Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA “ 1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE


Specializarea : Asistenţă Managerială în Sectoarele Public şi Privat

INSTITUȚII EUROPENE

Banca Europeană de Investiţii – organizare,


funcţionare, rol, proiecte finanţate

Prof. Îndrumător,
TATU ANGELA

VASILE ANDREEA ROXANA


AN I MASTER AMSPP
CUPRINS

CAP 1.Istoricul Băncii Europene de Investiţii..............................................................................................................3


CAP 2.Organizarea Băncii Europene de Investiţii.......................................................................................................3
CAP 3.Rolul Băncii şi atribuţiile acesteia...................................................................................................................6
3.1.Obiectivele Băncii...............................................................................................................................................8
CAP 4.Funcţionarea Băncii..........................................................................................................................................8
CAP 5. Proiectele finanţate.........................................................................................................................................10
BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................................................................15

2
CAP 1.Istoricul Băncii Europene de Investiţii

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a fost înfiinţată prin Tratatul de la Roma, fiind un
institut de finanţare al Uniunii Europene. Banca Europeanã de Investitii a fost constituitã, la 1
ianuarie 1959 la Luxemburg, prin art. 129 si 130 ale Tratatului CEE. În prezent, conform art. 198 D
si art. 198 E al Tratatului asupra Uniunii Europene.Banca Europeana de Investiţii a fost constituită
în vederea partajării costurilor reconstrucţiei între regiunile Europei, prin acordarea de împrumuturi
pe termen lung în vederea integrării în Europa.
Grupul BEI este format din BEI şi Fondul European de Investiţii, care are diverşi
acţionari, acţionarul majoritar fiind BEI:
- BEI: 66 %
- Comisia Europeană: 25 %
- Alte instituţii financiare europene: 9%

CAP 2.Organizarea Băncii Europene de Investiţii

BEI este o instituţie nonprofit, care se autofinanţează şi este independentă de bugetul


UE. Banca este finanţată prin împrumuturi pe pieţele de capital. Acţionarii băncii – statele membre
ale Uniunii Europene – subscriu colectiv la capitalul băncii, iar contribuţia fiecărei ţări reflectă
puterea economică a acesteia în Uniune.Banca funcţionează ca o bancă independentă juridic,
Consiliul de Miniştri şi Parlamentul European nu exercită vreun control direct asupra
BEI.Contribuţia fiecărui stat membru la capitalul băncii este calculată în concordanţă cu greutatea
economică în UE (exprimată in GDP) la momentul intrării. În total, capitalul subscris al băncii este
mai mult de 164,8 billion.
În calitate de instituţie autonomă, Banca adoptă deciziile de împrumut şi de creditare pe
baza punctelor forte ale fiecărui proiect şi a oportunităţilor oferite de pieţele financiare.Banca
cooperează cu Instituţiile UE, reprezentanţii săi participă în comitetele Parlamentului European, iar

