Sunteți pe pagina 1din 10

TEHNICA MĂSURĂRII

COMPARĂRI INTERLABORATOARE ORGANIZATE


DE BRML: ETALONAREA MAŞINILOR STATICE
MONOAXIALE DE ÎNCERCAT MATERIALE
INTERLABORATORY COMPARISONS ORGANIZED
BY BRML: CALIBRATION OF STATIC UNIAXIAL
TESTING MACHINES
Adrian GHERASIMOV

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ –


Laboratorul forţe-durităţi, Timişoara
ROMANIAN BUREAU OF LEGAL METROLOGY –
Force and Hardness Laboratory, Timişoara

Rezumat. În perioada 2007/2008 a fost organizată de către BRML o comparare interlaboratoare în domeniul etalonării
maşinilor statice monoaxiale de încercat materiale la tracţiune, până la 500 kN. Laboratorul forţe-durităţi Timişoara a
fost desemnat ca laborator de referinţă. O maşină etalon de forţă, având domeniul maxim de 1000 kN, a fost utilizată ca
etalon de referinţă. La comparare au participat cinci laboratoare din structura BRML, care efectuează etalonări ale
maşinilor de încercat materiale. Fiecare laborator participant a etalonat maşina de forţă utilizând propriile proceduri şi
etaloane. Rezultatele laboratoarelor participante au fost comparate cu cele obţinute de laboratorul de referinţă. În
lucrare sunt prezentate principalele rezultate şi concluzii ale comparării interlaboratoare.

Cuvinte cheie: comparări interlaboratoare, maşină de încercat materiale.

Abstract. In the period 2007/2008 an interlaboratory comparison in the field of calibration of uniaxial testing machines,
in traction mode, maximum limit 500 kN, was organized by BRML. Force and hardness laboratory Timisoara was
nominated as reference laboratory. A standard force machine, having the maximum force range of 1000 kN, was utilized
as reference standard. Five calibration laboratories, working in the BRML frame, which provide calibrations for testing
machines, participated in the interlaboratory comparison. Each participating laboratory calibrated the force machine by
using their normal procedure and standards. The calibration results given by the participating laboratories were
compared against the results obtained by the reference laboratory. The paper presents the main results and conclusions
obtained during the interlaboratory comparison.

Key words: interlaboratory comparisons, testing machine.

1. INTRODUCERE 1. INTRODUCTION
Una dintre activităţile importante ale orga- One of the important activities carried on by the
nismelor din domeniul metrologiei, atât la nivel institutions working in the field of metrology at
european (EURAMET, EUROLAB) cât şi naţional European (EURAMET, EUROLAB) and National
(BRML, ROLAB) este constituită din organizarea (BRML, ROLAB) level is the organization of a
unor serii de comparări interlaboratoare, având series of interlaboratory comparisons, to verify the
scopul de a verifica capabilităţile de măsurare şi measurement and calibration capabilities of the
etalonare ale laboratoarelor de metrologie par- calibration laboratories and to prove their asserted
ticipante, în vederea demonstrării şi susţinerii proficiencies.
competenţei acestora. Treading this needs, in the period 2007/2008 an
Urmând aceste necesităţi, în perioada 2007/2008 interlaboratory comparison for calibration of static
BRML a organizat şi a asigurat desfăşurarea unei uniaxial testing machines, having maximum range
comparări interlaboratoare în domeniul etalonării of 500 kN in traction mode, was organized and
maşinilor statice monoaxiale de încercat materiale, carried on by Romanian Bureau of Legal Metro-
având domeniul maxim de 500 kN, utilizate la logy (BRML). The Force and Hardness Laboratory
tracţiune. Laboaratorul de referinţă desemnat de către Timisoara was designated by BRML as the
BRML a fost Laboratorul forţe-durităţi Timişoara. reference laboratory.

44 METROLOGIE 1/2009 (p. 44-53)


COMPARĂRI INTERLABORATOARE ORGANIZATE DE BRML: ETALONAREA MAŞINILOR STATICE MONOAXIALE

Laboratorul forţe-durităţi Timişoara, funcţionează Force and Hardness Laboratory Timisoara,


