Sunteți pe pagina 1din 7

STRATEGIE DE

DEZVOLTARE
A ȘCOLII
GIMNAZIALE
„MIRCEA
SÂNTIMBREANU”
BRAD
2022-2026
PROF. FLORENTINA ANCUȚA

MIHEȚ
15.11.2021
Introducere
Rolul școlii este de a continua într-un cadru organizat și științific procesul de instruire și educare a copiilor, proces
început în familie, și de adaptare a acestora la realitățile actuale și viitoare ale societății, de transmitere către tânăra
generație a valorilor culturale și morale necesare integrării lor în societatea contemporană.

Școala Gimnazială „Mircea Santimbreanu” din Brad, jud. Hunedoara, este o unitate de învățământ preuniversitar de
stat, cu personalitate juridică, ce include învățământ antepreșcolar, preșcolar, primar și gimnazial, cu o tradiție de
peste 50 de ani în învățământul brădean. Din 2019 școala noastră deține titlul de Școală Europeană, titulatură
obținută în urma unui concurs național.

Actuala Strategie de dezvoltare a Școlii Gimnaziale ,,Mircea Sântimbreanu” Brad este gândită pentru o perioadă de 4
ani, 2022-2026, iar întocmirea ei s-a realizat plecând de la o radiografie realistă a comunității locale și prin
consultarea colectivului școlii, elevilor și părinților, ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității
educaționale.

În anul școlar 2021–2022, procesul instructiv-educativ este asigurat de un colectiv de 39 cadre didactice. Avem
înscriși și frecventează cursurile un număr total de 572 elevi, distribuiți pe următoarele 4 niveluri (Tabelul nr.1-
Dinamica populației școlare și Tabelul 2-Distribuția personalului didactic):

Din analiza situației școlare se constată creșterea numărului de elevi în ultimii 5 ani școlari, iar din distribuția cadrelor
didactice rezultă că titularii se află într-un procent majoritar fiind vizibilă totodată și preocuparea profesorilor pentru
perfecționare prin obținerea gradelor didactice.
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Curriculum - existența planificărilor și a proiectării pe unități de învățare, în concordanță cu Curriculum
programele școlare; - Predomină lecțiile organizate tradiționalist, preponderent
- Opționalele transdisciplinare derulate la nivel preșcolar și gimnazial, satisfac opțiunile elevilor și indoor, fără a apela la metode active sau non-formale;
părinților în procent de peste 90%; - Fără opționale derulate la nivel primar.
- Organizarea prin proiect POSDRU a programului ȘDȘ și „A doua șansă”; Resurse umane
- Singura școală din județ care utilizează catalogul electronic, cu aprobare M.E.; - Elevi insuficient consultați în vederea stabilirii nevoilor lor
- Stilizarea manualelor digitale. de dezvoltare (în extindere curriculară);
Resurse umane - 72% personal didactic titular, cu grad didactic I; - Prea puțini profesori se implică în acțiuni/ activități la nivelul
- 85,7% cadre didactice titulare au participat la formare în străinătate; școlii;
- Înființarea a celei de a 3-a clase a V-a datorită creșterii numărul elevilor care s-au transferat în - Nu toate cadrele didactice oferă elevilor feedback
școala noastră în ultimii 2 ani școlari; constructiv și nu solicită feedback referitor la lecție.
- 90% elevi au avut media de admitere peste 5 la EN VIII; Resurse materiale și financiare
- Abandon școlar 0; - Insuficiente table interactive, videoproiectoare, imprimante,

Analiza SWOT
- 97,68% promovabilitate; softuri educaționale;
- Existența în școală a personalului calificat: psiholog, logoped, profesor de sprijin. - Mobilier învechit în unele săli.
Resurse materiale și financiare Relații comunitare, parteneriate și proiecte
- Funcționalitatea platformei Adservio pentru derularea orelor online; - Insuficiente proiecte inițiate de elevi;
- S-au atras fonduri (peste 4 milioane euro) și s-au făcut investiții în infrastructura școlii prin - Număr mic de proiecte eTwinning și prin programul
proiecte POCU, POSDRU, CNI: amenajarea spațiului creșei, sală de sport pt. competiții, teren Erasmus+.
sintetic multifuncțional, cabinete TIC/ muzică/ sală dans, laborator chimie, etc.
- Asigurarea necesarului de materiale igienico-sanitare în condiții de pandemie;
Analiza SWOT a permis - Axistența cabinetelor medicale școlare și a personalului medical.
Relații comunitare, parteneriate și proiecte
o evaluare echilibrată și exigentă a - Existența parteneriatelor cu instituții comunitare (Biblioteca orașului, biserică, poliție, ONG-uri
etc);
resurselor existente (materiale, - 2 proiecte de mobilitate prin programul Erasmus+ implementate în unitate în ultimii 4 ani;
umane, financiare), a activității - 2 proiecte POCU în implementare, 1 proiect POCU finalizat.