3
Preşedintele BEI participă la reuniunile Consiliului atunci când se întâlnesc miniştrii economiei şi
finanţelor din statele member UE.
Autoritatea supremă este Consiliul Guvernatorilor în care statele membre sunt
reprezentate de miniştrii de finanţe.Consiliul, format din 27 de membri, care se reuneşte o data pe
an, stabileşte liniile directoare ale politicii de credit. Decide normal cu o majoritate de voturi, care
trebuie sa reprezinte cel putin 50 % din capitalul subscris, dar se cere unanimitate pentru deciziile
importante, ca de exemplu creşterea capitalului.1Consiliul defineşte politica generală de împrumuturi
a băncii, aprobă bilanţul contabil şi aportul anual, autorizează banca să finanţeze proiecte în
exteriorul UE şi ia hotărâri cu privire la creşterile de capital.
Consiliul Director este organismul care decide în privinţa alocării împrumuturilor şi
garanţiilor, strângerea de fonduri şi fixarea ratei dobânzii.Constă din oficialii din ministerele de
finanţe, ai afacerilor economice, ai băncilor comerciale şi instituţiilor publice de credit si un director
numit de Comisie.O trasătură a acestui comitet este faptul că nu are membri rezidenţi şi se întruneşte
numai o dată pe lună.Consiliul Director aprobă operaţiunile de creditare şi de împrumut şi se asigură
că BEI este administrată corespunzător. Consiliul este alcătuit din 28 de directori – unul nominalizat
de fiecare stat membru UE şi unul nominalizat de Comisia Europeană şi 18 supleanţi.
Consiliul Directorilor asigura ca Banca este conforma cu Tratele Europene,cu statutul
BEI şi directivele date de guvernatori, aprobă realizarea unor împrumuturi ,autorizează garanţiile şi
împrumuturile,recomandă schimbări de politica de credit a băncii Cabinetului Guvernatorilor.
Cabinetul Directorilor este condus de Preşedintele Băncii, sau, în absenţa sa, de unul dintre
vicepreşedinti,membri ai Comitetului de Management.
Din moment ce Consiliul Directorilor este non-rezident, membrii nu primesc o
remuneraţie din partea băncii. Pentru fiecare sedinţă a Consiliului ( în mod normal 10 de an), în care
participă membri şi supleanţii Consiliului Directorilor, ei primesc o indemnizaţie de 600 EURO.
Comitetul Administrativ (managerial) are o poziţie puternică.Este format dintr-un
preşedinte şi 8 vicepreşedinţi şi răspunde nu numai de afaceri curente, dar şi de pregătirea şi
implementarea deciziilor directorilor.Comitetul managerial este important pentru funcţionarea
efectivă a BEI, întrucât presupune că propunerile de împrumuturi sunt formulate de bancă şi nu
impuse de politicieni.Comitetul Administrativ este organul executiv permanent al băncii. Acesta
administrează activităţile zilnice ale BEI şi are noua membri.

1
Bakker,A., Instituţii financiare internaţionale, Editura Antet, Bucureşti, 1997

4
În cadrul Băncii Europene de Investiţii au fost create, ca organe de evaluare şi control,
următoarele2:
 Comitetul de Audit
 Auditul Extern
 Auditul intern
 Controlul financiar
 Riscul creditului
 Evaluarea operaţiunilor
Comitetul de Audit este un organ independent, răspunzător în faţă Consiliului
Guvernatorilor şi responsabil cu verificarea operaţiunilor băncii, în ceea ce priveşte corectitudinea
şi legalitatea. Rapoartele de activitate a Comitetului de Audit din anul precedent sunt trimise
Consiliului Guvernatorilor împreună cu raportul anual al Consiliului Directorilor.
Comitetul de Audit este format din 3 membri şi 3 observatori, numiţi de Consiliul
Guvernatorilor pentru un mandate de 3 ani.
Din moment ce Comitetul de Audit este non-rezident, membrii nu primesc o remuneraţie
din partea băncii. Pentru fiecare sedinţă a Comitetului ( în mod normal 10 de an), în care participă
membri şi observatorii Comitetului de Audit, membrii primesc o indemnizaţie de 1050 EURO.
Departamentele Băncii Europene de Investiţii:
- evaluează, aprobă şi finanţează proiecte
- atrag resurse de pe piaţa de capital şi administrează capitalul
- rezolvă riscurile aferente operaţiilor BEI
- asigură necesarul economic sau financiar
Structura organizaţională a băncii cuprinde următoarele directorate şi departamente:
- secretariatul general şi de afaceri legale
- centrul de strategii
- directoratul pentru operaţii în UE şi ţările candidate
- directoratul pentru operaţii în afara UE şi ţările candidate
- departamentul de tranzacţii manageriale şi restructurări
- directoratul financiar
- directoratul de proiecte
2
http://www.europeana.ro/comunitar/organe/bancaeuropeanadeinvestitiialegere.htm

5
- directoratul de management de risc
- inspectoratul general
- departamentul de resurse umane
- reprezentanţii în Comitetul de Conducere al BERD