în cadrul BRML, asigurând trasabilitatea măsu- functioning within the frame of BRML, provides
rărilor de forţă la SI, prin intermediul etaloanelor the traceability of the force measurements to the
naţionale şi de referinţă din domeniul forţă pe care national and reference force standards, lied in its
le administrează. management.
La compararea interlaboratoare au participat A number of five calibration laboratories,
cinci laboratoare de metrologie din structura working in the frame of BRML and providing
BRML care efectuează etalonări ale maşinilor calibrations for static uniaxial testing machines in the
statice monoaxiale de încercat materiale în domeniul considered range, participated in the interlaboratory
vizat: laboratoarele Brasov, Bucureşti, Cluj-Napoca, comparison: calibration laboratories from Brasov,
Craiova şi Oradea. Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova and Oradea.
Compararea interlaboratoare a fost de tip circular. The interlaboratory comparison was a circular
Pentru compararea interlaboratoare a fost utilizată type.
o maşină etalon de forţă dotată cu un traductor de For the interlaboratory comparison a standard
forţă tip C1, fabricaţie INM, având domeniul force machine having a reference force transducer
type C1, produced by INM, nominal range of 1000
nominal de 1000 kN, utilizat la tracţiune, etalonat
kN in traction mode, calibrated in PTB Germany
la PTB Germania în luna octombrie 2007.
in October 2007 was utilized as reference.
Etalonul asigură încadrarea în clasa de exacti- The calibration errors of the mentioned standard
tate 00, în conformitate cu SR EN ISO 376 [1], are within the 00 accuracy class nominated in accor-
având caracteristicile metrologice necesare desfă- dance with SR EN ISO 376 [1] and consequently
şurării corespunzătoare a comparării interlaboratoare this fulfils the necessary metrological requirements to
în tot domeniul de măsurare. be utilized, in the nominated range, as reference
Toate activităţile desfăşurate în cadrul comparării standard for the interlaboratory comparison.
interlaboratoare desfăşurate sunt în conformitate cu All the activities carried out for interlaboratory
Procedura de metrologie legală “Comparări inter- comparison described in the paper observed the
laboratoare” [2], editată de BRML, care este în “Guidelines for Interlaboratory Comparisons” edited
concordanţă cu ghidurile şi practicile internaţionale. by BRML and are in accordance with international
standards and procedures [2].
2. OBIECTIVE
2. OBJECTIVES
Compararea interlaboratoare a avut următoarele
obiective principale: The interlaboratory comparison had the following
– validarea experimentală a diseminării unităţii main purposes:
de forţă în România; – to give an experimental validation of force
– evaluarea şi demonstrarea competenţei la- dissemination in Romania;
boratoarelor participante în domeniul etalonărilor – to evaluate and demonstrate the competence
sistemelor de indicare a forţei ale maşinilor statice of the participating laboratories in the field of
uniaxiale de încercat materiale; calibration of the force-measuring system of
– susţinerea activităţilor laboratoarelor participan- uniaxial testing machines;
te în implementarea sistemelor de management al – to support the activities of the participating
calităţii, în special în domeniul validării procedu- laboratories in order to implement the quality
rilor de etalonare şi asigurării calităţii rezultatelor management systems, especially for validation of
de etalonare. the calibration procedures and ascertain the quality
of the calibration results.
3. PROCEDURA DE COMPARARE
3. THE COMPARISON PROCEDURE
Pe parcursul desfăşurării comparării, fiecărui
During the comparison, to protect the confidence
laborator participant i s-a atribuit un cod de la L2
of the calibration results, the participating labora-
la L6 (codul L1 a fost atribuit laboratorului de tories were codified from L2 to L6 (the code L1 was
referinţă). ascribed to the reference laboratory).
Raportul final, conţinând valorile de referinţă, The final report contained the reference values,
rezultatele comunicate de laboratoarele participante, the results communicated by the participating labora-
incertitudinile asociate, indicele de valoare şi tories, the associated uncertainties, the factors of
gradele de echivalenţă cu laboratorul de referinţă, a merit and the degrees of equivalence was accepted
fost însuşit de laboratoarele participante şi nu este by the participating laboratories. The final report is
considerat confidenţial. not considered confidential.

METROLOGIE 1/2009 45
Adrian GHERASIMOV

3.1. Procedura de măsurare 3.1. Measurement procedure


Fiecărui laborator participant i s-a cerut să Each laboratory was asked to calibrate the measu-
etaloneze maşina etalon de forţă utilizată pentru ring force system of the testing machine nominated
comparare utilizând etaloanele proprii şi pro- as comparison artefact by using their normal pro-
cedurile uzuale (în general bazate pe standardul cedure (usually based on EN ISO 7500-1 [3]) and
SR EN 7500-1 [3]). Fiecare laborator a trebuit să their own standards. Each calibration laboratory
efectueze măsurări în 10 puncte, distribuite în had to carry out the calibration in 10 points, distri-
întreg domeniul de măsurare al maşinii etalon. Au buted over the entire range of the force-measuring
fost alese cinci puncte de măsurare în domeniul de system of the testing machine. There were five
la 50 kN la 100 kN şi alte cinci puncte în domeniul points in the range from 50 kN to 100 kN, and five
de la 100 kN la 500 kN. Incertitudinea de etalonare points in the range from 100 kN to 500 kN. The
a fost evaluată în fiecare punct de măsurare şi uncertainties of calibration results had to be eva-
asociată rezultatelor obţinute. luated and associated with the force measurements.
Rezultatele Laboratorului forţe-durităţi Timişoara, The calibration results obtained by the Force
nominalizat ca laborator de referinţă, au fost and Hardness Laboratory Timisoara, nominated as
considerate „valori de referinţă”. Pentru creşterea reference laboratory, were considered “reference
exactităţii valorilor de referinţă, a fost utilizat la values”. In order to increase the accuracy of the
etalonare un traductor de forţă tip Z4A, produs de reference values, a high precision force transducer
HBM Germania, având clasa de exactitate 00 în type Z4A, produced by HBM Germany, having the
conformitate cu SR EN 376, în domeniul de la accuracy class 00 in accordance with EN ISO 376
50 kN la 500 kN.
in the range from 50 kN to 500 kN was used.
Ca valori măsurate au fost luate în considerare,
Considering the mean value over three angular
atât de laboratorul pilot cât şi de laboratoarele
positions (0°, 120° and 240°) of the standard
participante, mediile valorilor obţinute în trei poziţii
transducer utilized for calibration, it was possible
ungiulare (0°, 120° şi 240°) ale etalonului de forţă
to strongly reduce the effects due to parasitic com-
utilizat. În acest mod a fost posibil să fie reduse
onents (i.e. bending, torsion). Thus, the differences
efectele componentelor parazite (de exemplu, în-
covoiere, moment de răsucire). Astfel, diferenţele between the mean values obtained by the parti-
între valorile medii obţinute de laboratoarele ipating laboratories and the mean reference values
participante şi laboratorul de referinţă pot fi could be considered mainly, if not exclusively, to
considerate ca datorate, în cea mai mare parte, be due to the calibration capabilities (technical and
capabilităţilor de etalonare (tehnice şi operaţionale) operational) of each calibration centre with only a
ale fiecărui laborator, cu o contribuţie limitată a limited contribution of the reproducibility and
reproductibilităţii şi stabilităţii valorilor de referinţă. stability of the reference.

