Sunteți pe pagina 1din 12

14 TRUPUL LUI CRISTOS: O REALITATE

2. Conµtiinøa Trupului lui Cristos

„Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecåruia dintre voi så
nu aibå despre sine o pårere mai înaltå decât se cuvine; ci så aibå
simøiri cumpåtate despre sine, potrivit cu måsura de credinøå pe
care a împårøit-o Dumnezeu fiecåruia. Cåci, dupå cum într-un
trup avem mai multe mådulare µi mådularele n-au toate aceeaµi
slujbå, tot aµa µi noi, care suntem muløi, alcåtuim un singur Trup
în Cristos; dar fiecare în parte suntem mådulare unii altora“
(Romani 12:3-5).

În capitolul anterior am ajuns så înøelegem într-o oarecare


måsurå cå existenøa conµtiinøei dezvåluie existenøa vieøii. Acum
vom merge mai departe så vedem ce este, de fapt, Trupul lui
Cristos.

Iubirea de fraøi

Înainte de toate, så abordåm acest subiect din perspectiva


dragostei. Un lucru se evidenøiazå prin frumuseøea lui când
cugetåm la urmåtorul verset: „Noi µtim cå am trecut din moarte
la viaøå pentru cå iubim pe fraøi“ (Ioan 3:14). Toøi cei care au
trecut din moarte la viaøå se iubesc unii pe aløii. Toøi cei care
au devenit mådulare ale aceluiaµi Trup spiritual se iubesc unii
pe aløii. O asemenea dragoste izvoråµte din viaøå µi se revarså
în mod spontan. Ar putea oare cineva så fie considerat un
copil al lui Dumnezeu dacå, dupå ce a afirmat în mod public,
în adunare, cå este creµtin µi dupå ce i s-a spus cå el, în calitate
de creµtin, trebuie så-i iubeascå pe ceilaløi creµtini, ar spune:
CONµTIINØA TRUPULUI LUI CRISTOS 15

„O så încep så-i iubesc pe ceilaløi creµtini începând de mâine,


dacå aµa ziceøi“? O, så înøelegem cå oricine este nåscut cu
adevårat de sus µi are în el viaøa lui Dumnezeu îi iubeµte în
mod spontan pe toøi aceia care sunt mådulare împreunå cu el
în Trupul lui Cristos. Fie cå i se aminteµte sau nu lucrul acesta,
el are conµtiinøa dragostei de fraøi. Fårå îndoialå, el are nevoie
så i se aducå aminte de multe ori så îi iubeascå pe fraøi. Înså
aceastå aducere aminte nu vine cu ceva nou, ce nu ar fi în el,
ci doar înflåcåreazå ceea ce este deja prezent în el. Dacå
dragostea lui Dumnezeu este prezentå în cineva, µi dragostea
de fraøi este acolo. Iar dacå dragostea lui Dumnezeu lipseµte,
nici dragostea de fraøi nu este prezentå. Este foarte simplu.
Nimic nu poate fi creat sau încropit. Când un credincios se
întâlneµte cu o altå persoanå care Îi aparøine lui Dumnezeu,
el, într-un mod inexplicabil, dar cât se poate de natural, o
iubeµte pentru cå are în el acea conµtiinøå låuntricå ce se
manifestå prin dragostea faøå de persoana respectivå.
Odatå, unui frate în Cristos i s-a nåscut un fiu. El a fost
întrebat: „Acum, cå ai devenit tatå, îøi iubeµti fiul?“ Råspunsul
lui a fost: „Cu o såptåmânå înainte de a deveni tatå m-am gândit
cum va trebui så îmi iubesc fiul. Dar de îndatå ce fiul meu s-a
nåscut — din clipa în care l-am våzut — inima mea s-a îndreptat
într-un mod cât se poate de natural spre el µi l-am iubit, pur µi
simplu.“ Vedem din acest exemplu cå dragostea omeneascå
izvoråµte dintr-o conµtiinøå låuntricå, nu este învåøatå din afarå.
Într-un mod asemånåtor, toøi copiii lui Dumnezeu care au fost
cumpåraøi cu sângele Mielului µi care au primit viaøa lui
Dumnezeu µi au fost botezaøi în Trupul lui Cristos nu pot så nu
simtå înlåuntrul lor dragoste unii faøå de aløii, ca mådulare ale
aceluiaµi Trup.
Adeseori, când te întâlneµti cu cineva care este al Domnului,
inima ta se îndreaptå spre el de îndatå ce afli cå este creµtin,
indiferent cå vine din stråinåtate sau este un cetåøean al øårii
16 TRUPUL LUI CRISTOS: O REALITATE