derulate și a potențialului existent OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

în școală. Curriculum
- Diversificarea resurselor metodice din biblioteca virtuală (fișe/ planificări/ proiecte didactice/
Curriculum
- Poate să apară o plafonare în oferta de opționale derulate.
Pentru aceasta s-au proiecte educaționale).
Resurse umane
Resurse umane
- Reticența unor cadre didactice de a folosi metode moderne
aplicat chestionare online atât - Formare prin proiectele Erasmus implementate de școală; de predare-evaluare;
- Schimb de bune practici prin proiecte Erasmus KA2; - Situarea școlii în zonă dezavantajată cu șomaj ridicat;
profesorilor cât și elevilor și - Înființarea creșei „Primii Pași” prin proiectul POCU 133440 atrage un număr semnificativ de - Lipsa locurilor de muncă pentru părinții elevilor;
părinților. Astfel, au răspuns 31 copii în unitate care pot continua parcursul în învățământ antepreșcolar, preșcolar, primar și - Starea materială precară a familiilor elevilor;
gimnazial tot în unitatea noastră. - Lipsa de motivație și interes pentru școală a unor elevi și
profesori, 201 elevi și 374 părinți. Resurse materiale și financiare părinți;
Răspunsurile date facilitează - Implicarea în cât mai multe proiecte pe fonduri europene;
- Aplicarea pentru acreditare ERASMUS în vederea facilitării aprobării proiectelor de mobilitate;
- Nivelul de pregătire scăzut și criza de timp a unor părinți
determină o slabă pregătire și supraveghere a elevilor;
diagnoza internă și sunt puncte de - Depunere proiect prin CNI în scopul construirii unui bazin de înot; Resurse materiale și financiare
pornire în întocmirea strategiei de - Accesare fonduri prin cod apel POIM/ 881/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID- 19/1/ și prin POC/ 882/2/4/ Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii
- Fonduri insuficiente pentru dotarea celor 3 corpuri de
clădire.
dezvoltare a școlii. TIC sistematice în domeniul e-educației, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură. Relații comunitare, parteneriate și proiecte
Relații comunitare, parteneriate și proiecte - Comoditatea unor cadre didactice conduce la refuzul de a se
- Parteneriate cu diferite ONG-uri/CCD care livrează formare (AVE, Școala de Valori, EduNetworks, implica în activități din cadrul proiectelor: județene,
InfinitEdu etc.); regionale, naționale, internaționale.
- Realizarea de parteneriate și derulări de proiecte/programe cu administrația locală, firme din
zonă, O.N.G.-uri;
- Mai mulți elevi implicați în derularea de proiecte inițiate de ei;
- Participarea în proiecte de parteneriat Erasmus KA2 (depunere proiect Erasmus+ KA2);
- Alte proiecte POCU în funcție de nevoile ce vor fi identificate.
Misiunea și viziunea
Obiective strategice
MISIUNEA: Pe parcursul celor 4 ani ne propunem să creăm un spațiu al învățării creative, motivant pentru elevi și profesori, în care
procesul de învățare să fie activ, corelat cu realitatea societății, orientat spre valori democratice, umaniste, europene. Avem convingerea
că școala poate fi o bucurie pentru elevi, siguranță pentru părinți și o împlinire pentru dascăli.

