Sunteți pe pagina 1din 9

ACATISTUL

BINECUVÂNTĂRILOR CEREŞTI A
DOMNULUI IISUS CHRISTOS

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului


Duh!
Binecuvântat este Dumnezeul nostru
totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin!
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul
Adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le
împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de
viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne
curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi
mântuieşte Bunule sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluieşte-ne pe noi! (se zice de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum şi
pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi,
Doamne curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne
iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru
numele Tău.
Doamne miluieşte!(de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Tatăl Nostru care eşti în Cer, Sfânt este numele Tău, Vie este Împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-
ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri şi nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean deopotrivă, că
a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Troparul binecuvântărilor cereşti (glas IV):
Cel ce şezi pe Tronul Ceresc înconjurat de Heruvimi şi auzi cântecele
minunaţilor Serafimi şi îi binecuvântezi pe Sfinţi şi pe toate Puterile Cereşti, Doamne
Iisuse Christoase binecuvântează-ne şi pe noi, cei care cântăm: Slavă întru Cei de
Sus, lui Dumnezeu!
Condac 1
Binecuvântătorul cel Mare şi Doamne Biruitorul întunericului, Cel ce ne
izbăveşti pe noi din toate greutăţile vieţii acesteia trecătoare, binecuvântează-ne pe
noi care strigăm: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi izbăveşte-ne pe noi
şi pe urmaşii noştri, întru Slava numelui Tău cel Sfânt!

1
Icos 1
Dimpreună cu Tatăl Ceresc şi cu Duhul Sfânt ai zis Doamne Iisuse
Christoase: ,,Să facem om după chipul şi asemănarea noastră." După care
binecuvântându-l l-ai aşezat în Grădina Raiului să o păzească şi să o lucreze, iar noi
pământenii de acum cântăm aşa:
Iisuse, Cel ce ai binecuvântat pe strămoşi, binecuvântează-ne şi pe noi;
Iisuse, Cel ce ai conlucrat cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, conlucrează şi cu urmaşii
noştri;
Iisuse, Cel ce ai binecuvântat Grădina Raiului binecuvântează şi pe Sfinţii
viitorului;
Iisuse, Cel ce ai ce ai binecuvântat pe strămoşi la lucrare sfântă,
binecuvântează pe colaboratorii noştri;
Iisuse, Cel ce ai binecuvântat asemănarea omului cu Dumnezeu, nu ne lăsa pe
noi în păcate;
Iisuse, Cel ce ai binecuvântat lucrarea primului om, binecuvântează şi lucrările
noastre cele bune;
Iisuse, Cel ce ai binecuvântat prima familie, binecuvântează şi familiile
noastre;
Iisus, Cel ce ai binecuvântat animalele şi păsările pentru a creşte şi a se înmulţi,
binecuvântează pe toţi cei ce vor să facă voia Ta;
Iisus, Cel ce ai binecuvântat apa, aerul şi focul, nu ne lăsa pe noi în focul ce va
veni;
Iisus, Cel ce ai binecuvântat trecerea anilor, binecuvântează şi viaţa noastră;
Iisus, Cel ce ai binecuvântat creşterea holdelor, în vremurile trecute,
binecuvântează creşterea lor şi acum;
Iisus Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi ne izbăveşte-ne pe noi şi pe
urmaşii noştri, întru Slava numelui Tău cel Sfânt!
Condac 2
La despărţirea binelui de rău, Cerurile s-au cutremurat, iar toate Puterile
Cereşti alăturate Domnului Dumnezeu au fost binecuvântate şi într-un glas cântau:
Aleluia!
Icos 2
Toate Puterile Cereşti alcătuite din Heruvimi, Serafimi, Îngeri de la Tronul lui
Dumnezeu, Stăpânii, Domnii, Începătorii, Arhangheli şi toate Oştirile Cereşti au dat
slavă lui Dumnezeu şi au văzut pe îngerii cei despărţiţi căzând, iar noi strigăm către
Domnul Iisus Christos aşa:
Iisus, Binecuvântătorul Cerului, binecuvântează-ne pe noi păcătoşii;
Iisus, Binecuvântătorul Heruvimilor, binecuvântează pe robii Tăi cei smeriţi;
Iisus, Binecuvântătorul Serafimilor, binecuvântează cântările noastre sfinte;
Iisus, Binecuvântătorul Îngerilor din dreapta Sfântului Tron Divin ajută-ne;
Iisus, Binecuvântătorul Îngerilor din stânga Sfântului Tron Divin nu ne părăsi;
Iisus, Binecuvântătorul Stăpâniilor dă-ne înţelepciune;
Iisus, Binecuvântătorul Începătoriilor ajută-ne să fim smeriţi;
Iisus, Binecuvântătorul Domniilor ai milă de noi;
Iisus, Binecuvântătorul Sfinţilor Arhangheli, fii ocrotitorul nostru;