3.2. Evaluarea incertitudinii 3.2. Uncertainty evaluation

Pentru evaluarea incertitudinii, a fost necesar să To estimate the uncertainty of the results ob-
se ia în considerare incertitudinea propagată din tained in the comparison process, it was necessary
întregul sistem de trasabilitate a măsurării. to take into account the uncertainty propagated
Bugetul pentru evaluarea incertitudinii la eta- from the entire considered traceability system.
lonarea maşinilor statice monoaxiale de încercat The uncertainty budget to evaluate the calibra-
materiale (la tracţiune), care a constituit obiectul ion uncertainty of the uniaxial testing machine (in
comparării interlaboratoare, a fost recomandat de traction mode) involved in the interlaboratory
laboratorul de referinţă, fiind în conformitate cu comparison was recommended by the reference
ghidurile şi standardele naţionale şi internaţionale laboratory and carried out in accordance with
[4], [5]. International Guidelines and Standards [4], [5].
În conformitate cu uzanţele în domeniul măsu- In accordance with the observances in the field
rărilor de forţă, incertitudinea a fost exprimată ca of force measurements, the uncertainty was stated
incertitudine relativă. as relative uncertainty.
Pentru evaluarea incertitudinii de etalonare, au Evaluating uncertainty in calibration of uniaxial
fost luate în calcul următoarele componente: in- testing machine, the following factors were taken
certitudinea asociată valorii de referinţă, wref şi into account: the uncertainty associate with the
incertitudinea datorată influenţei maşinii etalonate, reference value, wref and the uncertainty due to the
wmas. influence of the calibrated machine, wmas.

