Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA “ 1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE


Specializarea :Asistenţă Managerială în Sectoarele Public şiPrivat

STRATEGII MANAGERIALE
FUNCȚIILE MANAGEMENTULUI

VASILE ANDREEA ROXANA

AN I MASTER, AMSPP
CUPRINS

CUPRINS.................................................................................................................................................2
FUNCȚIILE MANAGEMENTULUI..............................................................................................................3
Definirea managementului.................................................................................................................3
Rolul managementului.......................................................................................................................3
1. Funcția de previziune.........................................................................................................................3
- Diagnoza.....................................................................................................................................3
- Prognoza.....................................................................................................................................4
- Planificarea.................................................................................................................................4
- Programarea...............................................................................................................................4
2. FUNCȚIA DE ORGANIZARE..................................................................................................................5
3. FUNCȚIA DE COORDONARE................................................................................................................6
4. FUNCȚIA DE ANTRENARE....................................................................................................................6
Concluzie................................................................................................................................................7
BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................................................7

2
FUNCȚIILE MANAGEMENTULUI

Definirea managementului
Managementul este știința și arta de a folosi resursele umane, materiale și financiare ale unei
organizații pentru a îndeplini obiectivele acesteia, folosind ca funcții de bază : planificarea,
organizarea, conducerea și controlul.

Rolul managementului

 Sa adapteze si sa imbunatateasca continuu valoarea creata de organizatie tinand cont


de  influenta factorilor externi asupra ei;
 Sa reduca riscurile de pierdere a valorii (sub toate formele ei)  deja creata in
organizatie;
 Sa implementeze si sa imbunatateasca continuu instrumente si procese de management
astfel incat efectul interactiunii factorilor de productie in cadrul organizatiei sa fie
maxim.

Principalele funcții ale managementului sunt:

1. Funcția de previziune
2. Funcția de organizare
3. Funcția de coordonare
4. Funcția de antrenare

1. Funcția de previziune
Pricipalul rol al acestei funcției de previziune este stabilirea evoluție viitoare a
organizației bazându-se pe două elemente importante, și anume:

- Ce urmează să se realizeze în viitor;


- Care sunt resusele necesare pentru a se realiza ceea ce s-a propus.

Exprimarea funcției de previziune se realizează în mai multe secvențe a căror


materializare și intercondițonare fac posibilă conceperea și apoi, aplicarea strategiei
organizației. Secvențele care stau la baza funcției de prevziune sunt:

- Diagnoza: prin intermediul acestei secvențe se stabilește situația firmei la un


moment dat. Aceasta se bazează pe analiza informațiilor de descriere a fenomenelor și
proceselor din firmă,asigurând elemenele necesare de susținere a noilor obiective ce se
stabilesc.

3
- Prognoza : prin această secvență se studiază și stabilește tendințele viitoare a
proceselor dintr-o organizație. Aceste prognoze se fac pe perioade cuprinse între 10 și
15 ani, având în vedere, fie activitatea de ansamblu a firmei, fie componenele
importante ale acesteia.

- Planificarea : constă în stabilirea în timp și spațiu a coordonatelor de dezvoltare a


firmei. Această secvență stabilește pe lângă obiectivele precise ce urmează a fi atinse
și direcțiile de acțiune concrete pentru perioada de plan. Planficarea se face pe o
perioadă cuprinsă între 1-5 ani.

- Programarea : constă în detalierea activităților ce urmează a se desfășura în


vederea realizării planurilor

Funcția de previziune oferă managerului posibilitatea găsiri unor soluții realiste care să
aibă în vedere, atât dimensiunile cantitative cât și cele calitative, ale obiectvelor fixate.

În timp, metodologia de abordare a funcției de previziune a marcat progrese semnificative,


ceea ce pentru practica de management a însemnat promovarea unor metode și tehnici prin
care să se asigure optimizarea procesului decizional, element esențial a evoluției viitoare a
firmei. Cunoscute sub denumirea generică de "metode și tehnici ale managementului
previzional" trebuie subliniat saltul calitativ semnificativ care a avut loc în acest domeniu.

Dintre cele mai cunoscute metode folosite în managementul previzional amintim


următoarele:

- extrapolarea aplicată în general în cazul unor previziuni pe termen scurt

-tehnica ritmului mediu, bazată pe premisa că tendința de evoluție în viitor va respecta în


general un anume ritm de dezvoltare din perioada anterioară.

- metoda delphi, folosită pentru previziuni pe termen lung, care se bazează pe consultarea
unui grup de specialiști referitor la o anumită problemă supusă dezvoltării

- branistormingul (asaltul de idei), prin care pe baza unor discuții de grup se urmărește
obținerea unor idei privind felul în care anumite probleme viitoare se pot rezolva.

Prin funcția de previziune se realizează următoarele:

            Se precizează direcțiile viitoare de dezvoltare a societății

            Se fixează obiectivele de ansamblu și pe principalele componente ale organizației

            Se stabilesc căile concrete prin care obiectivele pot fi atinse

4
            Se precizează resursele necesare atingerii obiectivelor, asigurarea și repartizarea
acestora în funție de priorități

            Se precizează etapele și modalitățile de desfășurare a activităților

Pentru exercitarea corectă a funcției de previziune sunt necesare:

-                aprecierea corectă și considerarea atât a condițiilor prezente de funcționare a firmei cât
și tendințele de evoluție a principalilor factori exogeni

-                construirea unui sistem eficient de urmărire a rezultatelor obținute, asigurarea


continuității în timp a planurilor și programelor de activitate

-                reconsiderarea, dacă este cazul a unora dintre modalitățile lor de atingere a obiectivelor
sau chiar a obiectivelor

-                operaționalizarea unui sistem flexibil de corecițe și înlăturare a erorilor

-                utilizarea rațională a resurselor organizțtiei indiferent de natura lor

2. FUNCȚIA DE ORGANIZARE
Funcția de organizare cuprinde ansamblul de activități prin care atât procesele de
muncă fizică și intelectuală, cât și componentele acestora sunt definite, stabilite și delimitate
în vederea grupării lor în raport cu structura organizatorică a firmei, cum ar fi : posturi, locuri
de muncă și compartimente.