2
Iisus, Binecuvântătorul Îngerilor păzitori, ajută-ne să facem voia Ta;
Iisus, Binecuvântătorul Îngerilor scriitori, luminează-ne şi pe noi;
Iisus, Binecuvântătorul Oştirilor Cereşti şi a Sfintei Pertuţii Divine, ajută-ne să
Te cunoaştem;
Iisus Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi izbăveşte-ne pe noi şi pe urmaşii
noştri, întru Slava numelui Tău cel Sfânt!
Condac 3
Au ieşit afară strămoşii din Raiul luminat şi preacurat, fiindcă au greşit înaintea
lui Dumnezeu, dar au fost îmbrăcaţi în haine de piele, spre a nu li se vedea goliciunea
lor, iar noi văzând grija lui Dumnezeu cântăm: Aleluia!
Icos 3
Binecuvântarea Dumnezeiască a fost ca strămoşii şi toţi urmaşii lor să
muncească, să trăiască din sudoarea frunţii lor şi să se înmulţească spre a umple
Pământul, iar noi cântăm cu multă smerenie aşa:
Iisus, Binecuvântătorul şi nădejdea strămoşilor;
Iisus, Binecuvântătorul strădaniei cereşti;
Iisus, Binecuvântător sfintei lucrări pământeşti;
Iisus, Binecuvântător Dumnezeiesc pentru neamul omenesc;
Iisus, Binecuvântător Preaminunat;
Iisus, Binecuvântător Prealuminat;
Iisus, Binecuvântător cu Har Ceresc;
Iisus, Binecuvântător cu nume Dumnezeiesc;
Iisus, Binecuvântător Ceresc cu Duh Sfânt;
Iisus, Binecuvântător care ai venit pe Pământ;
Iisus, Binecuvântatul Tatălui Ceresc;
Iisus Binecuvântat Fiu Ceresc, mai mare decât tot neamul Îngeresc;
Iisus Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi izbăveşte-ne pe noi şi pe urmaşii
noştri, întru Slava numelui Tău cel Sfânt!
Condac 4
Speranţa binecuvântată a strămoşilor şi a tuturor celor ce Te-au aşteptat să vii
pe Pământ, de-a lungul veacurilor ai fost Doamne Iisuse Christoase, iar noi care
auzim sfânta Ta învăţătură cântăm din toată inima: Aleluia!
Icos 4
Cei care Te-au aşteptat să vii de-a lungul tuturor veacurilor au fost drepţii,
proorocii, văzătorii cu duhul, patriarhii Vechiului Testament, iubitorii de adevăr şi de
sfinţenie, toţi evlavioşii către Domnul Dumnezeu, cei curaţi cu inima şi cu sufletul,
iar noi îţi cântăm aşa:
Iisus, Binecuvântătorul drepţilor;
Iisus, Binecuvântătorul proorocilor;
Iisus, Binecuvântătorul regilor credincioşi;
Iisus, Binecuvântătorul împăraţilor evlavioşi;
Iisus, Binecuvântătorul văzătorilor cu duhul;
Iisus, Binecuvântătorul patriarhilor;
Iisus, Binecuvântătorul iubitorilor de adevăr sfânt;
Iisus, Binecuvântătorul iubitorilor de sfinţenie;