CAP 3.Rolul Băncii şi atribuţiile acesteia

Rolul principal al băncii este de a împrumuta fonduri pentru proiectele de interes european,
precum căile de comunicaţie rutieră şi feroviară, aeroporturile sau programele de mediu. Banca
finanţează, de asemenea, investiţiile întreprinderilor mici în UE şi dezvoltarea economică din ţările
candidate şi ţările în curs de dezvoltare
BEI acordă împrumuturi pe termen lung şi garanţii întreprinderilor, colectivităţilor publice şi
instituţiilor de finanţare, în scopul finanţării investiţiilor destinate dezvoltării unor regiuni rămase în
urma din punct de vedere economic (de exp: Bretania din Franţa, Mezzogiorno în Italia) 3.Art.18 din
statutul BEI care formează un protocol anexă al Tratatului de la Roma, prevede posibilitatea ca pe
baza unei aprobări a Consiliului de Administraţie al Băncii, împrumuturile să se acorde şi în afara
Comunităţii. Pe această bază, activitatea BEI a fost extinsă in Grecia, Turcia, peste 50 de state din
Africa, Marea Caraibelor si Pacific, Tunisia, Egipt, Iordania, Liban, etc.
Datorită poziţiei pe piata de capital, poate strange fonduri cu dobânzi foarte scăzute, ceea ce
îi permite să acorde credite cu dobânzi mici, împrumuturi ce pot fi contractate de instituţii atât
publice căt şi private, cu condiţia ca instituţiile să fie comparabile cu politicile comunitare in
domeniile de interes ale Uniunii Europene.4
Priorităţile băncii la nivelul UE sunt de a susţine5:
- Coeziunea şi convergenţa
- Întreprinderile mici şi mijlocii
- Durabilitatea mediului
- Inovaţia
- Dezvoltarea reţelelor de transport transeuropene şi sursele de energie durabile, competitive şi
sigure

3
Kiritescu,C.,Dobrescu, E., Mică Enciclopedie, Editura Expert, Bucureşti, 1998
4
Ghica,L-A., Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, Bucureşti, 2006
5
http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_ro.htm

6
Prin susţinerea statelor membre, BEI beneficiază de cel mai bun rating de credit (AAA)
de pe pieţele de capital, de unde poate ridica sume foarte mari de capital în condiţii foarte
avantajoase. La rândul ei, banca poate să investească în proiecte de interes public pentru care nu s-ar
putea găsi fonduri din alte surse – sau pentru care ar trebui efectuate împrumuturi costisitoare.
BEI are personalitate juridică şi autonomie financiară, având rolul de a prelua finanţarea
pe termen lung a unor proiecte concrete, a căror viabilitate economică tehnică, ecologică şi
financiară este garantată. Resursele necesare pentru acordarea împrumuturilor provin în mare parte
din obligaţiuni plasate pe pieţele de capital; BEI dispune însă şi de resurse proprii. În perioada 1994-
1999 activităţile BEI s-au axat în mare parte pe următoarele sectoare: transporturi, telecomunicaţii,
energie, apă, învăţământ.
În urma apelului lansat de Consiliul European la Lisabona pentru sprijinirea mai
puternică a IMM-urilor s-a înfiinţat Grupul bancar EIB, alcătuit din EIB şi Fondul European de
Investiţii (FEI), cu scopul creşterii competitivităţii economiei europene. În cadrul iniţiativei
“Inovaţia 2000” banca promovează spiritul antreprenorial şi inventiv şi dezvoltarea resurselor
umane cu credite pe termen mediu acordate IMM-urilor, garanţii bancare şi disponibilizarea
capitalui de risc.
În afara UE banca susţine strategiile de aderare ale ţărilor candidate şi ale celor din vestul
peninsulei balcanice. În acest context, banca desfăşoară activităţi în spaţiul mediteranean şi în ţările
din Africa, Caraibe şi Pacific (statele ACP). De asemenea, Banca Europeanã de investitii are
misiunea sã contribuie la dezvoltarea echilibratã şi neîntreruptã a pieţei comune în interesul
Comunitãtii, apelând la pieţele de capital şi la resursele sale proprii. Pentru aceasta, Banca
faciliteazã, prin acordarea de împrumuturi şi garanţii şi fãrã a urmãrii un scop lucrativ, finanţarea
proiectelor de mai jos în toate sectoarele economiei:
- proiecte care vizeazã dezvoltarea regiunilor mai putin dezvoltate;
- proiecte care vizeazã modernizarea sau conversia întreprinderilor sau crearea de noi
activitãti ca urmare a instituirii progresive a pieţei comune, care, prin natura sau amploarea lor, nu
pot fi finanţate în întregime prin diferitele mijloace existente în fiecare din statele membre;
- proiecte de interes comun pentru mai multe state membre care, prin amploarea sau natura
lor, nu pot fi finanţate în întregime prin diferitele mijloace existente în fiecare din statele membre.
În îndeplinirea misiunii sale, Banca faciliteazã finantarea programelor de investitii, conjugat cu
asistenta acordatã de fondurile structurale şi de alte instrumente finaciare ale Comunitãtii.

