Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD DE UTILIZARE CU TITLU GRATUIT A IMAGINII ȘI

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” cu sediul în strada Slobozia, nr.31, sector 4,


București, telefon 021.210.05.39, cod fiscal 12180126, având contul nr. RO27BACX 0000 0030 0177
9000 deschis la Unicredit Tiriac Bank – sucursala Izvor, reprezentată legal prin GELU DUMINICĂ, în
calitate de director executiv, cu rolul de BENEFICIAR,

și

Domnul/doamna ____________________________________, domiciliat/ă în


___________________________________ , având CI seria ___, nr. ____________, în calitate
de părinte/reprzentant legal al minorului _____________________________________________,
identificat cu CNP _______________________________, având calitatea contractuală de CEDENT.

Art. II. Obiectul acordului

2.1. Subsemnatul cedent acordă cu titlu gratuit beneficiarului, reprezentanţilor, prepușilor și


colaboratorilor săi, care acţionează cu permisiunea sa, dreptul nelimitat de a capta, folosi și publica
portrete, imagini fotografice, materiale video, articole și interviuri care îl reprezintă pe cedent, precum
şi tipăriturile, diapozitivele sau informaţiile digitale importante aferente acestora, în care cedentul putea
fi inclus în totalitate sau parţial, sau modificate ca formă, sau reproduse sub diverse forme, color sau
altfel, făcute prin orice mijloc (în studioul propriu sau în altă parte), ca formă de promovare a
PROIECTELOR ÎN DERULARE ALE FUNDAȚIEI sau orice altă formă legală, în orice format,
fotografie, simplu, multiplu, în mişcare sau imagine video, indiferent de modul în care imaginea va fi
distribuită (publicată în presă, pe internet sau oriunde altundeva).

2.2. Prin prezentul document, subsemnatul cedent renunţă la orice drept pe care îl are, de a verifica şi
aproba modul de utilizare, care ar putea fi ales, al imaginilor respective. De asemenea, scutesc
beneficiarul şi alte părţi, în numele cărora el acţionează, de orice revendicare de plată, asociată cu orice
formă de daună, fie prevăzută, fie nu, legată de utilizarea artistică sau comercială corespunzătoare
acestor imagini.
2.3. Toate drepturile patrimoniale de autor asupra oricărui material video, fotografie sau alt material
original realizat de Beneficiar sau de un subcontractor al său sunt proprietatea exclusivă a Beneficiarului
și vor putea fi exercitate în scopul îndeplinirii obiectului prezentului contract de către Beneficiar, în
orice fel de medii, pe pagini personale Social Media, blog, site personal etc;

Art. III. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE:


3.1 Părților le este cu desăvârșire interzis să comunice terților informații sau date cu privire la obiectul
contractului precum și să folosească în interes personal aceste informații și date, daca această
comunicare sau utilizare este de natură a prejudicia în vreun fel cealaltă parte sau persoanele la care se
referă respectivele informații sau date, precum și orice alte informașii sau date legate, direct sau indirect,
de cele de mai sus;

Art. IV. Teritorialitate și durată


3.1. Prezenta convenție este valabilă pe teritoriul României, dar și în orice altă țară în care beneficiarul
își Desfășoară activitatea în orice mod.
3.2. Durata prezentei convenții este de 5 (cinci) ani de la data semnării.
Art. V. Prelucrarea datelor conform GDPR
5.1. Prezentul articol privind Prelucrarea Datelor Clienților (DPA) reflectă cerințele Regulamentului
European privind Protecția Datelor ("GDPR"), care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018.
5.2. "Legea UE privind Protecția Datelor" înseamnă
(i) înainte de 25 mai 2018, Directiva 95/46/EC a Parlamentului și Consiliului European cu privire la
protecția persoanelor, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera mișcare a acestor
date ("Directiva") și la data de și după data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679 al Parlamentului și
Consiliului European cu privire la protecția persoanelor fizice, în legătură cu prelucrarea datelor cu
caracter personal și cu libera mișcare a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor)
("GDPR");
(ii) Directiva 2002/58/EC privitoare la Datele cu caracter personal și la protecția confidențialității în
cadrul sectorului comunicărilor electronice și la implementările sale naționale aplicabile (în fiecare caz,
prevederile pot fi modificate sau înlocuite).
"Datele cu caracter personal" înseamnă orice Date ale clienților și colaboratorilor legate de o persoană
fizică identificată sau identificabilă, în măsura în care respectivele informații sunt protejate ca date cu
caracter personal, în conformitate cu Legea privind Protecția datelor, aplicabilă.
5.3. În calitatea de Procesator, Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” va prelucra Datele cu
caracter personal exclusiv pentru stocarea și alte tipuri de prelucrări, necesare pentru furnizarea,
păstrarea și îndeplinirea obligațiilor părților aferente prezentului acord;
Datele vor fi stocate pe durata a cinci (5) ani calendaristici începând cu data la care prezentul acord este
semnat de ambele părți.
5.4. Vă informam ca vom colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal (nume, prenume, numar de
telefon, adresa de domiciliul, CNP minor, imaginea faciala, după caz-povestea de viață) în scopul
încheierii și/sau executăii prezentului contract ce a intervenit între dvs. și subscrisa.
5.5. Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă - încheierea și executarea
unui contract (Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament), precum și - prelucrare necesară conformării
obligației legale (Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulament), obligație legală ce rezultă din textele de lege
privind întocmirea și păstrarea documentelor financiar contabile ale societăților comerciale.
5.6. Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații subscrisei din diverse
departamente cu atribuții în desfășurarea prezentului contract, dar și terților (carora le vor fi comunicate
numele dvs., imagini, material vodeo, povestea de viață – exclusiv în scopul promovării și desfășurării
programului PROIECTELOR ÎN DERULARE ALE FUNDAȚIEI, precum și instituțiile
statului/autorități publice, care potrivit legii au atribuții în acest sens.
5.7. Vă informăm ca NU vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către o altă companie
(terț) pentru a fi prelucrate în scop de marketing și/sau publicitate.

Art. VI. Clauze finale


4.1. Competența în caz de litigii aparține instanțelor de judecată de la sediul beneficiarului.
4.2. Subsemnatul cedent declar că nu sunt minor şi că sunt liber şi pot să dau un asemenea consimţământ
în încheierea și executarea acestei convenții.
4.3. Prezenta convenție a fost negociată și semnată de ambele părți azi, …..............................

CEDENT BENEFICIAR,
Nume, Prenume Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”
............................................................................
............................................................................ ……………………………………….
(semnătura)