46 METROLOGIE 1/2009
COMPARĂRI INTERLABORATOARE ORGANIZATE DE BRML: ETALONAREA MAŞINILOR STATICE MONOAXIALE

Următorii factori au fost luaţi în considerare ca The contribution of following factors are con-
valori de intrare pentru estimarea incertitudinii siderate as input values to estimate the uncertainty
datorate valorii de referinţă: of the reference value:
a) Incertitudinea etalonului, wref-etal. Incertitudinea a) The uncertainty of the reference standard,
se obţine din certificatul de etalonare al etalonului wref-etal. The uncertainty can be obtained from the
utilizat, din incertitudinea extinsă menţionată Wref-etal calibration certificate of the used standard, and is
împărţită la factorul de extindere k. Pentru acest calculated from the mentioned expanded relative
termen este luată în considerare o distribuţie uncertainty Wref-cal devided by the coverage factor k.
normală de probabilitate. For this term, a normal probability of distribution
wref −etal = Wref −etal / k (1) is considered.
wref −etal = Wref −etal / k (1)
b) Incertitudinea datorată variaţiei cu tempe-
ratura a referinţei, wref-tmp. Dacă este cazul, se b) The uncertainty of the reference due to the
efectuează corecţia valorilor de etalonare obţinute, temperature oscillation, wref-tmp. First, if necessary,
în vederea compensării diferenţei dintre temperatura the correction of the calibration values with tem-
în momentul etalonării etalonului de forţă utilizat perature is carried out, in the view to compensate
(menţionată în certificatul de etalonare) şi tem- the difference between the temperature during
peratura în momentul utilizării acestuia Δtcal. the calibration of the utilized force standard
După aplicarea corecţiilor, influenţa variaţiei (mentioned in its calibration certificate) and the
temperaturii pe durata măsurărilor pentru compararea temperature during the comparison measurements.
interlaboratoare, se calculează conform ecuaţiei (2). Afterwards, the uncertainty of the reference due to
Distribuţia de probabilitate asumată este de tip the temperature oscillation during the comparison,
rectangular, având lărgimea intervalului egală cu Δtcal is calculated in accordance with equation (2).
Δtcal.
It is assumed that the probability distribution is
α ⋅ Δt cal rectangular, having the width Δtcal.
wref −tmp = (2)
2 3 α ⋅ Δt cal
wref −tmp = (2)
unde α este coeficientul (relativ) de sensibilitate cu 2 3
temperatura al etalonului, exprimat în % / K.
where α is the temperature sensitivity coefficient
Deoarece măsurările pentru compararea interla-
(relative) of the standard force transducer, in % / K.
boratoare au fost efectuate în condiţiile de referinţă
Since the measurements for interlaboratory com-
ale Laboratorului forţe- durităţi Timişoara, această
componentă a incertitudinii a fost neglijată de toate parison were performed in the reference conditions of
laboratoarele participante. the Force and Hardness Laboratory Timisoara, this
term was neglected by all participating laboratories.
c) Incertitudinea datorată instabilităţii referinţei,
wref-stb. O evaluare de tip A a incertitudinii datorată c) The uncertainty due to the instability of the
instabilităţii referinţei a fost foarte greu de efectuat, reference, wref-stb. The A type evaluation of the
deşi au fost disponibile, pentru toate laboratoarele uncertainty due to the long term instability of the
participante, între patru şi opt rezultate anterioare reference was very difficult to perform, even four
ale unor etalonări succesive pentru etaloanele de to eight previous calibration results of every utilized
forţă utilizate. Dificultatea a constat din imposibili- force standard were available. The difficulty con-
tatea decelării contribuţiei instabilităţii etalonului sists in the unachievable separation of the instability
din suma efectelor altor influenţe (de exemplu, of the reference from the effects of other influences
repetabilitate, reproductibilitate, reversibilitate, in- (i.e. repeatability, reproduceability, reversibility, un-
certitudinea reproducerii forţei de referinţă). certainty of the reference).
Din acest motiv, a fost preferată o evaluare de For this reason, a type B evaluation of this term
tip B a acestei componente a incertitudinii. was preferred. The assigned value for the uncertainty
Valoarea atribuită a fost de 0,01 % (incertitudine due to the long term instability of the reference was
relativă), evaluare bazată pe experienţa îndelungată 0,01 % (relative uncertainty). The estimation is based
a Laboratorului forţe- durităţi Timişoara. Distribuţia on the long experience of the Force and Hardness
de probabilitate luată în considerare este de tip Laboratory Timisoara in the field of calibrations. The
rectangular. probability distribution is rectangular type.
Incertitudinea standard compusă asociată valorii The combined relative standard uncertainty of
de referinţă este exprimată conform ecuaţiei (3). the reference value, wref is given as follows (3):
2 2 2 2 2 2
wref = wref −etal + wref −tmp + wref − stb (3) wref = wref −etal + wref −tmp + wref − stb (3)

METROLOGIE 1/2009 47
Adrian GHERASIMOV

Următorii factori au fost luaţi în considerare pen- The following factors were considered as input
tru estimarea incertitudinii datorate maşinii etalonate: quantities for the estimated uncertainty originated
d) Incertitudinea asociată reproductibilităţii, in the calibrated testing machine:
wmas-rep. Pentru determinarea incertitudinii asociate d) The uncertainty due to the reproduceability
erorilor de reproductibilitate ale maşinii etalonate a errors, wmas-rep. The uncertainty due to the repro-
fost aplicată o evaluare de tip A, plecând de la xi duceability of the testing machine is evaluated as
(i = 1…n) valori obţinute în n măsurări efectuate la type A, from the xi (i=1…n) values obtained in n
etalonare. measurements during calibration.
Pentru n≥10 s-a presupus că incertitudinea For n≥10 the uncertainty is evaluated by
asociată erorilor de reproductibilitate se bazează pe assuming a normal distribution and is calculated
o distribuţie normală şi a fost calculată conform according to equation (4).
ecuaţiei (4).
2
1
n ⎛ xi − x ⎞

2
1
n ⎛ xi − x ⎞ wmas − rep = ⎜ ⎟ (4)
wmas − rep =
n(n − 1) ∑ ⎜
⎜ x ⎟
i =1 ⎝


(4) n(n − 1) ⎜ x ⎟
i =1 ⎝ ⎠

e) The uncertainty due to the limited resolution


e) Incertitudinea datorată rezoluţiei limitate a
sistemului de indicare a forţei, wmas-rez. Această of the force measuring system, wmas-rez. This
componentă a fost evaluată presupunând o distri- component is evaluated by assuming a rectangular
buţie rectangulară, în intervalul de variaţie arez, distribution having width arez. The relative resolution
determinată conform SR EN ISO 7500-1. arez is determined in accordance with EN ISO 7500-1.
a rez a rez
wmas − rez = (5) wmas − rez = (5)
2 3 2 3