7
3.1.Obiectivele Băncii

"The Corporate Operational Plan "(2002 - 2004) este un document strategic,aprobat de


Consiliul Directorilor, pentru definirea politicii pe termen mediu şi fixarea priorităţilor în lumina
obiectivelor administrate către Banca de guvernatorii săi.Este şi un instrument de evaluare a
activităţilor B.E.I. Planul se întinde pe o durata de trei ani ,deşi proiectele strategice ar putea fi
adaptate în aceasta perioadă în aşa fel încât să fie luate în considerare noile mandate şi schimbările
din climatul economic.COP-ul adoptat în decembrie 2001 se întinde pe durata anilor 2002-2004.
Activitatea de împrumut este alimentată prin cele cinci priorităţi operaţionale:
-Dezvoltare regională economică şi de coeziune socială din cadrul Uniunii
-Implementarea "Iniţiativei de inovare 2000".
-Protecţia mediului şi îmbunatăţirea calităţii vieţii.
-Pregătirea ţărilor pentru aderare la U.E.
-Dezvoltarea ajutorului comunitar şi politica de cooperare a ţărilor Partenere.
Pe lângă priorităţile principale ,COP şi-a definit politici pentru:
-finanţarea unor împrumuturi globale SME. şi operaţiuni cu capital de risc.
-transportul trans-european şi energia reţelelor (TENs).
-formarea de capital uman.

CAP 4.Funcţionarea Băncii

Banca acordă împrumuturi în primul rând pentru proiecte în statele memebre ale UE şi în ţările
associate, dar în situaţii excepţionale pot si finanţate de asemenea şi proiecte în alte ţări.Nu are nici o
importantă pentru bancă dacă proiectele sunt propuse aprobării de companii particulare sau instituţii
(cvasi) guvenamentale. Proiectele din cadrul UE trebuie să îndeplinească cel puţin una din condiţiile
următoare:
 Trebuie să contribuie la dezvoltarea regiunilor mai puţin dezvoltate
 Să faciliteze modernizarea întreprinderilor
 Să fie de interes comun pentru două sau mai multe state membre.
În afară de acestă evaluare a contribuţiei proiectului la procesul de integrare în Europa, banca
are grijă să verifice dacă proiectul este solid din punct de vedere financiar şi viabil din punct de vedere