3
Iisus, Binecuvântătorul evlavioşilor;
Iisus, Binecuvântătorul închinătorilor creştini;
Iisus, Binecuvântătorul tinerilor smeriţi;
Iisus, Binecuvântătorul fecioarelor curate;
Iisus Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi izbăveşte-ne pe noi şi pe urmaşii
noştri, întru Slava numelui Tău cel Sfânt!
Condac 5
Timpul a trecut, împlinirea vremii s-a făcut pentru întruparea Domnului Iisus
Christos, iar Preacurata Maică şi Fecioară Maria a fost binecuvântată de Domnul
Dumnezeu prin Sfântul Arhanghel Gavriil, iar Duhul Sfânt coborându-se a făcut ca
sfânta întrupare să se facă în mod minunat, drept pentru care noi cântăm: Aleluia!
Icos 5
Steaua Domnului, care a vestit minunata Sa naştere, a fost văzută în vedenie de
către Valaam şi nu de către izraieliţii care erau în poporul ales, iar mai târziu după
plinirea vremii, magii înţelepţi care a văzut Steaua pe numele lor Melchior, Baltazar
şi Gaşpar au mers după ea, ca să afle pe Împăratul Împăraţilor şi pe Domnul
Domnilor. Păstorii au văzut şi ei pe Sfinţii Îngeri cântând: ,,Slavă întru Cei de Sus, lui
Dumnezeu şi pe Pământ pace, între oameni bunăvoire!" iar noi strigăm aşa:
Iisuse Binecuvântat Fiu Divin vestit de stea, binecuvântează şi vesteşte-ne
nouă cele bune;
Iisus, Binecuvântătorul magilor credincioşi;
Iisus, Binecuvântătorul lui Melchior;
Iisus, Binecuvântătorul lui Gaşpar;
Iisus, Binecuvântătorul lui Baltazar;
Iisus, Binecuvântătorul însoţitorilor magilor;
Iisus, Binecuvântătorul stelei călăuzitoare care i-a condus magii;
Iisus, Binecuvântătorul păstorilor care au văzut Îngerii cântând;
Iisus, Binecuvântătorul Îngerilor vestitori care cântau cereşte;
Iisus, Binecuvântătorul darurilor aduse de magi;
Iisus, Binecuvântătorul Îngerului ce a protejat şi a adus vestea magilor;
Iisus, Binecuvântătorul celor ce Te-au primit în sufletele lor;
Iisus Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi izbăveşte-ne pe noi şi pe urmaşii
noştri, întru Slava numelui Tău cel Sfânt!
Condac 6
Împăratul Irod nu a văzut steaua cea binecuvântată de pe cer şi nici nu L-a
văzut pe Pruncul minunat şi binecuvântat, care s-a născut în ieslea dobitoacelor din
Betleem, iar magii şi păstorii văzând minunea naşterii Tale, au cântat cu toţii cântare
sfântă: Aleluia!
Icos 6
La opt zile după naştere Pruncul Iisus a fost dus de Sfânta Fecioară Maria şi de
Dreptul Iosif la Templu, să fie tăiat împrejur după obiceiul legii vechi, iar Dreptul
Simeon şi Proorociţa Ana l-au întâmpinat pe Prunc şi luându-L în braţe L-au
binecuvântat zicând că El S-a născut pentru ridicarea şi căderea multora. Apoi dând
slavă lui Dumnezeu au cerut eliberarea sufletului lor din trup, iar noi strigăm:
Iisus, Binecuvântătorul celor ce Te-au văzut;

