Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POST

COMPARTIMENT :Sectia termodinamica CET STRAJA 6,5 MW SC GENERAL ENERGETIC SA

DENUMIREA POSTULUI: STIVUITORIST , Codul COR: 834403


TITULARUL POSTULUI:
DESCRIEREA POSTULUI: Titularul postului actioneaza, supravegheaza .si intretine maşinile din
dotarea societatii.
DESFASURAREA ACTIVITATII: In secţia Masini-Utilaje CET Straja 6,5 MW S.C. GENERAL
ENERGETIC S.A.. Se lucreaza in zgomot.
COMPETENTE PERSON A LE:
□ Interes pentru meserie, spirit practic, rezistenta fizica, atentie, concentrare la locul de munca,
Judecata rapida, comunicare, organizare, disponibilitate de a lucra intr-un mediu dinamic
seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva,
spirit de observaţie, rabdare, viteza de reacţie, capacitate de orientare in spaţiu;
□ Sa nu aiba antecedente penale.
CERINŢELE POSTULUI
Studii necesare:
□ Studii medii;
□ Pregătire profesionala in domeniu;
□ Cursuri in domeniu.-autorizare
Alte cerinţe:
□ Sa posede cunostinte generale de mecanica;
□ Cunoaşterea caracteristicilor constructive ale utilajelor si echipamentelor pe care le
exploateaza,
le intretine si le repara;
□ Cunoaşterea tehnologiilor de reparaţii a utilajelor si echipamentelor acestora.
□ Cunoaşterea prescripţiilor mecanice, a normelor de protectia muncii, norme PSI, a
normativelor
tehnice, a fiselor tehnice de reparaţii, a regulamentelor specifice activitatii ce o desfasoara.
POZIŢIA IN ORGANIGRAMA SI RELAŢII ORGANIZATIONALE :
□ se subordonează: - Tehnic-Administrativ: Directorului - Conducerii - Reprezentantului legal
Operativ: Şefului de tura
□ Relaţii funcţionale: - colaboreaza cu mecanicii de intretinere, membrii echipei si magazionerii
in
scopul asigurarii condiţiilor de lucru, pregătirii si executării lucrărilor incredintate, in scopul
completării rapoartelor tehnice si comenzilor de lucru si in vederea asigurarii materialului
necesar
pentru bunul mers al centralei.
SFERA DE RĂSPUNDERE SI COMPETENTA:
□ este direct răspunzător de Îndeplinirea intocmai a atribuţiilor si prevederilor sarcinilor de
serviciu
stabilite in prezenta fisa;
□ este direct răspunzător de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune.

ATRIBUTIl:
- se prezintă la lucru conform programului, echipat corespunzător, odihnit si in deplina capacitate de
munca. Informarea şefului direct referitor la starea sa si prezenta in unitate;
- informeaza şeful ierarhic despre problemele personale deosebite ce i-ar putea diminua capacitatea
de
munca sau l-ar putea impiedica in realizarea sarcinilor de serviciu (oboseala, boala, influenta unor
medicamente, alcool etc.);

