Sunteți pe pagina 1din 9

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: Dălălău Ioana Alexandra


ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017

Nr............din.......... PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a VI-a

COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL


1. CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE 6 6
2. PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ 5 9 14
3. PROIECTUL EDUCAȚIONAL INTERCULTURAL 5 5
5. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 4 6 10
15 20 35

Competenţe generale:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social;
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice;
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic activ;

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte /evenimente/procese din societatea
contemporană;
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme culturale variate;
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale;
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural;
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului
intercultural;
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală;
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor ce
aparțin unor culturi diferite;
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi
diferite;
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ PROFESOR: Dălălău Ioana Alexandra
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a-VI-a

SEMESTRUL I – 15 SĂPTĂMÂNI
NR. DOMENIUL DE COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT ORE
1.1.Utilizarea corectă a termenilor
specifici educației interculturale Recapitulare
cu referire la fapte 2 S1
/evenimente/procese din Introducere în studiul educației interculturale S2
societatea contemporană;
1. Diversitate culturală – o caracteristică a 2 S3
1.2.Identificarea propriilor repere societății contemporane S4
CARACTERISTICI de identitate culturală, prin
ALE SOCIETĂȚII raportare la sisteme culturale
CONTEMPORANE variate;
1. 2.2. Participarea, prin derularea 2. Complexitatea identității personale în
9(6+3) ore unui proiect intercultural, la prezent. Identitate culturală proprie și 3 S5 Obs.
rezolvarea problemelor identitate culturală a celorlalți: S6 curentă
comunității și la promovarea - Patrimoniul cultural/ moștenirea culturală S7
dialogului intercultural; - Tradiții și obiceiuri comune/diferite ale
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă culturilor
a unor sarcini de lucru referitoare - Patriotismul și manifestările sale
la viața într-o societate
interculturală;
3.2. Participarea la rezolvarea 3. Raportul „eu”- „ceilalți”, „noi” –
problemelor comunității, „ceilalți” în societatea multiculturală și în 1 S8
manifestând empatie culturală în societatea interculturală
relațiile cu persoane aparținând
unor culturi diferite; Testare
Evaluare 1 S9 scrisă
1.1.Utilizarea corectă a termenilor 1. Principii si valori ale societății
specifici educației interculturale interculturale:
cu referire la fapte
/evenimente/procese din - Principiile și valorile unei societăți Obs.
interculturale (dezvoltarea identității culturale S10 curentă
societatea contemporană;
proprii, acceptarea și respectarea diversității, 3 S11
1.2.Identificarea propriilor repere valorizarea pozitivă a diferențelor, tratamentul S12
de identitate culturală, prin egal al persoanelor, solidaritate, promovarea
raportare la sisteme culturale incluziunii sociale, dialogul intercultural)
PERSOANA ȘI variate;
2. SOCIETATEA 1.3. Analizarea unor situații în - Abateri de la valorile și principiile societății
INTERCULTURALĂ acord/dezacord cu valorile și interculturale:
6 (5+1) ore principiile societății interculturale; - Forme de intoleranță (discriminare, 2 S13
2.2. Participarea, prin derularea segregare, rasism, xenofobie) S14
unui proiect intercultural, la
rezolvarea problemelor
comunității și la promovarea
dialogului intercultural;
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă
a unor sarcini de lucru referitoare
la viața într-o societate
interculturală;
3. Recapitulare – Obs.
Evaluare semestrială 1 S15 curentă
1 oră
SEMESTRUL AL II-LEA- 20 SĂPTĂMÂNI
NR. DOMENIUL DE COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT ORE
PERSOANA ȘI 3.1.Manifestarea unei atitudini - Manifestări și efecte ale lipsei de 1 S16 Obs.
2. SOCIETATEA pozitive față de sine și față de solidaritate (marginalizare, excludere, S17- curentă
INTERCULTURALĂ ceilalți, față de identitatea culturală izolare) Școala
Altfel
proprie și față de identitatea celor ce Persoana în societatea interculturală:
aparțin unor culturi diferite;
3.2. Participarea la rezolvarea - Trăsături ale persoanei în societatea 3
problemelor comunității, interculturală (spirit deschis, flexibilitate, S18
PERSOANA ȘI cooperare, abilități relaționale și S19 Obs.
manifestând empatie culturală în
SOCIETATEA comunicaționale) S20 curentă
2. INTERCULTURALĂ
relațiile cu persoane aparținând unor
10 (9+1) ore culturi diferite; - Comunitatea interculturală:
- Specificul comunicării interculturale 4 S21
- Bariere ale comunicării (stereotipuri S22
și prejudecăți) S23
- Reguli și principii pentru S24
facilitarea comunicării interculturale)
Evaluare 1
Test
S25
1.1.Utilizarea corectă a termenilor 1. Elaborarea și derularea unui
PROIECTUL specifici educației interculturale cu proiect educațional intercultural:
EDUCAȚIONAL referire la fapte /evenimente/procese Obs.
4. INTERCULTURAL din societatea contemporană; - Alegerea temei S26 curentă
9(4+5) ore - Elaborarea fișei de proiect S27
1.2.Identificarea propriilor repere de
- Derularea proiectului propus 5 S28
identitate culturală, prin raportare la - Evaluarea proiectului propus S29
sisteme culturale variate; S30
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui
proiect intercultural pentru
rezolvarea unor probleme cu caracter
intercultural;
2.2. Participarea, prin derularea unui
proiect intercultural, la rezolvarea
problemelor comunității și la
promovarea dialogului intercultural;
3.1. Manifestarea unei atitudini
pozitive față de sine și față de
ceilalți, față de identitatea culturală
proprie și față de identitatea celor ce 1 S31 Test
Evaluare aparțin unor culturi diferite;
5. Recapitulare și S32 proiect
evaluare semestrială și 3 S33
finală S34 eseuri,
3 ore rebus-uri
„ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare S17 – la decizia școlii