tale, cå are o educaøie aleaså sau este fårå studii, indiferent de


ce raså sau profesie ar fi el. Dragostea este o conµtiinøå låuntricå.
Dacå te afli în acelaµi Trup spiritual, ai, într-un mod natural,
acest gen de conµtiinøå.

Nici o dezbinare

Cel care a våzut Trupul lui Cristos µi care, astfel,


posedå conµtiinøa Trupului nu se simte în largul lui atunci
când face ceva ce poate cauza dezbinare sau separare în
rândul copiilor lui Dumnezeu. Cåci el îi iubeµte pe toøi cei
care Îi aparøin lui Dumnezeu µi nu poate så-i dezbine.
Dragostea este ceva natural pentru Trupul lui Cristos, pe când
dezbinarea este ceva cât se poate de nenatural. Este la fel ca
µi în cazul celor douå mâini ale trupului omenesc: µi dacå o
mânå ar avea motive så se ridice împotriva celeilalte, nu
existå nici o modalitate de a rupe legåtura lor; separarea este
pur µi simplu imposibilå.
Poate cå cineva se mândreµte cu faptul cå a påråsit o sectå
µi, astfel, se considerå a fi o persoanå care cunoaµte Trupul
lui Cristos. În realitate înså, a påråsi o denominaøiune nu
este neapårat un indiciu cå cineva a våzut Trupul lui Cristos.
Este cât se poate de adevårat cå oricine deosebeµte Trupul
este eliberat de denominaøionalism. Dar cine poate pretinde
cå a înøeles ce este Trupul lui Cristos doar prin faptul cå a
påråsit o denominaøiune? În exterior, muløi au påråsit o
denominaøiune, dar numai pentru a întemeia o alta, de alt
fel, pentru ei înµiµi. Påråsirea de cåtre aceµtia a deno-
minaøiunii demonstreazå doar prezenøa, în ei, a unui senti-
ment ascuns de superioritate; ei nu pot înøelege cå toate
mådularele Trupului sunt fraøii µi surorile lor µi, prin urmare,
toøi trebuie iubiøi. Din aceastå cauzå este bine så ne dåm
seama cå orice duh sectar, orice atitudine separatistå, acøiune
CONµTIINØA TRUPULUI LUI CRISTOS 17

exterioarå sau gând låuntric ce îi separå pe copiii lui


Dumnezeu sunt semne sigure ale necunoaµterii Trupului lui
Cristos.
Trupul lui Cristos ne izbåveµte de sectå µi de sectarism; de
asemenea, el ne izbåveµte de eul nostru µi de individualism. Ce
trist cå principiul de viaøå al multora nu este Trupul, ci eul indi-
vidualist. Putem descoperi acest principiu al individualismului
în multe domenii. De exemplu, la o strângere de rugåciune
cineva se poate ruga doar de unul singur, întrucât el nu se poate
ruga împreunå cu aløii. Se poate cå trupul lui fizic îngenuncheazå
împreunå cu ceilaløi, dar conµtiinøa lui se limiteazå la propriul
lui eu. Când el se roagå, doreµte ca ceilaløi så îl asculte; dar
când aløii se roagå, el nu îi ascultå. El nu are un råspuns inte-
rior la rugåciunea altuia µi nu este în stare så spunå nici måcar
un „Amin“. Conµtiinøa lui este deconectatå de la conµtiinøa
celorlaløi. De aceea, el îµi spune rugåciunile lui µi îi laså pe
ceilaløi så îµi spunå rugåciunile lor. Nu existå nici o legåturå
între rugåciunile lui µi rugåciunile celorlaløi. Când vine la
strângere, el pare a face asta numai de dragul rostirii acelor
cuvinte care sunt zåvorâte în el, iar dupå aceea simte cå µi-a
fåcut datoria. Nu îl intereseazå ce povarå pentru rugåciune sau
ce conµtiinøå pot avea cei prezenøi. Aceasta este legea indi-
vidualismului, nu principiul Trupului. Realitatea este cå o ase-
menea persoanå nu a våzut Trupul µi, prin urmare, nu poate
coopera cu aløii înaintea lui Dumnezeu.
Uneori, trei sau cinci, chiar zece sau douåzeci de fraøi adunaøi
la o strângere vor vorbi numai despre lucruri ce îi privesc pe ei
înµiµi, fårå a aråta vreun interes faøå de problemele celorlaløi µi
fårå a asculta pårerile altora. Se poate întâmpla ca, la o strângere,
un frate så vorbeascå plin de înflåcårare timp de o orå sau douå
despre propriile lui probleme; dar dacå ceilaløi vorbesc, el nu
le acordå nici cea mai micå atenøie — cåci dacå îl întrebi mai
târziu, va ieµi în evidenøå faptul cå nu a auzit nimic. În lucruri
18 TRUPUL LUI CRISTOS: O REALITATE

