Sunteți pe pagina 1din 5

PLANUL DE ACTIVITATEA A CONSILIULUI PROFESORAL

ÎN ANUL ŞCOLAR
2021-2022

Nr. UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE TERMEN RESPONSABI


Crt. L
1.  Desemnarea secretarului C.P Resurse August Director
 Aprobarea tematicii ședințelor umane
Consiliului Profesoral Comisia pentru
 Validarea încadrării și Optiunile curriculum
repartizării învățătorilor elevilor/
/profesorilor / diriginților pentru Scheme orare
anul școlar 2021-2022
 Aprobarea reprezentanților în
Consiliului de administraţie
 Discutarea fişei postului pentru
pers. didactic, nedidactic şi
auxiliar;
 Dezbaterea și avizarea
regulamentului intern al școlii;
 Validarea ofertei de discipline
opţionale pentru anul scolar
2021-2022;
 Desemnarea comisiilor
metodice şi a şefilor de comisii.

 Aprobarea componenței
comisiilor interne pentru
realizarea activității instituției în
noul an de studii;;

 Cu privire la constituirea
Comisiei Multidisciplinare
intrașcolară

 Elemente de noutate din Planul


Cadru pentru anul de studii
2021-2022

 Familiarizarea cadrelor
didactice cu cu referire la
măsurile de prevenire COVID-
19. Aprobarea planului de
acțiuni privind activitatea
instituției în contextul prevenirii
COVID-19.
2. Rapoarte Septembrie Director
 Cu privire la acțiunile de responsabili Consilier
prevenire și combatere a comisii educativ /
fenomenului colectărilor plăților metodice Resp. CM
informale în sistemul
Proiectul de
educațional
dezvoltare Octombrie
 Completarea cataloagelor
școlare conform Instrucțiunii institutională
privind completarea Regulamentu
cataloagelor; l Intern Dir.adj
 Prezentarea, discutarea şi Metodologiil
avizarea planurilor operaţionale e de examen
pe sem. I.(realizate de
responsabilii comisiilor Programul
metodice); activitătilor
 Prezentarea, discutarea şi educative
avizarea Calendarului
scolare si
activităţilor educative din şcoală
 Cu privire la completarea extrascolare
documentației școlare. Notă
informativă
 Prezentarea, discutarea şi
avizarea Planului de activitate a
bibliotecii școlare
 Cu privire la avizarea Planului
Managerial pentru anul de studii
2021-2022
 Prezentarea raportului privind
frecvenţa elevilor la ore şi

situațiile de risc privind abandonul


şcolar;

 Cu privire la desfășurarea
decadei pe discipline de studii
 Cu privire la aprobarea
componenţei Comisiei de
Atestare.
Aprobarea listei nominale de atestare a
cadrelor didactice
 Aprobarea orarului
lecțiilor/durata/sunetelor pentru
anul şcolar 2021 – 2022
 Aprobarea planului managerial
pentru anul de studii 2021-2022;
 Cu privire la crearea echipelor
PEI
 Cu privire la stabilirea tipului de
curriculum pentru elevii cu
CES.
3  Cu privire la programele de Note Noiembrie Sef sindicat
examen, sesiunea 2021 informative
 Cu privire la Metodologia de Director
implementare a procedurii de
organizare instituţională şi de
intervenţie a lucrătorilor
instituţiei în cazurile de abuz,
neglijare, exploatare, trafic al
copilului
4.  Utilizarea TIC în cadrul Note DECEMBRIE Directori/
orelor .Raport privind dotarea informative Responsabili
disciplinelor de formare Proiect de CM
profesională cu materiale decizii
didactice digitale

 Proiectul plan de scolarizare


pentru anul scolar 2022-2023
Profesor de
 Notă informativă cu privire la
educația pentru
Respectarea Regulamentului
societate
igienico-sanitar în instituţie şi
organizarea măsurilor de
diminuare a riscului răspândirii
infecției de COVID-19

 Cu privire la nivelul de formare


a deprinderilor de
comportament și în cazul
situațiilor excepționale la elevii
claselor II-IX–a . Verificarea
aspectului stipulat în Plan -
cadru”Formarea la elevi a unor
deprinderi de comportament
responsabil la traficul rutier și în
cazul situațiilor excepționale în
baza conținuturilor integrate în
cadrul disciplinelor Educație
civică, Fizică, Chimie, Biologie,
Educație tehnologică, Educație
fizică, precum și în cadrul orelor
de Dirigenție.

 Validarea rapoartelor Comisiilor


școlare
 Prezentarea raportului privind
faptele de violență şi

discriminare înregistrate în
şcoală;

 Validarea Raportului privind


starea si calitatea învătământului
în semestrul I 2020-2021

5.  Rezultatele controlului Metodologia FEBRUARIE Director


implimentaării curriculumului privind
aprobarea Comisia de
dezvoltat în clasele V-VI.
cifrei de atestare
 Rezultatele participării la
olimpiadele raionale. scolarizare profesori
 Raport despre realizarea
procesului de atestare al
cadrelor didactice/manageriale
 Susținerea rapoartelor de
autoevaluare și a lucrărilor
metodice de către cadrele
didactice/manageriale care se
află în procesul de atestare

6.  Analiza parcurgerii materiei si Rapoarte APRILIE Șefii de


evaluării ritmice a elevilor comisii comisii
 Analiza stării disciplinare.
Profesori
Raportul comisiilor de
disciplină şi de prevenire şi
combatere a violenţei,
abandonului și traficului Dir-adj
 Rezultatele pretestărilor. Învățători
Dezbaterea planului de acţiuni
pentru lichidarea lacunelor
 Eficiența utilizării
instrumentelor de evaluare
criterială prin descriptori în cl.I-
IV, V-VI, VII-VIII-IX”;

9.  Validarea situaţiei şcolare a Rapoarte MAI Director/


elevilor prezentată de fiecare
Diriginti
învătător/diriginte
 Analiza stării disciplinare a învatatorii
elevilor

 Promovarea și admiterea la
examene, sesiunea 2022
 Validarea rezultatelor testării
naționale, ciclul primar
 Aprobarea ofertei opționale
pentru anul de studii 2022-2023
10.  Validarea rezultatelor Raport IUNIE Director
examenelor de absolvire,
sesiune 2022
 Analiza cantitativă și calitativă a
sesiunii, 2022