4
Iisus, Binecuvântătorul celor ce Te-au aşteptat să vii;
Iisus, Binecuvântătorul Preacuratei Maicii Tale;
Iisus, Binecuvântătorul Dreptului Iosif Protectorul;
Iisus, Binecuvântătorul Dreptului Simeon, binecuvântează pe cei în vârstă;
Iisus, Binecuvântătorul Proorociţei Ana, binecuvântează prooroci adevăraţi;
Iisus, Binecuvântătorul celor ridicaţi la înălţime duhovnicească;
Iisus, Binecuvântătorul celor ce vor să se pocăiască;
Iisus, Binecuvântătorul celor ce vor să meargă pe calea cea dreaptă;
Iisus, Binecuvântătorul celor ce merg pe calea cea adevărată;
Iisus, Binecuvântătorul celor ce se smeresc;
Iisus, Binecuvântătorul aleşilor lui Dumnezeu;
Iisus Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi izbăveşte-ne pe noi şi pe urmaşii
noştri, întru Slava numelui Tău cel Sfânt!
Condac 7
Magii cei înţelepţi au aflat de naşterea Pruncului Iisus şi s-au închinat Lui, dar
luând înştiinţare prin vis s-au întors în ţara lor pe altă cale, fără a mai trece pe la Irod
cel rău şi răzbunător, care de mânie a poruncit uciderea copiilor şi atunci s-au împlinit
cuvintele proorociei lui Ieremia: ,,Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă;
Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu mai sunt." Iar noi
cântăm cu smerenie: Aleluia!
Icos 7
Domnul Dumnezeu Savaot care veghează spre toate, a trimis un Sfânt Înger
călăuzitor care a zis lui Iosif: ,,Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugiţi în Egipt
şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul…" Şi sculându-se
în grabă Dreptul Iosif a făcut aşa cum i s-a poruncit, iar noi cu smerenie cântăm:
Iisus, Binecuvântătorul mamelor care au plâns pentru fii lor;
Iisus, Binecuvântătorul copiilor jertfiţi care au ajuns Sfinţi în Ceruri;
Iisus, Binecuvântătorul împlinirilor sfinte prevestite de Prooroci;
Iisus, Binecuvântatul Fiu protejat al Tatălui Ceresc;
Iisus, Binecuvântat şi Fiu Prealuminat, de Îngeri apărat şi de Dumnezeu Salvat;
Iisus, Binecuvântat Fiu Divin care din tinereţe pe toate le-a îndurat;
Iisus, Binecuvântat Fiu Ceresc din Fecioară întrupat, care ai crescut în
pribegie;
Iisus, Binecuvântat Fiu Divin, care de glasul Tatălui ai ascultat;
Iisus, Binecuvântat Fiu Ceresc care din Betleem ai plecat;
Iisus, Binecuvântat Fiu şi Preacurat, care pe Dreptul Iosif l-ai ascultat;
Iisus, Binecuvântat Fiu al lui Du-mnezeu dotat cu o inteligenţă deosebită;
Iisus, Binecuvântătorule care ai venit în lume să ne salvezi;
Iisus Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi izbăveşte-ne pe noi şi pe urmaşii
noştri, întru Slava numelui Tău cel Sfânt!
Condac 8
Viaţa pe Pământ nu este uşoară, iar anii copilăriei petrecându-i în lipsuri şi în
necazuri pământeşti, Te-au făcut să înţelegi mai bine pe pământeni, iar noi cântăm
Doamne Iisus: Aleluia!