mici de acest gen poøi så îøi dai seama dacå cineva deosebeµte
cu adevårat Trupul lui Cristos.
Plaga individualismului se poate extinde de la aråtarea lui într-o
singurå persoanå la manifestarea lui în mai multe persoane. Poate
aøi remarcat în adunare cå trei sau cinci, chiar opt sau nouå
persoane formeazå uneori un cerc mic. Aceµti câøiva au acelaµi
fel de a vedea lucrurile µi se iubesc unii pe aløii. Ei nu se potrivesc
cu ceilaløi fraøi µi surori. Aceasta aratå cå ei nu au înøeles ce este
Trupul lui Cristos. Adunarea este una, nu poate fi împårøitå. Dacå
cineva a ajuns så cunoascå într-adevår Trupul, el nu mai poate
manifesta nici un fel de individualism. Nu poate forma o partidå
sau un mic cerc.
Dacå ai experimentat în mod real ce este Trupul lui Cristos,
vei fi conµtient cå ceva nu este în ordine ori de câte ori vei
începe så îøi aråøi individualismul, µi atunci nu vei mai îndråzni
så faci nimic. Ori, când tu sau mai muløi fraøi faceøi o miµcare
greµitå, aceastå conµtiinøå a Trupului vå va face så sesizaøi faptul
cå v-aøi separat de ceilaløi copii ai lui Dumnezeu µi, în felul
acesta, veøi fi împiedicaøi så mergeøi mai departe pe acea linie.
Existå în noi ceva ce ne îngrådeµte, ne vorbeµte, ne mustrå, ne
avertizeazå sau ne pune piedici. Aceastå conµtiinøå a vieøii ne
poate izbåvi pe toøi de orice întinare cauzatå de dezbinare.

Eliberarea de lucrarea independentå

Dacå avem conµtiinøa Trupului, vom înøelege imediat cå


Trupul este unul. În lucrarea spiritualå nu poate fi vorba de
individualism. Pentru a participa într-un mod adecvat la lucrarea
Domnului, este imperios necesar så rezolvåm aceastå chestiune
a acøiunii independente. Dupå gândirea unora, omul trebuie så
îµi punå amprenta pe lucruri, altfel nu va ieµi nimic bun din ele.
Tot ce e fåcut de el este privit ca având valoare spiritualå; ceea
ce nu este fåcut de el nu are absolut nici o valoare. Când vesteµte
CONµTIINØA TRUPULUI LUI CRISTOS 19