f) Incertitudinea datorată derivei punctului de f) The uncertainty due to the zero point
zero, wmas-zer. Această componentă a fost evaluată shift,wmas-zer. This term is evaluated by assuming a
presupunând o distribuţie rectangulară, având lăr- rectangular distribution having width f0,
gimea intervalului de variaţie f0. f0 = max | f0,i | (6)
f0 = max | f0,i | (6)
where f0,i (i=1…n) are the zero point shifts
unde f0,i (i=1…n) sunt valorile derivelor punctului established in n calibration measurements (relative
de zero determinate în n măsurări (valori relative). values).
f0 f0
wmas − zer = (7) wmas − zer = (7)
2 3 2 3
g) Incertitudinea asociată reversibilităţii, wmas-rev. g) The uncertainty due to the hysterezis (reve-
Incertitudinea asociată erorilor de reversibilitate ale rsibility), wmas-rev. The standard relative uncertainty
maşinii etalonate a fost determinată prin asumarea due to the hysteresis is evaluated by assuming a
unei distribuţii de probabilitate rectangulare în
rectangular distribution having the width ν, ob-
intervalul de variaţie ν, determinat din diferenţele
tained from the differences νi (i = 1…n) between
νi (i=1…n) dintre valorile obţinute la aplicarea
the values at increasing and decreasing forces
forţei în mod crescător şi descrescător (valori
(relative values), established in n calibration mea-
relative), stabilite în n măsurări.
surements.
ν = max | νi | (8)
ν = max | νi | (8)
Incertitudinea standard asociată reversibilităţii a
fost calculată conform ecuaţiei (9). Standard relative uncertainty due to the
hysterezis is calculated according to equation (9).
ν
wmas −rev = (9) ν
2 3 wmas −rev = (9)
2 3
Incertitudinea standard compusă datorată in-
fluenţei maşinii etalonate se calculează conform Finally, combined standard uncertainty originated
ecuaţiei (10). in the testing machine is given as follows (10):
2 2 2 2
wmas = wmas − rep + wmas − rez + wmas − zer + wmas − rev (10)
2
wmas = wmas 2 2 2
− rep + wmas − rez + wmas − zer + wmas − rev (10)

48 METROLOGIE 1/2009
COMPARĂRI INTERLABORATOARE ORGANIZATE DE BRML: ETALONAREA MAŞINILOR STATICE MONOAXIALE

Tabelul 1. Bugetul de incertitudine


Table 1. Uncertainty budget
Mărime / Quantity Distribuţie / Distribution Cs N w
Indicaţie etalon / Reference values normală / normal 1 ∞ wref-etal
Temperatură / Temperature rectangulară / rectangular 1 ∞ wref-tmp
Stabilitate etalon / Reference stability rectangulară / rectangular 1 ∞ wref-stb
Referinţă / Reference wref
Reproductibilitate / Reproduceability normală / normal 1 >9 wmas-rep
Rezoluţie / Resolution rectangulară / rectangular 1 ∞ wmas-rez
Deriva de zero / Zero shift rectangulară / rectangular 1 ∞ wmas-zer
Reversibilitate / Hysterezis rectangulară / rectangular 1 >9 wmas-rev
Indicaţiile maşinii / Machine indications wmas
Rezultate etalonare / Calibration results wetal
Rezultate etalonare / Calibration results Wetal = kwetal , k = 2

Notaţii / Notations:
Cs = coeficienţi de sensibilitate / sensitivity coefficients;
N = număr de grade de libertate / number of degrees of freedom;
w = contribuţie la incertitudinea standard / standard relative contribution.

Incertitudinea standard asociată rezultatelor de Standard uncertainty associated with the cali-
etalonare a maşinii, wetal a fost calculată conform bration results of the testing machine, wetal is
ecuaţiei (11). calculated according to equation (11)
2 2
wetal = wref + wmas (11) 2
wetal = wref 2
+ wmas (11)
Incertitudinea relativă extinsă, luată în conside-
The expanded uncertainty of the calibration
rare la compararea interlaboratoare, se calculează
conform ecuaţiei (12): results obtained in the interlaboratory comparison
process is calculated as follows:
Wcal = kwetal (12)
Wcal = kwetal (12)
unde k este factorul de extindere, stabilit pentru un
nivel de încredere de aproximativ 95 %. Deoarece where k is the coverage factor, established for a
distribuţia de probabilitate asumată este una normală, confidence level of approximately 95 %. Thus
k = 2. for a normal distribution of the output quantity,
În tabelul 1 este redat bugetul de incertitudine k = 2.
utilizat la exprimarea rezultatelor măsurărilor în In Table 1 the general uncertainty budget based
cadrul comparaţiei interlaboratoare. on measurements results in calibration of the
testing machine is given.
4. REZULTATELE COMPARĂRII
4. COMPARISON RESULTS
4.1. Valori de referinţă
4.1. Reference values
În tabelul 2 sunt redate valorile de referinţă şi
valorile măsurărilor repetate obţinute de Laboratorul In Table 2 the reference values of the inter-
forţe-durităţi Timişoara, la compararea interlabora- laboratory comparison, obtained by the Force
toare.
Laboratory Timisoara as well as repeated values
Măsurările repetate au fost utilizate pentru vali-
are presented.
darea rezultatelor intercomparării, în conformitate
cu procedura utilizată. The repeated measuring values are obtained by
Pe baza rezultatelor obţinute la măsurările the reference laboratory after the completion of the
repetate, rezultatele intercomparării au fost validate interlaboratory comparison, in order to validate the
având în vedere că, pentru fiecare punct de măsu- initial measurements.
rare, intersecţia intervalelor definite de valorile de On the grounds of small differences between
referinţă şi incertitudinile asociate şi valorile măsu- initial and repeated measurements and their asso-
rărilor repetate şi incertitudinile asociate a fost ciated uncertainties, the interlaboratory comparison
diferită de mulţimea vidă. results were validated.