1-
-
- circula pe cai de acces corespunzătoare, fara pericol de accidentare;
- verifica starea utilajelor si maşinilor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie cu care urmeaz sa
lucreze si sa refuze lucrul cu cele necorespunzatoare;
- utilizeaza echjpamenul individual de protectie si lucru din dotare corespunzător condiţiilor de
lucru si
activitatii ce o deslasoara si in conformitate cu normele de protectie a muncii (PE 205/81);
- respecta cu strictele delimitările materiale ale zonelor de lucru si efectueaza lucrările conform
sarcinilor si dispoziitiilor şefului de tura in cadrul ace.stor zone;
- cunoaşte si respecta instrucţiunile tehnice interne, procedurile operaţionale impuse de firma,
fisele
tehnice ale utilajelor si maşinilor pe care le exploateaza sau a căror reparare o asigura: (Legea
90/96) a
normelor de protectia muncii (PE 205/81),de prevenire a incendiilor (PEX)09/1993) specifice
activitatii
pe care o desfasoara si evaluarea riscurilor de accidentare proprie sau a altor persoane pentru
fiecare
acţiune pe care o intreprinde;
- desfasoara activitatea in asa fel incat sa nu expună la pericol de accidentare sau Îmbolnăvire
profesioanala atat persoana proprie cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
- opreşte lucrul la apariţia unui pericol iminent de accident, iese din zona de pericol si ia toate
masurile
de prevenire pentru nivelul competentei sale si informeaza imediat conducătorul locului de munca;
- aduce la cunostinta conducătorului locului de munca accidentul de munca suferit de persoana
proprie
sau de alte persoane participante la munca si acorda primul ajutor celui accidentat;
- executa dispoziţiile şefilor ierarhici cu excepţia dispoziţiilor ce ar putea produce accidentarea
proprie
sau alte accidente tehnice sau umane;
- respecta cu strictele tehnologiile de lucru, normele de calitate pentru lucrările executate,
instrucţiunile
tehnice de lucru pentru utilaje, dispozitive, maşini utilizate in activitatea sa;
- se preocupa permanent de imbunatalirea cunoştinţelor profesionale si de cunoaşterea normelor
de
securitate a muncii corespunzătoare cu activitatea desfasurata;
- lucreaza cu utilajele numai daca sunt Îndeplinite toate masurile tehnice si organizatorice si cele
specifice locului de munca prevăzute de norme (PE 205/81) si a fost verificata lipsa pericolului de
accidentare (asfixiere, incendii, explozii in rezervoare sau canale, opariri, striviri, cădere de la
inaltime, etc.);
- utilizeaza maşinile si utilajele numai pentru efectuarea lucrărilor incredintate. Asigura securitatea
acestora pe timpul desfasurarii turei si incredinteaza utilajul celui ce preia tura in condiţii bune de
funcţionare;
- la preluarea turei, masinistul are obligaţia sa verifice utilajul cu care urmeaza sa lucreze si sa il
preia
de la cealalta tura numai daca este in stare buna de funcţionare. Preluarea turei se va face
semnind
registrul jurnal volisti de predare a celui ce a terminat tura si de primire a celui ce incepe;
- nu executa lucrări fara cunoaşterea tehnologiei de lucru si a normelor de protectie a muncii
specifice
lucrării respective; -2-

- nu executa lucrări daca nu este echipat cu echipament de protectie si lucru corespunzător


activitatii pe
- utilizeaza eficient timpul de lucru, nu paraseste locul de munca fara fara aprobarea sefului direct.
Se
prezintă la serviciu in afara timpului normal de lucru doar la soclicitarea persoanelor cu autoritate
de
decizie (conducerea unitatii);
- nu permite accesul in zona de lucru a persoanelor străine ce nu au legătură cu lucrarea;
- nu executa lucrări in alte instalatii ce nu sunt proprietatea (gestiunea) societatii GENERAL
ENERGETIC S.A.;
- nu finalizeaza lucrările de reparaţii daca acestea nu corespund din punct de vedere al normelor de
protectia muncii si informeaza şefii ierarhici despre acest tapt;
- participa la instructajele si seminariile pe linie profesionala referitoare la normele de protectia
muncii,
prescruptiile energetice, legislaţia din domeniul de activitate. Participa la controalele medicale si
psihologice periodice sau cand se solicita acestea;
- pastreaza curatenia, ordinea si disciplina la locul de munca precum si in timpul executării lucrărilor;
- indepaileaza materialele rezultate din lucrări si preda locul de munca curat secţiilor de exploatare;
- pastreaza bunurile patrimoniale si obiectele de inventar incredintate spre utilizare;
- realizeaza sarcinile ce ii revin in domeniul preotectiei civile.
- este interzisa obţinerea de avantaje/foloase necuvenite, nu primeşte bani sau alte foloase pentru
exercitarea atributiunilor de serviciu, nu foloseste sub nici o forma calitatea pe care o deţine in
cadrul
organizaţiei pentru rezolvarea unei probleme personale sau pentru obţinerea unor privilegii
personale;
- in cazul recomandării concediului medical de către medic, anunţa telefonic şeful direct, cel mult a
doua zi de la data la care a intervenit starea de boala si trimite şefului direct certificatul medical,
pana
cel târziu la datele de 15 si 30 ale lunii (dupa caz);
- participa la sesiunile de evaluare profesionala organizate periodic de către angajator si are
obligaţia sa-
si imbunatateasca performantele in funcţie de rezultatele evaluarilor ;
- are o tinuta decenta;
- nu angajeaza discuţii cu colegii sau alti angajaţi ai firmei referitoare la condiţiile de salarizare si a
altor
informaţii;