8
economic şi daca el corespunde criteriilor UE privind mediul.Pentru împrumuturi la BEI nu există
vreun sistem de cote pe ţări sau sector economic.Împrumuturile se acordă pe baza selecţionării
proiectelor bune şi disponibilităţii resurselor.
Formele concrete pe care le-au îmbracat aceste împrumuturi au variat în timp şi de la ţară la
ţară; în general, au căpătat forma investiţiilor industriale, agricole, energetice efectuate în ţari şi în
regiuni mai puţin dezvoltate ale Comunităţii (90%), forma de investiţii pentru dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurilor de transport transeuropene, telecomunicaţiilor (Tunelul de sub Marea
Mânecii, TGV francez, Belgian şi spaniol), protecţia mediului, îmbunătaţirea condiţiilor de locuit în
marele aşezări urbane, etc; în creştere, de la an la an, cu o mai judicioasă repartizare pe ţări si cu
rezultate cantitativ – calitative superioare, împrumuturile BEI au contribuit, apreciabil, la mai buna
aşezare şi funcţionare a structutilor economice şi instituţionale comunitare şi nu numai.6
Împrumuturile băncii pot acoperi numai o parte din costurile totale ale proiectului: maximum 50
%, dar în practică cofinanţarea băncii n-a depăsit în medie 25 %.Ca urmare, banca este în esenţă o sursă
suplimentară şi cooperează intens cu alte instituţii financiare publice şi private.
Aprobarea proiectului de către BEI acordă încredere altor financiari în soliditatea acestuia.In
principiu, împrumutul este furnizat în rate şi în valute la dispoziţia băncii în acel moment;rambursarea
trebuie făcută în aceleaşi valute. Rata dobânzii este fixată pe baza condiţiilor în care banca poate obţine
fonduri pe pieţele de capital.Bănci nu-I este permis prin statut să acorde subsidii la dobânda; subsidii la
dobânzi la împrumuturi (condiţionate), ţărilor în curs de dezvoltare associate prin acordurile de la
Lome, sunt plătite din Fondul European de Dezvoltare (FED/EDF).
Durata împrumutului este condiţionată de perioada de devalorizare (depreciere) a proiectului,
adesea cu o perioadă fără amortizare şi este în general de zece până la cisprezece ani. In afară de
funizarea de fonduri din resursele proprii, BEI administrează de asemenea împrumuturi pentru statele
member, pentru Comunitate sau EURATOM.
Asitenţa regională are limetele ei. Proiectele de infrastructură, care au constituit punctul central
al activităţilor BEI, reprezintă o povară pentru bugetele naţionale datorită cerinţelor de amortizare şi de
administrare. Asemenea proiecte subvenţionate sunt o condiţie necesară, dar insuficientă pentru
investiţiile private. În cele din urmă, sectorul de piaţă trebuie sa fie capabil să plătească pentru
investiţiile din sectorul non-piaţă. Climatul macroeconomic în ţara resprectivă şi politica
guvernamentală cu privire la investiţiile private sunt cu certitudine la fel de importante. O piaţă care

6
Nechita, V., Integrarea Europeană, Editura Deşteptarea, Bacău, 1996

9
funcţionează bine oferă cea mai bună şansă de a explota deplin avantajele comparabile ale regiunilor
mai puţin dezvoltate.
De mulţi ani, BEI finanţează active energia nucleară, evidenţiindu-se în punerea unor
standarde stringente de securitate. In ceea ce priveşte mediul înconjurător, banca s-a implicat cu uzine
de tratate a reziduurilor şi proiecte de operare mai curată a rafinăriilor.
Unele din împrumuturile acordate de BEI sunt “împrumuturi globale” care merg la bănci şi
alte instituţii financiare care pot da la rândul lor fonduile cu împrumut pentru proiecte mici şi mijlocii
ce corespund criteriilor BEI. Aceasta înseamnă că poziţia privilegiată a BEI pe pieţele internaţionale de
capital se îmbină cu o buna cunoaştere a condiţiilor locale de către partenerii financiari aleşi. Acest
avantaj – ce caracterizează modul efficient, cu costuri reduse în care operează BEI – a devenit tot mai
important în ultimii ani.