METROLOGIE 1/2009 49
Adrian GHERASIMOV

Tabelul 2. Valori de referinţă


Table 2. Reference values
Puncte de măsurare Valori de referinţă Măsurări repetate
Wcal Wcal
Measuring points Reference values Repeated values
[%] [%]
[kN] [kN] [kN]
50 46,3 0,18 46,3 0,20
60 55,6 0,18 55,7 0,20
70 65,0 0,16 65,1 0,18
80 74,4 0,15 74,4 0,15
90 83,9 0,11 83,9 0,12
100 93,7 0,07 93,3 0,10
200 187,3 0,05 187,3 0,07
300 281,6 0,04 281,7 0,05
400 376,2 0,03 376,3 0,04
500 470,3 0,03 470,4 0,03

4.2. Valori obţinute de laboratoarele 4.2. Results obtained by participating


participante laboratories
Rezultatele măsurărilor efectuate, inclusiv estima- The participating laboratories reported to the
rea incertitudinilor asociate, însoţite de alte informaţii reference laboratory the comparison results,
solicitate de laboratorul de referinţă, au fost raportate including the associated uncertainties within
de laboratoarele participante în forma stabilită în in- two weeks after the measurements were com-
strucţiunile de comparare, în cadrul unui interval de peted.
două săptămâni de la finalizarea măsurărilor. Rezul- In Table 3 the results obtained by the five
tatele obţinute de laboratoarele participante la com- calibration laboratories involved in the comparison
pararea interlaboratoare sunt redate în tabelul 3. are given.
În Tabelul 4 sunt redate incertitudinile extinse Table 4 contains the extended relative uncer-
calculate şi raportate de laboratoarele participante, tainties calculated by the five calibration
pentru fiecare punct de măsurare, conform instruc- laboratories for each measuring point, in ac-
ţiunilor de prezentare a rezultatelor comparării cordance with the interlaboratory comparison
interlaboratoare instructions.
Tabelul 3. Rezultatele laboratoarelor participante Tabelul 4. Incertudini extinse raportate
Table 3. Calibration results Table 4. Extended uncertainties reported
Puncte de măsurare Puncte de măsurare
L2 L3 L4 L5 L6 L2 L3 L4 L5 L6
Measuring points Measuring points
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [%] [%] [%] [%] [%]
[kN kN
50 45,7 46,2 46,3 46,1 46,7 50 0,79 0,68 0,93 0,78 0,66
60 55,3 55,4 55,6 55,3 55,9 60 0,78 0,64 0,92 0,76 0,65
70 64,6 64,8 65,1 64,7 65,3 70 0,73 0,59 0,84 0,70 0,58
80 74,0 74,1 74,7 74,0 74,7 80 0,65 0,53 0,75 0,60 0,54
90 83,5 83,7 84,2 83,6 84,1 90 0,62 0,52 0,65 0,54 0,49
100 92,8 92,9 93,7 93,0 93,6 100 0,54 0,51 0,58 0,45 0,45
200 186,9 186,8 187,0 186,6 187,8 200 0,35 0,42 0,37 0,43 0,40
300 281,8 280,8 282,2 280,6 282,2 300 0,24 0,32 0,35 0,40 0,29
400 376,3 375,9 376,9 375,4 376,9 400 0,17 0,15 0,25 0,27 0,27
500 470,1 470,0 471,1 469,6 470,5 500 0,17 0,09 0,31 0,21 0,17

4.3. Analiza rezultatelor comparării 4.3. Results of the comparison and analysis
Rezultatele obţinute la compararea interlabora- The results of the calibration of the uniaxial
toare evidenţiază o diferenţă mică între rezultatele testing machine shows a low deviation between the
măsurărilor laboratoarelor participante şi cele results obtained by the different participating labo-
efecuate de către laboratorul de referinţă. Aceasta ratories and the reference laboratory. Such generally
demonstrează, în general, o corectă şi stabilă acti- proves an accurate and stable dissemination of the
vitate de transmitere a unităţii de forţă. force unit.