Această funcție trebuie să aibă la bază următoarele:

-         definirea poziției și rolului fiecărui compartiment operațional sau funcțional

-         repartizarea concretă și echilibrarea sarcinilor

-         stabilirea relațiilor dintre diferitele compartimente din cadrul societății, și dintre
posturile unui compartiment

-         construirea unui sistem descentralizat de elaborare și după caz, de adoptare a


deciziilor

În comparație cu celelate funcții ale managementului, aceasta are impact direct asupra
fiecărui membru al societății, deoarece prin această funcție se stabilește răspunderile ,
sarcinile și modul prin care ele trebuie realizate.

Exercitarea funcției de organizare are în vedere operarea cu mai multe categorii socio-
economice și anume: autoritatea, responsabilitatea, răspunderea, delegarea și cooperarea.

5
3. FUNCȚIA DE COORDONARE
Conform aprecierilor lui Henry Fayol, funcția de coordonare a managementului are
rolul de a lega, uni și armoniza faptele, eforturile și actele ce se petrec într-o societate, scopul
fiind ușurarea activității și asigurarea succesului.

Funcția de coordonare este necesară datorită:

-  influențelor la care este supusă organizația, atât din interior cât și din exterior

- modificările impuse de progresul tehnic din diferitele domenii de activitate

-apariția unor activități noi, neanticipate în perioada alcătuirii planurilor și programelor

Pentru realizarea funcției de coordonare sunt necesare următoarele:

- Existența une bune comunicări, atât la nivelul organizației cât și la nivelul fiecărui
compartiment, prin intemediul căruia să ii permită managerului să culeagă informațile
necesare, iar apoi să poată să transmită deciziile elaborate și adoptate
- Eșalonarea rațională a deciziilor la toate nivelurile societății
- Pregătirea riguloasă a cadrelor, precedată de o selecție corespunzătoare

Funcția de coordonare se poate realiza prin două modalități, și anume:

- Bilaterală, care se stabilește între manager și un subordonat. Prin intermediul acestei


modalități scade procentul de filtraj și distorsiune a informațiilor, datorită feed-
backului care controlează informațiile primite.
- Multilaterală , care se stabilește între manager și mai mulți subordonați, având la bază
comunicarea prin intermediul ședințelor.

4. FUNCȚIA DE ANTRENARE
Funcția de antrenare cuprinde acele acțiuni prin care unul, mai mulți sau toți membrii unui
colectiv dintr-o organizație, sunt convinși și determinați să participe la stabilirea și realizarea
obiectivelor planificate.

Exercitarea funcției de atrenare nu este posibilă fără comadă. Prin intermediul acestei
funcții managerul poate să influențeze direct acțiunile subordonaților.

Prin comandă se ințelege următoarele:

- Elaborarea unor hotărâri precise, clare, care trebuie să ajungă la nivelul de execuție în
timp optim și la un grad de înțelegere care să facă posibilă executarea ei de către cei
cărora le-au fost adresate

6
- Existența unei dependențe evidente între eficiența transpunerii în practică a
dispozițilot managerilor și calitatea informațiilor pe baza cărora aceste dispoziții au
fost elaborate
- Construirea unui sistem permanent de conștientizare a subordonaților privind rolul și
importanța lor în organizație

Alături de comadă, al doilea element de precizat al funcției de antrenare este motivarea.


Performanța unei organizații rezultă din însumarea performanțeor individuale ale membrilor
ei.

Acestă performanță individuală depinde de două elemente importante și anume:


capacitatea profesionala a individului și imaginea pe care o are individul față de propriul rol în
organizație.

Concluzie
Pentru exercitarea eficientă a acestor funcții se concepe un ansamblu de reguli, metode
și instrumente pentru fundamentarea deciziilor specifice unei funcții, se organizează un sistem
de informații și comunicare privind problematica specifică domeniului condus, se concepe o
structură organizatorică prin care se precizeaza aria de coordonare și control atribuită fiecarui
manager, precum și obiectivele, sarcinile, autoritatea și responsabilitățile atribuite, se concepe
un sistem de stimulente prin care managerul să realizeze eficient funcția de antrenare a
personalului.

În concluzie, succesul în management depinde și de calitățile managerilor. Deși se


vehiculează frecvent ideea că aceste calități sunt native, cercetările realizate în ultima
jumatate de secol demonstrează ca ele pot fi dezvoltate, că succesul în management este strâns
legat de antrenarea și formarea în timp a calităților de conducere.

BIBLIOGRAFIE
1. Management, Natalia Burlacu, Vadim Cojocaru, Editura ASEM, Chișinău, 2000
2. Rolul managementului in gestionarea eficienta a activitatii firmei, Mihaela-Mirela
Dogaru,Valentina Zaharia,Cristina Stefan, Editura Universitară, 2018
3. Managementul Organizatiei , Nedelea Stefan, Deac Vasile, Editura ASE, București, 2008
4. http://www.academia.edu