Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

DECLARAŢIE de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale, criteriile


specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile ce vor fi luate în cazul
neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice
Domnule Inspector şef

Subsemnatul/subsemnata_______________________________________________
fiul/fiica lui ________________ şi a______________________________ născut(ă) la data de
___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul
________________ cetăţenia ______________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria
_____, nr. ______________, eliberată de ___________________, la data de _____________,
CNP ____________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea
___________________________, judeţul/sectorul ______________ strada ______________
________________nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____, în calitate de candidat la
concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de personal contractual îngrijitor – COR
515301, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Județului Cluj.
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de concurs, cu care
sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în
situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori
incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi
încadrat(ă) şi nu voi fi numit(ă) în funcția de personal contractual aferentă postului scos la
concurs, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie
se va constata după încadrarea în funcție, urmează să-mi înceteze contractul individual de muncă.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE
nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date.
Am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului, dacă produce
consecințe juridice, constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește conform legii.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.
Semnătura _________________ Data ______________

S-ar putea să vă placă și