Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza SWOT a activității educative și extrașcolare

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- realizarea la timp a documentelor specifice - din cauza contextului pandemic din ultimii
activităţii de planificare a activităţii educative: doi ani, întâlniri rare ale Consiliului
planul managerial al consilierului educativ, reprezentativ al părinţilor, ale Consiliului
programul activităţilor educative extraşcolare şi școlar al elevilor;
extracurriculare, graficul desfăşurării acestor - partcipare mai redusă la concursuri ṣcolare,
activităţi, planificarea şedinţelor/ lectoratelor din cauza contextului pandemic;
cu părinţii; graficul activităṭilor de consiliere ṣi - activități educative și extrașcolare reduse
suport educaṭional pentru părinṭi; numeric, în perioada școlii online;
- s-au identificat priorităṭile activităṭii - multe din cluburile de la nivelul școlii și-au
educative, în funcṭie de specificul ṣcolii; suspendat activitatea pe perioada pandemiei;
- personal didactic calificat, cu competenṭe
necesare evaluării ṣi valorificării valenṭelor
educative;
- diversitatea programlui de activităṭi educative
la nivelul unităṭii de învăṭământ;
- vizibilitatea actului educaţional în comunitate
prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi
extracurriculare (spectacole, concursuri,
competiţii);
- deschiderea oferită de disciplinele opţionale
în conformitate cu interesele copiilor şi
perspectivele de dezvoltare ale societăţii;
-parteneriate încheiate cu instituṭii
reprezentative;
- perfecṭionarea cadrelor didactice prin
participarea la diferite cursuri de formare,
workshopuri, activități metodice, simpozioane
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
- amplificarea dimensiunii europene prin - scăderea numărului de elevi;
accesarea noii generaţii de programe şi proiecte - multitudinea ofertelor de activităṭi duce la
de cooperare internaţională; suprasolicitare;
- valorificarea potenţialului creativ al elevilor - lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în
prin iniţierea de noi proiecte educative şi privinţa viitorului;
asumarea de roluri; - sistemul legislativ complicat, adesea confuz,
- creṣterea receptivităṭii unor părinṭi în restrictiv şi în veşnică transformare ;
rezolvarea problemelor de comportament - impactul nefast al mass-mediei;
deviant al elevilor ; - slaba motivaţie a personalului din invăţământ;
- colaborarea cu Poliṭia de proximitate în - criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei
scopul înlăturării cauzelor absenteismului/ economice, conduce la o slabă supraveghere a
abandonului ṣcolar/ delincvenṭei juvenile; copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.
- colaborarea cu psihologul ṣcolar pentru
prevenirea abandonului ṣcolar și a violenṭei în
rândul copiilor;
- deschiderea activităţii educative spre
implicare şi responsabilizare în viaţa
comunităţii

ȚINTE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE:

1. Dezvoltarea dimensiunii europene și a multiculturalismului în ceea ce privește


activitatea educativă şcolară și extraşcolară prin multiplicarea programelor şi
proiectelor și parteneriatelor la nivel national și international
 Derularea unor proiecte prin care elevii şi cadrele didactice să cunoască şi alte şcoli, alte
sisteme educaţionale, alţi elevi, respectiv cadre didactice atât din țară, cât și din UE.
 Realizarea de  noi parteneriate cu şcoli din țară și din UE prin implicarea unui număr cât
mai mare de elevi în activităţi de cunoaştere a altor medii educaţionale.
 Creșterea interesului elevilor şi cadrelor didactice de a-şi îmbunătăţi nivelul de cunoştinţe
de bază privind tehnologia informaţiei şi competenţele în utilizarea calculatorului în
conformitate cu standardele recomandate la nivelul Uniunii Europene.
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină atât la elevi cât şi la cadrele
didactice care predau o altă disciplină.

2. Creşterea şanselor de reuşită socială şi profesională a absolvenţilor


 Promovarea valorilor europene  dezvoltate în şcoala: principiul egalităţii de şanse,
motivarea pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, conceptul de dezvoltare durabilă cu
scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi
viitoare,  cooperarea directă a elevilor, părinţilor şi a profesorilor cu reţele şcolare
naţionale şi internaţionale.
 Promovarea metodelor şi tehnicilor de orientare a carierei prin consilierea
psihopedagogică. 
 Consilierea elevilor pentru a susţine examene ECDL, Cambridge, DELF, DELE, DAF,
prin care să obţină certificări recunoscute în UE.

3. Recompensarea elevilor capabili de performanță școlară și promovarea reușitelor


acestora în comunitate cât și în afara ei
 Acordarea de burselor prin intermediul școlii (ALUMNI) pentru elevii silitori și capabili
de performanțe înalte.
 Înființarea pe site-ul școlii a unei rubrici dedicată elevilor de succes ai școlii și
prezentarea acestora.
 Organizarea ședințelor de pregătire pentru olimpiade și concursuri în afara orelor de curs.

4. Promovarea imaginii școlii în comunitate:


 Realizarea și întreținerea site-ului școlii.
 Realizarea ofertei educaționale care să atragă elevii și să răspundă cerințelor pieței.
 Construirea unor instrumente de testare a satisfacției beneficiarilor educaționali.
 Realizarea de parteneriate cu instituții locale, județene, naționale și internaționale și
accesarea unor proiecte pentru amenajarea curții școlii sau a spațiului școlar asigurând o
bază materială care să asigure condiții optime de desfășurare a procesului instructiv-
educativ.

S-ar putea să vă placă și