OBIECTIVE DE PERFORMANTA:
• obiective de performanta individuala;
- modul de Îndeplinire cantitativa si calitativa a sarcinilor;
- modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente.
• criterii de evaluare a realizarii ace.stora:
' rezultatele obtinute:
o cantitatea si calitatea lucrărilor si sarcinilor realizate;
o nivelul de Îndeplinire a sarcinilor si lucrărilor in termenele stabilite;
o eficienta lucrărilor si sarcinilor realizate, in contextul atingerii obiectivelor propuse;
- adaptarea la complexitatea muncii:
o adaptarea la concepţia de alternative de schimbare sau de soluţii noi
(creativitate);
o analiza si sinteza riscurilor, infiuentelor, efectelor si consecinţelor evaluate;

-3-
o evaluarea lucrărilor si .sarcinilor de rutina (repetitive);
- asumarea responsabilitatii:
o intensitatea implicării si rapiditatea intervenţiei in realizarea
atribuţiilor;
o evaluarea nivelului riscului decizional;
- capacitatea relaţionala si disciplina muncii:
o capacitatea de evitare a stărilor conflictuale si respectarea relaţiilor
ierarhice;
o adaptabilitatea la situatii neprevăzute;
• perioada de evaluare a performantelor:..............

RESPONSABIIJTATI GENERAI E:
- Realizarea cantitativa si calitativa a sarcinilor ce ii revin in conformitate cu atributiunile de
serviciu;
- Cunoaşterea si respectarea tehnologiilor de lucru, a procedurilor operaţionale impuse de
sistemul
calitatii, a instrucţiunilor tehnice interne de lucru, a normelor de securitate a muncii in domeniul de
activitate (PE 205/81), a normelor generale de securitate a muncii (PE 006/81), a legii 90/1996, a
regulamentului privind exploatarea si intretinerea instalaţiilor in care se executa lucrări, a
legislaţiei
pentru domeniul sau de activitate;
- Este singurul răspunzător de consecinţele ce decurg din nerespectarea normelor de protectie a
muncii, a legislaţiei in acest domeniu, a tehnologiilor de lucru si a instrucţiunilor tehnice interne.

RESPONSABILITATI PRIVIND SISTEMUI. DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE


MEDIU, SECURITATE:
- Îndeplineşte prevederile din documentele sistemului de management al calitatii;
- Identifica, raporteaza si trateaza conform procedurilor aprobate, produsele neconforme.

LIMITE DE COMPETENTA/AUTORII ATE


- Identificarea si sesizarea şefilor ierarhici a abaterilor de la normele tehnice, de la normele
de
securitate a muncii si PSI constatate cu ocazia lucrărilor;
- Realizarea atributiunilor de serviciu prevăzute in fisa postului;
- Propunerea de masuri pentru imbunatatirea activitatii in sectorul in care lucreaza.
- Alte componente in limitele acordate prin decizie a conducerii societatii GENERAL ENERGETIC
S.A..

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCA


a. Program: 8 ore/zi, 40 ore/saptamana;
b. Natura muncii: independent si ca parte componenta a unei echipe;

S-ar putea să vă placă și