CAP 5. Proiectele finanţate

Banca Europeană de Investiţii este activă atât în interiorul cât şi în afara Uniunii Europene.
Majoritatea împrumuturilor acordate de BEI sunt ţărilor din UE (87 % in 2007) pentru a susţine
dezvoltarea continuă şi integrarea în Uniunea Europeana.
In afara Uniunii Europene, împrumuturile acordate de BEI sunt guvernate de o serie de mandate
din partea UE în vederea susţinerii dezvoltării UE si cooperării politicilor cu ţările partenere.
Mandatele externe curente ale BEI include:
a) Lărgirea zonei spre sudul şi estul Europei
b) Vecinătăţi:
- vecinătatea Mării Mediterane
- Rusia şi partea de Est
c) dezvoltarea şi cooperarea dintre ţări:
- Africa, Caraibe şi Pacific
- Sudul Africii
- Asia şi America Latină

Proiecte finanţate

10
In 2007, Banca Europeană de Investitii a împrumutat 47,8 bilioane EURO pentru
susţinerea obiectivelor Uniunii Europene: 41.4 bilioane statelor membre ale Uniunii Europene şi EFTA
şi 6,4 bilioane ţărilor partenere, aşa cum este prezentat în figura nr.1.7

FIGURA nr.1

În ceea ce priveşte clasificarea proiectelor finanţate de BEI, acestea pot fi împartite pe 3


categorii, în funcţie de:
- regiune
- sector
7
http://bei.org

11
- eligibilitate
In funcţie de regiune, proiectele finanţate de BEI sunt prezentate în următorul tabel8:
TABELUL nr.1
Regions Current year (in EUR) Past 5 years (in EUR)
Africa, Carraibbean, 278,145,375 2,948,753,873
Pacific countries +OCT
Asia and Latin&Central 468,500,000 2,745,119,548
America
Commonwealth of 150,000,000 315,000,000
Independent States
European Union 41,674,951,625 202,938,626,095
Mediterranean countries 466,333,000 6,996,626,095
South Africa 162,546,000 698,000,000
EFTA countries 0 900,587,327
South- East Europe 3,102,945,155 8,904,336,102
Total amount 46,303,421,155 226,446,443,339
Last update: 04/12/2008

Proiectele finanţate de Banca Europeană de Investiţii cuprind marea majoritate a sectoarelor.


Aceste proiecte trebuie să contribuie la următoarele obiective politice ale Uniunii Europene:
1) Coeziune şi convergenţă – promovează dezvoltarea regiunilor UE
Sectoarele principale pentru împrumuturi erau: transporturile şi infastructura, investiţiile în
industrie şi servicii, infrastructura urbană si educaţie şi sănătate. In octombrie 2005, Comisia
Europeana şi BEI prezintă statelor membre şi stalelor candidate 2 iniţiative politice majore, Jasper
(Joint Assistance to Support Projects in European Regions) şi Jeremie – administrat de FEI (Joint
European Ressources for Micro-to-Medium Enterprises).
Această primă iniţiativă s-a dorit a ajuta ţările beneficiare să atragă fonduri structurale şi de
coeziune de la UE pentru a finanţa nevoile de investiţii, iar cea de-a doua pentru a creşte accesul la
finanţări în regiuni pentru a încuraja mai multe iniţiative de afaceri.

8
http://www.eib.org/projects/loans/regions/index.htm

12
2) Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii (SMEs) – reprezintă unul din obiectivele
operaţionale ale Grupului BEI. UE are 23 milioane de întreprinderi cu mai puţine de 250 de angajaţi,
ceea ce înseamnă 99% din mediul de afaceri. BEI a introdus noi proceduri pentru a susţine SMEs, pin
simplificarea facilităţilor financiare, făcându-le mai transparente.
3) Proiectele de mediu au un rol important pentru BEI, care protejează şi îmbunătăţesc mediul
natural. Aceste proiecte de investiţii sunt bazate pe cele 4 priorităţi principale: “EU 6 th Environment
Action Programme <<Environment 2010:our future, our choice>> şi “Noua strategie Urbană a
Comisiei Europene”:
- îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul urban, prin susţinerea proiectelor de transport urban
- probleme de mediu şi sănătate (reducerea poluării industriale, reserve de apă)
- schimbările climatice, inclusive eficienţa energiei şi energiei “reciclată”
- conservarea resurselor naturale şi administrarea pierderilor (inclusive minimizarea, reciclarea,
reutilizarea şi dispunerea pierderilor domestice, comerciale şi industriale)
4) Inovaţia sprijină atingerea obiectivului de stabilire a unei economii competitive, inovative
Europene
UE şi-a stabilit ca ţintă formarea unei economii europene competitive, innovative şi
cunoscătoare, capabilă să sustină creşterea economică cu mai multe şi mai bune locuri de muncă şi o
coeziune socială mai mare până în 2010.
“Innovation 2010 Initiative” (i2i) se concentrează pe cele trei obiective bazându-se pe
modernizarea tehnologică şi pe capitalul uman al economiei europene de mâine. Aceste obiective
sunt:
- îmbunătăţirea accesului la calitatea educaţiei şi training
- susţinerea în cercetare, dezvoltare şi inovaţie
- promovarea tehnologiilor de transmitere a informaţiei şi telecomunicaţii (ICT), reţele,
inclusive activităţile audiovizuale.

