Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” Tulcea


DATA: 23.02.2017
PROF.ÎNV.PRIMAR: FILATOV VALI-FLORENTINA
CLASA: a III-a C
NUMĂR DE ELEVI: 34
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate
DISCIPLINA: Educaţie civică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Raporturile noastre cu plantele și animalele
SUBIECTUL LECŢIEI: Atitudinea noastră faţă de plante şi animale
TIPUL LECȚIE: predare-învățare-evaluare
SCOPUL LECŢIEI:
 Însuşirea unor informaţii referitoare la atitudinea corespunzătoare faţă de plante şi animale
 Activizarea şi îmbogăţirea vocabularului specific disciplinei
 Cultivarea unor atitudini pozitive faţă de plante şi animale, prin sensibilizarea elevilor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să identifice atitudini manifestate faţă de plante/animale (atitudine pozitivă/atitudine negativă), pe baza explicării noţiunii de „atitudine” şi a situațiilor
concrete oferite;
O2: să exprime în cuvinte proprii păreri, sentimente, gânduri legate de atitudini pozitive/negative ale oamenilor față de plante și animale;
O3: să identifice corect cel puţin 5 dintre cele 7 atitudini prezentate cu ajutorul fragmentelor din operele literare date.
METODE FOLOSITE: observaţia, conversaţia euristică, dezbaterea, problematizarea, exerciţiul, explicația, brainstormingul, exercițiul de dezgheț;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: prezentare PowerPoint cu plante și cu animale, fişe de lucru, planșe didactice, Dicționarul explicativ al limbii
române, calculatorul, videopoiectorul; Internet, Youtube, videoclip ”Earth Song” Michael Jackson.
ETAPELE LECŢIEI OB. DETALIERI DE CONȚINUT TIMP ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ EVALUARE
OP.
METODE ȘI MIJLOACE FORME DE
PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
1.Moment  Asigurarea climatului necesar începerii 1 min.  conversația  planșă  frontal  aprecieri
organizatoric activităţii  explicația didactică verbale
 Pregătirea materialelor pentru
 Exercițiul de dezgheț ”Ștafeta 5 min. exercițiul de
complimentelor”: Fiecare copil îi dezgheț
adresează colegului câte un compliment ”Ștafeta
folosindu-se de însușirile unor plante și complimentel
animale” or”

2.Verificarea  Verificarea temei pentru acasă 6 min.  conversația  planșă  frontal  analiza și
cunoştinţelor  Verificarea cunoștințelor se realizează  explicația didactică cu aprecierea
însuşite anterior cu ajutorul schemei afișate pe tablă:  problematiza scema lecției verbală a
rea răspunsurilor
elevilor
OM

PLANTE ANIMALE

• Se poartă o discuţie referitoare la


legătura care există între om, plante şi animale,
după schema dată: ”Nevoia de plante și
animale”
• Se solicită elevilor să facă legătura între
definiţia substantivului și schema afișată.
 Concluzionăm astfel:
Plantele și animalele, deși nu sunt persoane,
au dreptul la viață.
Omul trebuie să le ocrotească deoarece, fără
ele, viața sa ar fi imposibilă.
3.Captarea atenţiei O1  Vizionarea unei prezentări PowerPoint 6 min. - prezentare  frontal  analiza și
cu imagini ce surprind plante şi animale în - expunerea PowerPoint cu aprecierea
diferite ipostaze. - observația imagini ce verbală a
 Li se cere elevilor să răspundă, pe rând, - explicația surprind plante răspunsurilor
la întrebările: ”Ce simți când vezi?” și ”Ce - brainstorming și animale în elevilor
simți că vrei să faci?”, precizând ce ar face - conversația diferite ipostaze
pentru aceste viețuitoare dacă ar avea - computer
posibilitatea să le ajute (anumite gesturi de - videoproiector
tandrețe și afecțiune le vor transfera
colegilor care sunt în preajma lor în
momentul în care fac referire la acestea).
4.Anunţarea  Se anunţă titlul lecţiei, iar elevii sunt 1 min. - explicația  frontal  observarea
subiectului lecției informaţi că, pe parcursul lecţiei, vor sistematică a
şi a obiectivelor descoperi diverse atitudini pe care oamenii activității
le au faţă de plante şi de animale, elevilor
identificându-le pe cele pozitive şi pe cele
negative.
 Se scrie titlul lecţiei pe tablă şi în caiete
“Atitudinea noastră faţă de plante şi
animale”.
5.Dirijarea  Un elev va căuta explicația cuvântului 17 min. - explicația - Dicționarul - frontal
învăţării O1 ”atitudine” în dicționar și o va scrie la tablă. - conversația explicativ al  aprecieri
 Ceilalți elevi vor nota în caiete definiţia euristică limbii române verbale
cuvântului “atitudine”:  observarea
atitudine= comportare, gest, purtare sistematică
 Se va explica elevilor că atitudinile pot
fi pozitive sau negative.
 În contextul lecţie noastre, ideea de
atitudine pozitivă poate fi sinonimă cu
“grijă”.
 Elevii notează pe caiete şi la tablă
antonime pentru cuvântul ”grijă”:
O2 grijă≠ nepăsare, distrugere, dezinteres, - individual
indiferență
 Se cere elevilor să dea exemple de
atitudini pozitive și negative față de plante
și animale și să le noteze într-un tabel la
tablă și pe caiete.
 Elevii citesc și apoi notează în caiete
informațiile din rubrica ”Reține!”.

6.Fixarea  Elevii primesc fişe pe care sunt tipărite 6 min. - exercițiul - fișe de lucru - în perechi - analiză şi
cunoștințelor O1 fragmente din texte cunoscute ce surprind - explicația apreciere verbală
atitudini faţă de plante și animale (Fișa a răspunsurilor
O3 nr.1). elevilor
 Aceștia identifică și notează pe fișe - autoevaluare
autorul și opera din care fac parte
fragmentele citite.
 Prezintă apoi, oral, atitudinile față de
plante și animale desprinse din acestea.

7.Obținerea O2  Dezbatere: ”Ce părere ai?” 3 min. - dezbaterea - planșă - frontal - analiza și
performaței Se prezintă, pe tablă, afirmația: - conversația didactică aprecierea
”Iubesc animalele și-mi place să le admir - problematizar verbală a
mai ales în spectacolele de la circ!” ea răspunsurilor
Elevii își prezintă punctele de vedere în elevilor
legătură cu afirmația dată.
7.Încheierea  Încheiem lecția cu piesa ”Earth Song” a 5 min. - audiție - videoclip - frontal - aprecieri
activităţii/tema lui Michael Jackson care se poate traduce muzicală ”Earth Song” verbale
pentru acasă într-un strigăt de ajutor al planetei Pământ Michael individuale și
către locuitorii săi. Jackson generale
 Se fac aprecieri legate de modul în care
s-a desfăşurat lecţia
 Tema pentru acasă