5
Icos 8
La vârsta de 12 ani Te-ai dus în Templu din Ierusalim, iar acolo ai stat trei zile
discutând cu învăţaţii şi cu cărturarii timpului, luminându-i cu răspunsurile şi cu
învăţăturile Tale, drept pentru care unii s-au mirat, alţii s-au deşteptat, însă noi cu
smerenie zicem:
Iisus, Binecuvântătorul pământenilor;
Iisus, Binecuvântătorul înţelepciunii sfinte;
Iisus, Binecuvântătorul adevăraţilor slujitori ai lui Dumnezeu;
Iisus, Binecuvântătorul cărturarilor înţelepţi;
Iisus, Binecuvântătorul celor vigilenţi şi destoinici;
Iisus, Binecuvântătorul celor ce Te ascultă;
Iisus, Binecuvântătorul celor ce împlinesc voia Ta cea sfântă;
Iisus, Binecuvântătorul celor ce învaţă despre Tine;
Iisus, Binecuvântătorul celor ce Ţi se închină şi se roagă Ţie;
Iisus, Binecuvântătorul celor ce se gândesc la Tine;
Iisus, Binecuvântătorul smeriţilor Tăi slujitori;
Iisus, Binecuvântătorul copiilor botezaţi;
Iisus Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi izbăveşte-ne pe noi şi pe urmaşii
noştri, întru Slava numelui Tău cel Sfânt!
Condac 9
Dumnezeu Tatăl Te-a pregătit pe Tine în ascuns, Doamne Iisuse Christoase,
căci ascunse sunt planurile Tatălui Ceresc, iar oamenii nu au priceput nimic până la
vârsta propovăduirii, pe care ai început-o în al treizecilea an al vieţii Tale pământeşti,
iar noi cu multă smerenie cântăm: Aleluia!
Icos 9
Înainte de a începe propovăduirea Te-ai dus la apa Iordanului, acolo unde
boteza Sfântul Ioan Botezătorul care văzându-Te a zis: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu,
cel ce ridică păcatele lumii!" iar Tu cerând să fii botezat, Sfântul Ioan a zis: ,,Eu am
trebuinţă să fiu botezat şi Tu vii la mine?" Întrucât nu vi s-a permis botezarea
reciprocă, ai spus: ,,Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea.
Atunci l-a lăsat." Şi primind botezul, glas din Ceruri s-a auzit: ,,Acesta este Fiul Meu
iubit întru care am binevoit!" iar Duhul Sfânt S-a pogorât în chip de porumbel peste
Tine, iar noi cântăm aşa:
Iisus, Binecuvântatule Fiu al Tatălui Ceresc, binecuvântează-ne pe noi;
Iisus, Binecuvântătorule al Sfântului Ioan Botezătorul;
Iisus, Binecuvântatule Fiu Ceresc botezat în Iordan;
Iisus, Binecuvântatule postitor în pustiu;
Iisus, Binecuvântatule împlinitor al celor sfinte şi cereşti;
Iisus, Binecuvântat Fiu Ceresc peste care a pogorât Sfântul Duh;
Iisus, Binecuvântătorule Fiu Ceresc botezat pe care Tatăl L-a vestit;
Iisus, Binecuvântat şi lăudat Fiu al Tatălui Ceresc;
Iisus, Binecuvântat Fiu şi Conlucrător minunat;
Iisus, Binecuvântat şi iubit Fiu Ceresc care ai venit pe Pământ să mântuieşti
lumea;
Iisus, Binecuvântat Fiu şi Conducător al lumii pământene;