Facilităţi de finanţare
Pentru a stimula investiţiile în inovaţie, i2i pune la dispoziţie:
- împrumuturi majore
- împrumuturi sau garanţii

13
5) Reţele de transport trans-europene (TENs) – reţele mari de transport, energie si telecomunicaţii
pentru a sprijini dezvoltarea şi integrarea ţelurilor Uniunii Europene
TEN facilitează:
- integrarea economică şi socială a Uniunii
- libera circulaţie a factorilor de producţie (forţă de muncă şi bunuri)
- dezvoltarea zonelor mai puţin favorizate ale UE
6) Promovarea sustenabilă, competitivă şi asigurarea surselor de energie
7) Susţinerea capitalului uman, sănătatea şi educaţia

Proiecte finanţate de BEI în România


Preşedintele Băncii Europene de Investiţii (BEI), Philippe Maystadt şi ministrul de Finanţe
Sebastian Vlădescu au semnat la Atena, în 2006, un acord de cooperare, care presupune ca Banca de
Investiţii să acorde României o finanţare anuală de un miliard de euro pentru proiecte, informează un
comunicat al BEI. Astfel că, prin programul Jaspers, BEI va oferi expertiza în vederea pregătirii
proiectelor care urmeaza să fie finanţate prin fonduri structurale şi de coeziune. În privinţa firmelor
mici şi mijlocii, Bei va imbunătaţi resursele de finanţare acordate IMM-urilor cu ajutorul programului
JEREMIE şi prin participarea subsidiara EIF. BEI va susţine investiţiile sustenabile în zonele urbane,
prin intermediul programului JESSICA.
Banca Europeană de Investiţii va oferi co-finanţări de până la 1 miliard EURO pentru
proiecte de dezvoltare a infrastructurii, a transporturilor şi a sistemului de apa şi canalizare. Valoarea
totală a proiectelor ce vor fi co-finanţate este estimată la 12 miliarde EURO.
Programul a fost aprobat pe 29 august şi are în vedere co-finanţarea proiectelor eligibile pentru
fonduri structurale şi de coeziune de la Uniunea Europeana în perioada 2007-2013, precum şi a
proiectelor potenţiale pentru planul naţional de dezvoltare sau pentru facilitatea naţională strategică
de co-finanţare (NSRF), care nu beneficază în prezent de finanţare europeană.
Proiectul european ar urma să aibă ca efecte reducerea poluării, scăderea consumului de
energie, creşterea calităţii apei şi ameliorarea sistemului de colectare şi tratare a apei uzate, având un
impact major asupra mediului. BEI impune beneficiarilor respectarea directivelor de mediu ale
Uniunii Europene.

14
BIBLIOGRAFIE

1. Bakker,A., Instituţii financiare internaţionale, Editura Antet, Bucureşti, 1997


2. Ghica,L-A., Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, Bucureşti, 2006
3. Kiritescu,C.,Dobrescu, E., Mică Enciclopedie, Editura Expert, Bucureşti, 1998
4. Nechita, V., Integrarea Europeană, Editura Deşteptarea, Bacău, 1996
5. http://www.eib.org/projects/loans/regions/index.htm
6. http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_ro.htm
7. http://www.europeana.ro/comunitar/organe/bancaeuropeanadeinvestitiialegere.htm

15