Evanghelia µi nimeni nu este mântuit, se simte deprimat. Când


predicå µi oamenii sunt mântuiøi, el se aratå plåcut surprins.
Aceasta se întâmplå deoarece el priveµte lucrarea ca fiind truda
lui personalå. Dar în momentul în care copiii lui Dumnezeu îµi
dau seama de unitatea Trupului, înøeleg imediat µi unitatea
lucrårii. În clipa în care våd cå Trupul este unul, ei sunt eliberaøi
de strådania lor individualistå, întrucât våd lucrarea Trupului.
Aceasta nu înseamnå, desigur, cå cineva nu poate lucra ca
persoanå individualå, ci înseamnå doar cå el nu mai considerå
lucrarea ca aparøinându-i numai lui. Dacå lucrarea este fåcutå
de el sau de altcineva, aceasta nu are nici o importanøå, atâta
timp cât este fåcutå.
Nouå, creµtinilor, ar trebui så ne placå µi så cåutåm lucrurile
spirituale, dar nu trebuie så încercåm så-i imitåm pe aløii, nici
så fim geloµi. Atitudinea noastrå, luatå în mod individual, faøå
de lucrarea spiritualå ar trebui så fie urmåtoarea: Ceea ce eu
pot face sper cå µi aløii pot face; iar ceea ce eu nu pot face aµ
dori ca altul så poatå face; mi-ar plåcea så fac mai mult µi, de
asemenea, må aµtept ca µi aløii så facå mai mult. Câtå nevoie
am så înøeleg cå eu pot fi doar un vas în lucrare; nu pot eu så
monopolizez totul! Nu îndråznesc så consider lucrarea µi
rezultatele ei ca aparøinându-mi în întregime. Dacå insist ca
totul så fie fåcut de mine, nu am înøeles ce este Trupul. Toatå
slava så fie a Domnului µi toate binecuvântårile så fie ale
Adunårii.
Domnul împarte lucrarea Lui tuturor µi fiecare îµi are partea
lui. Så nu avem despre noi înµine o pårere mai înaltå decât se
cuvine. Så ne îndeplinim cu credincioµie partea pe care Domnul
ne-a dat-o nouå, dar, în acelaµi timp, så respectåm partea pe
care El a dat-o altora. Muløi tineri au un fel de atitudine com-
petitivå: întotdeauna comparå ceea ce au ei cu ceea ce aløii nu
au µi ceea ce ei nu au cu ceea ce aløii au. În realitate, o asemenea
comparaøie este absurdå. Cum am putea aduna un scaun cu o
20 TRUPUL LUI CRISTOS: O REALITATE

maså? Sunt ele unul sau douå obiecte? O maså plus un scaun
este egal cu o maså µi un scaun. Dacå am fi întrebaøi ce este
mai bun, ochiul sau mâna, am putea råspunde doar cå atât ochiul,
cât µi mâna sunt bune. Cel care a våzut Trupul recunoaµte
funcøiile tuturor mådularelor. El se vede pe sine însuµi ca pe
unul dintre multe mådulare. Nu se va plasa pe o poziøie deosebitå
pentru a se compara, în favoarea sa, cu aløii sau pentru a ocupa
locul altuia.
De îndatå ce un creµtin deosebeµte Trupul lui Cristos, nu are
nici o justificare de a fi mândru sau invidios. Întrucât Trupul
este unul, nu conteazå dacå lucrarea este fåcutå de el sau de
aløii. Fie cå e fåcutå de el sau de aløii, toatå slava Îi revine
Domnului µi toate binecuvântårile se revarså înspre Adunare.
Dacå cineva vede Trupul lui Cristos, are în el, în mod natural,
conµtiinøa cå Trupul este unul µi, prin urmare, µi lucrarea este
una.

A vedea nevoia de pårtåµie

Cel care vede Trupul lui Cristos vede, automat, nu numai


stupiditatea acøiunii independente, ci µi nevoia de pårtåµie.
Pårtåµia nu este o practicå exterioarå în cadrul relaøiilor sociale,
ci este cerinøa spontanå a vieøii Trupului. Într-un mod eronat,
dar des întâlnit, se crede cå pårtåµia înseamnå a-i vizita acaså
pe unii fraøi µi surori în timpul liber µi a sta la taifas cu ei. În
realitate, pårtåµia înseamnå a fi conµtient de totala mea insu-
ficienøå. Eu doresc så fac totul împreunå cu celelalte mådulare
ale Trupului. Cu toate cå, pentru a face o serie de lucruri, nu
sunt în stare så-i adun pe toøi fraøii µi surorile din adunare, pot
totuµi så le fac împreunå cu doi sau trei fraøi µi/sau surori, con-
form principiului Trupului.
Adeseori e nevoie så învåøåm pårtåµia în rugåciune, så
învåøåm pårtåµia în greutåøi, så învåøåm pårtåµia în cåutarea voii
CONµTIINØA TRUPULUI LUI CRISTOS 21