6
Iisus, Binecuvântat Conducător al creştinătăţii;
Iisus Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi izbăveşte-ne pe noi şi pe urmaşii
noştri întru Slava numelui Tău cel Sfânt!
Condac 10
După botez ai plecat Doamne Iisuse Christoase în pustiul Carantaniei şi ai
postit 40 de zile şi 40 de nopţi, iar la urmă a venit ispititorul să Te încerce, dar i-ai
zis: ,,Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-I slujeşti!" Atunci
acela a plecat, iar noi Te slăvim pe Tine şi cântăm: Aleluia!
Icos 10
După minunata postire ai venit din pustiul Carantaniei şi ai chemat pe ucenici
la lucrarea cea sfântă şi Dumnezeiască, alegând pe cei 12 Sfinţi Apostoli, apoi pe cei
70 de Sfinţi Apostoli, iar noi cântăm aşa:
Iisus, Binecuvântătorul celor 12 Sfinţi Apostoli;
Iisus, Binecuvântătorul Sf. Apostol Andrei, primul chemat;
Iisus, Binecuvântătorul Sf. Apostol Petru;
Iisus, Binecuvântătorul Sf. Apostol Ioan Evanghelistul;
Iisus, Binecuvântătorul Sf. Apostol Iacob;
Iisus, Binecuvântătorul Sf. Apostol Matei;
Iisus, Binecuvântătorul Sf. Apostol Iuda Tadeul;
Iisus, Binecuvântătorul Sf. Apostol Simon Zilotul;
Iisus, Binecuvântătorul Sf. Apostol Bartolomeu;
Iisus, Binecuvântătorul Sf. Apostol Matia;
Iisus, Binecuvântătorul Sf. Apostol Filip;
Iisus, Binecuvântătorul Sfinţilor Evanghelişti Matei, Marcu, Luca şi Ioan;
Iisus Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi izbăveşte-ne pe noi şi pe urmaşii
noştri, întru Slava numelui Tău cel Sfânt!
Condac 11
După alegerea celor două grupe de ucenici ai propovăduit Sfânta Evanghelie,
adică vestea cea bună a Împărăţiei Cerurilor la toată lumea, iar noi cântăm în cinstea
numelui Tău: Aleluia!
Icos 11
Timp de trei ani şi jumătate ai propovăduit, ai îndemnat pe toţi la lucrarea
faptelor bune, ai tămăduit mulţi oameni, ai scos duhuri rele din multe persoane,
orbilor le-ai redat vederea, surzilor le-ai redat auzul, pe leproşi ai curăţat, pe cei morţi
ai înviat, marea ai potolit, zbuciumul valurilor ai liniştit, pe răufăcători ai mustrat şi
cu biciul din Templu i-ai alungat. Pe cei din Ierusalim şi din alte oraşe i-ai mustrat,
dar noi auzind că de la moarte pe femeia păcătoasă ai salvat, îţi cântăm din toată
inima aşa:
Iisus, Binecuvântătorul celor cu bună credinţă;
Iisus, Binecuvântătorul şi împlinitorul faptelor bune la nunta din Cana Galileii;
Iisus, Binecuvântătorul oamenilor şi cu mare putere asupra duhurilor rele;
Iisus, Binecuvântătorul şi vindecătorul femeii gârbove;
Iisus, Binecuvântătorul şi milostivul celor flămânzi;
Iisus, Binecuvîntătorul copiilor, binecuvântează şi pe urmaşii noştri;
Iisus, Binecuvântătorul şi învierea celor adormiţi;