OBIECTIVELE STRATEGICE (ȚINTELE STRATEGICE):

• Minim 80% din personalul școlii participă la sesiuni de coaching/ mentorat de dezvoltare personală prin acțiunile strategiei de wellbeing implementate în școală în următorii 4
ani, pentru îmbunătățirea coeziunii de grup, comunicării interpersonale și pentru a determina consolidarea încrederii în sine și construirea unei imagini pozitive asupra propriei
persoane în rândul elevilor.
• Diversificarea strategiilor aplicate la clasă, inclusiv în online, în rândul a 60% dintre profesori, prin integrarea învățării non-formale/outdoor în contexte formale, pentru crearea
unui mediu interactiv de învățare, care să stimuleze elevii, în următorii 4 ani.
• Inițierea și derularea, în următorii 4 ani, a minim 6 proiecte educaționale pe teme alese de elevi, care să completeze învățarea formală și să asigure adaptarea conținuturilor la
interesele lor și la realitatea cotidiană.
• Implicarea școlii în minim 8 activități de cooperare europeană prin programe și platforme de învățare europene, cu accent pe schimbul de bune practici în vederea obținerii unor
noi experiențe de învățare, de comunicare interculturală, diversitate și inovație, precum și pentru ajustarea, transformarea învățării în funcție de interesul și specificul generației
de elevi, în următorii 4 ani.
• Îmbunătățirea bazei materiale adaptată nevoilor de digitalizare actuale prin dotarea a cel puțin 7 clase/grupe cu mijloace IT, în următorii 4 ani.
PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI STRATEGIC 1- 2022-2026

I. Minim 80% din personalul școlii participă la sesiuni de coaching/ mentorat de dezvoltare personală prin acțiunile
strategiei de wellbeing implementate în școală în următorii 4 ani, pentru îmbunătățirea coeziunii de grup,
comunicării interpersonale și pentru a determina consolidarea încrederii în sine și construirea unei imagini pozitive
asupra propriei persoane în rândul elevilor.

Acțiunea Indicatori de performanță Resurse Rezultate Efect – Impact Modalități de evaluare


Materiale/ Umane De timp
Financiare
Aplicarea de -minim 80% respondenți la Echipamente -echipa Septembrie -1 analiză a -Pe termen scurt: datele -numărul de respondenți și de idei/
chestionare: chestionarele aplicate (elevi de IT, managerială -octombrie intereselor/nevoilor adunate oferă o imagine clară sugestii/ păreri exprimate
-elevi - pentru a le nivel primar și gimnazial și birotică, -consilier educativ elevilor și părinților la a nevoilor elevilor și -observarea colaborării și îmbunătățirii
cunoaște părinți) consumabile -diriginți, învățători început de an inclusă așteptărilor părinților relațiilor elevi-profesori-părinți
interesele, nevoile -minim 60% din elevi și profesori panou plută, în strategie -pe termen lung: crește -chestionare de satisfacție aplicate
de formare / notează idei/păreri pe „panoul bugetul școlii -centralizarea lunară încrederea elevilor în școală elevilor și părinților
învățare dorințelor” a ideilor notate pe căci au oportunitatea -analiza ideilor/părerilor exprimate pe
-părinți -pentru a le -minim 1 ședință elevi-director „panoul dorințelor” exprimării ideilor, părerilor; „Panoul dorințelor”
cunoaște pe lună -minute întâlniri consolidarea încrederii în sine - analiza modalităților de
așteptările privind - minim 1 ședință părinți-director elevi-director/ părinți- în rândul elevilor și atingere/satisfacere a intereselor/nevoilor
starea de bine a pe lună director consolidarea relațiilor cu exprimate de elevi și părinți
copiilor în școală părinții

