectarea normelor de igiena si de protectia
mediului, cerintele B, C, D, E si F.
- folosirea apei reci intr-un mod judicios- cerinta G.
- Beneficiarul are obligatia sa verifice acest proiect in conformitate cu
prevederile legale. Verificarea se va face numai de catre verificatori de proiecte
atestati.
Proiectant general: Proiect nr.
LANDMARK CONCEPT SRL LDK.NR.45/2020
Proiectant de specialitate: Faza: D.T.A.C.
INSTALATII OFFICE S.R.L. Calarasi

4. Securitatea si sanatatea in munca


La executie se vor respecta, obligatoriu si urmatoarele norme :

- Norme generale de protectia muncii - Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii-1996


- Legea protectiei muncii Nr. 90/1996
- Norme de protectia muncii aprobate de M.C.Ind.-1970
- Normativ I.S.C.I.R. C9-1971, C4, C5, si C25
- Regulamentul pentru protectia si igiena muncii in constructii MLPAT- ordinal
9/N/15.3.1993
- Planul de securitate şi sănătate în muncă, P
- Planul propriu de securitate şi sănătate în muncă’’,

5. MĂSURI PSI
Executia,punerea in functiune ,exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor
face de catre personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si
montaj ale instalatiilor si in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru
astfel de categorii de lucrari:
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
-Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca ;
-Normativul P118-99 privind siguranta la foc a constructiilor;
-Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG. nr. 272/
1994; -Regulamentul de receptie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora,aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;
-Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul
avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura
orice fel de accidente.
-Execuţia va fi facută de personal calificat având instructajul de protecţia muncii,
efectuat conform metodologiei în vigoare, sub conducerea şi supravegherea de personal
care posedă pregătirea tehnică corespunzătoare, stabilite de conducătorul unităţii
constructoare.
Constructorul (în execuţie) şi beneficiarul (în exploatare) vor lua orice masură, care să
prevină producerea unor accidente de muncă, fiind direct răspunzători de acest lucru.

Intocmit,

Ing. Zimbreanu Mihai Danut