50 METROLOGIE 1/2009
COMPARĂRI INTERLABORATOARE ORGANIZATE DE BRML: ETALONAREA MAŞINILOR STATICE MONOAXIALE

Rezultatele comparării interlaboratoare au fost The results of the interlaboratory comparison


evaluate utilizând indicii de valoare En , calculaţi were evaluated using the En number, which represent
pentru fiecare punct de măsurare (13). the figure of merit of the participating laboratory,
xlab − x ref calculated for each measuring point (13).
En = (13) xlab − x ref
2 2
Wlab + Wref En = (13)
2 2
unde: Wlab + Wref
xlab reprezintă rezultatele obţinute la etalonare where:
de către laboratoarele participante; xlab are the calibration results given by the
xref – rezultatele laboratorului de referinţă; comparison participating laboratories;
Wlab – incertitudinea relativă extinsă raportată xref – calibration values certified by reference
de către laboratoarele participante; laboratory;
Wref – incertitudinea relativă extinsă asociată Wlab – expanded relative uncertainty reported by
valorilor de referinţă. the comparison participating laboratories;
Indicii de valoare, calculaţi şi atribuiţi labora- Wref – expanded relative uncertainty of the
toarelor participante pentru fiecare punct de măsurare reference values.
sunt prezentaţi în tabelul 5. The figures of merit values, calculated and
Rezultatele de măsurare efectuate de către labo- ascribed for each reported calibration result given by
ratoarele participante sunt considerate compatibile participating laboratories are presented in Table 5.
cu cele ale laboratorului de referinţă pentru dome- The compatibility of the calibration measure-
niile de măsurare pentru care indicii de valoare se ments provided by participating laboratories with
încadrează în intervalul [-1, 1]. the reference laboratory is testified by the setting
Având în vedere cele de mai sus, au fost stabi- of the figures of merit in the specified range [-1, 1].
lite domeniile de compatibilitate ale laboratoarelor Taking into account the above mentioned con-
participante cu laboratorul de referinţă şi ca- siderations, the following ranges for compatibility
pabilităţile de măsurare asociate, exprimate ca with the reference laboratory and the acknowledged
incertitudini relative extinse, aşa cum rezultă din measurement capabilities of the participating labora-
tabelul 6. tories were settled, as presented in see Table 6.
Tabelul 5. Indici de valoare
Table 5. Figures of merit
Puncte de măsurare
Measuring points E2 E3 E4 E5 E6
[kN]
50 - 1,62 - 0,41 0,08 - 0,59 1,25
60 - 0,68 - 0,55 0,00 - 0,69 0,88
70 - 0,83 - 0,58 0,24 - 0,76 0,77
80 - 0,83 - 0,66 0,47 - 0,88 0,71
90 - 0,76 - 0,45 0,54 - 0,66 0,48
100 - 0,99 - 0,90 0,80 - 0,71 0,71
200 - 0,56 - 0,63 - 0,43 - 0,87 0,67
300 0,30 - 0,88 0,63 - 0,88 0,72
400 0,16 - 0,52 0,73 - 0,77 0,69
500 - 0,25 - 0,71 0,54 - 0,70 0,25

Tabelul 6. Domenii şi capabilităţi de măsurare


Table 6. Ranges and measurement capabilities
Capabilitate de măsurare
Cod laborator Limita inferioară a domeniului Limita superioară a domeniului
Measurement capability
Laboratory code Minimum range limit Maximum range limit
W
L2 60 kN 500 kN 0,78 %
L3 50 kN 500 kN 0,68 %
L4 50 kN 500 kN 0,93 %
L5 50 kN 500 kN 0,78 %
L6 60 kN 500 kN 0,65 %
Notă: Pentru domenii restrânse, capabilităţile de măsurare ale laboratoarelor pot fi superioare celor înscrise în tabelul 6 (v. tabelul 4).
Note: For narrow ranges, the measurement capabilities may be superior (see Table 4).

METROLOGIE 1/2009 51
Adrian GHERASIMOV

5. CONCLUZII 5. CONCLUSIONS

În perioada 2007/2008 BRML a organizat o In the period 2007/2008 an interlaboratory


