Sunteți pe pagina 1din 6

RUGACIUNI LA TOATA VREMEA SI TREBUINTA

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al pentru Sfant Numele Tău.


Sfântului Duh. Amin!
Doamne, miluieşte ! (de 3 ori)
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh,
şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Amin!
Adevărului, care pretutindenea eşti, şi
toate le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi
Dătătorule de viaţă, vino şi te salaşluieşte Tatăl nostru, care eşti în ceruri,
întru noi, şi ne curăţeşte de toată sfinţească-se numele tău: vie Împărătia
spurcăciunea, şi mântuieşte, Bunule, Ta; fie voia Ta, precum în cer, aşa şi pe
sufletele noastre. pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără- păcatele noastre precum şi noi iertăm
de-moarte, miluieşte-ne pre noi. (de 3 ori). gresiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi in
ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh,
şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a
Amin! Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne miluieste (de 12 ori).
Doamne, curăteşte păcatele noastre;
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, Veniţi să ne închinăm Împăratului
cercetează şi vindecă neputinţele noastre, nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la născut, pe tine, cea cu adevărat
Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu, te slăvim.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi


Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
nostru
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă
pe noi, că nepricepându-ne de nici un cererea mea, întru credincioșia Ta; auzi-
răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la
unui Stăpân , noi păcătoşii robii Tăi, judecată cu robul Tău, că nimeni din cei
miluieşte-ne pe noi. vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul
prigonește sufletul meu și viață mea o
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh. călca în picioare; făcutu-m-a să locuiesc
în întuneric ca morții cei din veacuri.
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine Mâhnit e duhul în mine și inimă mea
am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-
pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi am aminte de zilele cele de demult;
acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi cugetat-am la toate lucrurile Tale, la
de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-
nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul am către Tine mâinile mele, sufletul meu
mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. că un pământ însetoșat. Degrabă auzi-mă,
Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți
Şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă
Amin! asemăn celor ce se pogoară în mormânt.
Fă să aud dimineața milă Ta, că la Tine
mi-i nădejdea.
Uşa milostivirii deschide-o nouă,
binecuvântată Născătoare de Dumnezeu,
Arată-mi calea pe care voi merge, că la
Fecioară, ca să nu pierim cei ce
Tine am ridicat sufletul meu. Scăpa-mă
nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim
de vrăjmașii mei, că la Tine alerg,
prin tine din nevoi, căci Tu eşti mântuirea
Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu
neamului creştinesc.
ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun
să mă povățuiască la pământul dreptății.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu
Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-
miluiește-ne pe noi !
mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din
necaz sufletul meu. Fă bunătate de
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu
fericită şi prea nevinovată şi Maica sunt robul Tău.
Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi
cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
de asemănare decât serafimii, care fără
stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare
mila Ta și după mulțimea îndurărilor
Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos Nădejdea mea este Tatăl, Scăparea mea este
mă spală de fărădelegea mea și de păcatul Fiul, Acoperământul meu este Duhul Sfânt.
meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu Treime Sfântă, mărire Ţie!
o cunosc și păcatul meu înaintea mea este
pururea. Ție Unuia am greșit și rău Brațele Părintești, grăbește a le deschide
înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești mie, căci curvește am cheltuit viața mea.
Tu întru cuvintele Tale și biruitor când Spre bogăția cea necheltuită a îndurărilor
vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m- Tale privind, Mântuitorule, acum, nu trece
am zămislit și în păcate m-a născut maica cu vederea inima mea cea săracă; căci către
mea. Că iată adevărul ai iubit; cele Tine, Doamne, cu umilință strig: „Greșit-am
nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii la cer și înaintea Ta".
Tale mi-ai arătat mie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;
spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada Când vei veni, Dumnezeule, pe pământ cu
mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și slavă și se vor cutremura toate, și râul cel de
veselie; bucura-se-vor oasele mele cele foc înaintea Scaunului va curge, cărțile se
smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele vor deschide și cele ascunse se vor vădi,
mele și toate fărădelegile mele șterge-le. atunci izbăvește-mă de focul cel nestins și
Inimă curată zidește întru mine, mă învrednicește a sta de-a dreapta Ta,
Dumnezeule și duh drept înnoiește întru Judecătorule prea drepte.
cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de
la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua Si acum şi pururea şi în vecii vecilor.
de la mine. Amin!

Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Maică a lui Dumnezeu, pe tine te știm toți,
duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi cei ce cu dragoste alergăm la a ta bunătate;
pe cei fără de lege căile Tale și cei căci cu adevărat și după Naștere Fecioară te-
necredincioși la Tine se vor întoarce. ai arătat, și pe tine te avem păcătoșii folo-
Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, sitoare, pe tine te-am agonisit în ispite mân-
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; tuire, una cea cu totul fără prihană.
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
Doamne, buzele mele vei deschide și gura Doamne miluiește de 30 ori.
mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit
jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei
binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul
Domnul este luminarea mea și mântuirea
umilit; inima înfrântă și smerită mea; de cine mă voi teme? Domnul este
Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, apărătorul vieții mele; de cine mă voi
Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, înfricoșa? Când se vor apropia de mine
și să se zidească zidurile Ierusalimului. cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul
Atunci vei binevoi jertfa dreptății, meu; cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei,
prinosul și arderile de tot; atunci vor aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui
pune pe altarul Tău viței. împotriva mea oștire, nu se va înfricoșa
inima mea; de s-ar ridica împotriva mea
război, eu în El nădăjduiesc. Una am
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi
cerut de la Domnul, pe aceasta o voi
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în
toate zilele vieții mele, ca să văd singur pe sine-mi de la Tine m-am depărtat
frumusețea Domnului și să cercetez și pentru lucrurile mele fără de roadă acum
locașul Lui. Că Domnul m-a ascuns în am sărăcit.
cortul Lui în ziua necazurilor mele; m-a
acoperit în locul cel ascuns al cortului Si acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Lui; pe piatră m-a înălțat. Și acum, iată, a Amin!
înălțat capul meu peste vrăjmașii mei.
Înconjurat-am și am jertfit în cortul Lui
jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta
Către Născătoarea de Dumnezeu, acum
cu osârdie să alergă noi păcătoșii și
Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu
umiliții și să cădem cu pocăință, strigând
care am strigat; miluiește-mă și mă as-
din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne,
cultă. Ție a zis inima mea: pe Domnul voi
milostivindu-te spre noi, sârguiește că
căuta. Te-a căutat fața mea; fața Ta,
pierim de mulțimea păcatelor, nu întoarce
Doamne, voi căuta. Să nu-Ți întorci fața
pe robii tăi deșerți, că pe tine singură
Ta de la mine și să nu Te abați întru
nădejde te-am câștigat.
mânie de la robul Tău; ajutorul meu fii,
să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași,
Doamne miluiește (de 3 ori)
Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl
meu și mama mea m-au părăsit, dar
Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl
Doamne, în calea Ta, și mă îndreptează Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al
pe cărarea dreaptă, din pricina vrăj- pământului, văzutelor tuturor şi
mașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna
nevăzutelor.
celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împo-
triva mea martori nedrepți și nedreptatea Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
a mințit sieși. Cred că voi vedea Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl
bunătățile Domnului, în pământul celor S-a născut mai înainte de toţi vecii.
vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat
și să se întărească inima ta și așteaptă pe din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut;
Domnul. Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-
au făcut.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Care pentru noi, oamenii, şi pentru a
noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri
Smeritul meu suflet cercetează-l, Doamne, şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din
pe cel ce în păcate toată viața și-a cheltuit, și Maria Fecioara, şi S-a făcut om.
ca pe desfrânata, primește-mă și mă mântu- Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui
iește. Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a
Doamne, toată viata mea în rușine am dreapta Tatălui.
cheltuit-o cu desfrânatele, eu ticălosul. Ca Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii
cel desfrânat cu umilință strig: Părinte şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea
ceresc, greșit-am, curățește-mă și mă sfârşit.
mântuiește și nu mă lepăda pe mine, cel ce Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă
Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce Rugăciune către Preasfânta Născătoare
împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat de Dumnezeu
şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Preasfântă Stăpâna mea de Dumnezeu
Întru una, sfântă, sobornicească şi
Născătoare, cu sfintele şi preaputernicele
apostolească Biserică. tale rugăciuni izgoneşte de la mine, smeritul
Mărturisesc un botez întru iertarea şi ticălosul robul Tău, deznădăjduirea,
păcatelor. uitarea, necunoştinţa, nepurtarea de grijă şi
Aştept învierea morţilor. toate gândurile cele întinate, cele rele şi
Şi viaţa veacului ce va să fie. hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de la
Amin! întunecata mea minte. Şi stinge văpaia
poftelor mele, că sărac sunt şi ticălos. Şi mă
izbăveşte de multe rele şi aduceri-aminte şi
Rugăciune către Sfântul Înger Păzitor
năravuri, şi de toate faptele cele rele mă
slobozeşte. Că binecuvântată eşti de toate
Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine
neamurile, preacinstitul tău nume se slăveşte
cad şi mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care
în vecii vecilor. Amin.
eşti dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea
sufletului şi a păcătosului meu trup. Iar eu,
cu lenea mea şi cu obiceiurile mele cele rele,
am mâniat preacurată lumina ta şi te-am
izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de Rugăciune către Mântuitorul Iisus
ruşine: cu minciunile, cu clevetirile, cu Hristos
pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea,
cu neiubirea de fraţi şi cu ţinerea de minte a
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Lui
răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea,
Dumnezeu, nu suntem vrednici de Milele
cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea
Tale, dar îndrăznim să Te rugăm să primeşti
fără de saţ, cu beţia, cu multa vorbire, cu
şi puţina noastră rugăciune, precum ai primit
gândurile cele rele şi viclene şi cu
oarecând cei doi bani ai văduvei şi să alungi
aprinderea spre desfrânare, având osebită
de la noi tulburarea care ne-a cuprins.
voire spre toată pofta cea trupească. O, rea
Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra
voire a mea, pe care nici dobitoacele cele
noastră şi au intrat ape până la sufletele
necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea
noastre, dar întru Tine este toată nădejdea
să cauţi spre mine sau să te apropii de mine,
noastră! Tu cunoşti pricina răului care ne
cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui
apasă. La Tine perii capetelor noastre sunt
Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am
număraţi. La Tine scăpăm şi pe Tine Te
încurcat aşa de rău în lucrurile cele întinate?
rugăm să depărtezi de la noi orice rău
Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru
pierzător de suflet şi să ne ajuţi să biruim
faptele mele cele amare, rele şi viclene, în
toate ispitele care ne învăluie! Tu eşti
care cad în toate zilele şi nopţile şi în tot
întărirea, scăparea şi Izbăvitorul nostru,
ceasul. De aceea, cad înaintea ta şi mă rog,
Hristoase Dumnezeule şi Ţie Slavă şi
păzitorul meu cel sfânt, milostiveşte-te spre
mulţumire pentru toate Îţi înălţăm, acum şi
mine, păcătosul şi-mi fii mie într-ajutor şi
pururea şi în vecii vecilor, Amin!
sprijinitor asupra pizmaşului celui rău, cu
sfintele tale rugăciuni, şi împărăţiei lui
Dumnezeu mă fă părtaş cu toţi sfinţii, acum Rugăciune către Mântuitorul Iisus
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin Hristos pentru izbăvire de boală
Preaputernice și slăvite Doamne Iisuse
Hristoase, Tu, Care ai venit în lume să
tămăduiești neputințele oamenilor, Care nu
ai venit să chemi la pocăință pe cei drepți, ci
pe cei păcătoși, și ai primit moarte pe cruce
pentru mântuirea noastră! Din adâncul
inimii Te rugăm să primești smerita mea
nevoință și această mică rugăciune a noastră
pentru toți cei încercați de boală!
Mântuiește-i, Doamne, precum știi, ca un
Bun și Iubitor de oameni, și rânduiește Tu
toate spre folosul lor. Că noi neputincioși
suntem și nu îi putem ajuta, dacă nu ne vei
lumina cu harul Tău. De este voia Ta, îi poți
pedepsi precum se cade pentru păcatele lor,
tămăduindu-i cu ierburile amare ale durerii,
ca un Doctor priceput, precum vei vrea. Dar,
căzând înaintea Ta, Te rugăm îndură-Te de
robii Tăi, potolește-le fierbințeala, alină-le
suferința, ridică-i din patul durerii. Să le fie
această încercare prin care trec spre
îndreptarea vieții, spre început bun mântuirii
și spre iertarea păcatelor. Și, dacă le este de
folos să ducă mai departe crucea bolii, fie,
Doamne, după voia Ta, nu după voia
noastră. Dăruiește-le răbdare și liniște,
alungând de la ei toată frica și toată
deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheați de
durere și să cârtească sau să cadă în patima
mâniei. Ajută-i, Iubitorule de oameni, ca,
văzând ei mila Ta, să cadă la picioarele Tale
cu lacrimi de pocăință și de mulțumire, ca să
se învrednicească fiecare să audă glasul Tău
cel sfânt: „Iertate îți sunt păcatele!”. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților


noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește
pe noi. Amin.

S-ar putea să vă placă și