7
Iisus, Binecuvântătorul şi vindecătorul femeii bolnave;
Iisus, Binecuvântătorul şi vindecătorul fetei care avea duh rău;
Iisus, Binecuvântătorul şi vindecătorul soacrei Sfântului Petru;
Iisus, Binecuvântătorul ucenicilor care lucrau în ascuns;
Iisus, Binecuvântătorul şi întăritorul slăbănogilor;
Iisus Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi izbăveşte-ne pe noi şi pe urmaşii
noştri, întru Slava numelui Tău cel Sfânt!
Condac 12
După propovăduirea cea minunată, arhereii şi oamenii cei răi s-au sfătuit să Te
prindă şi să Te judece, iar Tu ca un Fiu al îndurărilor pe toate Le-ai acceptat,
răstignire ai luat şi pe cruce fiind, pe toţi i-ai iertat rugându-Te Tatălui Ceresc, că
aceştia ,,nu ştiu ce fac", iar noi cu smerenie cântăm: Aleluia!
Icos 12
După trei zile, trupul Tău cel Sfânt, minunat şi binecuvântat fiind fără de păcat,
din mormânt a Înviat, iar soldaţii care străjuiau mormântul nici o putere nu au avut în
faţa Ta. După aceea misiunea de scoatere a celor din iad ai împlinit şi încă 40 de zile
pe Pământ ai mai stat, iar noi îţi zicem:
Iisus, Binecuvântătorul şi iertătorul tuturor nevrednicilor;
Iisus, Binecuvântătorul şi iertătorul tâlharului de pe cruce;
Iisus, Binecuvântătorul fiicelor Ierusalimului care Te plângeau;
Iisus, Binecuvântătorul Maicii Tale în ceasul morţii pe cruce;
Iisus, Binecuvântătorul Sf. Ioan Evanghelistul;
Iisus, Binecuvântătorul celor ce au plâns şi Te-au jelit;
Iisus, Binecuvântătorul celor pe care i-ai scos din iad;
Iisus, Binecuvântător cu putere cerească, căruia nimeni nu I se poate împotrivi;
Iisus, Binecuvântătorul Puterilor Cereşti, care s-au arătat la mormântul Tău;
Iisus, Binecuvântătorul Sfintei Maria Magdalena;
Iisus, Binecuvântătorul Sfintelor Femei Mironosiţe;
Iisus, Binecuvântătorul Sfinţilor Apostoli Luca şi Cleopa cu care ai mers la
Emaus;
Iisus Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează-ne şi izbăveşte-ne pe noi şi pe urmaşii
noştri, întru Slava numelui Tău cel Sfânt!
Condac 13
După 40 de zile petrecute pe Pământ de la Sfânta Ta Înviere, Te-ai Înălţat la
Ceruri de pe Muntele Eleonului, iar după alte zece zile de la Sfânta Înălţare ai trimis
pe Duhul Sfânt Mângâietorul, să se pogoare peste ucenicii Tăi. Şi El S-a pogorât
atunci şi de atunci de-a lungul tuturor veacurilor peste toţi cei aleşi, iar noi cântăm:
Aleluia!
(Acest condac se zice de 3 ori, apoi icos 1 şi condac 1, iar la urmă
rugăciunea.)
Rugăciunea pentru Binecuvântare Cerească:
Doamne Iisuse Christoase, Binecuvântătorul celor de demult, al Sfinţilor
Apostoli, al Proorocilor, al Părinţilor Apostolici, al Sfinţilor mucenici şi muceniţe, al
feciorilor, fecioarelor, drepţilor, cuvioşilor şi ierarhilor din toate veacurile,
binecuvântează-ne şi pe noi cu Sfânta Ta Binecuvântare Cerească şi Dumnezeiască;

8
luminează-ne, întăreşte-ne, curăţeşte-ne şi ne oblăduieşte pe noi pe calea cea bună a
credinţei, pentru ca să împlinim voile şi poruncile Tale.
Binecuvântează Doamne Iisuse Christoase poporul nostru care Te-a iubit în
toate veacurile, binecuvântează pe urmaşii noştri care sunt acum şi care vor fi în
viitor, căci este a doua Ta venire pe Pământ.
Binecuvântează Doamne pe creştinii viitorului, cât şi pe Sfinţii viitorului şi pe
toţi cei aleşi din toată lumea şi le dă lor un loc sfânt şi liniştit sub aripa Sfântului Tău
Acoperământ.

Binecuvântează Doamne Ţara Sfântă Ortodoxă România, întru slava numelui


Tău cel Sfânt, pe conducătorii ţării, armata, biserica, populaţia, instituţiile statului şi
toate întreprinderile şi activităţile, precum şi tot ce urmează să se facă în viitor, în
concordanţă cu Marele Plan de salvare a omenirii, spre slava Dumnezeirii celei
veşnice. Amin!
Bunul Dumnezeu să fie în veci lăudat şi mărit!

S-ar putea să vă placă și