comparare interlaboratoare în domeniul etalonărilor comparison for the calibration of static uniaxial
maşinilor uniaxiale de încercat materiale. testing machines was organized by Romanian Bureau
Având în vedere experienţa în domeniul con- of Legal Metrology. Taking account of experience
siderat, Laboratorul forţe- durităţi Timişoara a fost in the field, Force Laboratory Timisoara was
desemnat ca laborator de referinţă. Mijlocul de appointed as reference laboratory.
The subject of the interlaboratory comparison
măsurare utilizat pentru comparare a fost o maşină
was the calibration of a uniaxial testing machine
etalon de forţă, având domeniul maxim de 500 kN,
having the nominal range of 500 kN, in tension
utilizată la tracţiune. La comparare au participat mode.
cinci laboratoare de metrologie din structura BRML: Five metrological laboratories, performing cali-
laboratoarele din Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, brations in the denominated field and functioning
Craiova şi Oradea. in the frame of BRML participated in the inter-
Principalele obiective atinse au fost: demonstra- laboratory comparison: laboratories from Brasov,
rea capabilităţilor de măsurare declarate de către Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova and Oradea.
laboratoarele participante, utilizarea informaţiilor The main aims of the comparison were to
obţinute pentru validarea metodelor de etalonare şi confirm the stated measurement capabilities of the
asigurarea calităţii rezultatelor de etalonare, obţi- participant laboratories, use the achieved infor-
nerea de informaţii privind diseminarea unităţii de mation to validate the calibration methods and
forţă în România. Rezultatele obţinute în urma ascertain the quality of the measurement results
comparării interlaboratoare pot fi utilizate, în con- and to check the adequate dissemination of force
tinuare, pentru evaluarea competenţei laboratoarelor unit in Romania. Further, the obtained results in
de metrologie participante în domeniul abordat. the interlaboratory comparison may be utilized to
assess the proficiency of the calibration labora-
Analiza rezultatelor comparării interlaboratoare
tories in the denominated field.
s-a bazat, în principal, pe analiza indicilor de va-
The analysis of the interlaboratory comparison
loare En, calculaţi pentru fiecare punct de măsurare. results is mainly based on reading the figures of
Pe baza acesor indici s-au stabilit: gradul de com- merit En calculated for each measuring point. To
patibilitate a laboratoarelor participante cu laboratorul base on this figures were established: the com-
de referinţă, domeniile de compatibilitate şi patibility degree of the participating laboratories
capabilităţile de măsurare ale acestora. relative to reference laboratory, the compatibility
În general, toate laboratoarele participante la ranges and their measurement capabilities.
comparare au demonstrat compatibilitatea cu labo- Generally, all the participating laboratories
ratorul de referinţă, având diferite capabilităţi de demonstrated the compatibility of the force
măsurare în domeniul analizat. Totuşi, două la- measurements with the reference laboratory in the
boratoare au prezentat rezultate inacceptabile în nominated range. However, there were two labora-
partea inferioară a domeniului de măsurare, de la tories having unacceptable measurement results in
50 kN la 60 kN, probabil din cauza alegerii the lower part of the force range, from 50 kN to
inadecvate a etaloanelor pentru domeniul respectiv. 60 kN, presumably due to the inadequate choice of
Cunoştinţele dobândite pe parcursul desfăşură- the force standards utilized for calibration.
The achieved knowledge during the inter-
rii comparării interlaboratoare vor putea fi folosite
laboratory comparison might be utilized to similar
pentru acţiuni similare, dezvoltând domeniul de activities, enlarging the measurement range and
măsurare şi lărgind aria de participare. increasing the number of participating laboratories.

BIBLIOGRAFIE REFERENCES
[1] SR EN ISO 376:2005, „Materiale metalice. Etalonarea [1] SR EN ISO 376:2005, “Metallic materials-Calibration of
instrumentelor de măsurare a forţei utilizate pentru force-proving instruments used for the verification of
verificarea maşinilor la încercări monoaxiale”. uniaxial testing machines”
[2] PML-5-03:2003, Procedură de metrologie legală „Com- [2] EA Guide No 3:2002, “Guidelines on Conducting Com-
parări interlaboratoare”, BRML. parisons”
[3] SR EN ISO 7500-1:2005, “Materiale metalice. Verificarea [3]. EN ISO 7500-1:2005, “Metallic materials. Verification of
maşinilor la încercări statice monoaxiale. Partea 1: Maşini static uniaxial testing machines. Part 1: Tension/compres-
de încercat la tracţiune/ compresiune. Verificarea şi etalonarea sion testing machines- Verification and calibration of the
sistemului de măsurare a forţei”. force- measuring system”

52 METROLOGIE 1/2009
COMPARĂRI INTERLABORATOARE ORGANIZATE DE BRML: ETALONAREA MAŞINILOR STATICE MONOAXIALE

[4] SR ENV 13005:2003, „Ghid pentru exprimarea incerti- [4] SR ENV 13005:2003 “Guide to the expression of
tudinii de măsurare”. uncertainty in measurement”
[5] EA-4/02:1999, „Expression of the Uncertainty of Measure- [5] EA-4/02:1999 “Expression of the Uncertainty of
ment in Calibration”. Measurement in Calibration”

Revizia ştiinţifică a articolului: Scientific revue


Ion SANDU, doctor inginer, cercetător ştiinţific Ion SANDU, doctor engineer, main scientific
principal II, Şef al Laboratorului Mase al researcher 2nd degree, Head of Mass and Related
Institutului Naţional de Metrologie, e-mail: Quantities Laboratory at the National Institute of
ion.sandu@inm.ro Metrology, e-mail: ion.sandu@inm.ro.

Despre autor: About the author:


Adrian GHERASIMOV, doctor inginer, Profesor Adrian GHERASIMOV, doctor engineer, Head of
asistent la Universitatea „Politehnica” din Timi- Force and Hardness Laboratory Timisoara –
şoara, Şef laborator forţe-durităţi Timişoara- BRML, BRML, Assistant professor, “Politehnica” University
e-mail: a.gherasimov@yahoo.com. Timisoara, e-mail: a.gherasimov@yahoo.com.

METROLOGIE 1/2009 53