DOMENIUL DE CONȚINUT: CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE


NUMĂR ORE ALOCATE: 9 (6+3) ore

COMPETENȚE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.

SPECIFICE.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

- exerciții de descoperire și de a. frontală test inițial


Recapitulare 2 clarificare, în contexte relevante, a a. individuală
9-13 IX unor termeni specifici domeniului, observarea
Introducere în studiul educației 1.1 16-20 IX precum: identitate culturală, conversația sistematică a
interculturale diversitate culturală, patrimoniu manualul descrierea elevilor
cultural/moștenire culturală,
1. Diversitate culturală – o
2 societate interculturală, societate comparaţia
caracteristică a societății 1.2. 23-27 IX multiculturală, comunicare
contemporane 30 IX- interculturală; culegeri de autoevaluare
4X - realizarea unui glosar ilustrat cu texte activitate pe
2. Complexitatea identității 2.2. termeni cheie din domeniul grupe
personale în prezent. Identitate educației interculturale
culturală proprie și identitate - realizarea unor desene, colaje, ilustrații
culturală a celorlalți: 3 interviuri, scenete, obiceiuri analiza
- Patrimoniul cultural/ moștenirea 7-11 X comune culturii românești cu sinteza observarea
culturală 2.3. diferite culturi/ comunități din dicţionare sistematică a
14-18 X
- Tradiții și obiceiuri comune/diferite Europa și din lume; elevilor
21-25 X
ale culturii - participarea activă la realizarea
- Patriotismul și manifestările sale proiectelor propuse, pe diferite
teme; fişe de lucru proiectul
3. Raportul „eu”- „ceilalți”, „noi” - realizarea unui „Calendar lectura temă în clasă/
– „ceilalți” în societatea 1 intercultural”, astfel încât fiecare dezbaterea pentru acasă
multiculturală și în societatea 3.2.
28X-1XI lună să fie aleasă să fie dedicată
interculturală unei minorități culturale din
România;
1 - realizarea unor comparații care
Evaluare să pună în evidență asemănări și test
4-8 XI
deosebiri între diferite culturi.
DOMENIUL DE CONȚINUT: PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 16 (14+2)

COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.

SPECIFICE
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIAL PROCEDURALE DE
E EVALUARE