lui Dumnezeu, så învåøåm pårtåµia în legåturå cu viitorul nostru


µi så învåøåm pårtåµia privitoare la Cuvântul lui Dumnezeu.
Pårtåµia înseamnå cå, µtiind cå sunt insuficient în chestiunea
rugåciunii, caut doi sau trei fraøi care så se roage împreunå cu
mine. Eu, prin mine însumi, sunt incompetent în privinøa
rezolvårii situaøiilor dificile, de aceea îi rog pe doi sau trei fraøi
så se implice în rezolvarea acelor situaøii. Singur nu sunt în
stare så cunosc voia lui Dumnezeu, astfel cå solicit ajutorul
altor doi sau trei fraøi. Eu, în mine însumi, sunt destul de confuz
în privinøa viitorului meu, prin urmare le cer unor fraøi µi surori
så stea în pårtåµie cu mine ca så decidem ce ar trebui så fac în
viitor. Eu nu pot înøelege Cuvântul lui Dumnezeu de unul singur,
astfel cå acum îl studiez împreunå cu doi sau trei fraøi µi surori.
În pårtåµie, îmi recunosc insuficienøa µi incompetenøa mea µi,
de asemenea, recunosc nevoia mea dupå Trup. Mårturisesc cå
sunt limitat µi predispus la a face greµeli; din aceastå cauzå, îi
rog pe acei fraøi µi surori care au discernåmânt spiritual så må
ajute (µi nu cer så må ajute doar aceia care manifestå afecøiune
faøå de mine). Eu sunt insuficient, de aceea am nevoie de ajutorul
celorlaløi fraøi.
Trupul lui Cristos este viaøå, prin urmare existå µi o conµtiinøå.
Tu însuøi vei deveni conµtient de faptul cå nu poøi tråi fårå
pårtåµie.

A învåøa så fii mådular

Dacå cineva are conµtiinøa Trupului, el îµi recunoaµte imediat


locul lui în Trup; cu alte cuvinte, se vede pe el însuµi ca fiind
unul dintre mådularele Trupului. Fiecare mådular îµi are
utilitatea lui distinctivå. Un mådular al unui trup fizic este diferit
de o celulå a trupului. Lipsa unei celule nu are o prea mare
semnificaøie, dar lipsa unui mådular în trup este ceva de
neimaginat. Desigur, celula îµi are utilitatea ei, dar vå rog så
22 TRUPUL LUI CRISTOS: O REALITATE

remarcaøi cå Biblia, folosind analogia cu trupul omenesc, spune


cå noi suntem mådulare ale Trupului lui Cristos, nu celule. Ce
jalnic cå situaøia multor creµtini este ca cea a celulelor din trupul
omenesc, nu ca a mådularelor. O asemenea persoanå pare a nu
avea nici o funcøie specificå în Trupul lui Cristos, nici nu îµi
împlineµte partea ei. La orice strângere, prezenøa unui astfel de
creµtin nu pare a adåuga nimic la Trupul lui Cristos, dupå cum
nici absenøa lui nu då senzaøia cå Trupului îi lipseµte ceva. El
nu îµi îndeplineµte funcøia în Trup, pentru cå nu a våzut niciodatå
Trupul. Când se aflå împreunå cu fraøii µi surorile, el nu îµi
cunoaµte slujba, nici nu îµi då seama ce ar trebui så facå. Dacå
ar înøelege ce este Trupul, nu ar putea så nu se vadå pe sine
însuµi ca mådular. Dacå ar înøelege ce este Trupul, ar µti cå
acesta este pågubit dacå el nu are nimic de dat.
Nimeni nu poate fi pasiv la strângeri. Fiecare persoanå este
un mådular al Trupului, prin urmare nimeni nu poate veni la
strângere ca spectator. Când ne adunåm împreunå, ne rugåm
pentru cå ne dåm seama cå suntem mådulare ale Trupului lui
Cristos. Fie cå ne rugåm cu glas tare sau doar înåuntrul nostru,
totuµi ne rugåm, cåci vrem så aducem viaøå Trupului.
Unii creµtini sunt mådulare furnizoare de viaøå. Când aceµtia
participå la o strângere, chiar dacå nu-µi deschid gura, însåµi
prezenøa lor înflåcåreazå strângerea; cåci ei sunt acolo dând
viaøå, înghiøind moartea. Dacå cineva deosebeµte Trupul lui
Cristos, el nu poate så nu se recunoascå pe sine însuµi ca fiind
un mådular al Trupului.
Deoarece noi suntem mådulare ale Trupului lui Cristos, trebuie
så cåutåm så ajutåm Trupul aducând viaøå µi putere. La orice
strângere, chiar µi dacå nu ne deschidem gura, putem så ne rugåm
în tåcere. Chiar dacå nu vorbim, putem privi la Dumnezeu.
Aceasta este conµtiinøa Trupului. Dacå am våzut Trupul, nu putem
spune cå suntem o persoanå ce nu conteazå. Dimpotrivå, vom
spune: „Eu sunt un mådular al Trupului, prin urmare am o datorie
CONµTIINØA TRUPULUI LUI CRISTOS 23

