Sunteți pe pagina 1din 3

„STAR – Școală atractivă pentru toți” - POCU/665/6/23/133608

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Centrul ADS - Completaţi numele şcolii

A 4.2

PROCES – VERBAL,

Încheiat astăzi, …………… decembrie 2021, în cadrul activităţii de


verificare a dosarelor ce cuprind documentele de școlarizare ale elevilor din
GT1 – cursanţi ai Programului “A doua șansă”, învățământ primar,
desfășurat în cadrul proiectului ,,STAR – Școală atractivă pentru toți”(Cod
MySmis 2014+:133608), la nivelul centrului ADS ………………completaţi
numele şcolii………………………………….. .

Activitatea s-a desfăşurat în prezenţa experţilor ADS şi a RCADS.

Au fost verificate următoarele documente:

Tipuri de activităţi Documente necesare Constatări


(documente
există DA/ nu
există NU/ în curs
de elaborare)
Organizarea Orar Program „A doua DA
programului la nivel de șansă” la nivelul
grupă/clasă grupei/lună
Condica Programului „A DA
doua șansă” la nivelul
grupei/clasei/lunar
Monitorizarea prezenţei Lista de prezenţă DA
cursanților la Programul cursanți/grupă/săptămânal/
„A doua șansă” lunar
Evaluarea inițială, Cerere – tip pentru DA
intermediară şi finală a înscriere în Programul ADS
cursanților prin Formular – tip de înscriere DA
aplicarea unor metode în grupul ţintă al proiectului
și instrumente de ,,STAR – Școală atractivă
evaluare specifice pentru toți”(Cod MySmis
2014+:133608)
Decizie comisie de înscriere DA
la nivelul centrului ADS
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Județean Vaslui, Casa Corpului Didactic Brăila
Pag. 1
„STAR – Școală atractivă pentru toți” - POCU/665/6/23/133608

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Decizie comisie de evaluare DA
la nivelul centrului ADS
Cerere de înscriere în DA
procesul de echivalare a
competenţelor dobândite pe
căi formale
Fişă de înregistrare a Rezultatele
rezultatelor echivalării echivalării sunt
(număr de credite, medii, consemnate în
adeverinţe obţinute de procesul verbal
cursant)/ semnată de elev,
cu luare la cunoştinţă
Adeverinţă de promovare a În curs de elaborare
unui modul
Cerere de înscriere în DA
procesul de evaluare şi de
recunoaştere a
competenţelor dobândite
anterior pe căi nonformale
şi informale
Adeverinţă de competenţe În curs de elaborare
(în care sunt consemnate
notele obţinute pentru
fiecare competenţă în
parte, indicându-se modulul
şi unitatea de competenţă
în care este inclusă
competenţa)
Fişă de înregistrare a Rezultatele evaluării
rezultatelor în procesul de iniţiale sunt
evaluare şi de recunoaştere consemnate în
a competenţelor dobândite procesul verbal
anterior pe căi nonformale
şi informale
Proces verbal încheiat de DA
comisia de evaluare în
urma procesului de
evaluare şi de recunoaştere
a competenţelor dobândite
anterior pe căi formale
Proces verbal încheiat de DA
comisia de evaluare în
urma procesului de
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Județean Vaslui, Casa Corpului Didactic Brăila
Pag. 2
„STAR – Școală atractivă pentru toți” - POCU/665/6/23/133608

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
evaluare şi de recunoaştere
a competenţelor dobândite
anterior pe căi nonformale
şi informale
Monitorizarea situaţiei Fişa de monitorizare a În curs de elaborare
şcolare situaţiei şcolare/cursant
Monitorizarea Macheta monitorizare DA
program "A doua şansă" (corespunzătoare
Programului „A Doua
lunii noiembrie
Şansă” 2021)

Director, RCADS, Coordonator Judeţean Program ADS,

Ecaterina Carmen Bonciu

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila


Parteneri: Inspectoratul Şcolar Județean Vaslui, Casa Corpului Didactic Brăila
Pag. 3