1.Principii si valori ale societății - redactarea unui text plecând de a. frontală


interculturale: la un număr de termeni dați a. individuală observarea
a) Principiile și valorile unei 1.1. specifici domeniului; sistematică a
societăți interculturale (dezvoltarea - exerciții de completare conversația elevilor
identității culturale proprii, 3 /continuare a unui text, de manualul descrierea
acceptarea și respectarea 1.2. 11-15XI comentare a unor studiu de caz
diversității, valorizarea pozitivă a 18-22XI afirmații/enunțuri referitoare la culegeri de autoevaluare
diferențelor, tratamentul egal al 25-29XI diferite aspecte privind texte
persoanelor, solidaritate, interculturalitatea; activitate pe
promovarea incluziunii sociale, - analizarea unor provocări care grupe
dialogul intercultural) vizează referințe culturale ilustrații
b) Abateri de la valorile și 1.3. diferite de propria cultură;
principiile societății interculturale: 2 - recunoașterea principiilor și analiza observarea
- Forme de intoleranță 2-6 XII valorilor specifice societății fişe de lucru sinteza sistematică a
(discriminare, segregare, rasism, 9-13XII interculturale; elevilor
xenofobie) - prezentarea și discutarea unor
- Manifestări și efecte ale 2 studii de caz privind manifestări temă în clasă/
lipsei de solidaritate 13-17 I de toleranță, discriminare, proiectul pentru acasă
(marginalizare, excludere, izolare) 20-24 I excludere pe diferite criterii lectura
etnice, religioase etc. dezbatere
1 - realizarea unor proiecte de proiecte
Evaluare semestrială 16-20 diferite tipuri prin implicarea eseuri
2.2. XII elevilor în exerciții de luare a
2.Persoana în societatea deciziei, de propunere a unor
interculturală: 3 strategii de rezolvare a unor observarea
a) Trăsături ale persoanei în 27-31 I probleme privind incluziunea manualul conversația sistematică a
societatea interculturală (spirit 3-7 II socială și manifestarea descrierea elevilor
deschis, flexibilitate, cooperare, 10-14 II solidarității sociale; culegeri de studiu de caz
abilități relaționale și - promovarea principiilor non – texte
comunicaționale) discriminării la nivelul clasei, al
b) Comunitatea interculturală: școlii, al comunității locale; a. frontală observarea
- Specificul comunicării - exerciții de identificare a a. individuală sistematică a
interculturale 2.3. 4 valorilor și principiilor unei elevilor
- Bariere ale comunicării societăți interculturale; conversația
(stereotipuri și prejudecăți) 17-21 II - elaborarea unui cod de manualul descrierea
- Reguli și principii 3.1. 24-28 II toleranță la nivelul clasei/scolii; studiu de caz autoevaluare
pentru facilitarea comunicării 2-6 III - simularea unor situații în care culegeri de
interculturale 9-13 III apar bariere în comunicarea texte activitate pe
3.2 interculturală și propunerea unor grupe observarea
strategii de depășire a acestora. sistematică a
ilustrații analiza elevilor
sinteza
temă în clasă/
fişe de lucru proiectul pentru acasă
1 lectura
Evaluare 16-20III dezbatere test

DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL INTERCULTURAL


NUMĂR ORE ALOCATE: 10(5+5)ore
COMPETENŢE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE .

SPECIFICE
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și 1.1. - realizarea unui glosar ilustrat cu


derularea unui proiect termenii din domeniul educației a. frontală
educațional pentru interculturale; a. individuală observarea
promovarea unui/unor 5 - selectarea unor imagini în care se pot sistematică a
drepturi ale copilului: 23-27 III identifica atât elemente specifice manualul conversația elevilor
- Alegerea temei 1.2. 30 III- 3 culturii românești, cât și elemente
- Elaborarea fișei de IV specifice altor culturi din Europa și din texte activitate pe temă pentru
proiect 22-30 IV lume; includerea imaginilor selectate grupe acasă
- Derularea proiectului 4-8 V în cadrul unui portofoliu tematic; ilustrații
propus - realizarea unor scurte compuneri în
- Evaluarea proiectului 2.1. care elevii își imaginează că locuiesc, fişe de lucru
propus timp de o zi, într-o comunitate care proiectul observarea
aparține unei culturi diferite; lectura sistematică a
- implicarea fiecărui elev în echipe de elevilor
2.2. proiecte pe diferite teme dedicate
educației interculturale; dezbaterea
- participarea activă la realizarea
proiectelor propuse pe diferite teme;
1 - realizarea unor proiecte de diferite
2. Evaluare sumativă 11-15 V tipuri;
3.1. - activități specifice de celebrare a
diferitelor evenimente culturale prin test
4 concursuri, expoziții, postere,
3. Recapitulare și 18-22 V dezbateri, realizarea de portofolii pe proiect
evaluare finală. 25-29 V teme specifice educației interculturale.
1-5 VI
8-12 VI eseuri, rebus-uri

S-ar putea să vă placă și