de îndeplinit. Am un cuvânt pe care trebuie så îl spun, am o


rugåciune pe care trebuie så o rostesc. Când vin la strângere,
trebuie så fac tot ceea ce Dumnezeu vrea så fac. Nu-mi pot permite
så fiu spectator.“ Astfel de lucruri vom spune sau vom face noi
dacå înøelegem cu adevårat ce este Trupul. Ωi, în måsura în care
noi toøi funcøionåm, viaøa întregii adunåri va înghiøi moartea. La
multe strângeri nu se aratå o asemenea putere de a învinge moartea
deoarece sunt prea muløi spectatori.

Supunerea faøå de autoritate

Dacå vezi cu adevårat Trupul lui Cristos, eµti conµtient de


frumuseøea copiilor lui Dumnezeu, de greµeala dezbinårilor, de
nevoia de pårtåµie µi de responsabilitatea pe care o ai ca mådular
al Trupului lui Cristos. Toate aceste tråsåturi sunt date de existenøa
conµtiinøei Trupului. Mai mult, fiind conµtient cå eµti în Trup,
trebuie så fii, de asemenea, conµtient cå te afli sub autoritatea
Capului. Cåci oricine cunoaµte viaøa Trupului lui Cristos µi este
conµtient cå este un mådular al acestui Trup va sesiza inevitabil
µi autoritatea Capului, care este Cristos Isus, Domnul.
Noi trebuie så ne supunem nu doar autoritåøii directe a
Capului, ci µi celei indirecte. Mâna mea fizicå este sub
autoritatea directå a capului trupului meu, dar când braøul meu
se miµcå, µi mâna se miµcå împreunå cu el, cåci mâna se supune
capului prin intermediul braøului. Prin urmare, oricine vede
Trupul lui Cristos vede µi autoritatea pe care Dumnezeu a
aµezat-o în Trup µi cåreia el trebuie så i se supunå.
Uneori, când cineva din adunare îøi spune så faci un anumit
lucru, nu cunoµti cå aceea ar fi voia lui Dumnezeu pentru tine,
deµi te-ai rugat în legåturå cu lucrul respectiv. Astfel, nu faci
acel lucru µi te simøi fericit. Ωtii cå este drept så asculøi mai
degrabå de Cuvântul lui Dumnezeu decât de cuvântul omului.
Pe de altå parte, a fost vreodatå vreo situaøie în care ai fost
24 TRUPUL LUI CRISTOS: O REALITATE