Contractarea unui -1 contract de prestări servicii/ Bugetul școlii, -director Noiembrie- -raport de analiză/ -termen scurt: datele adunate -numărul de respondenți și de idei/
psiholog în scopul voluntariat încheiat cu psiholog sponsorizări -administrator iunie diagnoză specializat oferă o imagine realistă a sugestii/ păreri exprimate
realizării diagnozei înscris în Colegiul Psihologilor echipamente financiar -liste de prezență nevoilor personalului școlii; -analiza modalităților de
mediului școlar și -100% personalul școlii participă IT, -comisia numită -chestionare de -termen lung: îmbunătățirea atingere/satisfacere a intereselor/nevoilor
organizării unor la sesiuni cu psiholog în vederea birotică, prin decizie feedback colaborării, comunicării, exprimate de colectivul școlii
sesiuni de tipul realizării diagnozei mediului consumabile -album foto sesiuni coeziunii în rândul colectivului -gradul de participare al profesorilor la
Team Building școlar de team building școlii; creșterea stimei de sine, sesiuni de coaching/team building
-100% profesori participă la încrederii, bună gestionare a -observarea schimbării/ îmbunătățirii
sesiuni de team building cu emoțiilor și creșterea eficienței relațiilor în cadrul colectivului
personal specializat profesionale. -chestionare de satisfacție după
-minim 5 de sesiuni de team activitățile de teambuilding
building organizate -discuții 1:1 director-profesor
PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA
OBIECTIVULUI STRATEGIC 1- 2022-2026
Acțiunea Indicatori de performanță Resurse Rezultate Efect – Impact Modalități de evaluare
Materiale/ Umane De timp
Financiare
Implementarea -1 strategie de wellbeing/stare de bine întocmită în primul echipamente IT, -echipa -noiembrie- -chestionare de -termen scurt: -chestionar de impact/
unei strategii de semestru; birotică, managerială august feedback/ de impact personal informat și satisfacție profesori,
wellbeing în -minim 1 ședință a comisiei care se ocupă cu consumabile -comisia numită -conform -diplome/ format care înțelege elevi, părinți
instituție centrată implementarea strategiei/ lună -fonduri prin decizie graficului CCD adeverințe și își asumă acțiunile -existența spațiilor de
pe colectivul -minim 80% din profesori participă la: servicii de coaching/ nerambursabile -responsabil -conform -raport individual al strategiei de relaxare amenajate
școlii, elevi și mentorat de dezvoltare personală, stare de bine solicitate , axa 6 formare și graficelor din participantului la wellbeing -numărul de elevi și
părinți de școală către CCD pentru organizarea de cursuri specifice; bugetul școlii/ dezvoltare cadrul proiecte formare -termen lung: profesori care utilizează
sau participă la cursuri cu această tematică prin programul asociația profesională lor -minim 3 sesiuni de creșterea motivației aceste spații
Erasmus/alte proiecte prin fonduri europene părinților -reprezentant elevi diseminare profesorilor și elevilor -numărul de echipe de
-cel puțin 2 cercuri tematice inițiate de echipe de elevi/ an; -consultanță -reprezentanți organizate privind implicarea în profesori, elevi implicați
-cel puțin 2 proiecte/an inițiate, implementate de echipe de scriere proiect/ părinți -completarea unui acțiunile școlii; crește în derularea de proiecte/
profesori-elevi-părinți-comunitate cofinanțare -reprezentanți „jurnal al stării de încrederea în acțiuni/ activități
- minim 70% din personalul școlii participă în administrație Consiliul local/ bine” capacitatea instituției -observarea gradului de
acțiuni/proiecte comune publică locală administratie -minute ședințe de a-și sprijini colaborare elevi-
-minim 1 echipă de elevi/ nivel care să coordoneze acțiunile publică locală -poze profesorii și elevii; profesori-părinți
inițiate de elevii școlii -raport de analiză la petrecerea constantă -numărul de întâlniri ale
-1 spațiu indoor și 1 outdoor pentru fiecare clădire specific final de an a pauzelor în spațiile echipelor de lucru,
amenajate în scopul relaxării, reculegerii, creării unei stări -raport semestrial special amenajate -numărul de activități din
de bine; de monitorizare pentru relaxare și cadrul cercurilor
- minim 1 întâlnire 1:1 cu familia sau workshop-uri părinți- progres pentru diminuarea tematice, proiectelor
diriginte/învățător- consilier școlar/ psiholog/semestru -înregistrare stresului; crește -analiza aprecierii școlii în
-minim 60% din personalul școlii și elevi notează idei/ seminare online nivelul de implicare comunitate prin
păreri în „jurnalul stării de bine” în acțiuni/proiecte chestionare
-minim 1 seminar online/față în față/ semestru, pe teme alese, centrate pe reprezentanților
specifice stării de bine pentru elevi/părinți/personalul școlii nevoile lor (profesori comunității implicați în
(context pandemic) și elevi) proiectele școlii
Vă mulțumesc
pentru
atenție!
Prof. FLORENTINA ANCUȚA
MIHEȚ