conµtient cå, dacå nu ai fi ascultat de fratele sau de sora ta, ai fi


intrat în conflict cu Domnul? S-a întâmplat vreodatå, sau de
mai multe ori, så ai sentimentul cå unul sau mai muløi fraøi care
Îl cunosc pe Domnul au fost puµi de El într-o poziøie de autoritate
µi cå, dacå intri în controverså cu ei, ajungi în controverså cu
Domnul? Dacå sesizezi cu adevårat autoritatea Capului, vei
sesiza µi faptul cå unul sau mai multe mådulare ale Trupului
sunt mai mature decât tine µi cå trebuie så înveøi så te supui lor.
În acest fel recunoµti nu numai Capul, ci µi pe aceia pe care
Dumnezeu i-a aµezat în Trup ca så reprezinte Capul. Dacå nu
te supui lor, în realitate nu te supui lui Dumnezeu.
Dacå ochii noµtri au fost deschiµi de Domnul pentru a recunoaµte
Trupul, vom recunoaµte µi autoritatea. Când privim la trupul
omenesc, ne întrebåm cum se face cå toate pårøile lui acøioneazå
într-un mod aµa de armonios, aråtând faptul cå întregul trup este
unul? Aceasta este aµa deoarece existå autoritate în trup. Dacå nu
ar exista autoritate, tot trupul ar ajunge într-o stare de haos. Så
presupunem, cå stomacul cere mâncare, dar gura refuzå så
månânce; ce se va întâmpla cu acel om? Tot trupul va suferi µi
chiar dacå numai una dintre pårøile lui refuzå så se supunå autoritåøii
lui. Sau så luåm exemplul cancerului, despre care µtim cå este o
boalå din cale-afarå de gravå. Din ce cauzå apare cancerul în trup?
Din cauza câtorva celule care se dezvoltå în mod independent µi
nu în conformitate cu legea trupului. Trupul nu le cere så se dezvolte
într-un asemenea mod, totuµi ele continuå så creascå anormal. Ab-
sorb multe elemente nutritive prin care îµi asigurå propria lor
creµtere. Urmåresc doar propria lor dezvoltare; nu le paså cå trupul
nu are nevoie de o asemenea creµtere; nu se supun autoritåøii
trupului, ci acøioneazå în mod independent, de capul lor. Cu cât
devin mai mari, cu atât produc trupului mai mult råu. În felul acesta,
doar câteva celule insubordonate pot cauza moartea întregului trup.
Din observaøiile de mai sus reiese limpede cå legea trupului
omenesc este autoritatea, iar insubordonarea faøå de aceasta
CONµTIINØA TRUPULUI LUI CRISTOS 25

este simptomul unei boli în trup. La fel de adevårat este lucrul


acesta µi în Trupul spiritual al lui Cristos. Dacå cineva nu µtie
ce este autoritatea, cum poate så spunå cå µtie ce este Trupul
lui Cristos? Så înøelegem cå cel care cunoaµte Trupul poate så
deosebeascå — chiar µi numai când trei sau cinci oameni sunt
adunaøi împreunå — cine dintre cei adunaøi este autoritatea lui;
aceasta deoarece se manifestå în mijlocul lor autoritatea
Capului, cåreia el vrea så I se supunå. Cât de natural µi de frumos
este când, în trupul omenesc, degetele se supun încheieturii,
încheietura braøului, braøul umårului, µi aµa mai departe. Aceeaµi
frumuseøe se poate manifesta µi în Trupul lui Cristos.
Anumiøi creµtini sunt aµa de nepåsåtori în acøiunile µi în vorbirea
lor, încât nu vor så asculte de nimeni. Ei par a se considera a fi cei
mai mari, µi aceasta într-o asemenea måsurå, încât nu pot så
recunoascå pe nimeni cåruia så i se supunå. Aceasta dovedeµte cå
asemenea credincioµi nu au cunoscut niciodatå îngrådirea Trupului,
nici nu s-au supus autoritåøii Capului. Dumnezeu så aibå milå de
astfel de mådulare. Dacå am experimentat cu adevårat tratamentul
Domnului asupra cårnii noastre, astfel încât coloana vertebralå a
vieøii noastre naturale så fie zdrobitå, vom recunoaµte de îndatå cå
nici mâinile, nici gura noastrå nu au libertate nelimitatå — întrucât
toate se aflå sub controlul Trupului —, µi cå nu ne putem permite
så nu ne supunem autoritåøii pe care Dumnezeu a rânduit-o în
Trupul lui Cristos.
O, så nu råmânem doar la nivelul învåøåturii în aceastå
privinøå, ci så fim conduµi cu adevårat de Dumnezeu la
cunoaµterea µi experimentarea Trupului lui Cristos. Fie ca
aceastå conµtiinøå a Trupului, cu multele ei faøete, så ne
însoøeascå necurmat, ca så nu putem så facem nimic dupå pro-
pria noastrå voinøå sau så tråim cu nebågare de seamå. În felul
acesta vom avea parte de resursele bogate ale Trupului lui
Cristos µi vom fi în stare så aråtåm mårturia Domnului.

S-ar putea să vă placă și